انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 914)
يکشنبه 19/6/1391 - 7:56 -0 تشکر 552599
سهم مقیاس نگرش های ناکارآمد و خرده مقیاس های سلامت عمومی در پیش بینی و نسبت بخت ابتلا به افسردگی

منبع؛ مجله الکترونیکی ویستا 

نگرش های ناکارآمد (Dysfunctional attitude) به عنوان یک عامل زمینه ساز در شروع دوره های افسردگی به صورت مستقیم و یا به عنوان یک عامل آسیب پذیری (Vulnerability) در تحت شرایط فشارزای محیطی تلقی شده است مطالعات قبلی با روش مقطعی نشــان دادند که نگــرش های ناکارآمد بـا شیوع افسردگی ارتباط دارد سطوح بالای نگرش های ناکارآمد با دوره های طولانی تر حمــلات افسردگی و با زمان های کوتاه تر بین دوره های عود همبستگی دارد.

يکشنبه 19/6/1391 - 7:57 - 0 تشکر 552603

آسیب پذیری شناختی (Cognitive vulnerability) ممکن است به عنـــوان یک تمایل شبــه صفت نسبت به تفسیر اطلاعات به سبک منفی و تحریف شده در مقابل درک ذهنی از مشکلات تلقی گردد که امکان دارد از خلال تجارب منفی اولیه به وجود آمده باشد. گرچه این پدیده به عنوان عامل خطر (Risk factor) برای افسردگی و شاید برخی از اختلالات دیگر باشد، لیکن این توان بالقوه را جهت تغییر و اصلاح در فرآیند مداخله نیز دارد آسیب پذیری شناختی در قالب دیدگاه آسیب پذیری - تنیدگی بر مبنای دو نظریه نا امیدی و نظریه بک تبیین شده است. نظریه ناامیدی مولفه آسیب پذیری را به عنوان سبک شناختی منفی (فرایند پردازش اطلاعات) تلقی می کند که توسط پرسشنامه سبک شناختی(CSQ= Cognitive style questionnaire) سنجیده می شود .

يکشنبه 19/6/1391 - 11:9 - 0 تشکر 552918

نظریه بک مولفه آسیب پذیری را به عنوان نگرش ناکارآمد (اعتقاد و باور غیرمنطقی) مفهوم سازی نموده است که در مقیاس نگرش های ناکارآمد عملیاتی شده است . تلفیق این دو دیدگاه تحت یک ساختار واحدی به عنوان الگوی شناختی ناسازگارانه (MCPs=Maladaptive cognitive patterns) مفهوم سازی گردیده است. تحقیقات انجام شده روی الگوی شناختی ناسازگارانه (سبک شناختی منفی و نگرش های ناکارآمد) هم از ریشه های تحولی آن و هم بسط این دیدگاه به سایر آسیب های روانی حمایت می کنند مطالعات طولی نشان داده که الگوهای شناختی ناسازگارانه شامل سبک شناختی منفی و نگرش های ناکارآمد یک عامل خطر مهم برای افسردگی است . همچنین برخی مطالعات نشان داد کسانی که بر اساس DAS پر خطر یا کم خطر محسوب شدند از لحاظ نمرات افسردگی، اضطراب، بدرفتاری عاطفی در دوره کودکی، اسنادهای منفی والدین نسبت کودک، نمره نگرش های ناکارآمد والدین، تفاوت هایی دارند. نگرش های ناکارآمد مهمترین عامل معنی دار در پیش بینی نمرات افسردگی بیماران روانپزشکی است . شانس بروز اختلالات شایع روانی طی ۱۲ ماه با افزایش نمرات مقوله بندی شده DAS به صورت معنی داری افزایش می یابد و شروع بیماری براساس نمرات DAS قابل پیش بینی است .

يکشنبه 19/6/1391 - 11:9 - 0 تشکر 552924بـــرخی مطالعات آزمایشگاهی ارتباط بین نگرش های ناکارآمد و سطح ۵-HT۲ و رفتارهای خودآسیب رسان را نشان داده اند. بیماران مبتلا به افسردگی تحت آزمایش، سطح پایین از آگونیسم ۵-HT را در کرتکس مغز نسبت به گروه کنترل نشان دادند که ممکن است شدت بدبینی و نگرش های ناکارآمد در افسردگی را تبیین کند . اگر چه در اغلب کارآزمایی های بالینی شناختی - رفتاری به ویژه در افسردگی، نگرش های ناکارآمد به عنوان نقطه ثقل آسیب روانی تلقی شده و شاخص اصلی تعیین اثربخشی درمان شناختی و هدف نهایی تغییرات در نظر گرفته می شود ، ولی در ایران مطالعات بنیادی در خصوص تبیین افسردگی بر مبنای نگرش های ناکارآمد و تعیین سهم این متغیر در پیش بینی علایم روانشناختی بیماران افسرده و شانس بروز اختلال انجام نشده است و حتی مطالعات روان سنجی در خصوص ویژگی های مقیاس نگرش های ناکارآمد نیز در ایران ناچیز است .بدون تردید، تعیین نگرش های ناکارآمد به عنوان متغیر وابسته و شاخص عمده تغییرات درمانی منوط به تایید این پیش فرض است که در فرهنگ ایرانی نیز نگرش های ناکارآمد آنچنان که در مقیاس نگرش های ناکارآمد عملیاتی شده است ، نقطه ثقل علایم افسردگی است و سهم عمده ای در پیش بینی آسیب پذیری شناختی بیماران و شانس بروز بیماری دارد. لذا با اثبات این پیش فرض استفاده از مقیاس DAS برای سنجش اثربخشی درمان های شناختی ضد افسردگی توجیه پذیر می گردد.هدف عمده این مطالعه تعیین سهم نگرش های ناکارآمد در تبیین آسیب پذیری شناختی و شانس بروز بیماری افسردگی بود تا در صورت اثبات این پیش فرض، استفاده از مقیاس DAS-۲۶ در سنجش اثربخشی درمـــان های روانشنـــاختی اختلال افسرده خویی توجیه پذیر گردد.

يکشنبه 19/6/1391 - 11:11 - 0 تشکر 552930● روش بررسی:
این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی است، ۶۵ بیمار با میانگین سنی ۰۴/۵۲۷/۳۰ و ۳۴ درصد مذکر مبتلا به اختلالات خلقی (افسردگی اساسی و اختلال افسرده خویی) به طور تصادفی آسان از درمانگاههای روانپزشکی نور و نواب صفوی اصفهان در اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۸۵ انتخاب شدند. گروه کنترل همتا شده بر اساس سن، جنس و تحصیلات نیز از جمعیت عادی انتخاب گردیدنـــد. بیماران پس از مصاحبه بالینی توسط روانپزشک و تشخیص قطعی یکی از اختلالات خلقی مـــذکور بر اســـاس ملاک¬های DSM-IV-TR (Diagnostic and statistical manual of mental disorders ۴th ed. text rev.) و در صورت داشتن ملاک های ورود (داشتن زبان فارسی، تحصیلات در حد فهم سوالات، فقدان بیماری جدی نورولوژیکی، عقب ماندگی ذهنی و علائم سایکوتیک) وارد مطالعه شدند. 

يکشنبه 19/6/1391 - 11:12 - 0 تشکر 552934ابزار سنجش عبارت بودند از:
▪ مقیاس نگرش های ناکارآمد، نسخه ۲۶ گویه ای (DAS-۲۶). این نسخه توسط نویسندگان مقاله حاضر، از نسخه ۴۰ گویه ای فـرم الف جهت کاربرد در جمعیت بالینی ایرانی تهیه و کیفیت روان سنجی آن تعیین شد. آلفای کرونباخ آن برابر با ۹۲/۰=r، همبستگی با فــرم اصلی ۹۷/۰=r و روایــی پیـش بینی آن از طریق همبستگی با نمرات GHQ-۲۸ (General health questionnaire) در گروه بیماران و غیر بیماران ۵۶/۰=r بدست آمد. مقیاس DAS-۲۶ دارای ۲۶ جمله است که آزمودنی بر اساس مقیاس لیکرت ۷ درجه ای به آن پاسخ می دهد این مقیاس دارای چهار عامل زیربنایی شامل کامل طلبی، نیاز به تایید دیگران، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب پذیری - ارزشیابی عملکرد است. در مجموع گویه های مقیاس نگرش¬های پاتولوژیک در مورد خود، ارتباط با دیگران و آینده را بر اساس نظریه شناختی بک مورد ارزیابی قرار می دهد. از آنجایی که نمرات مقیاس نگرش های ناکارآمد به صورت کمی و گسترده است. لذا بنا بر توصیه Oliver و همکاران جهت تعیین آسیب پذیری شناختی و نسبت بخت بروز اختلال، افراد از لحاظ نگرش های ناکارآمد به دو گروه پرخطر و کم خطر بر اساس نقطه برش ۸۲ در مقیاس DAS-۲۶ تقسیم شدند. نمرات مقیاس نگرش های ناکارآمد آزمودنی ها (اعم از بیمار و سالم) بر اساس نقطه برش بالینی ۸۲ مقوله بندی شد. کسانی که نمره بالای ۸۲ در این مقیاس داشتند به عنوان افراد پرخطر از لحاظ آسیب پذیری شناختی تلقی می گردند.

يکشنبه 19/6/1391 - 11:13 - 0 تشکر 552936


▪ پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-۲۸): این پرسشنامه توسط گلدبرگ در سال ۱۹۷۲ تهیه شده و شامل ۴ خرده مقیاس می باشد. یکی از رایج ترین و معتبرترین مقیاس های سرند اختلالات روانپزشکی است آلفای کرونباخ آن در مطالعه ای در ایران برابر با ۹۱/۰ و روایی همزمان از طریق همبستگی با چک لیست مشکلات روانشناختی و مشکلات تحصیلی دانشجویان به ترتیب ۷۲/۰ و ۵۸/۰ بدست آمده است پس از مصاحبه بالینی روانپزشک با بیماران و تشخیص قطعی اختلالات افسردگی اساسی یا اختلال افسرده خویی، در صورت داشتن ملاک های ورود، مقیاس نگرش های ناکارآمد و سپس پرسشنامه سلامت عمومی تکمیل می گردید. گروه کنترل همتا از جمعیت عمومی نیز پس از توجیه و جلب همکاری آنها، پرسشنامه ها را تکمیل می نمودنـــد. داده ها توسط روش های آماری رگرسیون لجستیک، خطی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند

يکشنبه 19/6/1391 - 11:15 - 0 تشکر 552938


● یافته ها:

به منظور تعیین سهم نگرش های ناکارآمد و سایر شاخص های سلامت عمومی در پیش بینی اختلال افسردگی همچنین نسبت بخت بروز افسردگی بر مبنای نمرات مقیاس DAS-۲۶ و خرده مقیاس هـای GHQ-۲۸ داده ها توسط رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد با افزایش یک نمره در مقیاس ۲۵ آیتمی نگرش های ناکارآمد(DAS-۲۶)، خرده مقیاس های علائم جسمانی، اضطراب، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب ۰۳۴/۱، ۶/۱،۹/۱، ۷/۳ و ۷۸/۴ برابر نسبت بخت افسردگی افزایش می یابد .
نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک با استفاده از نمرات مقوله بندی شده نگرش های ناکارآمد نشان داد نسبت بخت افسردگی در افرادی که از نظر آسیب پذیری شناختی پرخطرمقوله بندی شده اند.

يکشنبه 19/6/1391 - 11:17 - 0 تشکر 552944
DAS: نگرش های ناکارآمد.
یافته ها نشان می دهد نگرش های ناکارآمد که شاخص آن مقیاس DAS-۲۶ است عامل مهمی در پدیدآیی اختلال افسردگی و متغیر مهمی در پیش بینی آن است. رگرسیون خطی نیز نشان داد که پیش بینی نمرات افسردگی (خرده مقیاس افسردگی GHQ) به صورت معنی داری توسط نمرات DAS-۲۶ قابل پیش بینی است (۰۰۱/۰P<، ۱۲۸،۱= df و ۲/۳۲=F و ۲۰۱/۰=R۲، ۴۴۸ /۰=R).

يکشنبه 19/6/1391 - 11:18 - 0 تشکر 552947● بحث:
هــدف اصلی این پـــژوهش تعییــن سهم نگرش های ناکارآمد و شاخص های سلامت عمومی (خرده مقیاس های GHQ-۲۸) در پیش بینی افسردگی و همچنین نسبت بخت بروز اختلال بر اساس نمرات آزمون های GHQ-۲۸، DAS-۲۶در یک مطالعه مقطعی بود. مطابق با یافته ها شواهدی مبنی بر رابطه معنی دار نمرات DAS-۲۶، عضویت گروهی و نسبت بخت بروز اختلال افسردگی بدست آمد. نسبت بخت بروز افسردگی زمانی که نمرات DAS-۲۶ مقوله بندی شدند یعنی به دو مقوله پر خطر و کم خطر تقسیم گردیدند (بر اساس نقطه برش ۸۲) بالاتر دیده شد.
نسبت بخت بروز اختلال در کسانی که در مقوله پر خطر بر اساس نمرات DAS-۲۶ قرار گیرند، ۸/۶ برابر افرادی است که در مقوله کمتر خطر باشند. یافته های مذکور از نتایج پژوهش Weich و همکاران مبنی بر افزایش معنی دار نسبت بخت بروز افسردگی در افرادی که از لحاظ DAS پر خطر تلقی شوند، حتی با تعدیل متغیرهای دیگر حمایت می کند. همچنین این یافته ها مطابق با پژوهش Lam و همکاران مبنی بر توان پیش بینی عـود افسـردگی بر اساس نمـــرات نگرش های ناکارآمد است. تحلیل رگرسیون خطی برای پیش بین نمرات افسردگی آزمودنی ها از روی نمرات DAS-۲۶ حکایت از رابطه معنی دار دو متغیر مذکور داشته و با ضریب استاندارد شده ۴۴۸/۰=توان پیش بینی نمرات افسردگی از روی نمرات نگرش های ناکارآمد وجود دارد (۰۰۱/۰P<، ۶/۵=t و ۴۴۸/۰=). یافته های پژوهش حاضر با یافته ها و معادله پیش بین نمرات افسردگی آزمـــون بک (BDI-II) از روی نگرش های ناکارآمد نسخه کوتاه توسط Oliver و همکاران تقریباً یکسان است. در مطالعه نامبردگان نیز که از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده بود در گام چهارم تنها نمراتDAS و مقیاس اضطراب دو عاملی بودند که در معادله پیش بین افسردگی معنی دار باقی ماندند. 

يکشنبه 19/6/1391 - 11:19 - 0 تشکر 552948احتمالاً شاخص های سلامت نظیر اضطراب و بی خوابی، اختلال کارکرد اجتماعی و علائم جسمانی در پیش بینی آسیب پذیری بیماران افسرده سهیم اند ، لذا از خرده مقیاس های سلامت عمومی (GHQ-۲۸) نیز به منظور آزمایش این فــــرض استفاده شد. بر اساس نتایج ۴ خرده مقیاس مذکور توان بالایی برای پیش بینی صحیح عضویت گروهی (افسرده-سالم) را داشته و همچنین افزایش نمره در هر کدام از این خرده مقیاس ها به صورت برجسته نسبت بخت ابتلا را افزایش می دهد. از سوی دیگر نسبت بخت ابتلا در افراد پر خطر از لحاظ مقیاس DAS نسبت به افراد کم خطر ۸۲/۶ برابر می شود. جمع این دو دسته یافته از نظریه استرس - آمادگی شناختی بک حمایت می کند. تبیین این یافته ها در قالب نظریـــه مذکور نشان می دهد آمادگی های شناختی (نگرش های ناکارآمد)، اضطراب و اختلال کارکردهای اجتماعی پیش بینی کننده قوی آسیب پذیری نسبت به افسردگی است. یافته های پژوهش حاضــر نیز همسویی زیادی با یافته های Oliver و همکاران دارد در یافته های نامبرده اضطراب به عنوان شاخصی از احساس تنیدگی درونی تلقی شده که همراه با آمادگی های آسیب پذیری شناختی دو متغیر معنی دار در پیش بینی افسردگی بوده و واریانس مشترک نسبتاً زیادی با علائم افسردگی داشت.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی