انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 522)
يکشنبه 12/6/1391 - 19:41 -0 تشکر 541380
مفاهیم،محتواو ماهیت علم سیاست

http://www.kasbyar.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1505&Itemid=2116

مفاهیم ،محتوا و ماهیت علم سیاست مقدمه: تفکرسیاسی از عهد باستان همیشه همراه انسان بوده است و آدمی برای انجام کارها و حل مشکلات به نوعی از یک تفکر و تامل سیاسی استفاده کرده است .اما به شکل نظری و علمی این تفکر در غرب از یونان آغاز شد. ولی علم سیاست به عنوان یک رشته آموزش عالی در یکصد سال اخیر رشد یافته است . پیش از آن ، بررسی و توجه پی گیرانه سیاست در انحصار شهریاران ،سیاستمداران ،فیلسوفان و حقوقدانان بود. مردم در امور عمومی نقشی نداشتند و به سیاست و نظریه پردازی سیاسی هم چندان نمی پرداختند.      (بنیادهای علم سیاست: عبدالرحمن عالم 1386 ص22)

يکشنبه 12/6/1391 - 19:44 - 0 تشکر 541382

با گسترش شهرها و جوامع وبا پیدایش مکتبهای جدید از جمله دمو کراسی ، ناسیونالیسم ، لیبرالیسم و ... انحصار علم سیاست به پایان رسید و سیاست کاری همگانی شد بنابراین افکار عمومی اهمیت پیدا کردند و حکومتها و گروههای سازمان یافته و احزاب سیاسی و سعی در استفاده از این افکار و نظرات داشته، و همچنین در راستای پیشبرد برنامه های عملی خود و امکان دموکراتیک شدن فزاینده سیاست را فراهم آورند.

يکشنبه 12/6/1391 - 19:45 - 0 تشکر 541383

امروزه دیگر همه اذعان دارند که سیاست و اقتدار سیاسی و قدرت سیاسی به مردم تعلق دارد و باید در راستای منافع توده ها عمل کند و علم سیاست به سنجش و ارزیابی نهادهای گوناگون سیاسی می پردازد تا در یابد آیا این نهادها قادرند منافع مردم را تامین کنند یا نه . با این توجه این مقاله سعی در بررسی مفهوم سیاست و علم سیاست ، قدرت و رابطه آن با سیاست و دانش واژه هایی همچون رفتار سیاسی و فرهنگ سیاسی دارد. هر چند که بررسی و مطالعه علم سیاست کاری است دشوار همانطور که یلینگ گفته: هیچ علمی به اندازه علم سیاست نیازمند دانشواژه های دقیق نیست. و به علت وجود نظرات و تعاریف مختلف و نبود توافق در مورد کاربرد دانشواژه های سیاسی( همچون سایر رشته های علوم انسانی) ،که حتی نام علم سیاست را هم در بر می گیرد. در نتیجه امید است که علم سیاست بتواند سرانجام دارنده معانی دقیق برای دانشواژه های خود باشد و شاید چنین وضعی برای علمی که در حال رشد است گریزناپذیر باشد.

يکشنبه 12/6/1391 - 19:46 - 0 تشکر 541384

تعریف ، مفهوم و ماهیت علم سیاست : دانشواژه سیاست (politics) از واژه یونانی (polis، شهر) گرفته شده است از نظر یونانی ها سیاست ، دانش مربوط به امور یک شهر بوده است. اما " مفهوم شهر با polis یونانی تفاوت آشکار دارد. شهر ، به معنی جایگاه زیست مردمان را، در یونانی stay می نامیدند.polis در آغاز قلعه ای بود که در پای stay ساخته می شد. اما مفهوم آن تغییر یافت و به معنای جامعه منظم سیاسی به کار رفت. برخی از محققان می گویند که واژه polis در اسناد آتن بخصوص به معنای جامعه سیاسی یک کشور در ارتباط با کشور های دیگر،و یا به عبارت بهتر، به معنای شخصیت بین المللی کشور آمده و در برابر آن واژه دموس (ریشه دموکراسی)بر مجموعه سازمان داخلی یک کشوراطلاق می شده است". (سیاست ارسطو: ترجمه حمید عنایت 1364ص5)این معنی را سی لی نیز مطرح کرده و سیاست را علم شهرها نامیده است .(مقدمه ای بر علوم سیاسی 1923ص32)

يکشنبه 12/6/1391 - 19:47 - 0 تشکر 541385

امروزه مفهوم سیاست از علم سیاست فراتر رفته است و واژه سیاست به مساَئل جاری حکومت و جامعه که ماهیت اقتصادی و سیاسی در مفهوم علمی دارند اشاره می کند." سیاست یکی از حقایق غیر قابل اجتناب زندگی بشر است .انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر می باشند."(تجزیه و تحلیل جدید سیاست : رابرت دال ترجمه حسین ظفریان1364ص1)" تنها از راه روند سیاسی است که انسان می تواند امیدوار باشد زندگی خود را بر پایه خرد و کمال مطلوبها قرار دهد"(رابین استین : دانش سیاسی 1970ص2)پرکلیس یونانی در یک نوشته ای گفته است " آدمی که به کار سیاست نپردازد شایسته صفت شهروند بی آزار نیست ، بلکه باید او را شهروندی بی خاصیت بدانیم "زمانی که از علاقه یک شخص به سیاست صحبت می شود در واقع مقصود این است که آن شخص به مسائل جاری کشور از قبیل تجارت و اقتصاد ، تولید و مسائل مربوط آموزش و پرورش و کارگران و مسائل فرهنگی و کلا مسائل مربوط به قوای سه گانه و فعالیت گروهها و احزاب کشور توجه دارد. که در این معنی، سیاست فراتر از یک علم است و سیاستمدار کسی است که در این گونه مسائل شرکت و مشارکت فعال دارد. در سال 1948 در کنفرانس یونسکو جمعی از دانشمندان برجسته سیاسی از سراسر جهان ،علم سیاست را به جای علوم سیاسی برای نامیدن این رشته علمی پذیرفتند که در گذشته برخی از متفکران این رشته مانند ارسطو، یلینک ، هنری سجوئیک و پل ژانت اصطلاح سیاست را بجای علم سیاست بکار می برند.

يکشنبه 12/6/1391 - 19:48 - 0 تشکر 541386

برخی از پژوهشگران مانند پولاک علم سیاست را به دو جنبه نظری و کاربردی تقسیم کردند. و گتل هم سیاست کاربردی را زیر مجموعه علم سیاست می دانست.عده ای دیگر نیز از صاحب نظران در این عرصه معتقدند که علم سیاست به صورت مفرد وجود ندارد و همه علوم اجتماعی که با کارهای جامعه سازمان یافته بشری سرو کار دارد با نام علوم سیاسی خوانده می شوند و علم سیاست فقط یکی از آنهاست. بنا بر این نظر علم سیاست ،جامعه شناسی ،اقتصاد ،مدیریت ،اخلاق و مانند آنها همه علوم سیاسی اند واین علوم مرتبط و وابسته به هم هستند.(بنیادهای علم سیاست :عبدالرحمن عالم 1386ص25) پس با این وجود آشکار شد که در زمینه علم سیاست پراکندگی بسیار، از عقاید و نظرات صاحب نظران وجود دارد که این امر موجب آشفتگی ذهن می گردد.

يکشنبه 12/6/1391 - 19:49 - 0 تشکر 541388

 برای تعریف علم سیاست اول به تعریف خود واژه سیاست از دیدگاه چند تن از صاحب نظران خواهیم پرداخت با این حال نظریه های مربوط به سیاست و تعاریفی چند از آنرا بدین شرح می آوریم: 1- سیاست هنر استفاده از امکانات است . یعنی اغلب برای فعالان سیاسی ممکن نیست به همه هدفهای خود برسند بنابراین باید اهداف خود را با قدرت خود متناسب کنند .هیچکس بیش از قدرت و امکانات خود نمی تواند در سیاست اعمال نفوذ کند و تاثیر گذارد. پس سیاست همه آن فعالیتهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با کسب قدرت دولت ،تحکیم قدرت دولت و استفاده از قدرت دولت همراه است را گویند.( مقدمه ای برای سیاست :نولی 1990ص2و5و7) 2- نظریه دیگری بیان می کند : سیاست حکومت کردن بر انسانهاست (طبقه حاکم : کایتانوموسکا). سیاست رابطه ای است میان کسانی که حکومت می کنند و کسانی که بر آنها حکومت می شود،فرمانروا و فرمانبردار،و این رابطه مرکز زندگی سیاسی است .( حکومت بر انسانها: آستین رانی) 3- هارولد لاسکی: سیاست یعنی دانستن اینکه چه کسی می برد ،چه می برد،چه موقع می برد،چگونه و چرا می برد. 4- دیوید ایستون : سیاست توزیع آمرانه ارزشهاست. بطور خلاصه اگر بخواهیم تعریفی فراگیر از سیاست داشته باشیم می توان آنرا چنین بیان کرد: " سیاست رهبری صلح آمیز یا غیر صلح آمیز روابط میان افراد ، گروهها و احزاب (نیروهای اجتماعی )و کارهای حکومتی در داخل یک کشور و روابط میان یک دولت با دولتهای دیگر در عرصه جهانی است."( بنیادهای علم سیاست : عبدالرحمن عالم 1386ص30)

يکشنبه 12/6/1391 - 19:49 - 0 تشکر 541391

سیاست در برگیرنده منافع هر یک از نیرو های اجتماعی است در صورت اختلاف میان آن نیروها، این منافع با یکدیگر برخورد پیدا می کند و در صورت اتحاد و همکاری میان آنها هماهنگ می شود و به تعبیری در صورت برخورد منافع یا تضاد منافع نیرو های اجتماعی با یکدیگر به کشمکش می پردازند و در صورت هماهنگی و اشتراک منافع با یکدیگر متحد می شوند که چگونگی رهبری و هدایت این برخوردها و یا هماهنگیها سیاست را پدید می آورد در واقع سیاست عرصه برخوردها و هماهنگیهای منافع و روابط نیروهای اجتماعی است. در پرتو این تعریف از سیاست اول به مفهوم و تعریف علم سیاست از دیدگاه برخی از صاحب نظران می پردازیم بعد یک تعریف کلی از آن ارائه خواهد شد : علم سیاست در واقع تحلیل و بررسی جنبه های سیاسی پدیده های اجتماعی است .

يکشنبه 12/6/1391 - 19:50 - 0 تشکر 541393

این تحلیلها به انسان کمک می کند تا محیط اطراف زندگی خود را بهتر بشناسد و از میان مسائل مختلف پیش روی خود بهترین راه را انتخاب کند تا بتواند به مشکلات فائق آید. عده ای از متفکران مرکز ثقل تحلیل و بررسی علم سیاست را دولت می دانند و عده ای دیگر بیان می کنند علم سیاست با حکومت سرو کار دارد و گروه سومی هم تلفیقی از آن دو را می پذیرند. مانند پل ژانت که می گوید: علم سیاست آن بخش از علوم اجتماعی است که درباره بنیادهای دولت و اصول حکومت بحث و بررسی می کند. بنا به مقاصد اداره علمی کارها،دولت همان حکومت است.(زبان سیاست : هارولد لاسکی 1967ص131) به عقیده سجوئیک، علم سیاست جامعه های دارای حکومت را بررسی می کند یعنی جامعه هایی را که اعضای آن دست کم در مسائل معینی به اطاعت از دستورات برخی از افراد یا مجموعه ای از افراد که بخشی از جامعه اند خو گرفته باشند.( اصول سیاست : هنری سجوئیک 1920ص2) این تعاریف از علم سیاست به مفهوم سنتی بر می گردد.

يکشنبه 12/6/1391 - 19:51 - 0 تشکر 541394

امروزه از علم سیاست به عنوان در بر گیرنده بررسی سازمان غیر رسمی و رفتار سیاسی در جامعه نام می برند که ساختار حکومت و نیرو های سیاسی تاثیر گذار بر آن را نیز در بر می گیرد.( علم سیاست : رونالد روناک 1964ص2) بنابر این عرصه دانشی که علم سیاست می کوشد آن را در بر گیرد از دولت فراتر می رود. کاتلین معتقد است :علم سیاست بررسی جامعه سازمان یافته انسانی است و پیش از هر چیز جنبه های سیاسی زندگی جامعه را مطالعه می کند.(سیاست سیستماتیک: کاتلین 1962ص36)در یک نظر دیگر علم سیاست روابط سیاسی را که همزمان با گردهمایی انسانها بوجود آمده است را بررسی میکند.( هدف تئوری سیاست: برتران دوژونال 1963ص82)پس ما با این تعاریف در می یابیم که علم سیاست اکثر جنبه های اجتماعی و روابط سیاسی انسانها را در یک جامعه سازمان یافته بررسی می کند.

يکشنبه 12/6/1391 - 19:52 - 0 تشکر 541395

عده ای از محققان مانند هارولد لاسول ،چارلز مریام ،ماکس وبر،برتراند راسل ،واتکینس و هانس مورگنتا تاکید دارند که قدرت، عامل اصلی و مفهوم اساسی علم سیاست است که همه شاخه های علم سیاست را به هم پیوند داده است . به عنوان مثال : لاسول در تعریف علم سیاست گفته است که : علم سیاست به صورت یک نظام تجربی عبارتست از مطالعه شکل گرفتن قدرت و سهیم شدن درآن است . وعمل سیاسی عملی است که براساس قدرت انجام گیرد . بنابراین پایان سیاست رسیدن به یک خط و مشی است سازش میان منافع متضاد بر حسب منافع و ارزشهای معینی که مشترک هستند. با این وجود بطور کلی میتوان علم سیاست را چنین تعریف کرد: علم سیاست ، رشته ای از آگاهیهای اجتماعی است که وظیفه آن شناخت منظم اصول و قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهای در داخل یک کشور و روابط میان دولتها در عرصه بین المللی است.( بنیاد های علم سیاست : عبدالرحمن عالم 1386ص29) پس با شناخت این دانش اجتماعی و با آگاهی از اصول قواعد حاکم بر آن می توان به روابط میان افراد جامعه پی برد و چگونگی کارکرد انها را نیز آموزش داد و همچنین علم سیاست به کشف روابط میان دولتها و سیاست خارجی و همچنین آگاهی لازم درباره آنها می پردازد. موضوعات مورد مطالعه علم سیاست : در سال 1948 کمیته ای در یونسکو موضوعهای مرتبط و مورد مطالعه علم سیاست را چنین تشریح کردند: 1- نظریه سیاسی الف – نظریه سیاسی ب – تاریخ اندیشه های سیاسی 2- حکومت الف- قانون اساسی ب – حکومت ملی ج- حکومت منطقه ای د- اداره امور عمومی ه – وظیفه اقتصادی و اجتماعی حکومت و – نهادهای سیاسی تطبیقی 3- احزاب ، گروهها ، و افکار عمومی الف – احزاب سیاسی ب – گروهها و گرد همایی ها ج – مشارکت شهروندان در امور عمومی و حکومت 4- روابط بین الملل الف – سیاست بین الملل ب – سازمانهای بین المللی ج – حقوق بین الملل رویکردهای سیاست.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی