انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 422)
دوشنبه 30/5/1391 - 14:1 -0 تشکر 520339
جذابیت

اول هر كار نام خداست كه رحمتگر و مهربان خلق راست

سلام این مبحث با عنوان جذابیت ایجاد شده

ودر این قسمت در باره اینکه جذابیت چیست صحبت میشود  و اصولی که در انسانها باعث جذاب شدن  میشود نوشته میشود

چه خوب است که شما هم مشارکت داشته باشید

دوشنبه 30/5/1391 - 15:16 - 0 تشکر 520372

اسرارو روشهای نفوذ دردلها


مشكل عده ای از مردم این است كه نمی دانند روابط خودرابامردم بر چه اساسی بنا نهند تابه محبوبیت وعزیزی برسند اینست كه دراین مقاله درباره محبوبیت سخن می گوئیم .اگر دلتان می خواهد كه اطرافیان دوست تان داشته باشند وباهمنوعان خود روابط حسنه برقرارسازید ویقین پیدا كنید كه دوستتان دارند مقاله زیر رابه دقت بخوانید .اگر دلتان محبوبیت می خواهد هیچ  خجالت نكشید زیرااین یك نیاز طبیعی آدمیزاداست .ویلیام جیمز روانشناس بزرگ امریكایی درجائی نوشته است كه (یكی از عمیقترین وریشه دارترین انگیزه های آدمیزاد اینست كه محبوب واقع شوند ومردم قدروآنهارابشناسند )امامیل به محبوب شدن گاه دورنیست مارادرمعرض خطر بگذارد بدین معنی كه آنچنان به محبوبیت خودعاشق شویم كه برای بدست آوردن آن به وسایل نامبارك دست یازیم .مثلابه چاپلوسی بپردازیم ومجیزوتملق دیگران رابگوئیم وحتی ازاین هم فراتر رفته محبوبیت خودرابه قیمت تحفه هائی كه به افرادمی دهیم تامین سازیم .به صراحت باید بگویم كه محبوبیت یك امرمادرزادی وارثی نیست البته بعید نیست عده ای بیشتر ازسایرین آماده كسب محبوبیت باشند ولیكن دیگران را نیز اگر بخواهند می توانند بابذل مختصر كوشش به همان اندازه محبوب شوند .كسانی كه محبوب می شوند كسانی خستندكه حاكم برروابط خودبادیگران هستند ومااكنون به عوامل شش گانه راكه اگربدان عمل كنید شمارادرخانه واداره ومدرسه محبوب خواهد ساخت

دوشنبه 30/5/1391 - 15:17 - 0 تشکر 520374

نخست -آنكه ظاهرآراسته دربسیاری از مواردخیلی مفید است ولیكن دركارمحبوب شدن تاثیردردرجه اول نداردوحال آنكه اگر درتمیزی لباس وآراستگی آن بكوشید این البته در محبوبیت وغزیزشدن شما موثراست زنی كه می خواهد محبوب شوهرش واقع شود مجبورنیست لباس فاخر بپوشد وبهترین وگرانترین عطرها وكرم ها رابه سروصورت خود بمالد بلكه اگر تمیز ومرتب باشد باهمان لباس ساده خانه نیز قادر است عزیز شوهرش شود بی گامن یك شخص عالی مثل خورشید نورافشانی می كند وجامه كثیف یا موهای ژولیده وپریشان وصورت ناشسته قادرنیست ازنورافشانی آن جلوگیری كند ولیكن چه اصراری هست كه خورشید تابان شخصیت خود را باابر ژولیدگی بپوشانیم ؟زیرا ظاهر مانباید مخل تشعشع باطن ما باشد كه هیچ بلكه باید به تلالو باطن وشخصیت درخشان ما كمك كند .بسیار اتفاق می افتد كه از طرزلبا س پوشیدن افراد می توان به شخصیت آنان پی برد ودر مثل درباره لاابلیگری وبی ذوقی ویاذوق وشم هنری وحالت خود نمایی انها بدرستی داوری كرد هیچكس نمی تواند منكر این امر شود كه ظاهر كسان در روابط اجتماعی آنان موثر است .ودر عكس العمل دیگران نسبت به آنان تاثیر می كذارد .با همه آنچه گذشت نقش ظاهر درمحبوبیت چندان زیاد نیست واهمیت آن در این است كه معاشران درنخستین وحله برخوردازروی ظاهر ما درباره ما داوری می كنند واگر ظاهر ام زننده باشد ممكن است از ما داوری جوینده واین زحمت رتبه خود ندهند كه با وجود ظاهر ناخوشایندمان باما معاشرت كنند تا بعداپی به شخصیت جالب ما ببرند

دوشنبه 30/5/1391 - 15:18 - 0 تشکر 520375

دوم -آنكه برای كسب محبوبیت به تبسم وشادی نیاز داریم البته ناگفته پیداست كه رفتار ما باید متناسب با مقتضیات واوضاع واحوالی كه در ان هستیم باشد .مثلا ماهیچوقت انتظار نداریم كه فلان رئیس اداره ای كه برای نخستین بار به ملاقاتش می رویم قاه قاه باما بخندد وازاین قبیل .باری هركدام از ما مثل این است كه در هر مقامی كه باشیم شرایطی در دور وبر خود پدید می آوریم مثلا شرایط دوروبر بعضی از مردم ناخوشایند است وآدمی رامی گریزاند وبر عكس شرایط عده ای دیگر گیرا ودلچسب است .اگر دلمان می خواهد كه محبوب بشویم باید بكوشیم كه فضای دوربر خود را گیرا جذاب سازیم مثل اهن ربایی كه دوروبرش همه چیز را به خود جلب می كند وبرای این كار باید غرولند كردن پرهیز كنیم ودر اشخاص واشیاواحوال به دنبال چیزهایی بگردیم كه موجب نشاط ما می شود .داشتن كنجكاوی وحساسیت نسبت بدانچه مردم درباره ما فكر می كنند وابراز علاقه واقعی در این خصوص از جمله چیزهایی هستند كه ملال وخود خوری وسایر عواملی راكه مخل ومزاحم نشاط خاطر ماست از ذهن مادور می سازند .معنای وسیعتر نشاط وشادی این است كه بچیزی علاقه داشته باشیم مثلا وقتی داریم نمایشی راتماشا می كنیم ویاباكسی مشغول صحبت هستیم ویاداریم كاری می كنیم ویابازی می كنیم شوروشوق ماازناصیه ورفتار ما پیدا خواهد بود .شور وشوق ونشاط مزبور به اطرافیان ما منتقل می گردد ومیان ما وآنها رابطه ای برقرار می سازد زیرااین دیگر به تجربه ثابت شده است كه ادمهای پرشوروشوق بیش از افراد سردوبیحال كسان رابه خود جلب می سازند .

دوشنبه 30/5/1391 - 15:19 - 0 تشکر 520376

سوم -آنكه فروتنی یكی از شرایط اساسی كسب محبوبیت است كسانی كه خودخواه هستند وپیوسته ارز برتریهای خیالی خود حرف می زنند وبدان می بالند كمتر ممكن است مردمانی محبوبی باشند .این بدان معنی نیست كهبرای محبوب شدن تا بدان جا خفض جناح وسكسته نفسی وفروتنی راافراط كنیم كه به عزت نفس وغرورواعتماد به نفس ما لطمه واردآید .باید تاآنجا كه امكان دارد كارهائی راكه به ما محول شده است به خوبی انجام دهیم ووقتی كار خود رابه خوبی به انجام رساندیم به ان افتخار كنیم اما در عین حال باید خود رااماده كنیم كه از دیگران چیز یاد بگیریم وباصلاح اشتباهات خود بپردازیم تا نتایج آینده كار ما بهتر شود ادمیانی كه به واقع چیز دان هستند كمتر متكبر وخودخواه از آب در می آیند .چون چنین كسانی 


بهتر از هر كس می دانند كه معلوماتشان در نتیجه با مجهولاتشان چه اندازه ناچیز است شعر معروف كه می گوید:


(تا بدان جا رسید دانش من                كه بدانم همی كه نا دانم )


در واقع وصف حال این عده است همیشه به فكر چیز یادگرفتن باشیم یعنی از گهواره تا گور .گوش دادن به حرف دیگران محاسن زیادی دارد زیرا اطرافیان ما وقتی ببینند كه ما به حرفشان گوش می دهیم تا چیز یاد بگیریم حس خودخواهی شان تسكین می یابد واین امر به محبوبت ما در میان آنان كمك خواهد كرد .بنابراین بدنیست در طی معاشرتهایتان بكوشید تا كسان رابصحبت كردن درباره اموری هدایت كنید كه در آن خبره ومطلع اند .البته هر كدام ازما سلیقه های خاصی دراین زمینه داریم ولیكن فروتنی احترام به آزادی عقیده دیگران وجرمی نبودن وحق حیات برای دیگران قایل بودن ازجمله چیز هایی است كه در هركسی باید پیدا شود وریبائی گرائی خاصی خواهد داشت عوض آنكه به دیگران بگوئید كه فلانی عقیده اش صددرصدغلط است بهتر است بگوئید عقیده شما رافهمیدم ولی فكر نمی كنید 000چه رعایت ادب به كسب وجهه شما در افرادكمك خواهد كرد .از اینها گذشته اگر میان مردم به منطقی بودن وخردمندی معروف شوید این خود از وسایلی است كه شما رابه محبوبیت نزدیكتر می سازد

دوشنبه 30/5/1391 - 15:19 - 0 تشکر 520377

چهارمین نكته -این است كه دیگران رابیازمایید وبگذارید دیگران شما رابیازمایند .كمتر چیزی است كه بیش از حقه بازی ودوروئی موجب انزجار انسان از دیگران شود منظورم این است وقتی كه حس می كنیم فلانی قابل اعتماد نیست خیلی زود روابط خود رابااوقطع می كنیم .محبوبیت ما زمانی افزایش می یابد كه دربین مردم به این صفت معروف شویم كه پیوسته در فكر امتحان دادن وامتحان كردن معاشران خودهستیم .اشخاص مرتب دلشان می خواهد كه دیگران آنها رابیازمایند البته چندان مطبوع نیست كه حس كنید كسی دارد در خفارفتار وكردار وگفتارتان رابررسی می كند .مردم معمولا از كسانی بدشان می آید كه به آنان بد گمان باشند ودر معاشرت باآنان جانب صراحت رارعایت نكنند وحال آنكه اگربدانند كه داریم آزمایششان می كنیم به ما علاقه مند می شوند وبه محبوبیت ما افزوده می گردد.به همین دلیل نیز باید خودمان رااشخاصی نشان دهیم كه ظاهر وباطنشان یكی است وچنین اشخاصی از هر امتحانی سربلند در می آیند وذیلا طریق سه گانه ای را كه برای نشان دادن  صداقت لازم است شرح می دهیم

دوشنبه 30/5/1391 - 15:20 - 0 تشکر 520378

اول -گفتار وكردارماباید باهم جوردربیاید یعنی اگر قولی دادیم یاادعایی كردیم باید بدان عمل كنیم وباصطلاح خودمان واعظ غیر متعظ نباشیم .پاره ای از مردم یاد كنم به وعده وفا می كنند ویاهیچگاه به وعده خود وفا نمی كنند البته اگر چنین اشخاصی به محبوبیت نرسند جای شگفتی نخواهد بود .

دوشنبه 30/5/1391 - 15:20 - 0 تشکر 520379

دوم -اینكه صداقت ویكی بودن ظاهر وباطن مازمانی برهمه آشكار خواهد بود كه بدانند پشت سرشان از آنها غیبت نمی كنیم یعنی در غیابشان چیزی بگوییم كه در حضورشان نمی گوئیم .غیبت هر چند كه ممكن است از خبث نباشد ولیكن دشمن شماره یك محبوبیت شماست

دوشنبه 30/5/1391 - 15:21 - 0 تشکر 520380

سومین طریق -آنست كه اشخاص بایدبه رازداری شماایمان آورند وقتی كه از شما خواهش می كنند كه رازشان رافاش نسازید جداوصمیمانه از این كار خودداری نمائید .این بود راههای سه گانه ای كه هر كسی می تواند هم دیگران رابه مددآن یبازماید وهم به دیگران اجازه بدهد كه اورابیازمایند .

دوشنبه 30/5/1391 - 15:21 - 0 تشکر 520381

چهارمین نكته -این است كه تا آنجا كه برایمان مقدور است از تشویق دیگران مضایقه نكنیم چه بدین وسیله عوض آنكه خود رابسازیم به ساختن دیگران اقدام می كنیم .وقتی كه دیگران رابه خودشان خوشبین ساختیم به ناچار انها رابه خودكمان نیز خوشبین ساخته ایم روشن تر بگویم وقتی كه مرتبا از دیگران انتقاد می كنیم بالاخره به جائی می رسیم كه انها نسبت به خودشان بدبین می سازیم واین بد بینی سرانجام به خود ما بر می گردد وبه محبوبیت ما لطمه می زند .این طبیعت  بشر است از آدمی كه از و به شدت انتقاد كند خوشش نخواهد آمد .در كتاب ایوب در توراتست كه یكی از برادرانش به اومی گوید(برادر سخنان حكیمانه توموجب شده است كه عده ای به خود خوشبین وامیدوار شوند )مگر خود ما ازچنین كلمات حكیمانه ای در زندگی خصوصی خود سود نجسته ایم ؟پس این به دست ماست كه باتشویق مردم به محبوبیت خود ونزدانان بیفزائیم چه یك سخن گرم وامید بخش نمی دانید چه تاثیر معجزه آسایی در التیام جراحات محرومان ودرماندگان ونومید شدگان دارد.به مصداق :


تونیكی می كن ودردجله انداز             كه ایزددر بیابانت دهد باز )

دوشنبه 30/5/1391 - 15:21 - 0 تشکر 520382

پنجمین نكته -بالاخره این است كه به مردم كمك كنید ممكن است عده ای بگویند كه اگربه مردم كمك كنیم سوء استفتده خواهند كرد ولیكن به این بهانه نمی شود از كمك به مردم چشم پوشید .فراموش نباید كرد یكی از شرایط كسب محبوبیت این است كه به مردم كمك كنیم وهم از انان كمك قبول كنیم .یكی از مشكلات كار این است كه بعضی از مردم نه تنها از كمك های ما سوءاستفاده نمی كنند بلكه از پذیرفتن كمك نیز بیزارند .برای احتراز از این مشكلات باید به نحوی رفتار كنیم كه مردم تصور نكنند كه كا راه می رویم تا به مردم كمك كنیم .بدنیست قصه مردسامری رااز تورات در اینجا نقل كنم :حضرت عیسی در جواب عده ای از مردم كه از اوسئوال می كردند چگونه به مردم كمك كنیم فرمود :روزی مردمحترمی در بیابان بیت المقدس اسیر دزدان شد ودزدان زخمی به او زده واورا كناری گذاشته پا به فرارگذاشتن عده ی زیادی از مردم كه پاره ای از آنها اهل دین نیز بودند از كنار او رد شدند بدون آنكه توجهی به اوكنند تا آنكه مردسامری كه هیچ داعیه ای هم نداشت از آنجا عبور می كرد كه چشمش به آن مرد زخمی افتاد بیدرنگ به بیمارش همت گماشت ومرهمی برزخمش گذاشت (منظور حضرت مسیح این بودكه آدمی هر وقت كه فرصت كمك پیش آید باید كمك كند نه اینكه كمك به دیگران راحرفه خود سازیم )

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی