انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 200)
يکشنبه 29/5/1391 - 13:49 -0 تشکر 519345
شیوه های افزایش عزت نفس :

با خود مثبت حرف بزنید .

صدایی در ذهن شما وجود دارد كه مدام نجوا می كند. این صدا كه ((سخنگوی شماست )) بخشی از عزت نفس شماست. این صدااغلب منفی است وجملاتی ازاین قبیل می گوید،من خیلی چاق هستم((یا))من نمی توانم این كارراانجام دهم((یا ))من خسته ام.این قیبل جملات بعداز مدتی درشما تأثیرمنفی میگذاردومثلا شما احساس خستگی می كنیدویااحساس می كنید كه عزت نفس شماراپایین می آورد امانكته جالب این است كه شمانمی توانید ندای درونی خود را برای ایجادعزت نفس وساختن الگو های مؤفقیت،برنامه ریزی كنید.شگردكار،استفاده ازعبارتهاوجمله های مثبت است.اینها چند تا از جمله های خوب وهمه منظوره هستند .من خوشحال هستم ، من سالم هستم ، من معركه ام ! این جمله ها را بارها وبارها در ذهن خود با صدای بلند تكرار كنید ،یا حتی آنها را بنویسید .اهمیت آن در این است كه این جمله رابه زمان حال وباایمان بیان كنید.هرگاه ندای درونی خودراشنیدیدكه شروع به ایجاداحساس منفی درشمامی كندآن رامتوقف سازیدوجملة مثبتی رادرباره همان موضوع،جایگزین آن كنید.این شیوه راامتحان كنیدوآنگاه خواهیددید كه صحبت كردن باخود وسیلةسودمندی درایجاد وضعیت مثبت است.

يکشنبه 29/5/1391 - 13:49 - 0 تشکر 519346

شخصیت جدید خود را تجسم كنید.

این امر اساسا همانند اصل استفاده از جملات مثبت است ،با این تفاوت كه به جای استفاده از كلمات ،در اینجا از تصاویر استفاده می شود. آیا می خواهید لاغرتر وسالمتر باشید ؟ خودتان را به این صورت تجسم كنید .آیا می خواهید ارتقاء شغلی پیداكنید؟خودتان رادرنقش سمت جدیدتجسم كنید زمانی را به تجسم خود اختصاص دهید تا وارد جزئیات امرشوید وازشخصیت جدیدخودلذت ببریدچنانچه این تصویررادایما"ایجادوتقویت كنید،پذیرش رفتارهایی كه آن راتحكیم می كندآسانتر خواهد بود.

يکشنبه 29/5/1391 - 13:50 - 0 تشکر 519347

افرادی را بیابید كه بتوانید از آنان چیزی بیاموزید .

واضح است كه افرادبسیاری وجوددارند كه بامشكلات ومسایلی مانندمشكلات شما مواجه شده اندشمامی توانید با الگو قرار دادن آنان ،چیزهای زیادی بیاموزید .

يکشنبه 29/5/1391 - 13:50 - 0 تشکر 519348

به وادی های جدید قدم بگذارید .

اغلب عزت نفس ما به سبب كوته بینی نسبت به زندگی،دچارافت ونزول می شود هنگامی كه برروی جنبة خاصی از زندگی بیش از حدیابه حدی بسیار طولانی تمركزمی كنیم،عمق نگری خودرااز دست می دهیم.مسایل كوچك،بزرگ می شوند و وقایع بسیار بیشتر از ارزش واقعی خود اهمیت می یابند آیاچنین موردی برای شمانیزپیش آمده است؟اگراین طور است.پس وقت آن است كه واردوادی جدیدشویدمثلا می توانید به یك گشت سیاحتی یا یك سفر ما جراجویانه بروید .

يکشنبه 29/5/1391 - 13:50 - 0 تشکر 519349

اهداف خود را تعیین كنید .

این جمله را بارها شنیده اید .اما دلیلی در آن نهفته است. این جمله ،در بردارندة حكمت شناخته شده واثبات شده ای است كه فقط عدة كمی ازافرادآن راواقعا"درك میكنند. افرادی كه برای خوداهدافی روشن  دقیق وقابل اندازه گیری تعیین می كنند.آنچه را كه می خواهند به دست می آورند.تعیین اهداف،بخش بسیارمهمی ازساختن عادات مثبت ودرنتیجه افزایش عزت نفس به شمار می آید.

يکشنبه 29/5/1391 - 13:51 - 0 تشکر 519350

اتفاقات ناخوشایندزندگی را بپذیرید.

همة مامی توانیم بیشترازآنچه فكرمی كنیم، زندگی خود را كنترل كنیم . با وجود این مواردی هست كه هیچ كنترلی نسبت به آنها نداریم و این بدان معنی است كه وقایع وامور نا خوشایند وظاهرا" غیر منصفانة بسیاری در زندگی ما وجوددارد به عبارت دیگر ، گهگاه این امور واتفاقات ضربه ای به ما وارد می كند بروز این اتفاقات به خواست و ارادة ما نبوده است وكاری برای ممانعت ازآنهانیزنمی توان انجام داد. پس بهتر است شانس واقبال را فراموش كنید .اینكه زندگی چگونه باید باشدرافراموش كنیدوآن راباهمین اتفاقات جاری وغیر قابل پیش بینی بپذیرید .در واقع ،شما می توانید از لحظاتی كه عزت نفس شما دچار افت ونزول می گردد ، بهره جویی كنیدافسردگی وغم واندوه ونگرانی ، همگی درشماایجادخودخوری می كند.درزندگی شمااشتباهی بوجودمی آوردبنابراین می توانید آن رااصلاح كنیدوبرای زندگی خودبرنامه ریزی مجددی انجام دهید.لذادفعة بعدكه درچنین موقعیتی قرارگرفتندازخود بپرسید: ((چه درسی میتوان گرفت؟))اوضاع را بررسی كنیدتا ببینید كه چرا احساس بدی دارید،آیابادیگران درست برخوردكرده اید؟آیا با خود صادق بوده اید ؟ آیا به طور نا خواسته در جهت تأمین اهداف دیگران گام برمی دارید؟ازطرفی روند زندگی كاملا منصفانه است،زیراغم واندوه باعث رشدوپیشرفت میگرددوپیشرفت،نه تنهاغم واندوه رابی ضررمیسازد،بلكه آن رامفید وسودمند می كند.

يکشنبه 29/5/1391 - 13:51 - 0 تشکر 519351

تحت روان درمانی قرار گیرید.

گاهی اوقات ممكن است با مشكل بزرگ خاصی در زندگی خود مواجه شوید ، مانند طلاق ،بیكاری، یا بیماری خطرناك ، یا ممكن است دچار عادت مخربی مانند استعمال دخانیات ، مصرف مشروبات الكلی، استفاده نادرست از داروها یا پرخوری شوید.دراین مواردكمك دیگران می تواندكلیدمشكل شماباشد. معالجات انفرادی ویاگروهی اغلب درحل مشكلات اساسی زندگی كاملاثمر بخش است.

يکشنبه 29/5/1391 - 13:52 - 0 تشکر 519352

بروسوسه عادات ناپسندخودغلبه كنید.


عادتهای ناپسند ،رفتارهای دیرینه ای هستند كه شما را به سمت خود می كشند هنگامی كه به سراغتان می آیند . رهایی از آنها دشوار است و به راحتی شما را به این نتیجه می رسانند كه (( نمی توانید با این حالت كنار بیاید)) نكته این است كه مجبور نیستید با آن كناربیایید وسوسة عادات ناپسند(بخصوص ازنوع مادی ویا مانند دخانیات ، الكل ، كافیئن وغیره ) معمولا؛ كمتر از دو دقیقه طول می كشد آنها شما را فریب می دهند كه تصور كنید تا ابد دست از شما بر نمی دارند. بنابراین هر گاه هوس عادات ناپسند به سراغتان آمد. سعی نكنید آن را نادیده بگیرید ، بلكه روی آن تمركز كرده وبا اعتماد به نفس آن را تحمل كنید

يکشنبه 29/5/1391 - 13:52 - 0 تشکر 519353

سه هفته آن را امتحان كنید .

سازگاری با عادت ها ورفتارهای جدید مستلزم زمان است .معلوم شده است كه هررفتار جدیدی اگر به مدت سه هفته دنبال شود .احتمال زیاد به صورت یك عادت دایمی در می آید .در ابتدا ، رفتار جدید ،غریب به نظر می آید ومستلزم تلاش آگاهانه است .اما بعداز سه هفته به صورت بخشی از وجودتان درمی آید. بخشی از خویشتن بینی شما .اگر واقعا مصمم هستید كه تحولی ایجاد كنید خود را وادار كنید كه با آن حداقل به مدت سه هفته زندگی كنید .

يکشنبه 29/5/1391 - 13:52 - 0 تشکر 519354

باافراد مثبت اندیش معاشرت كنید.

بر آن شوید كه بیشتر در كنار افراد مثبت اندیش باشید : افرادی كه نسبت به زندگی وپیشامدهای آن اشتیاق زیادی دارند . این گونه افراد شمارا در پیشرفت وتعالی یاری می كنند ومتقابلا" این امكان را فراهم می آورند كه شما نیز آنان را در رشد وپیشرفتشان حمایت كنید.این امر، بخش بزرگی از فلسفة زندگی ودوستی است.

يکشنبه 29/5/1391 - 13:54 - 0 تشکر 519355

اعتماد به نفس فوق العاده در 60 گامگام 1 : فهرستی از موفقیت هایی را كه تا كنون نصیبتان شده تهیه كنید.
گام 2 : هرچند وقت یك بار به میان طبیعت بروید و در محیطی سبز و سرشار از آرامش قدم بزنید.
گام 3 : وان حمام را پر از آب گرم و كف صابون كنید، داخل وان بنشینید و تمام تنش ها را با تنفس عمیق از خود دور كنید.
گام 4 : هر روز روی جملات زیر و جمله هایی از این دست فكر كنید:
- تا زمانی كه خودتان نخواهید، هیچ كس نمی تواند تحقیرتان كند. (تئودور روزولت)
- روزی شخصی بودا را فحش و ناسزا می داد، بودا به او گفت: از تو به خاطر این هدیه عالی تشكر می كنم! اما متاسفم كه نمی توانم هدیه ات را بپذیرم اگر كسی به من هدیه بدهد و من آن را قبول نكنم، هدیه به چه كسی تعلق خواهد داشت؟
- خواه فكر كنید كاری را می توانید انجام دهید، خواه فكر كنید كه از انجام كاری ناتوان هستید، همیشه حق با شماست. (هنری فورد)
- عشق از آن جهت در ما به ودیعه گذاشته شده كه آن را به دیگران ببخشیم.
- قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.
- هر كاری كه دوست داری انجام بده.. پول، خود به دنبال آن كار می آید.
- به دنبال رستگاری و سعادت خودت باش.
- همان اندازه كه همسایه ات را دوست داری، خود را نیز دوست داشته باش، این بدان معنی است كه باید خودت را از صمیم قلب دوست داشته باشی.
گام 5 : در تعطیلات آخر هفته، به تماشای كارتون های مورد علاقه تان بپردازید.
گام 6 : تلاش كنید همیشه مثبت بیندیشید.
گام 7 : به خاطر داشته باشید كه هرگاه در كاری حیران و سرگردان می مانید، در حال آموختن نكته ای جدید هستید.
گام 8 : تا آن جا كه لازم است خود را به مبارزه بطلبید، نه بیش از اندازه.
گام 9 : در هفته یك شب تلویزیون خود را خاموش نگه دارید تا مغزتان استراحت كند.
گام 10 : در روز عشق (والنتاین) برای خودتان كارت تبریك بخرید.
گام 11 : هرچند وقت یك بار به یك مكان مقدس بروید و در خلوت با خداوند راز و نیاز كنید.
گام 12 : هرچند وقت یك بار بیرون از خانه غذا بخورید.
گام 13 : با كسی كه از صمیم قلب دوستش دارید، تلفنی صحبت كنید.
گام 14 : خود را در آینه نگاه كنید و از دیدن زیبایی هایتان لذت ببرید و خدا را به خاطر این نعمت شكرگزار باشید.
گام 15 : اهداف خود را بنویسید.
گام 16 : در هدف گذاری واقع بین باشید.
گام 17 : وسواس را از زندگی خود حذف كنید، در غیر این صورت هیچ كاری نمی توانید انجام دهید.
گام 18 : برای خودتان ضرب العجل تعیین كنید و سپس دست به كار شوید و كار را به اتمام برسانید ولو نتیجه آن به همان خوبی كه شما انتظارش را داشته اید، نباشد.
گام 19 : بدون دلیل لبخند بزنید.
گام 20 : تأخیر در انجام كاری بهتر از انجام ندادن آن است.
گام 21 : هنر سوال كردن را بیاموزید.
گام 22 : برای خودتان یك مشاور برگزینید و از راهنمایی های او استفاده كنید.
گام 23 : شرقی ها اعتقاد دارند كه آب جاری منبع انرژی های مثبت و ضروری در زندگی است. پس هفته ای یك مرتبه، فقط زیر دوش بروید و بگذارید جریان آب تمام عضلات بدنتان را ماساژ بدهد.
گام 24 : ده بار نفس عمیق بكشید.
گام 25 : هنگام راه رفتن سرتان را بالا بگیرید و قوز نكنید.
گام 26 : گاهی اوقات تند تند راه بروید.
گام 27 : وقتی در كاری موفق می شوید، با خرید یك هدیه برای خودتان موفقیت تان را جشن بگیرید.
گام 28 : استفاده از فرصت ها رابیاموزید.
گام 29 : برای خودتان گل بخرید.
گام 30 : هر وقت احساس تنش كردید، به یك موسیقی كلاسیك گوش بدهید.
گام 31 : تكرار عبارات تاكیدی را فراموش نكنید، برخی عبارات تاكیدی مهم در زیر آمده است:
- هر روز، هرقدمی كه برمی دارم، بهتر و بهتر می شوم.
- من این وضعیت را به عشق الهی می سپارم و به بهبود آن اطمینان كامل دارم.
- نعمت های كائنات بی شمار هستند از این رو همواره احساس وفور نعمت كرده و می دانم كه به تمامی خواسته های برحق خود می رسم.
- من كسانی را كه در حقم بدی كرده اند می بخشم و آزاد می شوم.
- من غذاهایی را می خورم كه برایم سودمند هستند و به راحتی و عاشقانه به وزن مطلوب خود می رسم.
- از خودم رضایت دارم.
- من مسئول تمامی اتفاقاتی هستم كه برایم رخ می دهد.
- من آرام هستم و می گذارم تا همه اتفاقات خوب و شگفت انگیز برایم رخ دهند.
- امروز، كنترل زندگی خود را در دست می گیرم.
- اهمیت ندارد كه چه اتفاقی رخ می دهد، نور درونم از من حمایت می كند.
- من عاشق زندگی هستم و زندگی نیز عشقش را نثارم می كند.
- با هر دم و بازدم خداوند را شكر می كنم.
گام 32 : به هر آهنگ شادی كه دوست دارید گوش داده و با آن برقصید.
گام 33 : قدر نعمت سلامتی را بدانید.
گام 34 : هنر نه گفتن را بیاموزید.
گام 35 : هنگامی كه كودكان بازی می كنند، در آن ها دقیق شوید.
گام 36 : هر چند هفته یك بار، خانه تكانی كنید.
گام 37 : آمدن بهار را جشن بگیرید.
گام 38 : كارهایی را كه باید در طول روز انجام دهید، مرور كنید.
گام 39 : هر روز، به بازنگری كارهای همان روز بپردازید.
گام 40 : از كسانی كه شما را مورد ستایش قرار می دهند، تشكر كنید.
گام 41 : خودتان را مورد ستایش و تحسین قرار دهید.
گام 42 : سعی كنید روزهای تعطیل دیر از خواب بیدار شوید، یا دیرتر از رختخواب خارج شوید.
گام 43 : گاهی اوقات تنها ماندن را تجربه كنید.
گام 44 : حیوانات اهلی و دست آموز را نوازش كنید.
گام 45 : باغچه كوچكی برای خودتان درست كنید و هر چه دوست دارید در آن بكارید.
گام 46 : به یك دوست قدیمی زنگ بزنید.
گام 47 : به پارك رفته و همه گل ها و درختان پارك را بو كنید.
گام 48 : زمانی كه زیر دوش می روید، آواز بخوانید.
گام 49 : سالی دو مرتبه خون بدهید.
گام 50 : نامه ای بنویسید و در آن از خودتان انتقاد كنید.
گام 51 : هر روز ده واژه جدید بیاموزید.
گام 52 : شكر گزار باشید.
گام 53 : هر از گاهی به گورستان بروید این كار باعث می شود كه دید شما نسبت به زندگی عوض شده و زیستن در اكنون جاودانه را بیاموزید.
گام 54 : مدتی از وقت خود را به كتابخانه بروید و كتاب بخوانید.
گام 55 : یك روز در هفته گیاهخواری كنید.
گام 56 : قبول كنید كه انسان جایزالخطا است.
گام 57 : یك مهارت جدید بیاموزید.
گام 58 : به اطرافیان تان بگویید كه برایشان ارزش قائل هستید.
گام 59 : برای بهبود وضعیت خود تلاش كنید.
گام 60 : توجه داشته باشید كه چه زمانی باید در نگرش ها تغییر ایجاد كنید.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی