انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 425)
يکشنبه 22/5/1391 - 21:43 -0 تشکر 507278
وظایف رهبری

علی اكبر عالمیان
امام خمینی (ره) به عنوان رهبری فرهیخته و مدیری توانمند، شایستگی‌های منحصر به فرد خویش را در مدیریت و رهبری تحولات ایران، جهان و منطقه بارها به اثبات رساندند.

در جمهوری اسلامی ایران ریاست كشور با ولی فقیه است و مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است كه او را برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است.

بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهم ترین اصلی كه به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و كار ویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است كه قوای سه گانه حاكم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و می گوید: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند»

طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یكصد و دهم نیز حاكم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد

طبق اصل یكصد و دهم رهبر مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست. بنابراین رهبری در ارتباط با قوای سه گانه، در عرض آنها به حساب نمی آید بلكه این قوا زیر مجموعه رهبری بوده و مشروعیت خود را از او كسب می كنند. دلیل این مطلب این است كه اساساً در زمان غیبت حق ولایت و حكومت طبق ادله كلامی، فقهی و بر اساس دلالت احادیث معصومین منحصر به فقیه است.

مكانیزم نظارت رهبری بر قوای سه گانه به دو قسم مكانیزم های عادی و مكانیزم های غیر عادی تقسیم می شود كه مراد از مكانیزم های غیر عادی آنهایی است كه در شرایط فوق العاده و از باب ولایت مطلقه و در قالب احكام حكومتی صورت می پذیرد، همچون حكم حكومتی رهبر در مورد سوء استفاده برخی نمایندگان مجلس ششم در طرح اصلاح قانون مطبوعات كه با امر حكومتی رهبری متوقف گردید.

اما مكانیزم عادی نظارت رهبری بر قوای سه گانه بحث طولانی تری می طلبد كه فراتر از این مجال است.

به هر حال جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر كلیه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت «مطلقه» امر و امامت امت قرار داده است.

در این اصل ولایت، مطلقه است و این تأكیدی بر همه آنچه بود كه امام امت در طول سالیان در تبیین آن كوشید.

رهبری به عنوان رئیس دولت كشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد كه اصل یكصد و دهم قانون اساسی حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. از آن جا كه قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است، نمی توان پذیرفت كه اختیارات رهبری منحصر به مواردی است كه در این اصل ذكر شده است، بلكه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.

قانونگذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یكصد و دهم از احصاص همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر از دیدگاه قانون اساسی در مورد حدود ولایت فقیه نمی توان به گونه ای از اصل یكصد و دهم تفسیر كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید.

همچنین رهبر وظایف و اختیاراتی را در رابطه با مجموعه نظام جمهوری اسلامی و قوای سه گانه و نهادهای قانونی مندرج در قانون اساسی بر عهده دارد كه اصول یكصد و دهم، یكصد و دوازدهم، یكصد و سی، یكصد و سی و یكم، و یكصد و هفتاد و ششم و یكصدو هفتاد و هفتم قانون اساسی بیانگر آن اختیارات و وظایف است.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:44 - 0 تشکر 507280

تعیین سیاست های كلی نظام

مطابق بند یكم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله تعیین و ترسیم می شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاست های كلی و در چهار چوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست ها را به شكل قانونی و قابل اجرا درآورده، برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.

البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و كلیدی دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره و كارشناسی است مهم ترین این ارگان های مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است، كه همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولا از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند كه بعضاً در قوای سه گانه حاكم نیز مسئولیت های رده بالا دارند. مقام معظم رهبری در آخرین حكم خود، تعیین سیاست های كلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض كردند.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:54 - 0 تشکر 507289

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظامرهبری همان طور كه مسئولیت تعیین سیاست های كلی نظام را بر عهده دارد، بادقت تمام بر حسن اجرای این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست های تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی منحرف نشده و به خوبی پیاده شود. این مسئولیت را اخیرا رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:55 - 0 تشکر 507290

فرمان همه پرسیمراجعه مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی به عنوان یكی از طرق قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان به همه پرسی دست زد. هر چند ابتكار عمل در این مورد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند باشد. اما نهایتاً تصمیم نهایی به دست رهبری است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسی را تشخیص خواهد داد.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:55 - 0 تشکر 507291

فرماندهی كل نیروهای مسلحنیروهای مسلح در همه نظام های سیاسی، بسیار مهم تلقی می شوند، زیرا از یك سو ابزار تأمین امنیت مرزها و امنیت داخل نظام هستند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت طبیعی قدرت كه لازمه نیروهای مسلح است ممكن است در برخی شرائط به جای تأمین امنیت به ابزار تشنج و درگیری نیز تبدیل شوند. بنابراین در سپردن اختیار آن باید نهایت دقت مبذول شود تا هرچه بیشتر توانایی های دفاعی خود را ارتقا دهند و نیز هر چه كمتر خطر‌آفرین باشد. از این رو در جمهوری اسلامی ایران این اختیار به كسی داده شده كه ضمن برخورداری از حد اعلای مشروعیت الهی و مردمی امین ترین نهاد نظام به حساب آید.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:56 - 0 تشکر 507292

اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروهااعلان حالت جنگ و صلح و بسیج نیروها در شرایطی كه ضرورت و مصلحت ایجاب كند، از مسئولیت ها و وظایف رهبری است. از آنجا چنین موقعیت هایی ارتباط مستقیم با امنیت كشور، نظام، جان، مال و ناموس مردم دارد، زمام تصمیم گیری در مورد آنها به طور مستقیم به رهبری انهاده شده است كه با كمال درایت و امانت در مورد آنها تصمیم بگیرد با توجه به فرماندهی كل قوا توسط رهبری اعطای چنین صلاحیتی به رهبر منطقی ترین حالت به حساب می آید.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:56 - 0 تشکر 507293

عزل و نصب و قبول استعفای برخی از مسئولین مهمالف : فقهای شورای نگهبان. رهبری از طریق عزل و نصب آن ها، بر تمام قوانین و مقررات كشور نظارت می كند تا اسلامیت نظام حفظ شود.


ب ـ رئیس قوه قضائیه هم كه عالی ترین مقام این قوه است، توسط رهبری منصوب و معزول می شود.


ج ـ نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:57 - 0 تشکر 507294

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانهدر بازنگری قانون اساسی 1368، این وظیفه كه بر عهده رئیس جمهوری بود به رهبری سپرده شده است كه هم نظارت رهبری نظام بر سه قوه را تأمین و توجیه می كند، هم از تمركز بیش از حد قدرت در قوه مجریه در برابر قوای دیگر جلوگیری می نماید و هم این كه رهبری به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت، توان تأثیر گذاری تمام تر و كامل تری بر هر سه قوه را دارد، از این رو اجماع نظر بین قوای سه گانه را تسهیل می كند.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:57 - 0 تشکر 507295

حل معظلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظامگاه مسائل و معظلاتی دامن گیر نظام می شود، كه از طریق عادی و قانونی موجود قابل حل نیست، حال یا اصلا در مورد چنین مسائلی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی خاصی نشده است و یا اگر هم پیش بینی شده مصلحت نظام اسلامی اقتصا می كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جا فقط جایگاه و مقام رهبری نظام است كه بهتر از هركس و مقامی می تواند مشكل را حل و فصل كند.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:58 - 0 تشکر 507296

امضای حكم ریاست جمهوریازآنجا كه در زمان غیبت خلافت و جانشینی امامان معصوم ـ علیه السّلام ـ، شأن انحصاری فقهای شیعه است. بنابراین هر منصبی كه لازمه آن تصرف در افراد و جامعه است، باید به اذن و امضای ولایت فقیه برسد در غیر این صورت چنین مناصبی غصب جایگاه امامت بوده و نامشروع خواهد بود. بنابراین، علاوه بر احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شواری نگهبان، و نیز پس از كسب آرای مردم برای رئیس جمهور، تنفیذ رأی مردم و حكم رئیس جمهور از سوی رهبری، یك شرط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری است، زیرا امضای حكم ریاست جمهوری، در واقع انفاذ مقام ولایت برای مشروعیت الهی ریاست جمهوری است كه به مقبولیت مردمی او ضمیمه می شود.

يکشنبه 22/5/1391 - 21:58 - 0 تشکر 507297

عزل رئیس جمهورپس از آن كه دیوان عالی كشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش حكم داده باشد یا این كه مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آراء به استیضاح و عدم كفایت سیاسی او رأی داده باشد؛ رهبری با در نظر گرفتن مصالح كشور عزل رئیس جمهور را انجام می دهد.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی