انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 2163)
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:48 -0 تشکر 498617
اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )

هزاران جـان گـــرامی فدای نام علی     علی مـولای من است و من غلام علی

نوشته بـــــر در جنت به خط لَم یَزلی      شـفیع روز قیامت محمّـــد است و علی

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:49 - 0 تشکر 498618

دل پــریشان گشته از هجران تو         ای همه هسـتی مـــن قربان تو
هجر رویت می‌زند آتــش به جان         كرده دل در كــوی مــهرت آشیان
من ز هستی دوسـتر دارم تو را         كــــــــی توانم تا كه بـگذارم تو را
عاشقی شب زنده دارم یا علی         من خـــــــدا را از تو دارم یا علی
با خیالت زنـــــــــدگانی می‌كنم         عین عالـــــم را نهانی می‌كنــم
مالك طبع وجــــــــــود من تویی         هسـتی بود و نبود مــــن تویـی
ای طـــــریق عشق تو آیین من         مهر تو هم مـظهر و هم دین من
ای طبیب دردهای بـــــــــی‌دوا         از ز هـــــــــر نامی برایم آشـــنا
نقـد هشتی بـــــنی‌آدم  تویی         مایه ســرمســــــتی عالم تویی
چون شود یكدم نظر بر مـا كنی         خسـتگان عشــــــق را پویا كنی
من شكیب بی‌شكیبم یا عـلی          بی‌تو تنها و غـــــــــریبم یا علی

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:49 - 0 تشکر 498619

علی   ای  همای رحمت تو چه آیتی خدا   را                       که   به   ماسوا فکندی همه  سایه‌ی  هما   را

دل  اگر  خداشناسی همه   در   رخ علی بین                       به    علی   شناختم   به   خدا  قسم  خدا   را

به   خدا   که   در   دو   عالم اثر   از   فنا  نماند                       چو   علی گرفته باشد سر چشمه‌ی   بقا   را

مگر   ای   سحاب رحمت   تو  بباری ارنه دوزخ                       به   شرار  قهر  سوزد   همه   جان  ماسوا   را

برو   ای   گدای مسکین   در  خانه‌ی علی زن                       که    نگین  پادشاهی  دهد    از   کرم  گدا   را

بجز   از   علی که گوید به پسر   که   قاتل  من                      چو   اسیر  تست اکنون   به   اسیر  کن  مدارا

بجز   از   علی    که    آرد   پسری   ابوالعجائب                      که   علم  کند    به    عالم  شهدای  کربلا   را

چو   به    دوست  عهد  بندد   ز   میان  پاکبازان                      چو   علی   که   میتواند   که   بسر برد وفا   را

نه  خدا توانمش خواند  نه   بشر توانمش گفت                      متحیرم    چه   نامم    شه    ملک   لافتی   را

بدو  چشم خون فشانم هله ای نسیم  رحمت                     که    ز   کوی   او   غباری   به   من  آر  توتیا   را

به   امید   آن   که   شاید برسد  به   خاک پایت                      چه   پیامها  سپردم  همه   سوز   دل   صبا   را

چو  تویی قضای گردان   به   دعای مستمندان                      که    ز    جان    ما    بگردان    ره   آفت  قضا   را

چه زنم چونای هردم   ز   نوای شوق   او   دم                       که    لسان  غیب  خوشتر   بنوازد   این   نوا   را

«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی                      به    پیام     آشنائی   بنوازد    و     آشنا      را»

ز  نوای   مرغ   یا   حق  بشنو  که  در  دل شب                      غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا


شهریار

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:51 - 0 تشکر 498621

علی رهبر مــــــردان صفا بود     علی آینه ی پاک خــــــدا بود
علی معنی تسلیم و رضا بود     علی زینت شب های دعا بود

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 22:23 - 0 تشکر 498801

گفتا به وصی خود نبی مطلق                 نشناخت ترا کسی بغیر از من و ح

حق را نشناخت کس بغیر از من وتو              نشناخت مرا کسی بغیر از تو و

عارف نشد از سر علی کس اگاه               زانرو که نشد کس اگه از سر الله

یک ماُ من و این همه صفات واجب                        لا حول و لا قوة الا بالله

اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست              گنجایش بحر در سبو ممکن نیست

من ذات علی به واجبی نشناسم                   اما دانم که مثل او ممکن نیست

چون حب علی مرا بود در رگ و پوست        رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست

جز مدح علی لب به سخن وا نکنم            از کوزه برون همان تراود که در اوست

بی حب علی بهشت رضوا ن  مطلب           بی روزه و بی نماز ایمان مطلب

خواهی ز پل صراط اسان گذری              آزار دل هیچ مسلمان مطلب

دل گفت مرا علم لدنی هوس است              تعلیم نما اگر ترا دسترس است

گفتم که الف گفت دگر هیچ مگوی              در خانه اگر کس است یک حرف بس است

از عین علی دیده ما بینا شد                            وز لام علی لسان ما گویا شد

دریای علی نور خدا می بینم                           زان نور محمد و علی پیدا شد

ای انکه فوق عرش قدمگاه پُست تست            بر مسند دنی و تدلی نشست تست  

گر خوانمت خدای  ولی کفر گفته ام         غیر از خدای هر آنچه بگویم شکت تست

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 22:23 - 0 تشکر 498803

علی است صاحب عزو جلال و رفعت و شان 
  علی است بحر معارف علی است کوه وقار
دلیل رفعت شاَن علی اگر خواهی 
   بدین کلام دمی گوش خویشتن میداد
چو خواست مادرش از بهر زادنش جایی
                   در ان خانه خاصش بداد جا جبّار
ز بهر مدخل آن پیشوای خیل زنان
       شکافت حضرت ستار کعبه را دیوار
پس آن مطهره با احترام داخل شد
                     در آن مکان مقدس بزاد مریم وار
برون چو خواست که آید پس از چهار روز
                        ندا شنید که رو نام او علی بگذار
فدای نام چنین زاده ای بود جانم
  چنین امام گزینند یا اولی الابصار

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 22:24 - 0 تشکر 498804

مرا بدل بخدا جز ولای حیدر نیست/ کسی بغیر علی وارث پیمبر نیست
سرای حب محمد و رای مهر علی/ مرا هوی هوس هیچ در دل و سر نیست
ز مصطفی که بود تاج تارک لولاک/ چو بگذریم کسی با علی برابر نیست
علی است سلسله جنبان عالم امکان/ بجز علی به محمد کسی برابر نیست
علی است شاه ولایت علی است سر خدای/ گواه رفعت شئنش از این دو برتر نیست
علی است زوج بتول و بتول زوجه او / خدای گواه بود به از این دو همسر نیست
زبان ناطقه لال است در مدیح علی/ هزار مرتبه گویم اگر مکرر نیست
بسا غلام وفادار شاه مردانند/ ولی وفای علی چون وفای قنبر نیست
به پیشگاه علی دسته های گل ارند/ خجل شوم که مرا غیر خاردر بر نیست
علی است سرور و فرمانروای روز قیام/ به زیر پرچم اوهر که رفت مضطر نیست

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 22:24 - 0 تشکر 498805

ز پی امروز دنیا وز پی فردا ی دین
نیست جز مهرت پناهی یا امیر المومنین
تا نخستین روز از مهر تو دل روشن بگشت
روشنی جانش فرو نگرفت روز واپسین
مصطفای مجتبی را بودی از روز نخست
هم ولی و هم وصی و هم قرین و هم معین
جز پی دین هدی هر گز نفرمودی تو غزو
جز پی مهر نبی هرگز نورزیدی تو کین
آنچنان کاندر نبوت کرد پیغمبر ثبات
آن صبوری در ولایت کردی ای شاه گزین
شیر حق بودی و کردی با یتیمان آهویی
پادشا بودی و گشتی با فقیران همنشین
آستان دین کجا سر کشیدی به آسمان ؟
گر بکارش همتت بالا نمیزد آستین
حاسدت حکم زمین می جست و در فرمان تست
با مثا ل کبریائی هم زمان و هم زمین
هم صبا و هم شمال و هر بحار و هم جبال
هم نعیم و هم جحیم و هم ملک هم حور عین

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 22:25 - 0 تشکر 498809

تو صفا ده عشق و وفای منی
تو فرشته بام و سرای منی
تو نمکزن شور و نوای منی
تو بقا تو نشان بقای منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو برون ز تصرف آب و گلی
تو نشاط روان تو فروغ دلی
تو به دیده مهی تو به سینه گلی
تو تجسم عشق و صفای منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو نواگر هستی ما شده ای
تو خدا نه که نور خدا شده ای
عجبا عجبا که چه ها شده ای ؟
تو نه قبله که قبله نما ی منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو ترانه ی صبح امید منی
تو خلاصه ی گفت و شنید منی
تو تبسم عید سعید منی
تو سرود منی تو نوای منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو موید ختم رسل شده ای
دو جهان شده جزء و تو کل شده ای
همه گل همه نکهت گل شده ای
تو چراغ امید و سرای منی
تو دلیل وجود خدای منی

نه ثنا گر عزت ذات توام
که چو آینه محو صفات توام
به کرشمه حسن تو مات توام
تو فزون ز محیط ثنای منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو ز هو طلبی همه هو شده ای
ز پرستش او همه او شده ای
همه او شده ای چه نکو شده ای
تو ولا تو فروغ ولای منی
تو دلیل وجود خدای منی

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 22:27 - 0 تشکر 498814

از على آموز اخلاص عمل‏
شیر حق را دان مطهر از دغل‏
در غزا بر پهلوانى دست یافت‏
زود شمشیرى برآورد و شتافت‏
او خدو انداخت بر روى على‏
افتخار هر نبى و هر ولى‏
آن خدو زد بر رخى كه روى ماه‏
سجده آرد پیش او در سجده‏گاه‏
در زمان انداخت شمشیر آن على‏
كرد او اندر غزااش كاهلى‏
گشت حیران آن مبارز زین عمل‏
وز نمودن عفو و رحمت بى محل‏
گفت بر من تیغ تیز افراشتى‏
از چه افكندى مرا بگذاشتى‏
آن چه دیدى بهتر از پیكار من‏
تا شدستى سست در اشكار من‏
آن چه دیدى كه چنین خشمت نشست‏
تا چنان برقى نمود و باز جست‏
آن چه دیدى كه مرا در عكس دید
در دل و جان شعله‏اى آمد پدید
آن چه دیدى برتر از كون و مكان‏
كه به از جان بود و بخشیدیم جان‏
در شجاعت شیر ربانیستى‏
در مروت خود كه داند كیستى...
اى على كه جمله عقل و دیده‏اى‏
شمه‏اى واگو از آنچه دیده‏اى‏
تیغ حلمت جان ما را چاك كرد
آب علمت خاك ما را پاك كرد
بازگو دانم كه این اسرار هوست‏
زآنكه بى‏شمشیر كشتن كار اوست‏
صانع بى‏آلت و بى‏جارحه‏
واهب این هدیه‏هاى رابحه‏
صد هزاران مى‏چشاند هوش را
كه خبر نبود دو چشم و گوش را
بازگو اى باز عرش خوش شكار
تا چه دیدى این زمان از كردگار
چشم تو ادراك غیب آموخته‏
چشمهاى حاضران بر دوخته.

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 22:27 - 0 تشکر 498816

راز بگشا اى على مرتضى‏
اى پس سوء القضا حسن القضاء...
گفت من تیغ از پى حق مى‏زنم‏
بنده حقم نه مأمور تنم‏
شیر حقم نیستم شیر هوا
فعل من بر دین من باشد گوا
ما رمیت اذ رمیتم در حراب‏
من چو تیغم و آن زننده آفتاب‏
رخت خود را من زره برداشتم‏
غیر حق را من عدم انگاشتم‏
سایه‏اى ام كدخدایم آفتاب‏
حاجبم من نیستم او را حجاب‏
من چون تیغم پر گهرهاى وصال‏
زنده گردانم نه كشته در قتال‏
خون نپوشد گوهر تیغ مرا
باد از جا كى برد میغ مرا
كه نیم كوهم ز حلم و صبر و داد
كوه را كى در رباید تندباد
آنكه از بادى رود از جا خسى است‏
زانكه باد ناموافق خود بسى است‏
باد خشم و باد شهوت باد آز
برد او را كه نبود اهل نماز
كوهم و هستى من بنیاد اوست‏
ور شوم چون كاه بادم یاد اوست‏
جز به باد او نجنبد میل من‏
نیست جز عشق احد سر خیل من‏
خشم بر شاهان شه و ما را غلام‏
خشم را هم بسته‏ام زیر لگام‏
تیغ حلمم گردن خشمم زده است‏
خشم حق بر من چو رحمت آمده است‏
غرق نورم گرچه سقفم شد خراب‏
روضه گشتم گرچه هستم بوتراب‏
چون درآمد در میان غیر خدا
تیغ را اندر میان كردن سزا
تا احب الله آید نام من‏
تا كه أبغض لله آید كام من‏
تا كه أعطى لله آید جود من‏
تا كه امسك لله آید بود من‏
بخل من لله عطا لله و بس‏
جمله لله‏ام نیم من آن كس‏
و آنچه لله مى‏كنم تقلید نیست‏
نیست تخییل و گمان جز دید نیست‏
ز اجتهاد و از تحرى رسته‏ام‏
آستین بر دامن حق بسته‏ام‏
گر همى پرم همى بینم مطار
ور همى گردم همى بینم مدار
ور كشم بارى بدانم تا كجا
ماهم و خورشید پیشم پیشوا
بیش از این با خلق گفتن روى نیست‏
بحر را گنجانى اندر جوى نیست

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی