انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 198)
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:39 -0 تشکر 498566
دیوان اشعار امام

عید نوروز


باد نوروز وزیـــده است به كوه و صحرا
جامه عیـــد بپـــوشنـــد، چه شاه و چه گدا
بلبل باغ جنان را نبـــود راه به دوست
نازم آن مطـــرب مجلـــس كـــه بود قبله نما
صوفى و عارف ازین بادیه دور افتـادند
جــام مى گیر ز مطــرب، كه رَوى سوى صفا
همه در عید به صحرا و گلستان بروند
من ســرمست، ز میخـــانه كنـــم رو به خدا
عید نوروز مبارك به غنــــى و درویش
یــــــار دلـــــدار، ز بتخـــانــــه درى را بـــگشا
گر مرا ره به در پیر خــــــرابات دهى
بــه سر و جان به سویش راه نوردم نه به پا
سالها در صف اربــــــاب عمائم بودم
تـــا بـــه دلـــدار رسیدم نـــكنم بـــــاز خــطا

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:39 - 0 تشکر 498568

حُسن ختام

الا یا ایها الساقى! ز مـــى پُر ســــاز جامم را
كه از جـــانم فــــرو ریزد، هواى ننگ و نامم را
از آن مى ریز در جـــامم كــه جانم را فنا سازد
برون سازد ز هستى، هسته نیرنگ و دامم را
از آن مى ده كه جانم را ز قید خود رها سازد
به خود گیـــرد زمـــــامم را، فرو ریزد مقامم را
از آن مى ده كــه در خلوتگـــــه رندان بیحرمت
به هم كــوبد سجودم را، به هم ریزد قیامم را
نبـــــودى در حـــریمِ قدسِ گلــــرویان میخــانه
كه از هـــر روزنـــى آیم، گلى گیرد لجامم را
روم در جـــرگه پیران از خــــــود بى‏خبر، شاید
برون ســـازند از جــانم، به مى افكار خامم را
تـــو اى پیــــك سبكباران دریــــاى عدم، از من
به دریادارِ آن وادى، رســـان مدح و سلامم را
به ســـاغر ختم كردم این عدم اندر عدم نامه
به پیرِ صومعه بــــرگو: ببین حُسن ختــامم را

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:41 - 0 تشکر 498575

جان جهان

به تو دل بستم و غیر تو كسى نیست مرا
جُز تو اى جان جــــهان، دادرسى نیست مرا
عاشق روى تــوام، اى گل بى مثل و مثال
به خدا، غیر تو هــرگز هــــوسى نیست مرا
بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور؛ ولى
چه توان كرد كه بانگ جــــرسى نیست مرا
پــــرده از روى بینداز، به جان تـــــو قســم
غیـــر دیــــدار رخت مـــلتمسى نیست مرا
گر نباشى بـــرم، اى پـــردگى هرجـــــایى
ارزش قدس چـــو بـــال مگسى نیست مرا
مــــده از جنت و از حــــــور و قصورم خبرى
جز رخ دوست نظر سوى كسى نیست مرا

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:41 - 0 تشکر 498576

صاحب درد

ما زاده عشقیم و فزاینده دردیم *** با مدعی عاکف مسجد، به نبردیم
با مدعیان در طلبش عهد نبستیم *** با بی خبران سازش بیهوده نکردیم
در آتش عشق تو خلیلانه خزیدیم *** در مسلخ عشاق تو فرزانه و فزذیم
درمیکده با می زدگان بیهش و مستیم *** در بتکده با بت زده هم عهد چو مردیم
در حلقه خود با خستگان چون گل سرخیم *** در جرگه زالو صفتان با رخ زردیم
در زمره آشفته دلان زار و نزاریم *** در حوزه صاحبنظران چون یخ سردیم
با صوفی و درویش و قلندر به ستیزیم *** با می زدگان، گمشدگان، بادیه گردیم
با کس ننماییم بیان، حال دل خویش *** ما خانه بدوشان همگی صاحب دردیم

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:42 - 0 تشکر 498580

شرح جلوه

دیــــــــــده‏اى نیست نبیند رخ زیبــــــــــــاى تو را
نیست گـوشى كه همى‏نشنود آواى تو را
هیچ دستـــــــــى نشـــــــــود جز بر خوان تو دراز
كـــس نجوید به جهـــــــان جز اثر پاى تو را
رهرو عشقـــــــــم و از خــــــــــرقه و مسند بیزار
به دو عالـــــــــــم ندهم روى دل آرای تو را
قامت ســــــــرو قـــــــــــــدان را به پشیزى نخرد
آنكه در خــــــــــــواب ببیند قد رعناى تو را
به كجا روى نمـــــــاید كـــــــــه تواش قبله نه‏اى؟
آنكه جوید به حـــــــرم، منزل و ماواى تو را
همه جـا منزل عشق است؛ كه یارم همه جاست
كور دل آنكــــه نیابد به جهـــان، جاى تو را
بــــــا كـــــه گویم كه ندیده است و نبیند به جهان
جــــــز خم ابـــــرو و جز زلف چلیپاى تو را
دكـــــــه علـــــــم و خرد بست، درِ عشق گشود
آنكه مى‏داشت به سر علّت سوداى تو را
بشكنــــــم این قلـــــــم و پـــــــاره كنم این دفتر
نتـــــوان شـــــرح كنم جلـــــوه والاى تو را

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:42 - 0 تشکر 498582

دریاى جمال

ســـــــر زلفت به كنارى زن و رخسارگشا

تا جهان محو شود، خرقه كشد سوى فنا
به سر كوى تو اى قبله دل، راهى نیست
ورنه هــــرگز نشـــــوم راهــى وادىّ "مِنا "
از صفـــاى گل روى تو هر آن كس برخورد
بَـــــــركَند دل ز حریم و نكُند رو به "صفا "
طاق ابروى تو محراب دل و جان من است
مــــــن كجا و تو كجا؟ زاهد و محراب كجا؟
ملحد و عارف و درویش و خراباتى و مست
همـــه در امــــرِ تو هستند و تو فرمانفرما
خرقــه صوفى و جام مى و شمشیر جهاد
قبله‏گاهى تو و این جمله، همه قبله نما
رَسَـــم آیا به وصـــــال تو كه در جان منى؟
هجر روى تو كه در جان منى، نیست روا
ما همه موج و تو دریاى جمالى اى دوست
مــــــوج دریاست، عجب آنكه نباشد دریا

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:42 - 0 تشکر 498583

مسلك نیستى

جزعشق تو، هیچ نیست اندر دل ما
عشق تـو سرشته گشته اندر گلِ ما
" اسفار" و "شفاء" ابن سینا نگشود
بـــــا آن همـه جرّ و بحثها مشكل ما
بــا شیخ بگو كه راه من باطل خواند
بـــر حـــــــــــقّ تو لبخند زند باطل ما
گــــــــــر سالك او منازلى سیر كند
خــــــود مسلك نیستى بود منزل ما
صـــد قافله دل، بار به مقصد بستند
بر جــــاى بمانـــد این دل غافـــل ما
گر نوح ز غرق سوى ساحل ره یافت
این غرق شدن همى بود ساحل ما

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:42 - 0 تشکر 498584

لب دوست

گـــــرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما
غــــم نباشد، چـــــــو بـــــود مهر تو اندر دل ما
حاصل كونْ و مكان، جمله ز عكس رخ توست
پس همین بس كه همه كوْن و مكانْ حاصل ما
جملـــــــه اسرار نهان است درونِ لب دوست
لب گشا! پـــــــرده بــــــــرانداز ازین مشكل ما
یـــــــــــا بكش یــا برَهان زین قفس تنگ، مرا
یا بــــــــرون ساز ز دل، ایـــــن هــوس باطل ما
لایـــــق طوْف حــــــــــریم تو نبـــــــــودیم اگر
از چــــــه رو پس ز مــــحبت بسرشتى گِل ما؟

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
چهارشنبه 18/5/1391 - 21:43 - 0 تشکر 498588

خانقاهِ دل

الا یــــا ایها الســـــــــاقى! برون بر حسرت دلها

كــه جامت حل نماید یكسره اسرار مشــكلها
بــــــه مــــى بـــــــر بند راه عقل را از خانقاه دل
كــــه این دارالجنون هرگز نباشد جــاى عاقلها
اگر دل بسته‏اى بر عشق جانان، جاى خالى كن
كه این میخانه هــرگز نیست جز ماواى بیدلها
تــــــو گــر از نشئه مى كمتر از آنى به خود آیى
بـــــــرون شـو بید رنگ از مرز خلـوتگاه غافلها
چــــــه از گلهاى باغ دوست رنگ آن صنم دیدى
جـــدا گشتى ز بــاغ دوست دریاها و ساحلها
تــــــــو راه جنت و فردوس را در پیش خود دیدى
جـــدا گشتى ز راه حـق و پیوستى به باطلها
اگـــــــر دل داده‏اى بر عـــــــالم هستى و بالاتر
به خود بستى ز تار عنكبوتى بس سلاسلها

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
شنبه 21/5/1391 - 2:20 - 0 تشکر 503301

+++

بسم الله الرحمن الرحیم

[امام بزرگوار(ره):]

[هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال] [با که گویم که درین پرده چها می‏بینم ]
[کس ندیدست ز مشک ختن و نافۀ چین] [آنچه من هر سحر از باد صبا می‏بینم]

+++

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی