• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن مهدویت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مهدویت (بازدید: 137)
يکشنبه 15/5/1391 - 21:25 -0 تشکر 493119
3 سوال پیرامون رجعت


آیـا در قـرآن شـریـف بـر مـسـأله رجـعـت دلیل داریم ؟

 

پاسخ :
آرى ! در قـرآن كـریـم آیـات مـتـعـددى اسـت كـه امـامـان اهـل بـیـت عـلیـهـم السـلام آنـهـا را به مساءله رجعت تفسیر كرده اند. و روشن است كه امامان مـعـصـوم علیهم السلام مترجمان و مفسران حقیقى وحى الهى هستند. قرآن در خانه آنان فرود آمده و صاحبان خانه از آنچه در خانه است از همگان آگاهتر و داناترند.
پـیـش از آوردن نـمـونه هایى از آیات قرآن در این مورد، توجه شما خوانند گرامى را به ایـن نـكـتـه مـعـطـوف مـى دارم كـه بـرخـى از دانـشـمـنـدان مـعاصر، 76 آیه از آیات را كه تاءویل به رجعت شده است گرد آورده اند و اینها غیر از انبوه روایات در این مورد است كه از آنها سخن خواهد آمد.
و این مطلب شگفتى هم ندارد چرا كه اصل رجعت از موضوعات عقیدتى است . طبیعى است كه بر آن تاءكید شده باشد.
 
 
 

نمونه هایى از آیات

1ـ ((وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن كلّ‏ِ أُمّةٍ فَوْجاً )) (1)
یـعـنـى : و آن روز كـه از هـر امـتـى ، گـروهـى از كسانى را كه آیات ما را دروغ انگاشتند محشور گردانیم .
از امـام صـادق عـلیـه السـلام روایـات مـتـعـددى در تاءویل این آیه شریفه در مورد رجعت رسیده است ؛ از جمله این روایت است كه :
مـردى بـه اما صادق علیه السلام گفت : ((اهل سنت مى پندارند كه این آیه شریفه كه مى فرماید: ((وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن كلّ‏ِ أُمّةٍ فَوْجاً )) در مورد روز قیامت است .))
امـام صـادق عـلیـه السـلام فـرمـود: ((آیـا خـداوند در روز رستاخیز از هر امتى گروهى را مـحشور مى سازد و بقیه آنان را وا مى گذارد؟ هرگز! این در مورد رجعت است كه برخى را زنده مى سازد. این آیه شریفه در مورد قیامت است كه مى فرماید:
((وَ حَشرْناهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُمْ أَحَداً.)) (2)
یعنى : و همه آنان را گرد خواهیم آورد و هیچ یك را فروگذار نخواهیم كرد.
و نـیـز در مـورد آیـه شـریـفـه ((وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن كلّ‏ِ أُمّةٍ فَوْجاً .)) فرمود:
((هـمـه انسانهاى با ایمانى كه بناحق كشته شده باشند رجعت مى كنند و پس از آن از دنیا مى روند. رجعت براى مؤ منان خالص و نیز كافران محض است .)) (3)
میان سید اسماعیل حمیرى شاعر حقگوى شیعه و ((سوارالقاضى )) در مجلس ((منصور)) خلیفه عباسى ، مناظره ظریفى درگرفت كه خلاصه اى از آن ترسیم مى گردد:
قاضى دستگاه خلافت با اشاره به سید حمیرى به خلیفه گفت : ((این مرد به رجعت معتقد است .))
سید پاسخ داد: ((اما در مورد گفتار قاضى ، من به آنچه قرآن شریف بر آن رهنمون است ایمان دارم . و این است كه مى فرماید:
((وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن كلّ‏ِ أُمّةٍ فَوْجاً .))
و در آیه دیگرى مى فرماید:
((وَ حَشرْناهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُمْ أَحَداً.))
از این دو آیه شریفه دریافت مى شود كه دو حشر و نشر و زنده شدن هست ، یكى از آن دو، عـمـومـى و هـمـگـانـى اسـت و در روز رسـتـاخـیـز اسـت و دیـگـرى خـصـوصى كه همان رجعت گروههایى باشد... كه ما بر آن معتقدیم .))
 
 
 
 
2ـ (( إِنّا لَنَنصرُ رُسلَنَا وَ الّذِینَ ءَامَنُوا فى الحَْیَوةِ الدّنْیَا وَ یَوْمَ یَقُومُ الأَشهاَدُ.)) (4)
یعنى : ما پیام آوران خویش و ایمان آوردگان را در زندگى دنیا و در روز قیامت كه شاهدان براى شهادت به پاى مى خیزند یارى مى كنیم .
از امـام صـادق عـلیـه السـلام در مـورد ایـن آیـه شـریـفـه سـؤ ال شده است كه فرمود:
((بـخـداى سـوگـند كه این یارى رسانى ، در رجعت خواهد بود. آیا نمى دانى كه بیشتر پـیـامـبـران خـدا در دنـیـا بـه پـیـروزى ظـاهـرى نـرسـیـده و بـه شـهـادت نـائل آمـدنـد، هـمـینگونه امامان راستین ؟ با این بیان این وعده پیروزى در هنگام رجعت خواهد بود.)) (5)
3ـ ((رَبّنَا أَمَتّنَا اثْنَتَینِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَینِ .)) (6)
یعنى : پروردگارا! ما را دو بار میراندى و دو بار زنده ساختى ...
امام باقر علیه السلام فرمود: این آیه شریفه مخصوص گروههایى است كه پس از مرگ بار دیگر به همین دنیا رجعت مى كنند.)) (7)
این پرتویى كه از آیات شریفه كه امامان اهل بیت علیهم السلام بوسیله آنها بر مساءله رجـعـت اسـتـدلال نموده اند. این اصل رجعت بصورت سربسته و كلى است كه در این رابطه توضیحات لازم خواهد آمد.
*******
 
 
 
 

آیا در روایاتى دلیلى براى رجعت هست ؟

جـواب : ((آرى ! روایـاتـى كـه از رجـعـت سـخـن مـى گـویـد بـسـیـار اسـت و بـر دو بخش قابل تقسیم مى باشند:
1ـ روایاتى كه به صراحت از رجعت سخن دارند.

2ـ زیـارتـهـایى كه بوسیله آنها، امامان راستین را زیارت مى كنیم . و نیز دعاهایى كه در مـنـاسـبـتـهـاى گـونـاگـون خـوانـده مـى شود كه از هر دو دسته مى توان بر مساءله رجعت استدلال كرد.
روایـات ، كـه دلالتـشـان روشـن اسـت . امـا زیـارتـهـا و دعـاهـا نـیـز بـدان دلیـل كـه از ائمـه مـعـصـومین علیهم السلام رسیده است ، درست همانند روایات است و داراى پیام .
براى نمونه :
 
 
1ـ ماءمون خلیفه عباسى از حضرت رضا علیه السلام پرسید:
((یا اباالحسن ! ما تقول فى الرجعة ؟))
یعنى : در مورد رجعت چه مى فرمایید؟
امام علیه السلام فرمود:
((انـهـا الحـق ، قـد كـانـت فـى الامـم السـالفـة و نـطـق بـهـا القـرآن و قـد قـال رسـول الله (ص ): یـكـون فـى هـذه الامـة كـل مـا كـان فـى الامـم السـالفـة ، حـذو النعل بالنعل ...)) (8)
یـعـنى : رجعت درست است و در میان امتهاى پیشین بوده است و قرآن از آن سخن گفته است . و پیامبر(ص ) فرمود: ((در این امت ، درست همه آنچه در امتهاى پیشین رخ داده است بى كم و كاست همانگونه رخ خواهد داد.))
2ـ امام صادق علیه السلام فرمود:
((ایـام الله ثلاثة : یوم یقول القائم و یوم الكرة (اى الرجعة ) و یوم القیامة .)) (9)
یعنى : روزهاى خدا سه روز است :
روز قیام قائم ،
روز رجعت ،
روز رستاخیز.
*******
 
 
 
 

چه كسانى رجعت خواهند نمود؟

پـس از ایـنـكـه در پـرتـو قـرآن و روایـات و عقل ثابت گردید كه : ((رجعت یك واقعیت تردیدناپذیر قرآنى و اسلامى و عقلى است .)) اینكه جاى این سؤ ال است كه : ((چه كسانى رجعت خواهند كرد؟))
پاسخ این است كه : منظور از رجعت عبارت است از:
1ـ بازگشت امامان معصوم علیهم السلام به دنیا، به اراده حكیمانه خدا.
2ـ زنـده شـدن بـرخـى از مـردگـان به اراده خدا و خروج آنان از قبر به هنگامه ظهور امام مهدى علیه السلام .
در مورد بازگشت برخى از مردگان به زندگى دنیا در بحث گذشته اندكى گفتگو شد.
 
 
 
1ـ امام صادق علیه السلام فرمود:
((...ان الرجـعـة لیـسـت بـعـامـة و هى خاصة ، لا یرجع الى الدنیا الا من محض الایمان محضا، او محض الكفر محضا.)) (10)
یـعـنـى : رجـعـت بـراى همه مردم نیست ، بكله براى گروههایى خاص است : مؤ منان خاص و كافران محض .

2ـ مـفـضـل آورده اسـت كـه در حـضـور امـام صـادق عـلیـه السـلام از قـائم آل مـحـمـد(ص ) و اصحاب او كه در انتظارش از دنیا مى روند سخن به میان آمد، آن حضرت فرمود:
((اذا قام اتى المؤ من فى قبره ، فیقال له : یا هذا! انه قد ظهر صاحبك ، فان تشاء ان تلحق به فالحق و ان تشاء ان تقیم فى كرامة ربك فاقم .)) (11)
یـعـنـى : هـنگامى كه قائم قیام كند فرستاده اى كنار قبر مؤ من مى آید و به او مى گوید: ((هان اى بنده خدا! امام تو قیام كرده است . اگر مى خواهى به او بپیوندى بپاخیز و اگر نـمـى خـواهـى و بر آن هستى كه همچنان در جوار رحمت پروردگارت اقامت گزینى ، همینجا اقامت كن .))

3ـ و نیز امامان اهل بیت علیهم السلام شیعیان خویش را دستور به دعا و نیایش به بارگاه خدا مى داند تا از خدا بخواهند كه آنان را پس از ظهور حضرت مهدى علیه السلام به دنیا بازگشت دهد تا آنان روزگار مبارك و پرشكوه حكومت او را درك نمایند.
آنـان بـه پـیـروان خـویش دعاهاى ارزنده و پرمحتوایى را براى این خواسته مخصوص مى آمـوخـتند كه براى نمونه به فرازهایى از آنها كه اشاره به رجعت و بازگشت برخى از مردگان به دنیا در عصر ظهور دارد، مى نگریم .
 
 
 
 
 
1ـ امام صادق علیه السلام در دعاى عهد كه از آن گرامى روایت شده است مى فرماید:
((...اللهـم ان حـال بینى و بینه (اى الامام المهدى ) الموت ـ الذى جعلته على عبادك حـتـمـا مـقـضـیا ـ فاخرجنى من قبرى مؤ تزرا كفنى ، شاهرا سیفى مجردا قناتى ! ملبیا دعوة الداعى ...)) (12)
یـعـنـى : بـار خـدایـا! اگـر مـیـان من و او، قانون مرگ كه آن را بر بندگانت مقرر داشتى حـائل شـد، مـرا از قـبرم بیرون آور در حالى كه كفن خود را بركمر بسته و با شمشیر از نیام كشیده و نیز، برافراشته در شهر و بیابان لبیك گوى او باشم .
 
 
 
 
 
2ـ و نیز در زیارت حضرت هادى و حضرت عسكرى علیهماالسلام است كه :
((... و ان حـال بینى و بین لقائه الموت الذى جعلته على عبادك حتما و اقدرت به عـلى خـلیـقـتك رغما ـ بابعثنى عند خروجه ظاهرا من حفرتى ، مؤ تزرا كفنى ـ حتى اجاهد بین یـدیـه ، فـى الصـف الذى اثـنـیـت عـلى اهل فى كتابك ، فقلت : ((كَأَنّهُم بُنْیانٌ مّرْصوصٌ .))(13)
((اللهم ! انى ادین بالرجعة ، بین یدى صاحب هذه البقعة ...)) (14)
یـعـنـى : و اگـر میان من و امام مهدى علیه السلام و ظهور و دیدارش ، قانون مرگ كه آن را بـصـورت یـك اصل تخلف ناپذیر طبیعى بر بندگان مقرر و بر خلاف میلشان بر آنها مـسـلط سـاخـتـى ، حـائل شـد از بارگاهت مى خواهم كه مرا به هنگام ظهور او از آرامگاهم در حـالى كـه كـفـن خویش را بر شانه و كمر، بسته ام ، برانگیزى ، تا پیشاروى یاران آن حضرت جهاد كنم و از طلایه داران سپاهى باشم كه آنان را در كتاب آسمانى ات ستودى و همانند دیوارى خواندى كه اجزایش را با سرب به هم پیوند داده باشند، مى جنگند.
بـار خدایا! من در برابر صاحب این قبر مقدس و مكان پرشكوه ، به عقیده به رجعت ملتزم مى شوم .
3ـ و نیز در زیارت امام مهدى علیه السلام مى خوانیم كه :
((... و ان ادركنى الموت قبل ظهورك ، فاتوسل بك الى الله سبحانه ان یصلى على محمد و آل محمد و ان یجعل لى كرة فى ظهورك و رجعة فى ایامك ...))
یـعـنـى : سـالار مـن ! اگـر مـرگ ، پـیـش از ظـهـور شـمـا، مـرا دریـابـد بـه شـمـا تـوسـل جـسـتـه و شما را به بارگاه خدا مى برم كه بر محمد و خاندانش درود فرستد. و بار دیگر ما را در عصر ظهور و حكومت عادلانه و شكوهبار شما به دنیا بازگشت دهد...
ایـنـهـا بـرخى از روایاتى است كه پیرامون رجعت و بازگشت برخى از مردگان در عصر ظهور وارد شده است .

پی نوشت :

1- سوره نمل ، آیه 83.
2- سوره كهف ، آیه 47.
3- بحارالانوار، ج 52، ص 326 و تفسیر برهان ، ج 3، ص 310.
4- سوره مؤ من ، آیه 51.
5- بحارالانوار، ج 53.
6- سوره مؤ من ، آیه 11.
7- تفسیر برهان ، ج 4، ص 93، ح 2.
8- بـحـارالانـوار، ج 53، ص 59 و ج 25، ص 135 و عـیـون اخـبـار الرضـا عـلیه السلام ، ج 2، ص 201 باب 46.
9- بحارالانوار، ج 53، ص 63 و منتخب البصائر، ج 18.
10- بحارالانوار، ج 53، ص 39 و منتخب البصائر، ص 24.
11- حق الیقین شبر، ج 2، ص 14 و بحارالانوار، ج 53، ص 91.
12- بحارالانوار، ج 53، ص 96.
13- سوره صف ، آیه 4.
14- بحارالانوار، ج 102، ص 103.

منبع:www.ghadeer.org
 
 
 
 

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
يکشنبه 15/5/1391 - 21:20 - 0 تشکر 493103

شبهه:
چگونه مهدى منتظر در آخر الزمان مى تواند مردگان را زنده كند، و مؤمنین را عزیز بدارد و فاسقین را عذاب نماید؟ و اصولا آیا اعتقاد به رجعت پشتوانه علمى دارد در حالیكه جزء اعتقادات مسلمین نمى باشد، چرا كه عقلا ممكن نیست و دلیل بر آن نداریم .

جواب اجمالى:

زنده كردن مردگان، در حقیقت كار خداوند است، كه گاهى به بعضى از بندگان صالحش همچون حضرت عیسى علیه السلام و امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف این اذن را مى دهد بعضى از انسانها را بتوانند زنده كنند و این زنده كردن فقط با اذن الهى امكان پذیر است .
و رجعت هم به معناى زنده شدن بعضى انسانها در دنیا، در موقع ظهور امام زمان عج ، از روایات و بعضى آیات استفاده مى شود، و طبق سخنان پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله این امر در امت اسلامى نیز همانند امتهاى گذشته به وقوع خواهد پیوست .
مساله رجعت ارتباطى با زنده كردن مردگان توسط امام زمان عج ندارد و شیعیان زنده كردن اموات را به خداوند نسبت مى دهند نه به امام زمان عج

جواب تفصیلى:

قبل از پاسخ به شبهه مذكور لازم است نكاتى ذكر شود و آن اینكه: مساله رجعت هیچ ارتباطى با زنده كردن مردگان و یا عزیز نمودن مؤمنین و عذاب كردن فاسقین، توسط امام زمان ندارد و شیعیان هیچ موقع زنده نمودن مردگان را به امام زمان ربط نمى دهند، بلكه همواره اعتقادشان این است كه زنده كردن و یا میراندن مخصوص ذات مقدس خداوند است. با توجه به این مطلب بحث از احیاء مردگان توسط غیر خدا، بحث حاشیه اى خواهد بود. در قرآن كریم خداوند صفاتى را براى خودش مطرح مى كند كه مخصوص ذات مقدس او مى باشد و غیر از خداوند كسى از انبیاء و ائمه و ملائكه آن صفات را ندارند. مانند:
لااله الا هو یحیى و یمیت 1 معبودى جز او نیست، زنده مى كند و مى میراند
الله یتوفى الانفس حین موتها2 خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى كنند .
3 هنگامى كه خداوند به عیسى بن مریم(ع) گفت: یاد كن نعمتى را كه به تو و مادرت بخشیدیم، زمانى كه تو را با «روح القدس» تقویت كردم; كه در گهواره و به هنگام بزرگى، با مردم سخن مى گفتى و هنگامى كه كتاب و حكمت و تورات و انجیل را به تو آموختم، و هنگامى كه به فرمان من، از گل، چیزى به صورت پرنده مى ساختى، و در آن مى دمیدى، و به فرمان من پرنده مى شد، و كور مادر زاد، و مبتلا به بیمارى پیسى را به فرمان من، شفا مى دادى، و مردگان را (نیز) به فرمان من زنده مى كردى; و هنگامى كه بنى اسرائیل را از آسیب رساندن به تو، بازداشتم; در آن موقع كه دلایل روشن براى آنها آوردى، ولى جمعى از كافران آنها گفتند: اینها جز سحر آشكار نیست
با توجه به مقدمه فوق، مى گوئیم: در همه ادیان به ظهور مصلح جهانى بشارت داده شده است و این مصلح جهانى كه وارث همه علوم و معجزات انبیاء گذشته مى باشد و عدل و داد را برقرار كرده و زمین را از لوث ستمگران و خیانتكاران پاك مى كند.
قرآن مى فرماید: و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادى الصالحون 4 در "زبور" بعد از ذكر (تورات) نوشتیم بندگان شایسته ام وارث (حكومت) زمین خواهند شد»، و امام زمان (ع) كه همان مصلح موعود است همه معجزات پیامبران را خواهد داشت 5 بنابراین زنده كردن مردگان نیز مى تواند از معجزات آن حضرت باشد اما باید توجه داشت كه هرگونه معجزه اى تنها باذن الهى خواهد بود و بدون اذن خداوند انجام معجزه ممكن نیست .

رجعت و عقیده مسلم شیعه

رجعت، به معنى بازگشتن است، و مراد از آن زنده شدن و بازگشتن گروهى، (از نیكان بسیار نیك و انسان هاى بسیار بد) بعد از حضرت قائم عج مى باشد، تا نیكان با مشاهده دولت آن بزرگوار شادمان بشوند و به فیض نصرتش مفتخر گردند. و انسان هاى بد نیز با مشاهده دولتى كه هرگز نمى خواستند، غمگین گردند و به ذلت و خوارى برسند، و عقوبت و عذاب ببینند و به دست دوستان آن حضرت كشته شوند و اما دیگر مردمان در قبرها مى مانند تا در قیامت حاضر گردند 6
اما اینكه گفتید عقلا ممكن نیست و دلیلى بر آن نداریم؟! مى گوئیم بهترین دلیل بر امكان چیزى وقوع آن است و در امتهاى گذشته نظیر آن واقع شده است و قرآن كریم موارد مختلفى از رجعت را بیان نموده است از جمله به داستان قومى اشاره مى كند كه از ترس طاعون از وطن خود فرار كردند و خداوند آنها را مدتى طولانى میراند و سپس به سبب دعاى یكى از پیامبران بنام «حزقیل» همه آنها را زنده كرد بعد از آن پس از مدتى به اجل طبیعى از دنیا رفتند 7
براى روشن شدن مطلب دو آیه و دو روایت نقل مى شود :

الف) آیات :

1 ـ قرآن مى فرماید: الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا، ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس و لكن اكثر الناس لایشكرون 8 آیا ندیدى آنان را كه از بیم مرگ از خانه هاى خود بیرون رفتند و آنها هزاران تن بودند، پس خداوند به آنها گفت: بمیرید. سپس آنان را زنده كرد، بى گمان خدا بر مردم صاحب فضل است. و لكن بسیارى از مردم سپاسگزارى نمى كنند

و طبق قاعده معروف: حكم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد احتمال امتناع آن از بین مى رود و ثابت مى شود كه رجعت یك كار ممكنى است و نمى تواند در این امت)پیامبر اسلام) ممكن نباشد، و روایات ما آن را اثبات كرده اند و پیامبر (ص) در این مورد مى فرماید: یكون فى هذه الامه كل ما كان فى بنى اسرائیل حذو النعل بالنعل و القزة بالقزة 9 هر اتفاقى كه در بنى اسرائیل رخ داده بدون ذره اى كم و زیاد در این امت هم رخ مى دهد .
2 ـ آیه ى دیگرى كه بر رجعت دلالت دارد این است كه خداوند مى فرماید: و یوم نحشر من كل امة فوجاً) 10 به خاطر آور) روزى را كه ما از هر امتى، گروهى را از كسانى كه آیات ما را تكذیب مى كردند محشور مى كنیم، و آنها را نگه مى داریم تا به یكدیگر ملحق شوند، این آیه مربوط به قیامت نمى تواند باشد چون در قیامت همه محشور مى شوند نه از هر گروهى فوجى، لذا این آیه مربوط به رجعت مى شود .

ب) روایات :

1 ـ مأمون خدمت امام رضا (ع) عرض كرد یا ابا الحسن درباره رجعت چه مى گویى؟ حضرت فرمود: رجعت حق است در امت هاى پیشین بوده است و قرآن هم ازآن سخن گفته است و پیامبر هم فرمود: پس مى آید، براى این امت هر آنچه براى امت هاى گذشته پیش آمد، بدون كم و زیاد، و فرمود هنگامى كه مهدى (عج) از فرندان من ظهور نماید، عیسى از آسمان پایین آمده پشت سر آنحضرت نماز مى گذارد... مأمون عرض كرد سرانجام چه مى شود؟ فرمود: حق به اهل خودش بر مى گردد. این روایت به خوبى دلالت بر وجود رجعت و صحت آن دارد كه نیازى به توضیح نیست .
2 ـ سلمان مى گوید: پیامبر اسلام (ص) دوازده امامى بعد از خود را معرفى نمود، و اسامى هر یك را بیان نمود، من گریستم و عرض كردم آیا من آنها را درك مى كنم؟ فرمود: تو اى سلمان و امثال تو آنها را دوست مى دارند و با معرفت آنها را درك مى كنند، سلمان گوید خدا را شكر كردم سپس عرض كردم یا رسول الله آیا من تا زمان آنها زنده خواهم بود؟ فرمود: اى سلمان این آیه را بخوان «هنگامى كه نخستین وعده فرا رسد گروهى از بندگان نیرومند و جنگجوى خود را بر ضد شما مى انگیزم، خانه ها را جستجو كنند و این وعده اى است قطعى پس شما را بر آنها چیره مى كنیم و شما را بوسیله دارییها و فرزندان كمك خواهیم كرد و نفرات شما را بیشتر قرار مى دهیم 11 سلمان مى گوید من از روى شوق گریه نمودم و گفتم یا رسول الله این حادثه در زمان شما (و با حضور شما) خواهد بود فرمود آرى و الله در آن زمان من و على و فاطمه و حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین (علیهم اسلام) و هر كسى كه در مسیر اهلبیت مظلوم واقع شده اند همه یكجا گردهم مى آییم، آنگاه ابلیس و لشكریان او و مؤمنین واقعى و كافران حقیقى حاضر مى شوند، و فرمود ماییم تأویل این آیه: «ما چنین اراده نموده ایم، كه بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان وارثان روى زمین قرار دهیم». سلمان مى گوید از نزد پیامبر (ص) برخواستم از آن به بعد، هیچ باكى نداشتم كه من مرگ را ملاقات كنم و یا او به سراغم آید12

پی نوشت ها :

[1]- اعراف/158 .

[2]- رم/42 .


[3]- مائده/110 .


[4]- انبیاء/105 .


[5]- محمد باقر مجلسى، (مترجم على دوانى) بحارالانوار (مهدى موعود) (دار الكتاب، ج26، 1373 هـ ش، تهران) ص476 .


[6]- سید ابوالحسن مولانا، مهدى و مساله رجعت، (انتشارات نور ولایت، اول، تبریز، 1375 هـ ش) ص21 .


[7]- محمد حسین طباطبائى، تفسیر المیزان، (جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم، قم) ج2، ص282 .


[8]- بقره/243 .


[9]- شیخ حر عاملى، الایقاظ من الهجعه... (مترجم سید هاشم رسولى محلاتى) دار الكتب، قم) ص29 .


[10]- نمل/83 .


[11]- اسراء/5ـ6 .


[12]- بحار الانوار (پیشین) ج53، ص143 متن مقاله :


اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
سه شنبه 17/5/1391 - 22:29 - 0 تشکر 496535

ehsan8014 گفته است :
[quote=ehsan8014;633545;493119]

نمونه هایى از آیات

1ـ ((وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن كلّ‏ِ أُمّةٍ فَوْجاً )) (1)
یـعـنـى : و آن روز كـه از هـر امـتـى ، گـروهـى از كسانى را كه آیات ما را دروغ انگاشتند محشور گردانیم .
از امـام صـادق عـلیـه السـلام روایـات مـتـعـددى در تاءویل این آیه شریفه در مورد رجعت رسیده است ؛ از جمله این روایت است كه :
مـردى بـه اما صادق علیه السلام گفت : ((اهل سنت مى پندارند كه این آیه شریفه كه مى فرماید: ((وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن كلّ‏ِ أُمّةٍ فَوْجاً )) در مورد روز قیامت است .))
امـام صـادق عـلیـه السـلام فـرمـود: ((آیـا خـداوند در روز رستاخیز از هر امتى گروهى را مـحشور مى سازد و بقیه آنان را وا مى گذارد؟ هرگز! این در مورد رجعت است كه برخى را زنده مى سازد. این آیه شریفه در مورد قیامت است كه مى فرماید:
((وَ حَشرْناهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُمْ أَحَداً.)) (2)
یعنى : و همه آنان را گرد خواهیم آورد و هیچ یك را فروگذار نخواهیم كرد.
و نـیـز در مـورد آیـه شـریـفـه ((وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن كلّ‏ِ أُمّةٍ فَوْجاً .)) فرمود:
((هـمـه انسانهاى با ایمانى كه بناحق كشته شده باشند رجعت مى كنند و پس از آن از دنیا مى روند. رجعت براى مؤ منان خالص و نیز كافران محض است .)) (3)
میان سید اسماعیل حمیرى شاعر حقگوى شیعه و ((سوارالقاضى )) در مجلس ((منصور)) خلیفه عباسى ، مناظره ظریفى درگرفت كه خلاصه اى از آن ترسیم مى گردد:
قاضى دستگاه خلافت با اشاره به سید حمیرى به خلیفه گفت : ((این مرد به رجعت معتقد است .))
سید پاسخ داد: ((اما در مورد گفتار قاضى ، من به آنچه قرآن شریف بر آن رهنمون است ایمان دارم . و این است كه مى فرماید:
((وَ یَوْمَ نحْشرُ مِن كلّ‏ِ أُمّةٍ فَوْجاً .))
و در آیه دیگرى مى فرماید:
((وَ حَشرْناهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُمْ أَحَداً.))
از این دو آیه شریفه دریافت مى شود كه دو حشر و نشر و زنده شدن هست ، یكى از آن دو، عـمـومـى و هـمـگـانـى اسـت و در روز رسـتـاخـیـز اسـت و دیـگـرى خـصـوصى كه همان رجعت گروههایى باشد... كه ما بر آن معتقدیم .))
2ـ (( إِنّا لَنَنصرُ رُسلَنَا وَ الّذِینَ ءَامَنُوا فى الحَْیَوةِ الدّنْیَا وَ یَوْمَ یَقُومُ الأَشهاَدُ.)) (4)
یعنى : ما پیام آوران خویش و ایمان آوردگان را در زندگى دنیا و در روز قیامت كه شاهدان براى شهادت به پاى مى خیزند یارى مى كنیم .
از امـام صـادق عـلیـه السـلام در مـورد ایـن آیـه شـریـفـه سـؤ ال شده است كه فرمود:
((بـخـداى سـوگـند كه این یارى رسانى ، در رجعت خواهد بود. آیا نمى دانى كه بیشتر پـیـامـبـران خـدا در دنـیـا بـه پـیـروزى ظـاهـرى نـرسـیـده و بـه شـهـادت نـائل آمـدنـد، هـمـینگونه امامان راستین ؟ با این بیان این وعده پیروزى در هنگام رجعت خواهد بود.)) (5)
3ـ ((رَبّنَا أَمَتّنَا اثْنَتَینِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَینِ .)) (6)
یعنى : پروردگارا! ما را دو بار میراندى و دو بار زنده ساختى ...
امام باقر علیه السلام فرمود: این آیه شریفه مخصوص گروههایى است كه پس از مرگ بار دیگر به همین دنیا رجعت مى كنند.)) (7)
این پرتویى كه از آیات شریفه كه امامان اهل بیت علیهم السلام بوسیله آنها بر مساءله رجـعـت اسـتـدلال نموده اند. این اصل رجعت بصورت سربسته و كلى است كه در این رابطه توضیحات لازم خواهد آمد.
*******


هوالعزیز
سلام
به دوستان مهدوی توصیه دوستانه دارم که این آیات را مطالعه کنند و در ذهن بسپاریم
ائمه اطهار(ع) به زیبایی باطن آیات را مشخص نموده اند
متشکریم احسان گرامی بابت این مطلب

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
برو به انجمن
فعالترین ها در هفته گذشته
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی