انجمن ها > انجمن گرافیک > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
گرافیک (بازدید: 1938)
دوشنبه 9/5/1391 - 17:43 -0 تشکر 485595
کد و نام رنگ ها در html و css

اگر کدهای html یا CSS رو نگاه کرده باشید ، در قسمت هایی که برای تنظیم رنگ متن ، پس زمینه ، حاشیه و … وجود داره معمولا رنگ رو با یک کد خاص به کار بردند . چیزی شبیه rrggbb# . امروز می خوایم به صورت کامل و مفصل در مورد نام و کد رنگ ها در زبان های html و CSS صحبت کنیم .
:: معمولا رنگ ها رو به سه طریف در میون کدهای html و css استفاده می کنند . این سه شیوه رو براتون در جدول زیر آوردم :

شیوه استفادهمثالتوضیح
استفاده از نام رنگ black سیاه
red قرمز
از ۱۴۷ نام رنگ تعریف شده در CSS و Html استفاده می شود
استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی) rgb(0,0,0) سیاه
rgb(255,0,0) قرمز
در این روش از کد رنگ به صورت (rgb(r,g,b است که r و g و b به ترتیب شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی را نشان می دهند و که هر کدام مقادیری بین ۰ تا ۲۵۵ را می توانند بپذیرند و هر چه عدد انتخاب شده بیشتر باشد شدت آن رنگ در ترکیب قرمز سبز آبی رنگ بیشتر است .
استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای ۱۶) #۰۰۰۰۰۰ سیاه
#FF0000 قرمز
در این روش که بدلیل کوتاه و ساده بودن کد رنگ بیشترین استفاده رو داره رنگ به صورت rrggbb# نشان داده می شود و تنها تفاوت آن با روش قبل استفاده از اعداد مبنای ۸ (HexaDecimal) به جای اعداد دهدهی است . که rr و gg و bb به ترتیب مقدار عددی شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی رو نشون میده و مقادیر هگزادسیمال بین ۰۰ تا FF که معادل همون ۰ تا ۲۵۵ دهدهی هست رو میتونه بگیره .

:: نکته در مورد اعداد مبنای ۱۶ یا همون Hexadecimal
:: رقم های اعداد مبنای r ، از ۰ هستند تا r-1 . مثلا در مبنای پرکاربرد ۱۰ که روزانه ازش استفاده می کنید ، رقم ها ۰ تا ۹ هستند . و مبنای ۱۶ دارای ارقام ۰ تا ۱۵ هست . برا اینکه ابهامی در خوندن اعداد مبنای ۱۶ پیش نیاد ، رقم های ۱۰ تا ۱۵ رو در مبنای ۱۶ با حروف الفبای لاتین از A تا F نشون میدن . اگر اینکار صورت نمی گرفت در خواندن اعداد مبنای ۱۶ ابهامات زیادی بود . مثلا عدد ۱۱۲ رو به سه شکل می شد تفسیر کرد . اینکه از سه رقم ۱ و ۱ و ۲ ایجاد شده یا از دو رقم ۱۱ و ۲ و یا اینکه از دو رقم ۱ و ۱۲ !!! وقتی از حروف به جای ارقام بزرگتر از ۹ در مبنای ۱۶ استفاده کنیم این سه تفسیر رو به صورت سه عدد ۱۱۲ و B2 و ۱C داریم که اعداد کاملا واضح و مشخصی در سیستم مبنای ۱۶ هستند .
:: پس شانزده رقم مبنای ۱۶ عبارتند از ۰ , ۱ , ۲ , ۳ , ۴ , ۵ , ۶ , ۷ , ۸ , ۹ , F , E , D , C , B , A

:: برای اینکه بیشتر آشنا بشید در جدول زیر چند رنگ معروف رو با سه روش گفته شده آوردم . خوب دقت کنید که چطور کدها با ترکیب سه رنگ قرمز و سبز و آبی ساخته شدند :

رنگکد رنگ HEXکد رنگ RGB
  #000000 rgb(0,0,0)
  #FF0000 rgb(255,0,0)
  #00FF00 rgb(0,255,0)
  #0000FF rgb(0,0,255)
  #FFFF00 rgb(255,255,0)
  #00FFFF rgb(0,255,255)
  #FF00FF rgb(255,0,255)
  #C0C0C0 rgb(192,192,192)
  #FFFFFF rgb(255,255,255)

:: به طور مثال در جدول فوق کد رنگ مشکی ۰۰۰۰۰۰# هست . یعنی هیچ رنگی موجود نیست (سیاهی !) . و وقتی که همه ی رنگ ها مقدارشون حداکثر باشه سفید (FFFFFF#) رو داریم !

:: نام های استاندارد تعریف شده برای رنگ ها در CSS و HTML
برای تعداد ‍۱۴۷ رنگ در CSS و HTML نام استاندارد تعریف شده که اونها رو با رنگ و کد معادلشون در زیر می بینید :

نام رنگHEX Codeرنگ
AliceBlue #F0F8FF  
AntiqueWhite #FAEBD7  
Aqua #00FFFF  
Aquamarine #7FFFD4  
Azure #F0FFFF  
Beige #F5F5DC  
Bisque #FFE4C4  
Black #000000  

BlanchedAlmond
#FFEBCD  
Blue #0000FF  
BlueViolet #8A2BE2  
Brown #A52A2A  
BurlyWood #DEB887  
CadetBlue #5F9EA0  
Chartreuse #7FFF00  
Chocolate #D2691E  
Coral #FF7F50  

CornflowerBlue
#6495ED  
Cornsilk #FFF8DC  
Crimson #DC143C  
Cyan #00FFFF  
DarkBlue #00008B  
DarkCyan #008B8B  

DarkGoldenRod
#B8860B  
DarkGrey #A9A9A9  
DarkGreen #006400  
DarkKhaki #BDB76B  
DarkMagenta #8B008B  

DarkOliveGreen
#556B2F  
Darkorange #FF8C00  
DarkOrchid #9932CC  
DarkRed #8B0000  
DarkSalmon #E9967A  
DarkSeaGreen #8FBC8F  

DarkSlateBlue
#483D8B  

DarkSlateGrey
#2F4F4F  

DarkTurquoise
#00CED1  
DarkViolet #9400D3  
DeepPink #FF1493  
DeepSkyBlue #00BFFF  
DimGrey #696969  
DodgerBlue #1E90FF  
FireBrick #B22222  
FloralWhite #FFFAF0  
ForestGreen #228B22  
Fuchsia #FF00FF  
Gainsboro #DCDCDC  
GhostWhite #F8F8FF  
Gold #FFD700  
GoldenRod #DAA520  
Grey #808080  
Green #008000  
GreenYellow #ADFF2F  
HoneyDew #F0FFF0  
HotPink #FF69B4  
IndianRed
 
#CD5C5C  
Indigo
 
#4B0082  
Ivory #FFFFF0  
Khaki #F0E68C  
Lavender #E6E6FA  

LavenderBlush
#FFF0F5  
LawnGreen #7CFC00  
LemonChiffon #FFFACD  
LightBlue #ADD8E6  
LightCoral #F08080  
LightCyan #E0FFFF  

LightGoldenRodYellow
#FAFAD2  
LightGrey #D3D3D3  
LightGreen #90EE90  
LightPink #FFB6C1  
LightSalmon #FFA07A  

LightSeaGreen
#20B2AA  
LightSkyBlue #87CEFA  

LightSlateGrey
#778899  

LightSteelBlue
#B0C4DE  
LightYellow #FFFFE0  
Lime #00FF00  
LimeGreen #32CD32  
Linen #FAF0E6  
Magenta #FF00FF  
Maroon #800000  

MediumAquaMarine
#66CDAA  
MediumBlue #0000CD  
MediumOrchid #BA55D3  
MediumPurple #9370D8  

MediumSeaGreen
#3CB371  

MediumSlateBlue
#7B68EE  

MediumSpringGreen
#00FA9A  

MediumTurquoise
#48D1CC  

MediumVioletRed
#C71585  
MidnightBlue #191970  
MintCream #F5FFFA  
MistyRose #FFE4E1  
Moccasin #FFE4B5  
NavajoWhite #FFDEAD  
Navy #000080  
OldLace #FDF5E6  
Olive #808000  
OliveDrab #6B8E23  
Orange #FFA500  
OrangeRed #FF4500  
Orchid #DA70D6  

PaleGoldenRod
#EEE8AA  
PaleGreen #98FB98  

PaleTurquoise
#AFEEEE  

PaleVioletRed
#D87093  
PapayaWhip #FFEFD5  
PeachPuff #FFDAB9  
Peru #CD853F  
Pink #FFC0CB  
Plum #DDA0DD  
PowderBlue #B0E0E6  
Purple #800080  
Red #FF0000  
RosyBrown #BC8F8F  
RoyalBlue #4169E1  
SaddleBrown #8B4513  
Salmon #FA8072  
SandyBrown #F4A460  
SeaGreen #2E8B57  
SeaShell #FFF5EE  
Sienna #A0522D  
Silver #C0C0C0  
SkyBlue #87CEEB  
SlateBlue #6A5ACD  
SlateGrey #708090  
Snow #FFFAFA  
SpringGreen #00FF7F  
SteelBlue #4682B4  
Tan #D2B48C  
Teal #008080  
Thistle #D8BFD8  
Tomato #FF6347  
Turquoise #40E0D0  
Violet #EE82EE  
Wheat #F5DEB3  
White #FFFFFF  
WhiteSmoke #F5F5F5  
Yellow #FFFF00  
YellowGreen #9ACD32  

:: در انتها هم یک انتخاب کننده رنگ رو در زیر براتون تهیه کردم که میتونید به راحتی رنگ مورد نظرتون رو انتخاب کنید و کد و مقادیر استفاده شده ی هر کدوم از رنگ های قرمز و سبز و آبی رو برای ایجاد اون رنگ ببینید :

:: رنگ ها کاربرد زیادی در صفحات وب دارند . معمولا بیشتر از کدهای HEX برای ایجاد رنگ ها استفاده می شه و از نام رنگها به خاطر اینکه حفظ کردن و به یاد آوردنشون سخته استفاده نمیشه .
امیدوارم این مطلب بدردتون خورده باشه .

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی