دانش و فن آوری (بازدید: 5340)
يکشنبه 8/5/1391 - 20:3 -0 تشکر 484508
آئین نامه زلزله ی ایران

به كوشش خودم(این مقاله كپی پیست نیست)


هدف آئین نامه رعایت ضوابط و مقررات برای اجرای ساختمان ها در مقابل اثرات ناشی از زلزله می باشد.    ساختمان ها در برابر زلزله های شدید، متوسط و خفیف بدون وارد شدن آسیب جدی مقاومت کنند.                  ساختمان های با اهمیت زیاد در هنگام زلزله همچنان قابلیت خود را حفظ کنند.                                               ساختمان های با اهمیت زیاد در هنگام زلزله های شدید دارای قابلیت بهره برداری بی وقفه باشند.

يکشنبه 8/5/1391 - 20:4 - 0 تشکر 484509

حدودکاربرد:                                                                                                                                                   از این آئین نامه می­توان برای طرح و اجرای ساختمان های بتن مسلح، فولادی، چدنی و ساختمان های ساخته شده با مصالح بنایی استفاده کرد.

يکشنبه 8/5/1391 - 20:5 - 0 تشکر 484512

ملاحظات  ژئوتکنیکی: % باید از احداث ساختمان در نزدیکی گسل های فعال پرخیزکرد.                                           
      %  برای ساخت بنا بر روی زمین هایی که ناپایداری ژئوتکنیکی دارند، حتما باید مطالعات خاص انجام گیرد.    
    %  برای زمین هایی که مستعد روان گرایی هستند، باید احتـمال ناپایداری، حرکت نسبی ژئوتکنیکی، گسـترش جانبی و .... مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز با استفاده از روش های مناسب از ایمنی شالوده به ساختمان مطمئن شد.                                                                                                                                    
 % برای ساخت بنا در شیب ها نیز باید تمهیدات مناسب برای تأمین پایداری کل شیب انجام گیرد.      
  %  بهتر است شالوده های بنا در سطح افقی احداث گردد.

يکشنبه 8/5/1391 - 20:7 - 0 تشکر 484513

ملاحظات معماری:        

برای از بین بردن یا کاهش خسارت ناشی از برخورد ساختمان های مجاور، ساختمان ها با فاصله مناسب از یگدیگر ساخته شوند.   
ساختمان در صورت امکان ساده و متقارن باشد.   
تا حد امکان از احداث طره های باطل بیش از 1.5 خودداری شود.   

از ساخت باز شده های وسیع در دیافراگم کف ها خودداری شود.       

از قرار دادن اجزای ساختمانی بر روی طره ها خودداری گردد.                  

  با استفاده از مصالح سازه ای با مقاومت زیاد و استنفاده از مصالح کم وزن، وزن ساختمان را کاهش دهید.  

  تا حد امکان از ساخت اختلاف سطح در کف ها خودداری شود.     

  از ایجاد تغییر در زیربنای طبقات در ارتفاع جلوگیری گردد.

يکشنبه 8/5/1391 - 20:8 - 0 تشکر 484514

ملاحظات پیگربندی سازه ها:

   انتقال بار عناصری که بار قائم را تحمل می کنند به صورت افقی نباشد.     
       عناصری که نیروهای افقی را تحمل می کنند، در یک صفحه ی قائم قرار گیرند. 
   پیچش ناشی از نیروهای عناصر مقاوم در برابر نیروهای افق در طبقات به حداقل برسد.    طراحی عناصر به صورت شکل پذیر و مقاوم باشد.     
  در ساختمان های دارای قاب خمش ستون ها باید دیرتر از تیرها دچار خرابی شوند.    
طراحی اعضای غیر سازه ای به گونه ای باشد که برای حرکت مشکلی ایجاد نگردد.     
از ساخت ستون کوتاه جلوگیری شود.       
  از سیستم های مختلف سازه ای در امتداد پلان و ارتفاع خودداری شود
.

يکشنبه 8/5/1391 - 20:9 - 0 تشکر 484515

ضوابط کلی:    
عناصر به صورت پیوسته تا هنگام زلزله از هم جدا نشوند. رفتار ، یکپارچه   
نیروهای افقی و عمودی را تحمل کند.  
فاصله هر طبقه ساختمان از مرز مجاور حداقل 100/5 ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد.   
  ساختمان های مسکونی، اداری................. 
  در پی خسارت کم.

يکشنبه 8/5/1391 - 20:9 - 0 تشکر 484517

ساختمان ها بر حسب شکل:


منظم ، نامنظم


منظم: در پلان ، در ارتفاع


در پلان:                                                                                                                                                تقریبأ متقارن، حداکثر میزان فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان در هر امتداد   25 %  بعد خارجی در آن امتـداد، حداکثر فاصله بین مراکز جرم و سختی در هر یک دو امتداد متعاصد ساختمان 20% بعد ساختمان در آن امتداد، حداکثر میزان تغییرات ناگهانی در هر طبقه 50% ، حداکثر میزان مجموع سطوح باز شو 50% سطح کل دیافراگم مسیر انتقال نیروهای جانبی فاقد هر گونه انقطاع، در هر طبقه حداکثر تغییز مکان نسبی در انتهای ساختمان بیشتر از 20% با متوسط تغییر نباشد.


ارتفاع:                                                                                                                                                   توزیع جرم تقریبأ یکنـواخت، سفتی جانبی در هیچ طبقه ای کمتر از  70% ، سفتی جانبی طبقه روی خود حداقل مقاومت جانبی هر طبقه برابر 80% مقاومت جانبی روی خود.


نا منظم: 
 اگر ساختمان یک یا چند ویژگی ساختمان های منظم را نداشته باشد. 

يکشنبه 8/5/1391 - 20:10 - 0 تشکر 484519

گروه بندی ساختمان ها بر حسب سیستم های سازه ای:

سیستم دیوارهای باربر


  سیستم قاب ساختمانی ساده


  سیستم قاب خمشی


  سیستم دوگانه یا ترکیبی

يکشنبه 8/5/1391 - 20:10 - 0 تشکر 484520

«فصل سوم»


تعریف:


ساختمان های با مصالح بنایی ساختمان هایی هستند که در ساخت آنها، از آجر، بلوک سیمانی و یا سنگ استفاده شده باشد.


محدودیت ارتفاع ساختمان و طبقات آن:


%  حداکثر تعداد طبقات بدون در نظر گرفتن زیر زمین 2 طبقه حداکثر تراز روی بام نسبت به متوسط آن تراز زمین مجاور برابر 8 متر.


%  حداکثر ارتفاع طبقه برابر 4 متر.


%  حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع برای دیوارهای مهار شده 10/1، برای دیوارهای مهار نشده 15/1 ، برای دیوارهای مهار نشده غیر سازه ای 12/1 .

يکشنبه 8/5/1391 - 20:11 - 0 تشکر 484521

پلان ساختمان:


%  خصوصیات یک ساختمان:


  الف) حداکثر طول ساختمان مساوی سه برابر عرض آن.


   ب) نسبت به هر دو محور اصلی حالت قرینه یا نزدیک به قرینه.


    پ) پیش آمدگی ها و پس رفتگی های نامناسب نداشته باشد.


%  اگر نسبت طول به عرض بیشتر از 3 ساختمان نا متقارن باشد و یا پیش آمدگی بیش از تقسیم باشد.


%  حداکثر میزان ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان فاقد درز انقطاع.


الف) پیش آمدگی در امتداد طول                                   ب) پیش آمدگی در امتداد عرض
% چیدمان دیوارها باید تا حد امکان منظم باشد تا با تحمل نمود و یکنواخت زلزله پیچش ساختمان شود

يکشنبه 8/5/1391 - 20:12 - 0 تشکر 484522


%  ساختمان نباید دارایمقطع قائم باشد، اما اگر باشد باید ضوابط رعایت گردد.


  الف) حداکثر طول طره بالکن سه طره ای باز 1.25


    ب) حداکثر طول طره برای بالکن دو طرفه باز 1.5


     پ) پیش آمدگی ساختمان در مقطع قائم به گونه ای که طبقه بالا نسبت به طبقه پایین به صورت طول جلوتر باشد فقط هنگامی مجاز استکه:


%  حداکثر طول جلو آمده طره برابر 100 متر باشد.


%  هیچ یک از دیوارهای آن بار سقف یا دیوارهای فوقانی را تحمل نکند.


%  توسط کلاف های قائم خودداری و و با بتن آرمه و اتصالات مناسب دیوارهای قسمت پیش آمده نگاه داشته شوند و دو سر کلاف ها در عناصر سازنده ی کف و سقف مهار گردند.


%  تا حد ممکن باید از ایجاد اختلاف سطح در یک طبقه ساختمان خودداری شود.


%  تا حد ممکن باید ساخت شالوده ها در یک سطح افقی صورت پذیرد.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی