انجمن ها > انجمن مدیریت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مدیریت (بازدید: 754)
چهارشنبه 4/5/1391 - 8:59 -0 تشکر 479646
مدیریت خشم

خشم به منزله یك رفتار عادت شده و  ابراز خشم یك رفتار آموخته شده است...

 

تعریف خشم :

خشم یك احساس پیچیده است كه به صورت جسمانی و هیجانی ابراز می شود.خشم واكنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایط و موقعیت هایی است كه در آن دچار ناكامی می شویم و احساس تهدید می كنیم، یا معتقدیم صدمه خواهیم دید یا فردی در مورد ما دچار اشتباه شده است. این احساس م ی تواند از یك احساس خفیف ناخوشایند تا یك احساس شدید عصبانیت را در برگیرد .

خشم و پرخاشگری یك رفتار است كه هدف آن صدمه زدن به ( Aggression) پرخاشگری یك فرد دیگر یا اموال اوست. پرخاشگری می تواند به شكل سوء استفاده كلامی، تهدید كردن یا اعمال آسیب زننده باشد. ولی خشم یك احساس است كه الزاما منجر به پرخاشگری نمی شود. بنابراین یك فرد ممكن است خشمگین شود، بدون اینكه الزاما رفتار پرخاشگرانه داشته باشد.

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:0 - 0 تشکر 479647

خصومت خصومت یك اصطلاح مرتبط با خشم و پرخاشگری است . خصومت به مجموعه ای از نگرش ها و قضاوتهای برانگیزاننده رفتارهای پرخاشگرانه اطلاق می شود. بنابراین خشم یك هیجان و پرخاشگری یك رفتار است در حالی كه خصومت نگرشی است كه شامل دوست نداشتن دیگران و ارزیابی منفی آنان است . چه موقع خشم مشكل ساز می شود؟

زمانی كه شدت آن بیش از حد باشد. به طور مكرر رخ دهد به شیوه نامناسب ابراز شود .

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:1 - 0 تشکر 479648

عوامل برانگیزاننده خشم

خشم توسط رویدادهای درونی و بیرونی برانگیخته می شود . ممكن است از یك فرد مثل همكار یا رئیس تان) یا رویداد (گیر افتادن در ترافیك ، لغو پرواز خشمگین شوید. • همچنین خشم ممكن است از نگرانی یا اشتغال ذهنی درباره مشكلات شخصی ناشی شود.

• خاطرات رویدادهای ناراحت كننده و خشم برانگیز نیز می تواند موجب بروز خشم گردد .

١٠ علت خشم افراد را به این شكل ( مابل ( ١٩٩٤ توصیف می كند:

١. جلوگیری از رفتار هدفمند

٢. تحقیر شدن یا مورد تبعیض قرار گرفتن

٣. مورد پیشداوری یا بی مهری قرار گرفتن

۴. مورد فریب كاری یا عهد شكنی قرار گرفتن

۵. تحقیر شدن احساسات ، ارزشها ، یا اقتدار واقعی فرد از سوی دیگران

۶. مورد بدرفتاری و بی توجهی قرار گرفتن از سوی دیگران

٧. صدمه دیدن در نتیجه بی توجهی نسبت به خود

٨. رفتار حاكی از بی توجهی دیگران

٩. مورد تجاوز و حمله u1576 بدنی یا كلامی قرار گرفتن

١٠ . قربانی شدن

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:1 - 0 تشکر 479649

خشم به منزله یك رفتار عادت شده • ابراز خشم یك رفتار آموخته شده است.

• ابراز خشم می تواند به صورت یك پاسخ معمول، آشنا و پیش بینی پذیر به طیف وسیعی از موقعیت ها در آید.

• زمانی كه خشم به طور مكرر و به شیوه پرخاشگرانه ابراز می شود، به دلیل نتایج منفی آن به شكل یك عادت ناسازگارانه در می آید.

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:2 - 0 تشکر 479651

علائم هشدار دهنده نشانه های خشم

• دومین جنبه مهم بازنگری خشم شناسایی نشانه هایی است كه در پاسخ به یك رویداد خشم بر انگیز رخ می دهند .

• این نشانه ها علایم هشدار دهنده ای هستند كه به شما نشان می دهند دارید خشمگین می شوید و خشم تان در حال افزایش است .

نشانه های خشم :

• نشانه های جسمی

• نشانه های رفتاری

• نشانه های هیجانی

• نشانه های شناختی ذهنی

نشانه های جسمانی همراه با خشم :

• افزایش ضربان قلب

• افزایش فشار خون

• گشاد شدن مردمك چشم

• منقبض شدن عضلات

• تغییر رنگ چهره سرخ شدن یا رنگ پریدگی

• داغ شدن یا یخ كردن

• بیحس شدن برخی قسم تهای بدن

• تغییر تنفس

• احساس درد در قفسه سینه

نشانه های رفتاری خشم :

• مشت كردن دست ها

• عقب و جلو رفتن

• كوبیدن در

• بالا بردن صدا

نشانه های هیجانی :

• عصبانیت

• خشونت

• خصومت

• كینه توزی

• غضب

• تنفر

• تحریك

• رنجش

• غرض

• احساس ترك شدن

• ترس

• تحقیرشدن

• بی حرمتی

• احساس گناه

• بی صبری

• نا امنی

• حسادت

• طرد شدگی

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:3 - 0 تشکر 479653

نشانه های شناختی

• نشانه های شناختی به افكاری اطلاق می شود كه در واكنش به موقعیت خشم بر انگیز به ذهن افراد خطور می كنند.

• وقتی فرد عصبانی می شود معمولا رویدادها را به شیوه خاصی تفسیر می كند.

• به این افكار ” خود گویی ” می گویند. خودگویی افراد خشمگین معمولا انتقادی و خصمانه است و منعكس كننده باور او نسبت به جهان، افراد ، مكان ها و اشیا است.

نشانه های شناختی :

• كاهش تمركز

• اشتغال ذهنی با حرف یا رفتار طرف مقابل

• خودگویی های منفی مانند سرزنش طرف مقابل

• تحریف های شناختی مثل بزرگ نمایی

• افكار بایددار

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:6 - 0 تشکر 479655

نحوه واكنش به خشم :

• افراد از فرایصندهای خودآگاه و ناخود آگاهانه مختلفی برای برخورد با خشم استفاده می كنند.

• سه رویكرد مهم در برخورد با پدیده خشم عبارتند از :

ابراز خشم

سركوب خشم .فرو خوردن خشم

خشم جا به جا شده

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:7 - 0 تشکر 479656

چرخه پرخاشگری :

بر اساس دیدگاه مدیریت خشم هر دوره خشم شامل سه مرحله است:

مشخصه این مرحله وجود نشانه :(Escalation)

١. مرحله افزایش تدریجی خشم های حاكی از شروع خشم است. این مرحله با تخلیه كنترل نشده خشم به :( Explosion)

0. مرحله برون ریزی شكل پرخاشگری كلامی یا غیر

1. كلامی مشخص می شود این تخلیه خشم منجر به

2. پیامدهای منفی می شود. این مرحله مترادف نمره

3. 10 در مقیاس خشم است.

این مرحله با پیامدهای منفی :(Postexplosion)

٣. مرحله پس از برون ریزی ناشی ازپرخاشگری كلامی و غیر كلامی نشان داده شده در مرحله قبل مشخص می شود.

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:7 - 0 تشکر 479658

مدیریت خشم :

• هدف مدیریت خشم كاهش احساسات هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیكی ناشی از خشم است. • شما نه می توانید از چیزها یا افرادی را شما را عصبانی می كنند ، رها شوید یا اجتناب كنید و نه می توانید آنها

را تغییر دهید ولی می توانید یاد بگیرید واكنش های خود را كنترل كنید.

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:8 - 0 تشکر 479659

هدف مدیریت خشم :

• هدف بلند مدت آموزش مدیریت خشم كسب مجموعه ای از راهبردها است كه شما می توانید متناسب با رویدادهای خشم برانگیز خاص از آنها استفاده نمایید .

چهارشنبه 4/5/1391 - 9:9 - 0 تشکر 479660

اتخاذ نگرش مقابله ای :

" من احساس .... می كنم ، این به نفع من نیست ، چگونه می توانم به شیوه ای مفید با این احساسات مقابله كنم.”

• در اغلب موارد واكنش فوری شما به احساس خشم بهترین پاسخ ممكن نیست، پس اندكی تامل كنید و با استفاده

از مهارتهای مسئله گشایی خود یك روش مقابله ای انطباقی پیدا كنید. اجازه ندهید هیجان شما را كنترل كند ، بلكه از هیجان خود به عنوان فرصتی برای رسیدن به تجارب خلاق و جدید استفاده كنید.

نگرش مقابله ای به خشم :

١ . این واقعیت را بپذیرید كه عصبانی هستید

٢ . تصمیم بگیرید كه چه كاری می توانید درباره آن انجام دهید .

٣ .بدانید كه حق انتخاب و مسئولیت یك شیوه پاسخ دهی مناسب در هنگام عصبانیت با شماست.

۴. نباید به بهانه عصبانیت دست به اعمال پرخاشگرانه بزنید . زیرا این كار شیوه نامعقولی برای فرار از مسئولیت است .

۵ . به یاد داشته باید این خشم نیست كه موجب می شود به شیوه خاصی عمل كنیم ، بلكه این ما هستیم كه عصبی می شویم و تصمیم می گیریم كه یا به شیوه اجتماع پسند یا به شیوه غیر اجتماعی واكنش نشان دهیم.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی