زن ریحانه آفرینش (بازدید: 284)
پنج شنبه 1/4/1391 - 13:24 -0 تشکر 464078
رموز موفقیت زنان درزندگی وکار

هرگز خودتان را دست کم نگیرید.وقتی کس دیگری ازعهده کاری برآمده باشد به احتمال زیاد شماهم میتوانید از عهده آن برآیید
2.تنها حدومرزهایی که واقعا توانایی های شما رامحدود میکند همان هایی است که خودتان ایجاد کرده اید.
3.در غرب زنان دوبرابر مردان حرفه های جدید ایجاد میکنند ومیزان پیشرفتشان نیز سه برابر مردان است.
4.درایالات متحده زنان تقریبا درتمام سطوح قدرتمندترین گروه تاثیرگذار هستند
5.درایالات متحده زنان درهشتاد درصد تصمیم گیری های خرید نقش تععین کننده یاتاثیرگذار دارند
6.امروزه نسبت به هرزمان دیگری درتاریخ بشر تعداد بیشتری اززنان وبا درجات بالاتری ازدانشگاه هاوموسسات آموزش عالی فارغ التحصیل میشوند
7.در ایالات متحده زنان درتمام زمینه ها درحال صعودبه پست های ریاست هستندواین روندشتاب فزاینده ای دارد
8.هنگامی میتوانید زن کارآمدی باشید که مسئولیت کامل زندگیتان وآنچه رابرایتان پیش می آید برعهده بگیرید
9.همواره به یاد داشته باشید مهمترین نیروی خلاقی که درزندگی شماتاثیرمیگذاردخودشماهستی د
10.هیچکس نمیتواند کاری کندکه شما احساس حقارت کنید مگراینکه خودتان این احساس راداشته باشید.
11.همیشه با یاد داشته باشید که انسان بسیارخوبی هستیدباتوانایی های بسیاری که هنوزازآنهااستفاده نکرده اید.
12.بپذیرید که هرکجاهستید وهرکه هستید نتیجه ی تصمیم گیری وانتخاب خودتان است.
13.برای بهبودوضع زندگیتان خودرا آماده ی تصمیم گیری هاوانتخاب های جدیدکنید.
14.ازبهانه تراشی عذرآوردن ودیگران رامقصردانستن دست بردارید.
15.درهرمرحله اززندگی اهداف خود راکاملامشخص کنید وبرای هرکدام برنامه ریزی مکتوب داشته باشید.
16.زندگی هدفمندموجب ازقوه به فعل درآمدن تمامی استعدادهاوتوانایی های شمامیشود
17.شماواقعاوحقیقتا درزندگی چه میخواهیدوامروز برای شماشروع دست یابی به این خواسته چه میتوانیدبکنید؟
18.عزت نفس داشته باشیدوخوشبختی خودتان رامهمترین اصل زندگی تان قرار دهید.
19.هدف شمابایدشکوفاکردن استعدادهایتان ورسیدن به جایی باشدکه توانایی آن رادارید.
20.اگرمیدانستیدکه شکست ناپذیرهستیدآن وقت چه رویایی درسرمی پروراندید؟
21.رسیدن به آرامش فکری راهدف اصلی خودقرار دهیدوبراساس آن برای زندگیتان برنامه ریزی کنید
22.هنگامی که میدانیدکسی یاچیزی برحق است آن رانادیده نگیرید
23.برای دست یابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده اید باید کسی شوید که تاکنون نبوده اید
24.همواره به آن موجودخیلی خوب که درون شماست واورامیشناسید وفادارباشید
25.استعدادها وتوانایی های منحصربه فردخودرامشخص کنیدوسپس برای شکوفاکردن کامل آنهاباتمام وجودتلاش کنید
26.درموردآینده وزندگی خودتصویری روشن وواضح داشته باشید
27.پیشرفت خودرا مرتباارزیابی کنید.آیاآنچه اکنون انجام میدهیدشمارابه سوی هدفتان هدایت میکند؟
28.برای پیشرفت درامورشخصی وشغلی خوداهداف روشنی رابرای خودتعیین کنید
29.دربازارتجارت باارزش ترین سرمایه شمابه دست آوردن پول است هرروزبرای افزایش آن تلاش کنید.
30.آینده ایده آل خودرامجسم کنیدودراین تصویرخودراطوری ببینیدکه گویی تمام جنبه های زندگی تان بی عیب ونقص است.
31.یکی ازبزرگترین لذت های زندگی خاطرات خوش است.بایدتاآنجاکه میتوانید خاطرات خوش بیشتری بسازید
32.همواره بدهیدوفراموش کنیدامابگیریدوبه خاطربسپارید.
32.نام شمامهم ترین صوت درزندگی شماست.آن راباغروربرزبان آورید.
33.مهمترین مانعی راکه بین شماوهدفتان قرارگرفته است مشخص کنیدوازهمین امروزبرای برداشتن آن دست به کارشوید.
34.کدام مهارت است که پروش آن بیشترین تاثیررابر زندگی تان دارد؟پاسخ دزست به این پرسش رمزموفقیت شماست.
35.افکارتان رابرروی کاغذ بیاورید.هدف های اصلی خودرابنویسیدومرتباآنهارام روروبازنویسی کنید
36.یکی ازتمرینات سازنده این است که کارهایی راکه دیگربرایتان اهمیت نداردرهاکنیدودرعوض فعالیت هایی راآغازکنیدکه برای شمااهمیت پیداکرده اند.
37.یکی ازعوامل تعیین کننده خوشبختی شمااین است که بتوانیددرزندگی فعالیت های خودرااولویت بندی کنید.
38.درزندگی چه کارهایی احساس شادی وخوشبختی بیشتری درشمابه وجودمی آوزد؟
39.درحرفه خودهمواره این سوال راازخودبپرسید(چه کارهایی ارزش مرابیشتربالابرده اند؟)وقت خودرافقط صرف اینگونه فعالیت هاکنید
40.بالاترین مهارت برای کسب موفقیت این است که بتوانیداهداف خودرابنویسیدوبرای دست یابی به آنهابرنامه های خودرامکتوب کنید.
41.همیشه کارهای خودرالیست کرده آنهاراطبقه بندی کنیدوسپس ازمهم ترین آنهاشروع کنید.
42.حداقل شرط لازم برای موفقیت درهرهرزمینه ای یادگیری مداوم است.
43.به طورمستمرروی رشدونوسازی شخصیت خودکارکنید
44.ازسلامت جسمانی خودبه بهترین نحومراقبت کنید.نیرو ونشاط برای موفقیت وخوشبختی ضروری است.
45.درموردتعیین هدف های خودقاطعیت داشته باشید امادرمورد روش دست یابی به آنها انعطاف پذیرباشید.
46.هدف ها رویاهایی هستندکه محدودیت زمانی دارند.برای رسیدن به هریک ازهدف های خودمهلتی تعیین کنید.
47.هدف های غیرواقع بینانه وجودندارند.فقط مهلتی که برای رسیدن به آنهاتعیین میکنیم ممکن است واقع بینانه نباشد.
48.برای آن که همه توان خودرابه کارگیریدباید رویایی فراتردرسرداشته باشید برای دست یابی به ممکن بایدجویای غیرممکن باشید.
49.هرموقعیتی رامیتوان مثبت تلقی کرد به شرط آن که آن رابه عنوان فرصتی برای رشد وپیشرفت درنظربگیریم
50.اگردرهرشخص ودرهرشرایطی به دنبال نقاط مثبت باشید تقریباهمیشه آن راپیداخواهید کرد
ادامه دارد..............
51.وقتی خدابخواهد برای شماهدیه ای بفرستد آن رادرمشکلی میپیچد.هرچه مشکل بزرگ ترباشد هدیه هم بزرگتراست
52.هروقت احساس ترس کردید شجاعت راباشجاعانه عمل کردن درخود پرورش دهید.
53.(کلیدموفقیت دراین است که هدف خودراتعیین کنید وآنگاه طوری عمل کنیدکه گویی امکان شکست وجودندارد وهمین طورهم خواهد شد.)
54.هرتجربه ای رابه یک تجربه ی آموزنده بدل کنید.درهرناامیدی وشکستی به دنبال درس باارزشی باشید.
55.معیار اصلی کیفیت عملکرد شمابه عنوان یک انسان میزان عزتنفس شماست.
56.هرچقدرخودتان رابیشتردوست داشته باشید بهتر عمل میکنید وهرچقدر بهتر عمل کنید خودتان رابیشتر دوست خواهید داشت.
57.گفتگوی درونی خودراکنترل کنید.همیشه باخودتان مثبت وقاطعانه حرف بزنید.
58.باتکرار این جمله یک خوش بین خدشه ناپذیرشوید:(خودم رادوست دارم. خودم رادوست دارم. خودم رادوست دارم.)
59.هرروز رابااین جمله آغاز کنید:(میدانم امروز اتفاق خوبی برایم می افتد.)وخواهید دید که همین طورهم میشود.
60.باگفتن این جمله احساس خوش بینی رادرخودتقویت کنید: (میدانم که درهمه ی موقعیتهای زندگی ام به نتیجه ی عالی خواهم رسید.)
61.ازانتقاد محکوم کردن دیگران وگله وشکایت بپرهیزید.درعوض فقط درمورد چیزهایی که واقعا طالب آن هستید فکرکنید.
62.جهان عینی پیرامون شماهمیشه بازتاب دنیای درون شماست که ازافکار واحساساتتان ساخته شده است.
63.شماچه بخواهید وچه نخواهید افراد وموقعیت هایی رابه سوی خودجذب میکنید که باافکارشما هماهنگی دارد.این افکارچه هستند؟
64.احساس لحظه به لحظه شمامعیار عملکرد خوب یابدشماست ومسئولیت همه چیز به عهده خودتان است.
65.اراده کنیدکه استاد تحول باشید نه قربانی آن
66.این دیگران نیستندکه احساس خاصی رادرشمابه وجودمی آورند بلکه نوع واکنش وپاسخ شماست که احساس خاصی را در شما به وجود می آورد.
67.شما سزاوارداشتن بهترین زندگی هستید.دست خودرا به سوی آن پیش ببرید.
68. به محض آن که هدف خود را مشخص کردید اراده کنید که تا رسیدن به آن دست از پیشروی بر ندارید.
69.اگربا تمام وجود به چیزی اعتقاد داشته باشید سرانجام به واقعیت می پیوندد.
70.تصویری که از خودتان دارید تعیین کننده میزان کارآیی واثر بخشی شماست چه تصویری از خودتان دارید.
71.پیشرفت شما در زندگی همیشه با بهبود تصویر ذهنی شما آغاز می شود.
72.ذهن خود را مدام با تصاویر سلامتی شادمانی و سعادتی که آرزوی آن را دارید پر کنید .
73.موفقیت شغلی هنگامی آغاز می شود که دقیقا مشخص کنید شغل ایده التان چیست.
74.تاکنون چه مهارت ها وتوانایی هایی بیشتر موجب موفقیت شما شده است؟
75.اگرهمین امروزیک میلییارد تومان برنده شوید وآزاد باشید هر شغلی را که بخواهید برگزینید چه حرفه ای را انتخاب می کنید؟
76.رویا های بزرگی را در سر بپرورانید تصور کنید که در هیچ زمینه ای محدودیتی ندارید وسپس قبل از آن که تصمیم بگیرید چه کاری برایتان ممکن است تصمیم بگیرید که چه کاری مناسب ودرست است.
77.چه هدفی است که اگر به آن برسید بیشترین تاثیر مثبت را در زندگی شما می گذارد؟
78.چه کاری است که همیشه انجام آن برای شماآسان امابرای دیگران مشکل بوده است؟
79.باایده آل خودشروع کنید.شغل زندگی ومحیط کاری ایده آل خودراتوصیف کنید
80.چه قدم هایی راباید اکنون بردارید تابتوانید رویاهایتان رابه واقعیت بدل کنید؟
شاید مهم ترین واژه درموفقیت وخوشبختی این باشد(بخواه!)

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی