انجمن ها > انجمن مهدویت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مهدویت (بازدید: 1464)
چهارشنبه 3/3/1391 - 9:36 -0 تشکر 456203
وصف شمایل امام زمان(عج)

در شمایل آن جناب
مخفى نماند كه شمایل آن حضرت در اخبار متفرقه به عبارات مختلفه و متقاربه از طرق خاصّه و عامّه مذكور است و ذكر تمام هر خبر با مآخذ آن ، موجب تطویل است . بنابراین به محل حاجت از متن هر یك قناعت مى شود با ترجمه آن و ترجیح بعضى بر بعضى و صورت اختلاف و عدم امكان اجتماع ، خروج است از وضع كتاب .
شیخ صدوق در (كمال الدین ) روایت كرده كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: (مهدى علیه السلام شبیه ترین مردم است به من در خَلق و خُلق .)
و به روایتى فرمود: (شمایل او شمایل من است .)
و خرّاز روایت كرده در (كفایة الاثر) كه آن جناب فرمود: (پدر و مادرم ، فداى همنام من و شبیه من و شبیه موسى بن عمران .)
در (غیبت ) فضل بن شاذان به سند معتبر، از آن جناب روایت شده است كه فرمود: (نهم از امامان كه از صلب حسین اند، قائم اهل بیت من و مهدى امت من است و شبیه ترین مردمان است به من در شمایل و افعال و اقوال .)
در (غیبت ) نعمانى روایت شده از كعب الاخبار كه گفت : (قائم مهدى علیه السلام از نسل على علیه السلام است ، شبیه ترین مردم است به عیسى بن مریم در خَلق و خُلق و سیما و هیاءت . الخ .)
عامه نیز روایت كرده كه : (آن جناب شبیه ترین خلق است به عیسى علیه السلام .)
در علوى است در شمایل آن جناب : ابیض مشرب حمزة . سفیدى كه سرخى به او آمیخته و بر او غلبه كرده .
و در صادقى است اسمر یعتوره مع سمرته صفرة من سهر اللیل . گندم گون كه عارض ‍ شود آن را با گندم گونیش زردى از بیدارى شب .
در اخبار عامه است : لونه لون عربى وجسمه جسم اسرائیلى . رنگش رنگ عربى است و جسمش چون جسم بنى اسرائیل ، یعنى در طول قامت و بزرگى جثه .
در علوى است : شاب مربوع . جوانى است میانه قد.
در نبوى است اجلى الجبینین . فراخ است پیشانى مباركش یا خوبرو كه هر دو موى پیشانى او رفته .
و در صادقى است : مقرون الحاجبین . ابروان مباركش به هم پیوسته ؛ اقنى الانف . بینى مباركش باریك و دراز كه در وسطش اندك انحدابى است .
در علوى است : حَسَن الوجه ونور وجهه یعلو سواد لحیته وراءسه . یعنى نیكو روست و نور رخسارش ، چنان درخشان است كه مستولى شده بر سیاهى ریش و سر مباركش .
روایت نبوى در وصف شمایل آن جناب علیه السلام 
در نبوى است : وجهه كالدینار. چهره اش در صفا و بى عبیبى مانند اشرفى است . على خدّه الایمن خال كانّه كوكب دُرّى . و بر گونه راست آن جناب ، خالى است كه پندارى ستاره اى درخشان است .
در علوى است : افلج الثنایا. یعنى میان دندانهاى مباركش گشاده است . حسن الشّعر یسیل شعره على منكبیه . نیكو مو است ، موهایش بر دو كتف مباركش ریخته .
و در خبر سعد بن عبداللّه : وعلى راسه فرق بین و فرتین كانه الف بین واوین .
و در باقرى است : مشرف الحاجبین . میان دو ابروانش بلند است . غایر العینین چشمانش در كاسه سر مباركش فرو رفته ، یعنى برآمدگى ندارد به وجهه اثر در روى مباركش اثرى است .
در صادقى است : شامة فى راسه . در سر مبارك علامتى دارد.
روایت علوى در وصف شمایل آن جناب علیه السلام  
در علوى است : مبدح البطن و ضخیم البطن .
و در صادقى است : منتدح البطن . و معنى این فقرات متقارب است ، یعنى شكم مباركش بزرگ و فراخ و پهن است .
در باقرى است : واسع الصدر مترسل المنكبین عریض ما بینهما. سینه مباركش ‍ فراخ است و كتفهایش فروهشته و میان آن ، پهن .
و در خبر دیگر: عریض ما بین المنكتبین .
و در صادقى است : بعید ما بین المنكبین . میان دو كتف مباركش عریض و دور است .
در علوى است عظیم مشاش المنكبین . سر استخوان كتف شریفش بزرگ است . بظهره شامتان ، شامة على لون جلده وشامته على شبه شامة النبى صلى الله علیه و آله . در پشت مباركش دونشانه و علامت است : یكى به رنگ بدن شریفش و دیگرى شبیه علامتى كه در كتف مبارك حضرت رسول صلى الله علیه و آله بود.
و در علوى دیگر است : كث اللحیة اكحل العینین براق الثانیا فى وجهه خال فى كتفه علائم نبوة النبى صلى الله علیه و آله . ریش مباركش انبوه و چشمانش سیاه سرمه گون و دندانش درخشنده ؛ در رخسارش خالى است و در كتفش علامتهاى نبوت پیغمبر صلى الله علیه و آله كه معروف است به مُهر نبوت و در رنگ و شكل نقش ‍ آن ، اختلاف بسیار است . عریض الخذین . رانهاى مبارك عریض است .
در علوى دیگر: اذیل الفخذین فى الفخذه الیمنى شامة و در بعضى نسخ ولربل یعنى رانش گوشت زیاد دارد. اذیل نیز كنایه از پهنایى است و در ران راستش ‍ علامتى است .
و در صادقى است : احمش الساقین . ساقهاى مبارك باریك است و در شكم و ساق ، مانند جد خود، امیرالمؤ منین علیه السلام است .
روایت صادقى در بیان شمایل امام عصر علیه السلام  
در صادقى یا باقرى است : شامة بین كتفیه من جانبه الایسر تحت كتفیه ورقة مثل ورق للّه الاس علامتى میان دو كتف دارد از طرف چپ ، زیر دو كتف مباركش ورقى است مثل برگ درخت مورد.
و در نبوى است : اسنانه كالمنشار و سیفه كحریق النار. دندانهایش مانند ارّه در تیزى و حدَّت یا در انفراج از یكدیگر و شمشیرش چون آتش سوزان .
در نبوى دیگر است : كان وجهه كوكب دُرّى فى خده الایمن خال اسود. گویا رخسارش چون ستاره درخشان . بر گونه راستش ، خال سیاهى است افرق الثنایا. دندانهایش از یكدیگر جدا است .
و در نبوى دیگر: المهدى طاووس اهل الجنة وجهه كالقمر الدّرىّ. مهدى علیه السلام طاووس اهل جنّت است ، چهره اش مانند ماهِ درخشنده است . علیه جلابیب النور بر بدن مباركش جامه هاست از نور.
روایت رضوى در وصف شمایل امام عصر علیه السلام  
در رضوى است : علیه جیوب النور تَتَوقَّدَ بشعاع ضیاء القدس . حاصل مضمون ، بنا بر بعضى احتمالات ، بر آن جناب جامه هاى قدسیه و خلعتهاى نورانیه ربانیه است كه متلا لى است به شعاع انوار فیض و فضل حضرت احدیت جلّت عظمته .
خبر على بن ابراهیم بن مهزیار در وصف شمایل امام عصر علیه السلام
در خبر (على بن ابراهیم بن مهزیار) است به روایت شیخ طوسى : كاقحوانه ارجوان قد تكاثف علیها الندى و اءصابها الم الهوى . (مجلسى احتمال داده كه اصل نسخه اقحوانه ابیض بوده . منه ) در لطافت و رنگ چون گل بابونه و ارغوانى كه شبنم بر آن نشسته و شدت سرخیش را هوا شكسته و شاید بیان كند نكویى آن حضرت را كه سفیدى و سرخى آن دوگل با سمرت در آمیخته .
كغصن بان او كقضیب ریحان . قدش چون شاخه بان درخت بید مشك یا ساقه ریحان .
لیس بالطویل الشامخ و لا بالقصیر اللاّزق . نه دراز بى اندازه و نه كوتاه بر زمین چسبیده .
بل مربوع القامة مدورّ الهامة . قامتش معتدل و سر مباركش مُدَوَّر.
صلت الجبین . پیشانى مباركش فراخ یا تابان و نرم .
ازج الحاجبین . ابروانش كشیده و مُقوّس .
اقنى الانف . بینى مباركش باریك و دراز كه در وسطش اندك انحدابى است .
سهل الخدین . گوشت روى مباركش كم است .
على خَدّه الایمن خالٌ كانّهُ فتات مسك على رضراضته عنبر. بر روى راستش خالى است كه پندارى ریزه مشكى است كه بر زمین عنبرین ریخته .
در خبر مذكور به روایت صدوق رحمه الله : راءیت وجها مثل فلقة قمر لا بالحرق ولا بالنّرق . رخسارى دیدم مانند پاره ماه ، نه درشتخو و زبر و نه سبك و بى وقار.
اءوعج العینین . و چشمهاى سیاه گشاده داشت .
در خبر یعقوب بن منفوش است : واضحُ الجبینین ابیضُ الوجهِ درى المقتلین شتن الكفین معطوف الركبتین . پیشانیش روشن و چهره اش سفید و چشمانش درخشنده و كف دست مباركش زبر و غلیظ و زانوهایش به جهت بزرگى مایل شده بود به جلو.
و در لفظ شتن الكفین كلامى است كه خواهد آمد در باب هفتم در ذیل حكایت هفتم .
در خبر ابراهیم بن مهزیار: ناصع اللون . رنگش خالص و صاف و روشن بود.
واضح الجبین . پیشانیش سفید و روشن بود.
ابلج الحاجب . میان دو ابروانش گشاده بود.
مسنون الخد. روى كشیده املسى داشت .
اشم . بینى مباركش مرتفع و با بالاى آن مساوى بود و این با قنا كه گذشت جمع نشود، مگر آنكه در نظر او چنین مى نماید و در واقع در آن انحدابى بود.
چنانچه در شمایل رسول خدا صلى الله علیه و آله است كه : یحسبه من لم یتامله اشم . كسى اگر به دقت نظر نمى كرد در روى مباركش ، گمان مى كرد كه آن جناب اشم است و این به سبب قلت انحدابى است كه بى تاءمل محسوس ‍ نمى شود.
اروع . از حسن و جمال و نور بهاء بیننده را به شگفت مى آورد.
كان صفحة غرته كوكب درى . گویا پهنایى پیشانى مباركش ، ستاره اى درخشان است .
بخده الایمن كانه فتات مسك على بیاض الفضة . خال گونه راست مباركش ریزه مشكى بود بر نقره خام .
براءسه و رفرة شحماء سبطه تطالع شحمة اذنه . سر مباركش موى سیاه غیر مجعدى دارد كه تا نرمه گوشش رسیده و لكن آن را نپوشانده .
له سمت مارات العیون اقصد منه . هیئت نیك خوشى داشت كه هیچ چشمى یا هیبتى به آن اعتدال و تناسب ندیده صلى الله علیه و آله و على آبائه الطاهرین .

نام كتاب : نجم الثاقب

مؤ لف : مرحوم حاج میرزا حُسین طبرسى نورى (ره )

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی