انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 10323)
جمعه 17/3/1387 - 16:19 -0 تشکر 42384
نمونه سوال کارآفرینی

1 – به بازرگانی خارجی که بین چند کشوردر یک منطقه جغرافیایی به منظور دستیابی به هدفهای مشخص و با امتیاز وتسهیلات خاصی انجام می پذیرد گفته میشود .الف – داخلی                          ب – خارجی                         ج – منطقه ای                        د – ترانزیتی2 – در شرکت سهامی خاص چه مقدار از سرمایه از سوی موسسان شرکت تامین میشود ؟الف – بیست درصد                 ب – سی و پنج در صد            ج – تمام                               د – به مقدار دلخواه3 – شرکتها با ثبت نام خود در اداره ثبت شرکتها از چه مزایای قانونی میتوانند برخوردار شوند ؟الف – عضویت در اتاق بازرگانی                                         ب – حفظ نام وعلامت شرکت در قبال تجاوز دیگرانج – استفاده از قوانین ورشکستگی                                          د – هر سه مورد4 – بورس جه منافعی برای کشور میتواند داشته باشد ؟الف – هدایت مقدار زیادی از پول مردم به سوی تولید کالاهای سرمایه ای ب- جلوگیری از جمع شدن ثروت نزد عده ای از مردم ج –جلوگیری از سرازیر شدن پول مردم به طرف تهیه کالاها وخدمات مصرفید- تمام موارد صحیح است 5 – کدامیک از گزینه های زیر جزو اهداف استاندارد نمیباشد ؟الف - ایجاد اعتمادو اطمینان خاطر بیشتر برای خریدار               ب – تامین حداکثر منافع مصرف کننده ج  - کاهش مشکلات مردم در زمینه خرید کالا                          د – ارزان تمام شدن کالا باید در اولویت باشد 6 – نقش اصلی ....... در امانت داری سرمایه های مردم وانجام سیاست های پولی  وبه جریان انداختن اقتصادکشور میباشد .الف -  بورس                         ب – بازار                            ج – بانک                             د – بیمه  7 – کدامیک ازانواع بیمه به بیمه گر اصلی کمک میکند تا با اطمینان بیشتری کارکند ؟الف – بیمه شخص ثالث            ب – بیمه اتکایی                    ج – بیمه حوادث                      د – بیمه آتش سوزی8 – چرا برخی کشورها به صادرات وواردات تهاتری مبادرت میکنند ؟الف – ازنظر ذخایر ارزی در مضیقه میباشند                           ب - یک یا چند منبع مازاد برنیاز دارندج – نیاز کشور طرف مقابل به فراورده های مازاد آن کشور        د – هر سه مورد 9 – برای تهیه ترازنامه در پایان یک دوره مالی لازم است  .............. را در طول آن دوره مالی محاسبه نمود .الف – صورتحساب سود و زیان         ب –بدهیها                    ج – سرمایه                           د – دارایی10 – حق صاحبان موسسه نسبت به داراییهای موسسه را ....... میگویند .الف – بدهی                           ب -  دارایی                          ج – سهام                              د- سرمایه11- سرقفلی جزو کدامیک از داراییهای زیر میباشد ؟الف – جاری                         ب – ثابت                             ج – نامشهود                          د – هر سه مورد 12 – برای مبارزه با ترس ............. لازم است .الف – اعتماد به نفس                ب – تسلط بر نفس                  ج – توکل بر خدا                     د – امیدواری13 – چه چیزی دشمن سعادت در جوانی ورفیق وحشت آور در روزگار پیری است ؟الف – ناامیدی                        ب – تفکر منفی                      ج – ترس                              د – بی ایمانی14 – در میدان کسب کار شجاعت توام  با ................... و تدبیر , رمز موفقیت کار آفرینهاست .الف – واقع نگری                   ب – توکل                            ج – نشاط                              د – دوراندیشی 15 – در اسلام چه چیزی به عنوان جهاد اکبر معرفی شده است ؟الف – خود شناسی                  ب – خودسازی                      ج – توکل به خدا                     د – اعتماد به نفس 16 – کارآفرین فردی است که عامل .................. در سلسله مراحل تولید است .الف – سازماندهی                   ب – تصمیم گیری                  ج – تلاش                              د – انگیزه 17 – سرمایه داری رایج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟الف – خصوصی                    ب – دولتی                            ج – تعاونی                           د – هر سه18 – افرادی که دارای نگرش آرمان زدگی یا واقعیت زدگی هستند چون اهل ........... نیستند در تغییر اوضاع موثر نبوده بطور         ناخواسته زمینه ساز ظلم و فساد می شوند .الف – علم                             ب – عمل                             ج – کار                                د – فن 19 – کدام صفت وخصوصیت عمومی کارآفرینان در درجه اول اهمیت قرار دارد ؟الف – سلامت جسمی               ب – داشتن اطلاعات               ج – پشتکار                           د – هدف 20 – نیروی ............. می تواند فکر را تحت فرمان و تسلط خود قرار دهد .الف – امید                            ب – انگیزه                           ج – اراده                              د – کار21 – برای اینکه بتوانید فکرتان را به راهی که می خواهید متوجه سازید فقط کمی  ............... لازم است .الف – تمرین                         ب – صبر                            ج – احتیاط                             د – مطالعه 22 – درمان بدبینی و منفی بافی چیست ؟الف – صبر وتحمل                 ب – ترک ناله وشکایت            ج – توسل به خوشرویی ونشاط         د – ب و ج 23 – رونق کار هر کس در گرو ................ اوست .الف – اخلاق                         ب – رفتار                            ج – خوش رفتاری                  د – خوش خلقی24 – برای اینکه سلسله مراتب عمل در مدیریت کیفیت و مراحل عمل بخوبی انجام شود لازمه این امر چیست ؟الف – باید جایی برای مدیریت کیفیت جامع در برنامه های مطالعه و خودسازی در نظر گرفت ب – تشوق و ایجاد تعهد در افراد به منظور نوآوری و خلاقیت در روشهای بهبود کیفیت ج – مدیریت کیفیت جامع باید همواره متوجه بهبود مستمر مراحل عمل باشد د – لازم است با توجه به وسعت کار در سازمان مسئولیت کنترل آن به یک یا چند گروه که با نحوه مدیریت کیفیت جامع آشنایی کافی دارند واگذار شود 25 – مهمترین دارایی هر واحد کاری ............. است .الف – مدیر                           ب – سرمایه                         ج – نیروی انسانی                   د – تجهیزات 26 – چگونه می توان اعتماد واطمینان را در کارکنان بوجود آورد ؟الف – روشن نمودن اهداف و مسئولیتها                                  ب – تفویض مسئولیت به افراد شایسته ج – دادن پاداش در حد لیاقت آنها                                           د – الف و ب 27 – مدیریت کارآفرینی در کدام محیط بوجود می آید ؟الف – مدیر در راس امور باشد                                            ب – مدیر وکارکنان فلسفه کارآفرینی را بپذیرند ج – شرایط کاری فراهم شود                                               د – کارکنان و مدیر مدارک عالی داشته باشند 28 – در کدام شرایط سنی , شخص در ساختن شخصیت خود بیشترین نقش را دارد ؟الف – دوران کودکی                ب – دوران نوجوانی               ج – دوران بلوغ وتکلیف           د – دوران سالمندی 29 – نوع واندازه واحد تولیدی یا خدماتی که برای خود انتخاب می کنید با چه مشخصه ای از مشخصات شما باید سنخیت داشته باشد ؟الف – توان مالی وتخصصی      ب – نقاط قوت                       ج – استعدادها                        د – تواناییها 30 – نتیجه توکل به خدا چیست ؟الف – ترس بکلی زایل می شود       ب – بی قراری واضطراب دست از گریبان انسان برای همیشه برخواهد داشت  ج – تمام فعالیتها با نظم و ترتیب ادامه پیدا کرده وگسترش هم خواهند یافت                                د – هر سه مورد  31 – شخص آزاد کسی است که ..............الف –  به کسب حلال می پردازد         ب –  در راه رضای خدا قدم بردارد  ج –  دارای عزت نفس است             د – به رغم همه دلهره ها و دغدغه های فکری با توکل به خداوند می تواند بر نفس خود مسلط باشد 32 – آفتی که جلوی اصلاح و تغییر افراد را سد می کند چیست ؟الف – بی اعتمادی                ب – عدم اعتماد به نفس            ج – آرمان زدگی و واقعیت زدگی        د – ناتوانی ها33 – برای اینکه هر انسانی از مسیر دلخواه خود منحرف نشده یا به کندی حرکت نکند لازمه کار چیست ؟الف – انتقاد از نظرات و آراء دیگران                                    ب - مطالعه مستمر  ج – تشخیص انحراف و تصحیح آن                                     د – عیب یابی  مستمر 34 – عقل معاش داشتن یعنی چه ؟الف – چگونه زندگی کردن        ب – صحیح خرج کردن            ج – بدست آوردن پول          د – با هدف زندگی کردن 35 – فرد کارآفرین چگونه عقاید خود را به دیگران ارائه می دهد ؟الف – با روش منطقی و خرد گرایانه در افراد نفوذ می کند           ب – به آموزش افراد می پردازد   ج – به تحمل عقیده می پردازد                                               د – با ایجاد روابط انسانی 36 – ابزار خلاقیت و ابتکار چیست ؟الف – دقت وسواد                  ب – تخصص                       ج – تجهیزات                      د – وقت و پول و انرژی37 - سرچشمه همه انگیزه ها  ......... یک فرد یا یک جامعه میباشد الف – باورها                      ب – امیدها                        ج – اعتقادات                      د – حقایق وجودی38 – برای شناخت و تغییر وضع موجود........توام با تفکر منطقی وعمل است که میتواند کارگشا باشدالف – جامع نگری                ب – واقعیت زدگی               ج – آرمان زدگی                  د – هیچکدام39 – " اختلاف نظر بین امت من باعث رحمت است " این سخن از کیست ؟الف              ج – اعتماد                         د – الف و ب42 – بشر فقط میتواند ......... قوانین باشد الف – وضع کننده                 ب – نفی کننده                    ج – کشف کننده                    د – الف وب43 – کشنده ترین نیرویی که شور وشوق و امید                   ب – باعث رشد روحیه تنبلبی و توسعه فقر در جامعه میشود  ج – باعث دلسردی افراد در جامعه میشود                        د – الف و ب41 –  ....... یکی از نتایج بزرگ ورزش اراده و خودسازی است الف -  آرامش                      ب – طمانینه                      ج – اعتماد                         د – الف و ب42 – بشر فقط میتواند ......... قوانین باشد الف – وضع کننده                 ب – نفی کننده                    ج – کشف کننده                    د – الف وب43 – کشنده ترین نیرویی که شور وشوق و امید به زندگی را از بین میبرد چیست ؟الف – ترس                        ب – نومیدی                      ج – منفی نگری                    د – تکبر44 – چرا شخص با نشاط در کارهای خویش غالبا موفق میشود ؟الف – زیرا فرد با نشاط با آرامش با افراد برخورد میکند    ب – زیرا همه دوست دارند با مردمان با نشاط دوستی برقرارکنند  ج – زیرا شخص با نشاط در کارها به خدا توکل دارد         د – زیرا او همیشه امیدوار است45 – همانگونه که کبر و ...... در اسلام مذمت شده ........و خود کم بینی هم از صفات ناپسند شمرده میشود الف – غرور- جبن               ب – خود بزرگ بینی- ترس      ج – خود بزرگ بینی- جبن      د – تکبر- ترس46 – در قاموس خلقت هر کس که بر اشتباه خود پافشاری کند محکوم به ........است الف – فنا                           ب – مرگ                        ج – شکست                         د – هیچکدام  47 – میزان تغیر به میزان ........ و ........ بستگی دارد الف – سواد ومعلومات            ب – خواستن و توانستن         ج – عزم واراده                    د – احساسات وعواطف48 - داشتن انگیزه برای انجام کارها .....را بهتر و سریعتر پیش میبردو بر عمق آن میافزایدالف – آموزش                     ب – تعلیم                          ج – کار آفرینی                    د – رهبری49 – بطور متوسط چه قسمت از در آمد خانواده ها صرف خوراک _ پوشاک ومسائل تربیتی فرزندان میشودالف – بیش ار یک سوم          ب – بیش از دو سوم             ج – بیش از یک چهارم           د – بیش از سه چهارم50 – ستودن کار خوب کارکنان از طرف مدیر و یا کار آقرین منجر به ایجاد  ..... در آنان میشود الف – قدرت تلاش                ب – اعتماد به نفس               ج – انگیزه                         د – شوق کار51 – افرادی که در کارهای سلسه مراتبی مشغول کار وفعالیت هستند به چه مسائلی باید معتقد باشند؟الف – کار ناقص و معیوب را تحویل نگیرد                         ب – کار ناقص را به سلسله مراتب بعدی تحویل ندهدج – کار تعیین شده در محدوده کاری خود را در حد نهایی دقت وحداقل زمان انجام دهد             د- هر سه 52- معمولا اهداف شرکت در کدام قسمت مشخص ومعین میشود ؟الف – هیئت موسس               ب – هیئت مدیره                 ج – رهبری                        د – مدیریت 53 – اگر در مورد کاری دقت بیش از اندازه اعمال شود عاقبت کار چگونه خواهد بود ؟الف – جلوگیری از دو باره کاریها                                   ب – باعث اتلاف وقت وهزینه زیاد  ج – تسخیر بازار                                                      د – کسب اعتبار54 – اگر کارکنان یک واحد کاری فلسفه کار آفرینی را پذیرفته باشندبر چه اصلی مصمم میشوند ؟الف – مسئولیت پذیر باشند ب – در سلسله مراتب افراد فرو دست خود را بخوبی رهبری کنندج – واحد کاری آنها به عنوان یک واحد کارآفرین هر روز بهتر از دیروز فعالیت نماید د – با افراد فرادست رفتار مناسبی داشته باشد55 – برنامه ریزی کارآمد چگونه برنامه ایست  ؟الف – منابع مالی مورد نیاز را تامین کند                            ب – در هر برنامه وظیفه هر فرد یا گروه مشخص شودج – اهداف و مقاصد مشخص و روشنی را دنبال کند               د – ب و ج56 – هزینه های غیر مستقیم را از طریق کاهش کدامیک از هزینه های زیر میتوانکاهش داد ؟الف – آب و روشنایی             ب – سرمایش وگرمایش         ج – حمل و نقل                    د – الف و ب57 – هزینه های فروش شامل کدامیک از موارد زیر میباشد ؟الف – هز ینه آگهی های تبلیغاتی      ب – بازاریابی              ج – حمل و نقل محصولات       د – هر سه58 – اگر هزینه غیر ضروری کاهش یابد .......الف – سود بیشتری عاید واحد کاری میشود                       ب – کارکنان از مزد بیشتری بهره مند میگردندج – باعث کاهش هزینه های اداری میشود                           د –الف وب59 – روشن نمودن اهداف ومسئولیته و تفویض مسئولیت به افراد شایسته......... واطمینان را در کارکنان بوجود میاورد الف -  علاقه                          ب – امید                      ج – انگیزه                              د – اعتماد60 – مفهوم اصلی مدیریت کیفیت جامع بر محور .................. است الف – نیازها وسلیقه ها مشتری     ب – کیفیت جامع            ج – بازساز ی سیستمها                  د – هر سه   

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی