تریبون مستضعفین - دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن، کتابی از شهید بزرگوار آیت الله دکتر سید محمد حسین بهشتی است که نشر بقعه چاپ های متعدد آن را در قالب ۱۲۳ صفحه راهی بازار نشر گردانید است.

 

این کتاب که نتیجه ی التهاب ها و بحث ها در باره ی مرحوم شریعتی در حوزه و فضای عمومی کشور است، حاصل چند جلسه قل و بعد از انقلاب اسلامی است.

 

بخش اول، «جستجوگری در مسیر شدن»، گفتاری است که در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۵۹ در دانشکده ی نفت آبادان ایراد گردیده است.

 

«شریعتی و مسئله ی خاتمیت» در بخش دوم، دو گفتار از ایشان حاصل مباحثات مدرسه ی حقانی قم است که در حلقه ای از طلاب است؛ که بین ایشان و آیت الله مصباح صورت گرفته است. این دو گفتار که با محوریت مسئله ی خاتمیمت درنگاه مرحوم شریعتی است در نتیجه ی نقد درس نهایه آیت الله مصباح و به صورت بحث طلبگی بین طلاب با علامه مصباح و نیز جلسات دیگری با شهید بزرگوار بهشتی صورت گرفته است.

 

بخش سوم کتاب «نقش شریعتی در جنبش دانشجویی خارج از کشور» است. قسمت اول بخشی از یک گفتگو در پاسخ به اظهارات بنی صدر در آستانه ی اولین انتخابات ریاست جمهوری است.

 

قسمت دوم «شریعتی، درخششی در تاریخ انقلاب و اسلام» که حاصل مصاحبه با روزنامه ی اطلاعات به تاریخ ۲۴/۳/۱۳۶۰ است.

 

قسمت سوم «شریعتی همواره رو به اصالت اسلامی پیش می رفت» منتشره در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۶۰، چهارمین مصاحبه به وسیله ی راه زینب در تاریح ۲۲/۲/۱۳۶۰ با عنوان «دکتر شریعتی از استعدادها و قریحه های برجسته ی زمان ماست» منتشر گردیده است.

 

در این کتاب نگاه گزینش گرانه ی شهید مظلوم بهشتی و تاکید بر رو به پیشرفت بودن مرحوم شریعتی و دورن تکفر اسلامی بودن، ضمن برخی اشتباهات جدی و مبنایی به چشم می خورد و دکتر بهشتی در تلاش است تا جنبه های مثبت تفکر و مبارزات مرحوم شریعتی را به انقلاب اسلامی پیوند بزند.

 

این کتاب را می توان از فروشگاه نشر معارف واقع در چهار راه کالج تهیه کرد.