تریبون مستضعفین- تصویر زیر خوراک روزانه محمد خالد احمدی جانباز شیمیایی ۷۰درصد، بعنوان نمونه‌ای از زندگی روزانه سایر جانبازان شیمیایی کشورمان است؛ جانبازانی که گاهی صدای سرفه‌هایشان فراموش می‌شود…