• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 2309)
يکشنبه 18/2/1390 - 15:56 -0 تشکر 316001
ترجمه و شرح مختصر خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها

 

" به نام خدا "

 

ترجمه و شرح از مفسر قرآن کریم : استاد محمد علی انصاری

 


استاد انصاری:

بنا داریم در این سلسله سخنان بدون آنکه گزینشی در کار باشد یکبار تمام خطبه جانسوز و جانگداز حضرت زهرای مرضیه را –در حد ترجمه-بازگو کنیم.زیرا شرح این سخن مجالی واسع و میدانی گسترده می طلبد و به صراحت عرض می کنم شرح بعضی قسمتهای آن در حد بضاعت چون منی نیست ،و فکر می کنم مرور این سخنان از هر ذکری اذکر و قویتر باشد.

 

 

خدا در همین نزدیکی است
يکشنبه 18/2/1390 - 16:1 - 0 تشکر 316004

حضرت زهرا سخنان خودرا اینچنین آغازمی کنند: “فَقالَت عَلیهِ السَّلام:اَلحَمدُلله عَلی مَااَنعَم

سپاس خدای رابرآنچه بشریت را نعمت داده است.

سنت بانوی بزرگوارو پدر وفرزندانش این بوده است که هیچگاه بدون حمدوثنای الهی لب به سخن وگفتاربازنکردند. اینهاوجودشان قرین وعجین باحمدخداست.

 - تحمید الهی: “وَلَهُ الشُّکرعَلی مَااَلهَمحمدبرای خداست برهرچه نعمت داده است وشکروسپاس وستایشگری ازآن خداوندی که خیلی چیزهارا دروجودانسانها الهام کرده است .

اشاره به آن موهبتها که خداونددروجودانسانها بدون معلم به ودیعه نهاده است . یعنی شماخیلی ازچیزهارابه شکل الهامی ازخداونددارید،خداونددرفطرتتان گذارده: “فَاَلهَمَهَافُجُورَهَاوَتَقوَاها”(شمس-8)شکرخدای رابرآنچه دروجودانسان به ودیعه نهاده است.

 ”والثَّناءُ بِمَا قَدَّم ،مِن عُمُومِ نِعَمٍ اِبتَدَاهاوستایش بازهم ازآن اوست به سبب عموم نعمتهایی که اِبتداء به آنهاکرده است؛ آنها را از پیش فرستاده است.

حضرت دراینجا به نکته ظریفی اشاره می کنندکه نعمتهای خداوندسبحان به بشرابتدایی است؛ یعنی تمام این نعمتهایی که درآفرینش ودروجودمی بینید مصداق آن سخن است که: مانبودیم وتقاضامان نبود لطف توناگفته ما می شنود مگربشرچه قدربرروی زمین زندگی می کند؟امامهیا شدن زمین برای بشریت,جوزمین اتمسفر,اکسیژن,آب اینها از کی در حال آماده شدن بوده اند؟خداوندسبحان این سفره راازقبل فراهم نموده است.

نعمتهای الهی ابتدایی است. اما نعمتهایی که مانسبت به هم داریم ابتدایی نیست. یعنی ما می گوییم که هوای فلانی را داشته باشیم که یک روزی به دردمان می خورد.به قول معروف ”کاسه جایی رودکه بازآیدقدح”.اما نعمتهای خداوندابتدایی است .او آغاز می کند،بدون هیچ سابقه ای با شما وبدون اینکه شما کاری کرده باشید. نعمتهای الهی جنبه تفضلِ ابتدائی دارد.

 ”وسُبُوغَ آلاءٍ اَسدَاهَاوفراوانی نعمتهایی که خداونداینها را محکم واستوار بربشریت اعطا کرده است.وَتَمامِ نِعَمٍ وَالاهَا

وحمدوثنامی گوییم خدارابرتمام عطیه هاومواهب مادی و معنوی که به شکلی گرانقدروگران سنگ بربشریت ارزانی کرده است.

خدا در همین نزدیکی است
يکشنبه 18/2/1390 - 16:8 - 0 تشکر 316006

جَمِّ عَنِ الاِحصَاءِ عَدَدِها

منِ فاطمة صدیقه می گویم که بشرتوان شمارش این نعمتهای الهی راندارد

وَنَای عَنِ الجَزاءِاَمَدِهاوبشرناتوان است ازاینکه برشماردوَتَفاوَتَ عَنِ الاِدرَاکَ اَبَدَهاو فاش تر و صریحتر بگویم ادراک بشر انبساط فهم گوشه ای از نعمتهای الهی راندارد.

وَنَدَبَهُم لِاستِزادَتِها بِالشُّکرلاِتِّصَالِهااما همین خدا انسانها را دعوت کرده است که به وسیله شکر کاری کنندکه این نعمتها قطع نشود.

یعنی زنجیری که موجب می شود این نعمتهایِ ابتداییِ خدایی بماند و بماند ،به تعبیرحضرت زهرا،"شکر"است.

وَاستَحمَدَاِلَی الخَلائِقَ بِاجزَالِها ومردم رادعوت به حم دکرده است تااینکه این نعمتها راا فزون ترکند. حمدالهی موجب فزونی نعمت می شود.

 ”وَثَنَّی بِالنَدبِ اِلی اَمثَالِهاوخداوند سبحان مردم را تشویق کرده است که کاری کنند که نعمتها مضاعف براینها شود.

 ”اَشهَدُاَن لااِله اِلّا الله ، وَحدَهُ لاشَریکَ لَه،کَلِمَهٌ جَعَلَ الاِخلاصَ تَاویلَها”و از اینجا به بعد بحثی بسیار عمیق و گسترده درباب توحید آغاز می شود.

خدا در همین نزدیکی است
يکشنبه 18/2/1390 - 16:17 - 0 تشکر 316008

مقدمه ای بر خطبه فدکیه:

اما چیزی که در ابتدای صحبت گفته نشد حال به آن اشاره می کنیم.

ببینید که حضرت این خطبه را با چه آهنگی آغاز کرده است. امایک جمله را روات نوشتند. راوی این خبرعبدالله ابن حسن مُثَّنی-فرزند وجود مقدس امام حسن مجتبی- است .می گوید: ”لَمَّا اَجمَعَ اَبوُبکر عَلی مَنعَ فاطمه(ع)فَدَکَ”بعدازاینکه ابوبکرقطعیت پیداکرد,عمال وکارکنان حضرت زهرارا از فدک بیرون کرده آن رامصادره کرد ؛ بعد: ”لاَثَت خِمارِهَا عَلی رَاسِها” بانوی بزرگوارخمارشان را بر سرشان کردندو: ”وَاشتَمَلَت بِجِلبَابِها” چادرشان را برتن کردند و: ”وَ اَقبَلَت فِی لُمَهٍ مِن حَفَدَتِها وَ نِساء قَومِها”با جماعتی ازبانوان ازخانه به سمت مسجد پیامبرحرکت کردند. ”تَطَاءَ ذُیُولَها” دامن چادربانوبرزمین کشیده می شد.یعنی حضرت حال عادی ندارد. غمهایی بردلش بارشده است. ”مَا تَخرِمُ مَشیَتِها مَشیَهِ رَسول الله(ص) ”وقدم برداشتنش با پیغمبرهیچ فرقی نداشت. ”حَتی دَخَلَت عَلی اَبی بَکر” برابی بکر واردشد”وَ هُوَ فِی حَشدٍ مِن المُهاجِرینَ وَ الانصار”و یک عده ازمهاجرین وانصار هم درمسجد دور ابی بکر بودند.  

”فَجَلَسَت”

بانو نشست؛ ”ثُمَّ اَنَّت اَنَّه الاَجهَشَ القَوم لَها بِالبُکا” امااول سخن نگفت آه وناله ای ازدرون دل کشید که تمام مردم به ناله درآمدند.حتی خودابابکر.”فَارتَجَّ المَجلِس”اگر این میز با دست من تکان شدید بخورد عرب می گوید رَجَّ، بانو با یک ناله پیکرمسجد پیغمبر را به لرزه درآورد. ازهمان آههایی که همسرش دردرون چاه می فرستاد. ”ثُمَّ اَمهَلَت” سپس کمی دست نگهداشت.

”حَتَّی سَکَنَ نَشیجَ القَوم”بعدازآنکه یک قدری اضطرابها آرام شد و”وَهَدَات فُورَتَهُم” و کمی اشکها پاک شد، بعد: ”افتتحت الکلام بحمدالله والثنا”حضرت شروع کردند به گفتن حمدوثنای الهی اما چون حضرت می خواستند به صحبت ادامه دهند”فَعَادَ القَوم فِی بُکائِهِم” بازمجدد مردم شروع کردند به گریستن.

ای کاش که حسن مثنی علت گریستن مجدد مردم رامی گفت.آیا شیوه سخن گفتن بانو فرق می کرد؟آیادرقامت آن جوان هجده ساله احساس ناتوانی کردند؟چه دیدند که آن طورناله می کردند؟

خدا در همین نزدیکی است
دوشنبه 19/2/1390 - 8:58 - 0 تشکر 316192

به نام خدا

با تشکر از حضرتعالی

این تاپیک هم قبلا من زده بودم

محتوای خطبه فدکیه چیست؟صوتی+دانلود 

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

دوشنبه 19/2/1390 - 20:19 - 0 تشکر 316363

تبیین اصل توحید: حضرت زهرا درقسمت دوم,بحث توحید را مطرح می کند و نشان می دهد که چون پدربزرگواروهمسرگرانقدرش پهلوان میدان توحید است

اَشهَدُاَن لااِلهَ اِلا الله، وَحدَهُ لاشَریکَ لَهشهادت می دهم به وحدانیت خداوند که ذات اقدس او هیچ شریکی ندارد وسپس می فرماید: ”کَلِمَهٌ جَعَلَ الاِخلاصَ تَاویلُهَاتوحیدی که من معرفی می کنم کلمه ای است که خداروح,ماهیت وتاویل آن رااخلاص قرارداده است .

حضرت در اینجا سه جمله پس از توحید دارند که بدون اغراق می گویم که شرح هر یک جمله آن ده جلسه بحث ما را می طلبد. سه جمله ای که اصلاً دریچه هایی از توحیدرا باز می کنند. اولین چیزی که می فرمایند این است که روح توحید، اخلاص است . هیچ شائبة غیر خدایی نباید بین خدا وتوحید بنشیند تا توحید به بار بنشیند. اگر مثقال ذرة شرکی - ازهرنوعی که باشدچه جلی,چه خفی,چه ذاتی,چه صفاتی,چه عبادی و چه افعالی- وقتی کنار توحید بیاید؛ به فتوای صدیقه طاهره مزه وطعم توحید دیگر درکام انسان چشیده نمی شود.

توحید را کسی می فهمد که توحید خالصانه دارد،توحیدی که با چیزی جزخدا جمع نشود. ”وضَمَّنَ القُلوبَ مَوصُولَهاوخداوندسبحان دلهارابه اتصال به این توحید متضمن کرد. باب اولی که بانوی بزرگوارگشودند بعدعبادی است وباب دوم,بعدعرفانی توحیداست. خدادلها ر ابا توحید خودش مالامال کرده است . یعنی اگردلی بخواهد متصل به خداوند باشد دریچه ومدخل آن توحید است. تا با توحیدآشنا نشویم عارف نمی شویم ولذت عرفان شهودی الهی رادرک نمی کنیم. توحیداست که انسان رابه کوی معرفت می کشاند و شوق به دل می آورد.

خدا در همین نزدیکی است
دوشنبه 19/2/1390 - 20:24 - 0 تشکر 316364

بعدسوم,بعدعقلانی توحیداست “وَ اَنَارِفِی الفِکَرِمَعقُولَها” (خداوند می داند بزرگان میدان معقولات در فهم این جمله وامانده اند و این ناتوانی را هم بازگو کرده اند) خداوند از برکت توحید اندیشه های معقول را در ذهن انسانها منظم نمود. یعنی توحید می تواند دریچه های عقل انسان راباز کند و شکوفا کند . با توحیداندیشه انسان متبلورمی شود . توحیداست که عقل را بارور و در یچه های دل رابازمی کند.

اَلمُمتَنِعُ مِنَ الاَبصارِ رویَتُه” اگربه توگفتیم:”رازبگشا یا علی مرتضی ای پس ازسوءالقضا حسن القضا”اگربه توگفتیم یا اباالحسن یک گوشه ای بگوتا بشنویم حال به همسربزرگوارت می گوییم که ای صدیقه کبری یک گوشه ای بگوتا آنچه درون سینه توست ماهم بشنویم.یک کسی که اینچنین با توحیدخداوند آشناست جا دارد که خداوند دروصف او بگوید:ای ملائکه وای ساکنان آسمان نگاه کنیدوببینیدکه فاطمه من چگونه داردعرش وفرش رابا نمازو مناجاتش به لرزه در می آورد.آن مقام عارفانه عاشقانه توحیدی زهرای مرضیه است که باآن هیجده بهارمی درخشدوتجلی می کندوتاامروز جاودانه مانده است.

حال آیاآن دلی که این همه توحید درون اوست مثل این ایام چه حالی دارد؟چگونه می سوزدومی سازد؟چگونه باید دست برپهلو بگیرد؟چرابایدبااین مرتبه از اندیشه دراین ایام باید سر را همیشه بسته باشد؟وچشمانش اشکبارباشد؟وچه بایدبه اوبگذردکه گاه دستش رابلندکندوبگوید”اللّهم عَجِّل فِی وَفَاتِی”؟خداوندااگرمصلحت می دانی فاطمه برای جان دادن آماده است .

خدا در همین نزدیکی است
دوشنبه 19/2/1390 - 22:50 - 0 تشکر 316407

به نام خدا
سلام
عالی بود
تشکر

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 20/2/1390 - 1:8 - 0 تشکر 316426

heaven_h گفته است :
[quote=heaven_h;612899;316008]

مقدمه ای بر خطبه فدکیه:

اما چیزی که در ابتدای صحبت گفته نشد حال به آن اشاره می کنیم.

ببینید که حضرت این خطبه را با چه آهنگی آغاز کرده است. امایک جمله را روات نوشتند. راوی این خبرعبدالله ابن حسن مُثَّنی-فرزند وجود مقدس امام حسن مجتبی- است .می گوید: ”لَمَّا اَجمَعَ اَبوُبکر عَلی مَنعَ فاطمه(ع)فَدَکَ”بعدازاینکه ابوبکرقطعیت پیداکرد,عمال وکارکنان حضرت زهرارا از فدک بیرون کرده آن رامصادره کرد ؛ بعد: ”لاَثَت خِمارِهَا عَلی رَاسِها” بانوی بزرگوارخمارشان را بر سرشان کردندو: ”وَاشتَمَلَت بِجِلبَابِها” چادرشان را برتن کردند و: ”وَ اَقبَلَت فِی لُمَهٍ مِن حَفَدَتِها وَ نِساء قَومِها”با جماعتی ازبانوان ازخانه به سمت مسجد پیامبرحرکت کردند. ”تَطَاءَ ذُیُولَها” دامن چادربانوبرزمین کشیده می شد.یعنی حضرت حال عادی ندارد. غمهایی بردلش بارشده است. ”مَا تَخرِمُ مَشیَتِها مَشیَهِ رَسول الله(ص) ”وقدم برداشتنش با پیغمبرهیچ فرقی نداشت. ”حَتی دَخَلَت عَلی اَبی بَکر” برابی بکر واردشد”وَ هُوَ فِی حَشدٍ مِن المُهاجِرینَ وَ الانصار”و یک عده ازمهاجرین وانصار هم درمسجد دور ابی بکر بودند.  

”فَجَلَسَت”

بانو نشست؛ ”ثُمَّ اَنَّت اَنَّه الاَجهَشَ القَوم لَها بِالبُکا” امااول سخن نگفت آه وناله ای ازدرون دل کشید که تمام مردم به ناله درآمدند.حتی خودابابکر.”فَارتَجَّ المَجلِس”اگر این میز با دست من تکان شدید بخورد عرب می گوید رَجَّ، بانو با یک ناله پیکرمسجد پیغمبر را به لرزه درآورد. ازهمان آههایی که همسرش دردرون چاه می فرستاد. ”ثُمَّ اَمهَلَت” سپس کمی دست نگهداشت.

”حَتَّی سَکَنَ نَشیجَ القَوم”بعدازآنکه یک قدری اضطرابها آرام شد و”وَهَدَات فُورَتَهُم” و کمی اشکها پاک شد، بعد: ”افتتحت الکلام بحمدالله والثنا”حضرت شروع کردند به گفتن حمدوثنای الهی اما چون حضرت می خواستند به صحبت ادامه دهند”فَعَادَ القَوم فِی بُکائِهِم” بازمجدد مردم شروع کردند به گریستن.

ای کاش که حسن مثنی علت گریستن مجدد مردم رامی گفت.آیا شیوه سخن گفتن بانو فرق می کرد؟آیادرقامت آن جوان هجده ساله احساس ناتوانی کردند؟چه دیدند که آن طورناله می کردند؟

سلام

و یا شاید هم گریه می کردند تا مانع صحبت حضرت شوند

گریه آنها همان هلهله کوفیان در کربلا بود

مردم چقدر به هم شبیه اند

الله اکبر

سه شنبه 20/2/1390 - 10:59 - 0 تشکر 316472


ممنون از همه عزیزانی که اومدند و مطالب رو خوندند.
QaEtha گرامی من فکر میکنم همه تحت تاثیر تاثر و ناراحتی عمیق حضرت قرار گرفتند. درسته که خیلی از اون افراد منکر جایگاه امام علی (علیه السلام) شدند ولی تاثیر کلام حضرت زهرا رو نباید نادیده گرفت.


خدا در همین نزدیکی است
سه شنبه 20/2/1390 - 14:39 - 0 تشکر 316545

پس از آن سه جمله مهمی - که گفته شد- حضرت زهرا می فرماید: ”اَلمُمتَنِعُ مِنَ الاَبصارُ رُویَتُهخداوند آن ذاتی است که ازچشم شما دیدن او دور است وشما نمی توانید خدا را با چشم سرببینید. ”وَمِنَ الاَلسُنِ صِفَتُهوبااین زبانهای بشری شما یارای توصیف خداوندراندارید:  بلبل ازفیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول وغزل تعبیه درمنقارش

 اگراجازه خدانباشد هیچکس نمی تواند وصف اوبگوید. این زبانها عاجزاست ازاینکه بخواهد وصف اوبگوید. ”وَمِنَ الاُوهامَ کِیفِیتُهکیفیت خداوند از وهم بشری فرسنگها فاصله دارد. ”اِبتَدَاَءالاَشیاءلاَمِن شَیءٍکانَ قَبلِها”حضرت می فرماید:خدا آفرینش را ابداع کرد و بدون هیچ الگو وطرح قبلی همه چیز را نو به صحنه آوردوَاَنشَأَهَا بِلا اِحتِذاءَ اَمثَلَهٍ اِمتَثَلَها

حضرت هم به ابداع اشاره می کنند و هم به انشا. خداوندسبحان هیچ نمونه قبلی ومشابه سازی نکرده است . آنچه انسان در اکتشافات و اختراعاتش به آن می رسد بر اساس شبیه سازی و نمونه برداری است.اما در ذات خدواند چنین چیزی وجود ندارد.

کَوَّنَهابِقُدرَتِهتکوین راباقدرت ایجادکرده است. ”وَذَرَأَهَابِمَشِیتِهبامشییت آفرینش رامبسوط ومنتشرکرده است. ”مِن غَیرِحَاجَهٍ مِنهُ اِلی تَکوینِهاخداهیچ نیازی به این آفرینش نداشت.

 ”وَلافَائِدهٍ لَهُ فِی تَصویرِهادرتصویر این آفرینش فایده ای برای خداوند که به خود حق برگردد مترتب نمی شود. ”اِلّا تَثبِیتاً لِحِکمَهالا اینکه مخلوق حکمت اورامی بیندولمس می کندوبهره مندمی شود. پس فایده به مخلوقات و ممکنات وموجودات برمی گردد. ”وَتَنبیهاً لِطاعَتِهوخداوندسبحان ازلذت طاعت خودش موجودات را متنبه و برخوردار می کند.

خدا در همین نزدیکی است
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی