انجمن ها > انجمن دانلود > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانلود (بازدید: 12798)
جمعه 16/2/1390 - 10:36 -0 تشکر 315198
سریالهای روزانه برای NOD32/ESET 3.0/4.0

من در این تایپ سعی می کنم که سریال های روزانه آنتی ویروس ها را در اختار کاربران بگذارم فقط به روز مطلب دقت داشته باشید

___________________________________________________________________________________________________
یا امام حـــــــــــــین
مهدی جــــــــــــــان بیا
سه شنبه 20/2/1390 - 15:17 - 0 تشکر 316567

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390

Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-45072534
Password: msxu85k4pu

Username: EAV-45073460
Password: rcu7fpjpsh

Username: EAV-45072448
Password: xfvm6ccd28

Username: EAV-45039872
Password: 57npvh4rad

Username: EAV-45040429
Password: xxesejvm5f

Username: EAV-45038775
Password: tfds5uxp3c

Username: EAV-44959547
Password: 4etatsh428

Username: EAV-44959385
Password: v8n2vpack2

Username: EAV-44958695
Password: 3bm4v27cta

Username: EAV-44886202
Password: 5h6fcbn3sv

Username: EAV-44886183
Password: xx3dmhh6xu

Username: EAV-44885192
Password: smje6pfnmr

 
سه شنبه 20/2/1390 - 15:18 - 0 تشکر 316568

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390


Eset Smart Security And Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: TRIAL-45515951
Password: 7vhuaf37sh

Username: TRIAL-45515961
Password: pxxrjeaddr

Username: TRIAL-45515971
Password: j6mtt6hsnd

Username: TRIAL-45515976
Password: bntsfk5dfh

Username: TRIAL-45515986
Password: bep5va3bfr

Username: TRIAL-45516006
Password: bhkvh5hnm7

Username: TRIAL-45516016
Password: tj2ts4su7e

Username: TRIAL-45516022
Password: vaexebdnpx

Username: TRIAL-45470531
Password: hdfdkftjnk

Username: TRIAL-45470540
Password: m8n6vk4hjd

Username: TRIAL-45470547
Password: 56cejmnhsd

Username: TRIAL-45470568
Password: n4eax5ftn4

Username: TRIAL-45470577
Password: bm4ed2dhxv

Username: TRIAL-45470494
Password: jche5mfxpx

Username: TRIAL-45470502
Password: urxejpdeac

Username: TRIAL-45470514
Password: jfd8pfxcud

Username: TRIAL-45470521
Password: fmk47sumpc

Username: EAV-44874403
Password: aj6vttjrc3

Username: EAV-44874404
Password: mpc5smjx5f

Username: EAV-44874405
Password: tdc2mfum5b

Username: EAV-44874431
Password: bcu4tc23hp

Username: EAV-44874435
Password: nputh3kekd

Username: EAV-44873486
Password: ftbpu2h5p5

Username: EAV-44874364
Password: dfrphkv3vn

Username: EAV-44874367
Password: xcxsc88xnxUsername: EAV-44874402
Password: vcvrt3jjmk

Username: EAV-44874473
Password: c4a62exd2v

Username: EAV-44874478
Password: 5kh5mvj2s3

Username: EAV-44873476
Password: 2susk4av6u

Username: TRIAL-45515986
Password: bep5va3bfr

Username: TRIAL-45516006
Password: bhkvh5hnm7

Username: TRIAL-45516016
Password: tj2ts4su7e

Username: TRIAL-45515951
Password: 7vhuaf37shUsername: TRIAL-45515961
Password: pxxrjeaddr

Username: TRIAL-45515971
Password: j6mtt6hsnd

Username: TRIAL-45515976
Password: bntsfk5dfh

Username: TRIAL-45516022
Password: vaexebdnpx

Username: TRIAL-45470531
Password: hdfdkftjnk

Username: TRIAL-45470540
Password: m8n6vk4hjd

Username: TRIAL-45470547
Password: 56cejmnhsd

Username: TRIAL-45470568
Password: n4eax5ftn4

Username: TRIAL-45470577
Password: bm4ed2dhxv

Username: TRIAL-45470494
Password: jche5mfxpx

Username: TRIAL-45470502
Password: urxejpdeac

Username: TRIAL-45470514
Password: jfd8pfxcud

Username: TRIAL-45470521
Password: fmk47sumpc

Username: EAV-44874403
Password: aj6vttjrc3

Username: EAV-44874404
Password: mpc5smjx5f

Username: EAV-44874405
Password: tdc2mfum5b

Username: EAV-44874431
Password: bcu4tc23hp

Username: EAV-44874435
Password: nputh3kekd

Username: EAV-44873486
Password: ftbpu2h5p5

Username: EAV-44874364
Password: dfrphkv3vn

Username: EAV-44874367
Password: xcxsc88xnx

Username: EAV-44874402
Password: vcvrt3jjmk

Username: EAV-44874473
Password: c4a62exd2v

Username: EAV-44874478
Password: 5kh5mvj2s3

Username: EAV-44873476
Password: 2susk4av6u

 
چهارشنبه 21/2/1390 - 14:56 - 0 تشکر 316793

تاریخ دوشنبه 19 اردیبهشت 1390

Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-44874364
Password: dfrphkv3vn

Username: EAV-44874367
Password: xcxsc88xnx

Username: EAV-44874402
Password: vcvrt3jjmk

Username: EAV-44874403
Password: aj6vttjrc3

Username: EAV-40889531
Password: xsu8ffcp76

Username: EAV-40889534
Password: 2xmt7dxvhd

Username: EAV-40879868
Password: jbbmbk6xdh

Username: EAV-40889531
Password: xsu8ffcp76

Username: EAV-40889534
Password: 2xmt7dxvhd

Username: EAV-40879868
Password: jbbmbk6xdh

Username: EAV-40918862
Password: 33k4rukx8t

Username: EAV-40918863
Password: 8pkxkpvnan

Username: EAV-40918861
Password: nucur4krhd

Username: EAV-40956861
Password: xurh5heuet

Eset Smart Security And Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-44941599
Password: 5v2n3rtkk3

Username: EAV-44941602
Password: nr8ptd6hbb

Username: EAV-44816307
Password: 8n2u2sxxe4

Username: EAV-44816360
Password: hsa8dd6vxc

Username: EAV-44843690
Password: c7x72thud3

Username: EAV-44843691
Password: 7npvuutdpe

Username: EAV-44941645
Password: rfmt2f5ush

Username: EAV-44941647
Password: v6kpsbektc

Username: EAV-44941651
Password: t74xkprnb4

Username: EAV-44941700
Password: exux3pxadf

Username: EAV-44941702
Password: kmutujaxeb

Username: EAV-44940437
Password: 658recj5ef

Username: EAV-44941555
Password: 23tx7sa3rk

Username: EAV-44941596
Password: j4sm75jpts

Username: EAV-44941599
Password: 5v2n3rtkk3

Username: EAV-44941602
Password: nr8ptd6hbb

Username: EAV-44941604
Password: ue8mn8f7c6

Username: EAV-44941643
Password: jsmx6ms7sn

Username: EAV-44941700
Password: exux3pxadf

___________________________________________________________________________________________________
یا امام حـــــــــــــین
مهدی جــــــــــــــان بیا
پنج شنبه 22/2/1390 - 12:21 - 0 تشکر 317029

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-45051028
Password: e2t8hrkxsh

Username: EAV-45051030
Password: knt5ckvmtc

Username: EAV-45051032
Password: sbt27e8cu7

Username: EAV-45047152
Password: v4krha4hebUsername: EAV-45047188
Password: exrrupp268

Username: EAV-45047193
Password: hm7uf2csnr

Username: EAV-45051052
Password: 6kvxs4pxr4

Username: EAV-45051053
Password: hs65rup6fh

 
پنج شنبه 22/2/1390 - 12:22 - 0 تشکر 317030

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

Eset Smart Security And Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: TRIAL-45572883
Password: tkfxa4erc7

Username: TRIAL-45572887
Password: pmv64frutv

Username: TRIAL-45572884
Password: 7sn5auex4m

Username: TRIAL-45572885
Password: jxva8me6s4

Username: TRIAL-45572888
Password: 4t5c4ar4jb

Username: TRIAL-45572889
Password: vbv4vb4jtr

Username: TRIAL-45572891
Password: 5xuxr6dauj

Username: TRIAL-45572896
Password: d7jchcnj4p

Username: TRIAL-45572898
Password: kuj8c72a5j

Username: TRIAL-45572892
Password: f655rxdfk2

Username: TRIAL-45572894
Password: nt52jsn6mt

Username: EAV-45051022
Password: bad5vhx6b2

Username: EAV-45051025
Password: u6m6p5a348

Username: EAV-45051026
Password: pmduj6kjcn

Username: EAV-45051027
Password: 4sk3jxkr44

با تشکر

مدیر انجمن ورزش و تندرستی

 
چهارشنبه 28/2/1390 - 13:46 - 0 تشکر 318681

تاریخ سه شنبه 27 اردیبهشت 1390

Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-44941599
Password: 5v2n3rtkk3

Username: EAV-44941602
Password: nr8ptd6hbb

Username: EAV-44816307
Password: 8n2u2sxxe4

Username: EAV-44816360
Password: hsa8dd6vxc

Username: EAV-44843690
Password: c7x72thud3

Username: EAV-44843691
Password: 7npvuutdpe

Username: EAV-44874364
Password: dfrphkv3vn

Username: EAV-41910322
Password: 3hx3ubebdb

Username: EAV-41909836
Password: tnumfhr42k

Username: EAV-41909349
Password: sxfrrjvfjh

Username: EAV-41939261
Password: f8837kp2jv

Username: EAV-41939258
Password: vd32dxd4sm

Username: EAV-41939211
Password: rx7rmmsvsv

Username: EAV-41968843
Password: 86axjnvbfk

Username: EAV-41968846
Password: s2h2cb878u

Username: TRIAL-45795019
Password: ck3a4bdnvs

Username: TRIAL-45793922
Password: 3mkfatrvm7

Username: TRIAL-45794992
Password: vmh7udbahc

Username: EAV-45225932
Password: d7cap83vss

Username: EAV-45225934
Password: ktc7j4bmtm

Username: EAV-45226442
Password: 73fd5rbnbd

Username: EAV-45170052
Password: a48pcu8xe2

Username: EAV-45170959
Password: tukrcxrxr2

Username: EAV-45171744
Password: nv2r84bt68

Username: EAV-45171745
Password: 348v8tb3un

Username: EAV-45179797
Password: 4afee2fd74

Username: EAV-45179799
Password: axfbatr58v

Username: EAV-45179802
Password: sspd4e4227

Username: EAV-45225931
Password: 3255rf3p4d

Username: EAV-45230131
Password: 3v22deam7t

Username: EAV-45230170
Password: badxccjppt

Username: EAV-45231022
Password: 83nrkte44u

Username: EAV-45231079
Password: vfxun48emt

Username: EAV-45226904
Password: 24tchp76pa

___________________________________________________________________________________________________
یا امام حـــــــــــــین
مهدی جــــــــــــــان بیا
چهارشنبه 28/2/1390 - 13:47 - 0 تشکر 318682

تاریخ سه شنبه 27 اردیبهشت 1390


Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-45285879
Password: t435he8kjs

Username: EAV-45285881
Password: jffef2822m

Username: EAV-45283001
Password: ccv6k4r5ks

Username: EAV-45283016
Password: x5s7jam5nj

Username: EAV-45283020
Password: cerx7xahr8

Username: EAV-45283010
Password: udc4v22b62

Username: EAV-45283021
Password: pm267papfn

Username: EAV-45285830
Password: f272v8cph7

Username: EAV-45285832
Password: 7cmcutc5x4

Username: EAV-45285838
Password: 5jt7c5aes3

Username: EAV-45282947
Password: 8ru5ce8ms5

Username: EAV-45285836
Password: xutajaxpr7

Username: EAV-41968063
Password: bv5xtxr5d6

Username: EAV-42001351
Password: 67f5ttdcsh

Username: EAV-42001350
Password: s38xt3d645

Username: EAV-42049231
Password: 7earpne356

Username: EAV-42049233
Password: d4amjhpp62

Username: EAV-42049228
Password: nj3pv356cu

Username: EAV-42090122
Password: 2cskk27h22

Username: TRIAL-45842433
Password: 6nhc8hhhkd

Username: TRIAL-45842439
Password: 8dxfur6a5v

Username: TRIAL-45842447
Password: jrcfbt4snb

Username: TRIAL-45842456
Password: nmk7m2bsh5

Username: TRIAL-45842459
Password: 8fsafmmnad

Username: TRIAL-45795011
Password: 48kam7f6dd

Username: EAV-45230126
Password: ads3r2m3ep

Username: EAV-45230131
Password: 3v22deam7t

Username: EAV-45230170
Password: badxccjppt

Username: EAV-45230171
Password: 6r6n7du838

Username: EAV-45231022
Password: 83nrkte44u

Username: EAV-45231079
Password: vfxun48emt

Username: EAV-45231082
Password: fc6xfpjbd5

___________________________________________________________________________________________________
یا امام حـــــــــــــین
مهدی جــــــــــــــان بیا
چهارشنبه 28/2/1390 - 13:47 - 0 تشکر 318683

تاریخ چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390

Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-45476184
Password: j4vnt3knkp

Username: EAV-45476186
Password: aec3smk43k

Username: EAV-45476156
Password: prdtxfuv6m

Username: EAV-34217400
Password: df8ndc283x

Username: EAV-34217852
Password: v2vrcrch36

Username: EAV-34446305
Password: 8r28xvdj4c

Username: EAV-34505185
Password: uc627dbfe5

Username: EAV-34227230
Password: mfsshbd2rr

Username: TRIAL-34630222
Password: a5tfmd47r5

Username: TRIAL-34630645
Password: fkud8en5s3

Username: EAV-44838919
Password: 4n3nf4m5hh

Username: EAV-44838921
Password: s3f2enmhxc

Username: EAV-44874478
Password: 5kh5mvj2s3

Username: EAV-44874402
Password: vcvrt3jjmk

Username: EAV-44940437
Password: 658recj5ef

Username: EAV-44941604
Password: ue8mn8f7c6

Username: TRIAL-33632565
Password: n65jfv7mat

Username: TRIAL-33069522
Password: 2nx5fxpdhr

Username: TRIAL-33632568
Password: 82ckajfj25

Username: TRIAL-33632564
Password: bxvch67ehd

Username: TRIAL-33632566
Password: 3ccpfp7t2a

Username: TRIAL-33632563
Password: ff5mm4ux82

___________________________________________________________________________________________________
یا امام حـــــــــــــین
مهدی جــــــــــــــان بیا
چهارشنبه 28/2/1390 - 13:48 - 0 تشکر 318684

تاریخ چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390
Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-45283020
Password: cerx7xahr8

Username: EAV-45283016
Password: x5s7jam5nj

Username: EAV-45315274
Password: pr4un4s5v2

Username: EAV-45285836
Password: xutajaxpr7

Username: EAV-45285838
Password: 5jt7c5aes3

Username: EAV-45285879
Password: t435he8kjs

Username: EAV-45285881
Password: jffef2822m

Username: EAV-45282947
Password: 8ru5ce8ms5

Username: TRIAL-34630666
Password: tuxct46pnv

Username: TRIAL-34630696
Password: b283puubdj

Username: TRIAL-34630710
Password: 48cbs2es7v

Username: TRIAL-34630742
Password: br4cnc6scf

Username: TRIAL-34630785
Password: dffese56tn

Username: EAV-44941645
Password: rfmt2f5ush

Username: EAV-44941647
Password: v6kpsbektc

Username: EAV-45023071
Password: dc56v7tfrs

Username: EAV-45023071
Password: dc56v7tfrs

Username: EAV-45023072
Password: 8tvura6x48

Username: EAV-45023072
Password: 8tvura6x48

Username: TRIAL-33160270
Password: 3anjxndva2

Username: TRIAL-33160286
Password: m3hkutavcs

Username: TRIAL-33160307
Password: 2bmjfhrh8n

Username: TRIAL-33160435
Password: mv7bjap8m6

Username: TRIAL-33160462
Password: f3xkr2ssr3

Username: TRIAL-33160488
Password: kt8f24v2e2

Username: TRIAL-32871810
nod32key: drvu38kv4p

Username: TRIAL-32871881
nod32key: fa357uxknm

Username: TRIAL-32871927
nod32key: xcex2mjc8f

___________________________________________________________________________________________________
یا امام حـــــــــــــین
مهدی جــــــــــــــان بیا
پنج شنبه 29/2/1390 - 15:26 - 0 تشکر 318875

تاریخ پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390

Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-45225932
Password: d7cap83vss

Username: EAV-45225934
Password: ktc7j4bmtm

Username: EAV-45226442
Password: 73fd5rbnbd

Username: EAV-45226904
Password: 24tchp76pa

Username: EAV-45230131
Password: 3v22deam7t

Username: EAV-45476184
Password: j4vnt3knkp

Username: EAV-45476186
Password: aec3smk43k

Username: EAV-45476156
Password: prdtxfuv6m

Username: EAV-45455218
Password: jt6fjs3xbb

Username: EAV-45455242
Password: exefx4texf

Username: EAV-45454582
Password: pmfkn7vc3r

 
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی