انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 1064)
جمعه 9/2/1390 - 12:18 -0 تشکر 312959
چگونگی بوجود آمدن ادیان نوظهور

بسمه تعالی

جوامع مدرن در نیمه ی دوم قرن بیستم در میان خود ، شاهد ظهور گروه ها و فرقه های دینی جدید بوده اند. این قبیل فرقه های دینی جدید ،گاه برآمده و وابسته به ادیان بزرگ و کلاسیک یا سنتی اند ویا نیز یکسره مستقل بوده و جدید می نمایانند ؛ بعضا مانند ادیان کلاسیک ، سازمان یافته اند و گاه چنین نیستند. «فرقه ی دینی جدید»(Cult) یا «دین جایگزین»(Alternative Religion ) گروهی دینی است که درمقایسه با ادیان اصلی ، باورها واعمالی متفاوت دارد . واژه ی «cult» به لحاظ تاریخی ، به اعمالی دینی اطلاق گردیده که بر به جای آوردن تشریفات و پرستش مذهبی نسبت به خدا یا خدایان یا پرستش شخص یا شیئ تأکید داشت . امروزه نیزهمان معنی ادامه یافته و [با همان معنا ]نسبت به فرقه ی مریم مقدس و فرقه ی قدیسی خاص بکار گرفته می شود . آنها به پرستش مخصوص آن شخص اشاره دارند .اما معنای واژه ی «cult»بسط پیدا کرد به طوری که برای بیان جنبش های دینی غیر سنتی یا گروه های مستقل و بریده از ادیان اصلی نیز بکار رفت . مردم گاهی «cult» ها و «sect» ها را با یکدیگرخلط میکنند حال آنکه آنها متفاوتند.این دو از لحاظ اینکه هردو دینی جدید یا تفسیری جدید از یک دین رسمی را ترویج می کنند ، شباهت دارند ، اما «sect» ها گروه هایی هستند که اغلب در اعتراض به چیزی که آنها آن را به عنوان انحراف یا اعتقادی ناخالص می بینند، از یک دین رسمی جدا شده اند اما «cult»ها، برخلاف «sect» ها ،در اعتقادشان به نحو تیزتر و صریح تری از ادیان رسمی متفاوت اند . مضافا اینکه «sect» ها نوعاً کوچکتربوده و چندان از انسجامی سازمانی برخوردار نیستند cult» ها معمولا ً در گرداگرد رهبری شکل می گیرند که مدعی است دارای نیروهایی مخصوص مثل شفا دادن یا غیب گویی است .چنان رهبرانی ، گاهی «کاریزماتیک» خوانده می شوند واژه ای که بر اهمیت تجربه های دینی شخصی انگشت تأکید می نهد . پیروان «cult» ها نوعاً وفاداری شدیدی نسبت به گروه و رهبرشان احساس میکنند.
اندیشمندانی که فرقه های دینی را به منزله ی نسل اول ادیان مورد توجه قرار می دهند ، اظهار می دارند که چند دین بزرگ روزگاری به عنوان فرقه نگریسته می شدند . این ادیان با گروه هایی کوچک از مردمی که تحت تأثیر القائات رهبرانی کاریزما با عقاید دینی جدید قرار داشتند آغاز شدند؛ به عنوان مثال : « مسیحیت» با گروهی کوچک از یهودیانی که تعالیم عیسای ناصری را پذیرفته و او را به عنوان «مسیح» (واژه ای یونانی به معنی «برگزیده») قبول کردند ،آغاز شد و «آئین بودا» به وسیله ی شخصی تنها ، بنام « سیدارتا گوتاما » ( بودا ) که اصول آئین هندو را رد کرده وبا تأسیس اصولی از عقاید جدید خود که توسط گروهی کوچک از شاگردانش پذیرفته شد پایه گذاری گردید . واژه ی «cult» در کاربردی عمومی رفته رفته برای توصیف هرگروهی با پرستشی تعصب آلود نسبت به یک شخص ، جنبش یا علاقه ای مشترک بکار رفت .در حال حاضر با توجه به نگرش در ماهیت فرقه ها و ادیان نوظهور به این نکته پی می بریم که این فرق به دلایلی گاها سیاسی یا ابعاد روانی ویا برای بی اعتبار کردن و منشعب کردن دینی خاص بوجود آمده اند به طور مثال گروهی با عنوان ضد فرقه ای هستند. علت این مخالفت تلاش های گروه ها برای منحرف کردن جوانان تقاضاهایی بود که گروه ها از به اصطلاح منحرفین داشتند ویا بعضی فرقه های خطرناک که بواسطه مشکلات روانی بوده و خیلی خطرناک نمایان می شدند آنها به خشونت یا فعالیت ضد اجتماعی یا قرارگرفتن اعضای خود در معرض خطر فیزیکی دامن می زنند. تعدادی اندک، اعضا را با خود کشی دستجمعی به کام مرگ فرستادند یا از خشونت ، شامل قتل علیه آدم هایی بیرون از فرقه حمایت کردند. این گروه ها نوعاً دارای رهبری فوق العاده اقتدارگرا هستند که درپی کنترل همه ی جوانب زندگی اعضا بوده و اجازه ی هیچگونه چون وچرایی را در باره ی تصمیمات به آنها نمی دهد.اینگونه رهبران ممکن است که خود را مافوق قانون تصور کنند واز الزاماتی که دیگر اعضای گروه به آنها ملتزم میشوند مستثنا کنند.آنها اغلب سناریوی روز رستاخیز را تبلیغ میکنند که این امر آزار و اذیت از سوی نیروهای بیرون از فرقه را برایشان مسلم میکند وبه تبع آن نیاز به آمادگی برای یک نبرد قریب الوقوع و سرنوشت ساز ، نبردی نهایی بین خیرو شر را ایجاد می کند.وقتی فرقهها را بررسی میکنیم به چند دسته تقسیم میشوند:عرفانهای هندیعرفانهای آمریکاییعرفانهای چینی و خاور دورعرفان مسیحیعرفان یهود عرفانهای اروپاییاین چند دسته مهمترین دستههای این عرفانهای نوپدید در دنیا هستند. البته عرفانهای «آفریقایی» هم هستند اما خیلی مطرح نشدند، چون آفریقاییها رسانه قوی و قدرت تبلیغاتی نداشتند. وجوه مشترک تمام فرقه ها: اکثر فرقه های نوطهور در قرن بیستم «انسانمحور» هستند، چون «اُمانیستی» هستند. وقتی در این فرقهها تحقیقکنید، میبینید همه چیزهایی که میگویند مال انسان است نه انسان برای رسیدن به خدا «انسان بماهو انسان».آرامش، خلسه، تنهایی، تمرکز، خودآگاهی، و حتی خودخدایی و... مسائلی است که هرکدام از این عرفانها ترویج میکنند. یعنی همهاش برای خود«نفس».درست است در عرفان اسلامی هم خود لحاظ شده اما خود برای عبور از خود است. حضرت امیرالمومنین (ع) میفرمایند: «عارف کسی است که نفس را شناخت و آن را پاک کرد و آن را از هرچه که از خدا دورش میکند رها کرد».این فرقهها عمدتاً «ضد معاد» و «تناسخگرا» هستند. یعنی معتقدند که وقتی انسان در این دنیا میمیرد جسم از بین میرود ولی روح باقی است و وارد یک جسم دیگر میشود؛ و مدام گردش میکند تا به ابدیت نهایی و به تکامل نهایی عالم میرسد. برخی هم معتقدند که در یک دوره زمانی روح و جسم با هم از بین میروند و تمام میشوند؛ یعنی به معاد قائل نیستند.سومین ویژگی «شریعتستیز» بودن است. عمده فرقهها با شریعت مبارزه میکنند، خصوصاً اسلام. فرقهها عمدتاً«شخصمحور» و «رهبرمحور» هستند. اسلام شخصمحور نیست؛ «کتاب محور» است. «قانون محور» است، «سند محور» است. «وحی محور» است. ولی در این عرفانها شخص، محور است.عموما سعی دارند انسان را از فضای اجتماعی و فضای فعالیتهای اجتماعی دور کنند. این چهارمین ویژگی است. یعنی «انزواطلبی»، یوگا، مدیتیشن، تمرکز، جلسات خاص خودی و آرام کردن خود. البته برای خام کردن مردم حقه و شگرد هم دارند. یعنی از حربههای مختلف استفاده میکنند.فرقهها «عقلستیز» هستند و «شستوشوی مغزی» یکی از مهمترین راهکارهاست. چون رهبر یک فرقه میخواهد مدیریت کند و همه از او اطاعت کنند، عقلگریزند. با عقل مبارزه میکنند و سعی میکنند فردی را در جامعهبار بیاورند که با عقل مبارزه کند. «کرامت محور» هستند. یعنی تلاش میکنند یک سری کارهای خارقالعاده را تبلیغ کنند. طیالارض ، زندگی آسمانی، رسیدن به بشقاب پرنده و... همین چیزهایی که آقایان به اسم عرفان اسلامی تبلیغ میکنند و اشتباه هم هستند چون عرفان اسلامی هدفش این چیزها نیست.به طور مثال فرقه ای به نام معبد پیروانش را ترغیب به رسیدن به بشقاب پرنده کرد که تعداد بالغ بر 900 نفر که اکثرا آمریکایی بودند خودکشی کردند تا بشقاب پرنده آسمانی بیاید روحشان را ببرد.در حال حاضر جریاناتی پدید آمده اند که در این گروهها رخنه کرده که افکار شیطان پرستی دارند و شیطان پرستی اکنون در حال انتقال نمادها به جامعه ما می باشد و بزودی به انتقال ایدئولوژی نیز خواهد پرداخت. شیطان پرستی دارای یک جهان بینی بوده و شیطان پرستان برای اثبات حقانیت خود شواهد زیادی دارند و در مواردی می توانند افراد 6 تا 60سال را با خود همراه کنند. شیطان پرستان، شیطان را به عنوان قدرت غالب در جهان می دانند و اگر کسی می خواهد در جهان خوب زندگی کند باید با شیطان باشد به طوریکه معتقدند راه خدا از طریق ارتباط با شیطان می گذرد. اما نکته جالب توجه در این میان اینست که آنها از طریق تهیه فیلم و موسیقی، شیطان پرستی را ترویج می دهند و اکنون این موسیقی در میان تعدادی از جوانان دست به دست می شود.از نماد های شیطان پرستی می توان به ستاره پنج پر، دو مثلث معکوس روی هم (ستاره داود)، صلیب معکوس ( ضد مسیحیت) و نشانه آمون خدای مصریان اشاره کرد. از شرایط عضویت و پذیرش از سوی گروه های نوظهور شیطان پرستی، مصرف مواد تخدیری بسیار قوی از جمله کوکائین، حشیش و قرص های اکس است. دلیل استفاده این گروه ها از این مواد ورود به حالت خلسه برای انجام مراسم های ویژه آنان است.این گروه ها و فرقه ها غالبا در مهمانی ها(پارتی) و یا انجام کنسرت موسیقی فعالیت خود را آغاز می کنند باشد که ما بتوانیم خود و دیگران را از این اتفاقات و افتادن در این آتش شیطان نجات داده و بتوانیم شرایط ظهور مولایمان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه را فراهم آوریم.سعید همتیار-اسفند 89

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی