انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 392)
شنبه 3/2/1390 - 3:46 -0 تشکر 310860
صدور انقلاب اسلامی؛ توهم یا واقعیت؟

 


گروه سیاسی برهان/
 
 انقلاب اسلامی ایران در ایجاد و تقویت افتخار و اعتماد به نفس مسلمانان، چه سنی و چه شیعه، بدون توجه به ملیّت یا تمایلات سیاسی آنهانقش داشته است، به گونهای که با پیروزی این انقلاب در سراسر جهان اسلام، از یوگسلاوی و مراکش در غرب گرفته تا اندونزی و فیلیپین در شرق، یک جنبش مردمی شکل گرفت، این تجدیدحیات اسلامی به شکلهای گوناگون و با بیان عقایدی مرتبط با یکدیگرتجلی یافته است و نیروی مردمی ناشی از بیداری اسلامی، مرزهای جغرافیایی را در هم نوردیده و از ایدئولوژیهای سیاسی و نظامهای ملی فراتر رفته و در عین حال، به عنوان یک معضل جدّی در مقابل رژیمهای محافظه کار حاکم بر این کشورها قرارگرفته است. 

در واقع، پیروزی انقلاب اسلامی ایران جذبهای اسلامی در مردم ایجاد کرد و از آن پس مردمی که از عظمت و قدرت خود بیاطلاع بودند و همهی مظالم را در چارچوب قسمت، تقدیر و قضای الهی تفسیر میکردند،با برداشتی نوین از اسلام به حرکت در آمدند و به تغییر سرنوشت خود پرداختند.

این حرکتهای 30 سالهی اسلامی که کماکان نیز ادامه دارد، نه تنها باعث تقویت انقلاب اسلامی ایران شده بلکه نقش ایران را به عنوان کانون بیداری اسلامی پررنگترکرده است


 

شنبه 3/2/1390 - 3:48 - 0 تشکر 310862

عراق
در بین کشورهای حاشیهی خلیج فارس، صدور افکار انقلاب ایران بیش از همه موجودیت عراق را تحدید میکرد و اگر عراق سقوط مینمود، کشورهای کوچک خلیج فارس یکی پس از دیگری سقوط میکردند. هر چند شیعیان عراق به ویژه از انقلاب اسلامی(1920 م) عراق تاکنون، همواره در حال مبارزه با حکومتهای حاکم بر عراق بودند، ولی پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، این مبارزهها به علت وجود مذهب مشترک و تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی، شدت بیشتری یافته است.
در سالهای آخر دهه، حزب «الدعوه» و جامعهی شیعه، تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران، رادیکال شدند. در سال 1978، آیتالله خمینی رهبر مذهبی ایران در نتیجهی نزدیکی میان ایران و عراق در سال 1975، پس از سالها تبعید در نجف، از عراق اخراج شد. در مورد روابط و پیوندهای خویشاوندی و همکاری نزدیک میان آیتالله و رهبران بلند پایهی شیعهی عراق، جای شک و تردید وجود نداشت. پیروزی انقلاب اسلامی در 1979، موج جدیدی از نا آرامیهای شیعه به وجود آورد. تظاهرکنندگان در مراسم محرم 1979، خواستار اصلاحات اجتماعی و استقرار یک حکومت اسلامی شدند. دولت عراق، با توجه به تشویق علنی پیکارجویی شیعه از سوی آیتالله خمینی(رحمها.. )، حزب الوعده را هم چون«ستون پنجم» میدانست که هدفش، ادغام ایران و عراق بود. دولت در پاسخ، «محمدباقرصدر» را در ژوئن 1979 دستگیر کرد و تظاهرات وسیع ناشی از آن در محلهی شیعی «استوره»یبغداد را، به شدت در هم کوبید. عظمت و گستردگی سرکوب، باعث بروز شکاف درشورای فرماندهی انقلاب(عراق) شد و همین باعث گردید تا اندکی پس از روی کارآمدن «صدام حسین» در ژوئیهی 1979، 22 مقام بلند پایهی بعثی، اعدام شدند.
پساز چندی، محمدباقرصدر نیز به همراه خواهرش، به اتهام خیانت به کشور در سال1980 به دار آویخته شد. در همین سال بود که موج جدید دستگیریها و اعدامهابه وقوع پیوست. از همین روست که بلافاصله پس از وقوع انقلاب در ایران، باتوجه به آثار انکار ناپذیر انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه، گروههای معارضهی عراقی نیز نظام پویای اسلامی را به مشابه قبلهی آمال و امالقرایجهان اسلام تلقی نمودند و چون بین شیعیان عراقی و ساختار سیاسی حاکم بر این کشور نوعی تعارض وجود داشت، بستر مناسبی برای طرح اندیشههای انقلاب ایران فراهم آمد و هواداران را به سوی خود جلب کرد. الگوی ایران برای رهبران شیعی عراق توانست مفید باشد؛ زیرا کاستیهای آنها را در عمل جبران مینمود.

شنبه 3/2/1390 - 3:55 - 0 تشکر 310863

عربستان
شیعیان عربستان سعودی، پس از شیعیان عراق بزرگترین جامعهی شیعی عرب را در خلیج فارس تشکیل میدهند. مشارکت آنان در جامعهی سنی از تمام شیعیان عرب کمتر است. آنان بسیار حرمان زدهاند؛ یعنی تنها شیعیانی هستند که نه فقط گرفتار تبعیض در عمل، بلکه گرفتار تبعیضهای قانونی در کشوراند و تقریباً از اظهار علنی سنن مذهبی خود محروماند. آنان به منزلهی اقلیتی کوچک، به هیچ روی نمیتوانند خواستار نفوذ سیاسی زیادی در کشور باشند.
دو رویداد مهمی که پس از انقلاب اسلامی، عربستان را به لرزه در آورد، نخست قیام شیعیان و دیگری حادثهیتسخیر مسجدالحرام بود. وقوع انقلاب اسلامی تأثیر مستقیمی در مناطق شیعهنشین این کشور داشت؛ از جمله، آنان برای نخستین بار، مراسم سوگواری خود رادر ایام محرم علنی کردند و نیز مردم ایالت شرقی در 29 نوامبر 1979 م، دستبه راهپیمایی زدند. در شهر «قطیف»، قریب 30 هزار نفر دست به تظاهرات زدند، ولی با واکنش دولت مواجه شدند، اما نارضایتی و مخالفت مردم شیعهی این مناطق همچنان تداوم یافت و شیعیان این کشور در چند گروه و سازمان به مخالفت علیه دولت عربستان ادامه دادند.
از اتفاقهای دیگر، واقعهی تسخیر مسجدالحرام توسط شخصی به نام «جهیمان سیفالعقیقه» عضو سابق گارد ملی حکومت سعودی بود که اقدام به اشغال مسجدالحرام نمود و خواهان خروج آمریکاییها و اروپاییها از بلاد متبرکه شد که این بحران پس از حدود ده روز توسط اعضای گارد ملی، ارتش و پلیس و زیر نظر و به فرماندهی نیروهای مخصوص فرانسوی فرونشانده شد.

شنبه 3/2/1390 - 3:56 - 0 تشکر 310864

بحرین
بحرینچه قبل و چه بعد از انقلاب ایران، کانون رستاخیز شیعی در کشورهای خلیجفارس بوده است. این امر به طور مستقیم از وضع جمعیتی و اجتماعی اقتصادیجزیره، ناشی میشود. در مقایسه با سنیهایی که از نظر سیاسی بر این کشور مسلط هستند، شیعیان از اکثریت برخوردار میباشند.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، انعکاس صدای ایران در جای جای کشورهای منطقه به ویژه کشورهایی که بیشتر جمعیتشان شیعه است، شنیده شد و شیعیان که بیش از دیگران در انزوا و فلاکت به سر میبردند، گویی نوید پیروزی شنیدند و در همآرایی با این ندا به پا خواستند.
یک کودتای ناموفق برای سرنگونی نظام حاکم بر بحرین از جانب شیعیان این کشوردر سال 1360، انجام شد. این کشور، چه قبل و چه بعد از انقلاب، کانونرستاخیز شیعه در ممالک عربی خلیج فارس بود و به لحاظ جمعیت بالای شیعیاندر این کشور، خصومت با دولت مرکزی همواره ادامه داشته است.
نمود عمدهی پیکارجویی شیعه در این کشور، «جبههی اسلامی برای آزادی بحرین» است. در سال 1979، «هادی صدری»، یکی از رهبران این جبهه، از بحرین اخراج شد. او پس از تبعید فعالیتهای ضد حکومتی خود را به شدت ادامه داد. ترس از فعالیت گروههای شیعی موجب شد، دولت عربستان و بحرین در 20 دسامبر 1981میلادی، پیمان امنیتی مشترکی منعقد کنند.

شنبه 3/2/1390 - 3:56 - 0 تشکر 310865

تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در قطر، عمان، امارات متحده و کویت
در سه کشور نخست، شیعیان بیشتر جمعیت آرامی هستند که کمتر میتوان تحرکی از آنان دید؛ گرچه این گروهها هم پس از انقلاب اسلامی ایران تا حدی به تکاپو افتادهاند، ولی تعداد کم آنها و وضعیت به نسبت مطلوبی که به نسبت دیگر شیخنشینها در این کشورها برای شیعیان فراهم است، باعث شده تا اقلیت شیعه، خطر جدیای برای حاکمان سنی محسوب نشود؛ اما مهمترین نکتهای که در این سه کشور مشهود است، گرایشهای ایرانی شیعیان این کشورهاست. به ویژه آن که در بیشتر آنها، شیعیان متعلق به فرقهی اثنیعشری بوده و تحت تأثیر علمای قم میباشند.

شنبه 3/2/1390 - 3:59 - 0 تشکر 310866

امارات متحدهی عربی
این شیعیان که در اصل به دعوت «شیخ مکتوم» برای خدمت به منافع بازرگانی او به دوبی آمدند، گاهی اوقات، چه در زمان شاه و چه در دوران جمهوری اسلامی، به طرفداری از ایران دست زدهاند. مقامهای فدرال، این شیعیان غالباً ساکت را «ستون پنجم» بالقوهی ایران قلمداد میکنند. نکتهی مهم این جاست که شیخ مکتوم دوبی، در برقراری روابط دوستانه با رژیمهای پهلوی و اسلامی بسیار دقیق عمل کرده است تا هم باعث تسکین شیعیان محلی باشد، هم با دیگر امارات تحت ریاست «ابوطبی» تعادل برقرار کند.
کویت
بنیادگرایی شیعه، برخلاف نوع سنی آن، جنبش اعتراض اقلیت بزرگ، اما محرومتر شیعیان اثنیعشری کویت است. مهمترین تجلی سازمانی و فکری شیعیان کویت، گروه «دارالتوحید» است. این گروه، در نشر و تبلیغات فعالیت میکند و تا اندازهای تبلیغاتش در حمایت از رژیم اسلامی ایران است. (دکمجیان، 1377، ص 285)
فلسطین
تأثیر انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) در فلسطین قویتر از هر مکان دیگری بود؛ زیرا مسلمانان فلسطین در حالی که تحت اشغال وحشیانهی صهیونیستی به سر میبردند، نا امیدتر و فروپاشیدهتر از تمامی ملل مسلمان بودند. در چنین شرایطی، سرزمینهایاشغالی شاهد حرکت عظیم بیداری اسلامی به عنوان بخشی از نهضت اسلامی گسترشیافته در منطقه بودند که با قیام و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغازشد. بدین سان، اسلام ثابت کرد که قادر به حرکت مردم و انقلاب و به دستآوردن پیروزی و تأسیس جمهوری اسلامی است. از همین رو، همان گونه که امامخمینی(ره) به زندگی ایرانیان معنا و مفهوم بخشید، به میلیونها انسان مسلمان و مستضعف نیز امید بخشید و مسلمانان فلسطین نیز احساس کردند که میتوان اسراییل را از میان برد.
یکی از پدیدههایی که تأثیر انقلاب اسلامی را بهتر از هرچیزی در فلسطین نشان میدهد، قیام مردم فلسطین در قالب جنبش «انتفاضه» است. این جنبش در میان سختترین شرایط بینالمللی، منطقهای و محلّی، همچنان در طی مسیر خود تا رسیدن به احقاق حقوق مردم فلسطین، اصرار دارد.
همچنین انقلاب اسلامی موجب گسترش مفاهیم و اصول مذهب شیعه از جمله اصول جهاد، شهادت و فداکاری در راه هدف -که نمادهای شیعیان و شعارهای انقلاب ایران بود- در بین طرفداران جنبشهای اسلامی اهل سنّت در فلسطین گردید.

شنبه 3/2/1390 - 4:0 - 0 تشکر 310867

تأثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای شمال آفریقا
سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را باید یکی از حساسترین مراحل تجدید حیات مذهبی- سیاسی گروههای فعال در منطقهی شمال آفریقا دانست. در این منطقه، به لحاظ مبارزههای ضداستعماری در چندین کشور و نیز فعالیتهای اسلامگرایانه، بهخصوص به وسیلهی «اخوان المسلمین» مصر، زمینههای این تجدید حیات سیاسی- مذهبی وجود داشت. در ادامه، به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در دو کشور مصر و الجزایر در این منطقه میپردازیم:
مصر
با عنایت به جایگاه مصر و به خاطر وجود «الازهر» در این کشور، به نظر میرسد مهمترین تأثیر انقلاب ایران در مصر، رشد گرایش انقلابی – مذهبی در آن کشور بوده است. با توجه به بیانیههایی که «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قاهره» صادر کرد- که همگی آنها بر نقش دین در سیاست و جایگاه علما در امور سیاسی تأکید داشتند- میتوان به تأثیر فکری غیر مستقیم انقلاب اسلامی ایران پی برد.
تأثیر مهم دیگر انقلاب ایران تقویت و تشدید جریان «بازگشت به اسلام» است که در تاریخ مصر ریشهای دیرینه دارد. این گرایش اگرچه در پی تحولات سیاسی زمان جنگ اسراییل و مصر و شکست مصر تا حد زیادی تضعیف شد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جان تازهای گرفت. ایران ثابت کرد که احیای اسلامی میتواند به مثابه عاملی مهم و نیرومند عمل نماید و این چیزی بود که در مطبوعات مصر به طور گستردهای انعکاس یافت.
الجزایر
تا پیش از سال 1357، یأس ناشی از فقدان نتایج و دست آوردهای انقلاب الجزایر، همچنین تبلیغات جهانی در مورد محقق نشدن انقلابهایدینی سبب شده بود تا احتمال وقوع انقلاب اسلامی در تصور مردم الجزایر غیرممکن بنماید. اما پیروزی انقلاب اسلامی ایران این باور را در مردم الجزایربه وجود آورد که اسلام میتواند باایجاد دگرگونی سیاسی، حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی بنا کند. در حالیکه جوّ داخلی ایران پیش از انقلاب اسلامی متأثر از پیروزی انقلاب الجزایربود، در مقابل مردم الجزایر هم از سال 1357 با استقبال از پیروزی انقلاباسلامی، تحولات انقلاب ایران را پیگیری کردند. 

شنبه 3/2/1390 - 4:3 - 0 تشکر 310868

قسمت اخر این نوشته از سایت برهان نتیجه گیری بود که خود نویسنده اش می گیره ...

خب اطلاعات رو ازش قرض گرفتیم ... نتیجه رو هرکس خودش بگیره ....

پس من فقط منابع رو می گم


منابع:
1.لاکویر، والتر، 1378، انقلاب: گزیدهی مقالات سیاسی- امنیتی؛ ترجمهی مؤسسهی پژوهشهای اجتماعی؛ ج 2، بینش، تهران.
2.آرنت هانا، 1361، انقلاب، ترجمهی عزتالله فولادوند، خوارزمی، تهران.
3.عنایت، حمید، 1377، انقلاب اسلامی: مذهب در قالب ایدئولوژی سیاسی، ترجمهی امیر سعید الهی، ماهنامهی اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارههای 137 و 138. بهمن و اسفند.
4.اخوان منفرد، حمیدرضا، 1381، ایدئولوژی انقلاب ایران، پژوهشکدهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
5.فاضلینیا، نفیسه، 1386، ژئوپلتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی مؤسسهی شیعهشناسی، قم.
6. امرایی، حمزه، 1383، انقلاب اسلامی ایران و جنبشهای اسلامی معاصر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران.
7.عزتی، ابوالفضل. اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی، الهدی، بیتا، تهران
8.امام خمینی(ره)، روحالله، 1358، صحیفهی نور، تهران
9- تشیع، مقاومت و انقلاب (مجموعه مقالات بین المللی دانشگاه تل آویو) 1984، بی جا، بی نا.
10-پژوهش و تحقیق: 1383، نقش شیعیان در فرآیند دولتسازی عراق نوین و تأثیر آن بر امنیت ملی ج 1010، مؤسسهی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر، تهران.
11-دکمجیان، هرایر، 1377، اسلام در انقلاب جنبشهای اسلامی معاصر، ترجمه: دکتر حمید احمدی، چاپ سوم، سازمان انتشارات کیهان، تهران
12-فولر، گراهام و رندرجیم فرانکه، 1384، شیعیان عرب، مسلمانان فراموش شده، ترجمه خدیجه تبریزی، مؤسسهی شیعهشناسی، قم.
13- کدیور، جمیله، 1372،رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا، اطلاعات، تهران.
14-متقیزاده، زینب، 1384، جغرافیای سیاسی شیعیان منطقهی خلیج فارس، مؤسسهی شیعهشناسی، قم.
15.Brier, Alan and Calvert, Peter (1982). Revolution in The 1960. political studies, No.1.P.32, 1982.

(*) زهرا ساعی؛ دانشجوی دکتری ژئوپلتیک/انتهای متن

شنبه 3/2/1390 - 13:2 - 0 تشکر 310927

سلام

ممنون...مطالب خوب و كاملی بود....من نمیدونستم:)...

چه جالب....صدور انقلاب همینه ها

یاعلی

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی