انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 407)
چهارشنبه 19/8/1389 - 10:26 -0 تشکر 249656
پیامک‌هایی که "لر"ها را نشانه گرفته

عباس دارایی، نویسنده وبلاگ افلاک نیوز در مطلبی نوشت: از دیدگاه بسیاری از کارشناسان وصاحب نظران اجتماعی مراد از توسعه وپیشرفت چیزی جز رشد منظم ومداوم کم وکیف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وسیاسی یک ملت یا جامعه نیست بنابراین به جامعه ایی می توان عنوان توسعه یافته اطلاق کرد که درآن چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی رشد وپیشرفت متعادل ومتناسب یابد.یکی از عمده ترین مسائل ومشکلات جوامع عقب مانده از لحاظ توسعه متوازن وهمه جانبه نظیر لرستان این است که مردم وافکار عمومی تصور می کنند که مراد از توسعه فقط پیشرفت کمی اقتصادی است.واقعیت امر بیانگر این است که استان لرستان متاسفانه علیر غم تمامی پتانسیلها همچنان در زمره مناطق توسعه نیافته ومحروم کشور قرار دارد.
نگاهی گذرا به پدیده های آسیب زای اجتماعی لرستان به خوبی می تواند شاخصه های محرومیتی این استان را به ویژه در حوزه فرهنگی نشان دهد".پیامک" یا همان نام رایج" اس ام اس"وبلوتوث از جمله پدیده های نوین ارتباطی هستند که امروزه در حیطه زندگی تک تک افراد جامعه سیطره انداخته است.پیامک وبلوتوث به عنوان یکی از جالب ترین فناوریهای متعلق به تلفنهای همراه روز به روز در میان اقشار جامعه گسترش بیشتری می یابد وهمگانی تر می شود .ترویج کلیب ها وپیامک هایی با استهزاوتمسخر قوم لر وناهنجاریهای اجتماعی جامعه لرستان از مهم ترین پیامدهای عمومی این رسانه های شنیداری ودیداری نوین است که بصورت گسترده در بین اجتماع نمود پیدا کرده است.البته نا گفته نماند آنچه این اپیدمی وسرطان اجتماعی را پرخطر ونابهنجار معرفی می دارد نه تنهافقط آثار سوء چنین رسانه های است بلکه استمرار استفاده گسترده قوم لر ومردم لرستان از این تکنولوژی مرگبار فرهنگی واشاعه وگسترش آن توسط خود ایشان است که پیامدهای منفی را برای تحقیر فرهنگها وباورها وآداب ورسوم لرها به ارمغان می آورد.
بسیاری از کسانی که خواسته ویا ناخواسته بلوتوثها وپیامکهای زشت وزننده در باب استهزا وتحقیر قوم لر را ردوبدل می کنند شاید هیچگاه به تاثیر آنچنانی کار خود در بعد تیشه زدن به ریشه باورداشتها وفرهنگ قوم خویش به شیوه ایی مبتدی وناشیانه واقف نباشند وفکر نمی کنند که این شیوه ارتباطی در نوع منفی خود که به فرهنگ ورسوم وزندگی قوم لر به طرزی طنز آلود وتحقیر آمیز پرداخته تا چه حد می تواند بر تصورات ورویکردهای دیگرانی که خارج از قلمرو زبانی وقومی ما هستند در نوع منفی موثر باشد.
رضا جودکی نژادنویسنده و پژوهشگر مسائل لرستان در این باره می گوید:"اولین شرط لازم وکافی برای توسعه وپیشرفت وقرار گرفتن در مسیر خوشبختی برای یک جامعه قومی هم پوشانی وهمگرایی در سایه یک اعتماد به نفس قومی می باشد که این امر توسط ستایش از خویشتن قومی وپاسداشت تبار وهویت بومی بدست می آید ".
محمد صادقی دانشجوی ارتباطات با اشاره به آثار سوء این پیامک ها و بلوتوثها گفت:"بی جهت وناخواسته ،خودمان ابزار تمسخر ونکوهش خودمان را فراهم کرده ایم تا انگشت نمای همه اقوام شویم ونمی دانیم با اشاعه وگسترش این شیوه رسانه ایی نوین اسباب زوال وتحقیر قومی خویش را پدیدار می شویم."
با نگاهی کلی به وضعیت کنونی قوم لر وجامعه لرستان وسلسله تحقیرهای خودخواسته ویا نا خواسته نظیر گسترش پیامکها وبلوتوثهای رایج در مزمت قوم لر وآنجه در سریال تلویزیونی فاصله ها پیش آمد می توان فهمید که یکی از شاخص ترین مسئله آسیب زای اجتماعی که به نوعی زیربنای وضع کنونی جامعه است بی مسئولیتی وبی ساختاری رسوخ کرده در کالبد لر ها ست که پدیده ها ایی چون در جازدگی فرهنگی وعافیت طلبی وتقدیر گرایی را برای ما به ارمغان آورده است.امروزه در تحلیل مباحث ومسایل جامعه لر خلاء وکمبود عنصر فرهنگ وتوسعه ساز در همه ابهاد زندگی اجتماعی ومحاوره ایی قابل مشاهده است .بنابراین شاید بتوان گفت یکی از مباحث ومسائل کنونی جامعه لر نبود چهار چوب والگوی نظری جامع وبهینه در جهت حفظ وباز تولید واشاعه وگسترش فرهنگ غنی قوم لر است که سایه شوم تضادهای فرهنگی وبحران هویت آنها را تهدید می کند.
با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، ارتباط بی سیم جایگزین روشهای سابق ارتباطی شده است .پیامک وبلوتوث یکی از روشهای ارتباطی بی سیم است که به صورت خودکار عمل می کند وخیلی ساده می توان به وسیله آن به جابجایی ومبادله فرهنگی پرداخت که خود می تواند رویکردی موثر در جهت اشاعه مثبت وگسترش فرهنگی باشد .اما متاسفانه در حرکتی معکوس پیامک هایی چون "لره میره تهران ....لره سرش درد میگره.....لره سوار هواپیما میشه ...".ودهها تحقیر عمدی ویا غیر عمدی نظیر تکه های صوتی وتصویری بلوتوثی فضای موجود را به عرصه ایی امن برای تحقیر وتمسخر وریشخند اقوام خصوصآ قوم لر تبدیل کرده است.
احمد سیفی کارشناس علوم اجتماعی میگوید:"هرروزه با سیستم پیامک تلفن همراه خو د پیامکهای زیادی در باب تحقیر وتمسخرلرها ردوبدل می کنیم وبا استمرار وتداوم این حرکات زشت که به عنوان یک تفریح به آن پرداخته ایم موجبات هتک حرمت وانزوای فرهنگی قوم لر را پدیدار می گردیم وبه جای اینکه از ادامه این
شیوه تلخ ونادرست جلوگیری کنیم متاسفانه روز به روز با دامن زدن به آین حرکات، دامنه گسترش آنرا هرروز وسیعتر از دیروز کرده ایم که به راحتی قابل برگشت نیست ونمی دانم چرا ما یک نوع هم پوشانی واتحاد را در صدور فرهنگ ناب وغنی لر به سایر حوزه ها شاهدنیستیم ."
فرهنگ زیر بنایی ترین وبدیهی ترین اصل تداوم تمدن واسطوره هاست که دکتر شریعتی در این مورد معتقد است "تمدن پوسته خارجی است وفرهنگ هسته داخلی آن "بنابراین لزوم پیشرفت فرهنگ یک قوم اصلاح وبازنگری در ابعاد مختلف خصوصا شیوه پردازش به آن هویت است که در گردباد بحران هویتها دست وپا می زند.در این باب گروهی با اتخاذ شیوه پذیرش اصل زمان انتظار برای برون رفت از این گسست و انجماد وعقب ماندگی فرهنگی دل به اصلاح بر پایه انتظار بهبودی در گذر زمان سپرده اندو اعتقادشان این است که" همانطوری که از نظر فیزیولوژیکی هر رشد غیر طبیعی نتیجه غیر طبیعی به دنبال دارد جامعه ما هم نمی تواند رشدی غیری طبیعی داشته باشد".اما واقعیت این است که پذیرش اصل زمان انتظار یعنی به امید جبر زمان زیستن ودر گرداب بحران هویت گرفتار شدن.
رضا جودکی نژاد در ادامه می گوید:"وقتی که ما از خلقت خود ناراضی هستیم وبه طرز بیمار گونه ایی هویت خود را تحقیر می کنیم واین نار ضایتی وتمسخر را بوسیله وسایل تکنولوژی روز اشاعه می دهیم ،چگونه می توانیم با یکدیگر وحدت داشته وخاک زادبومی را برای آبادانی اش دوست داشته باشیم.در واقع عامل محرومیت واین همه مشکلات خود ما هستیم که از هویت خود می گریزیم آنهم از هویتی به مثابه قوم لر که به حق یکی از اصیلترین اقوام ایرانی بوده وبنا به شواهد تاریخی بازماندگان حقیقی قوم پارس هستند."
حقیقت امر این است که پیدایش توسعه فرهنگی بدون زمینه سازی ساختاری مطلوب و بدون تغیر وتحول در ساختار وبنیان روابط فردی واجتماعی ونظام اندیشه ایی ونگرشی در بین قوم لر امکان پذیر نیست.بنابراین توسعه تئوریک وکاغذی نه تنها نمی تواند نظام اجتماعی کنونی لررا که ماهیتی ناموزون ونامطلوب دارد در جهت توسعه موزون ومطلوب قرار دهد بلکه ساختارهای اجتماعی ودر نهایت نظام اجتماعی را ناموزون تر ووابسته تر به خرده فرهنگهای مزاحمی کرده که طرد شیوه تکلم با لهجه لری دربین سنین کودکی وبی تفاوتی در مقابل تهاجمهای هویتی بخشی از آن بوده که به فرجام گسترش تحقیر ها وتمسخرهای قومی در قالبهای نوینی چون پیامک وبلوتوث در عصر جدید منجر شده است.
در گوشه کنار جامعه ما جوانان وهنر مندان علاقه مند به فیلمسازی و عکاسی وجود دارد که با وجود پتانسیلهای نهفته وذاتی با محدودیتهایی برای تولید وخلق آثار فاخر وبومی وقومی مواجه اند که باتوجه متولیان فرهنگی ومسئولین ذیربط می شود زمینه لازم را برای بازتولید فرهنگی و تولید وگسترش باورها وفرهنگهای بومی واصیل رادر جهت مقابله با این سایه های شوم وتهدیدکننده پدیدار شد.
یک کارشناس اجتماعی با اعتقاد به اینکه تفاهم ویکرنگی در بین عقلای قوم لر در برابر این تهاجمات در پایین ترین سطح خود قرار داردگفت:"اگر بپذیریم که حفاظت از کیان اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی وپاسداشت ارزشهای بنیادین جامعه وظیفه تک تک افراد جامعه لر است در بین قوم لر چنین امری که خود یکی از سر فصلهای نیل به پیشرفت آن هم از نوع فرهنگی است با چنین شیوه ورویکردی حاکم نیست"
هر لرمی تواند با اطلاع رسانی وآگاهی بخشی در جهت تا ثیرات منفی رسانه های مخرب در باب تحقیر فرهنگها در جهت استفاده مطلوب وبهینه از شیوه درست وصحیح از پیامک وبلوتوث سفیری برای فرهنگ غنی ووالای قوم لرباشدوصداقت ونجابت ومهمان نوازی لرها رابرای سایر اقوام سیطره بخشد. 

 

 

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی