انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 1558)
شنبه 30/5/1389 - 2:31 -0 تشکر 222900
سایبر دیپلماسی ، تله دیپلماسی

اگر قرن نوزدهم تا نیمه اول قرن بیستم را عصر صنعت و نیمه دوم قرن بیستم تا پایان آن را عصر اتم بنامیم به جرات می توان قرن جدید را عصر پیام و رسانه نامید.
 می توان گفت که وسایل ارتباط جمعی  و در راس آن ها رسانه های دیداری و شنیداری نقش تعیین کننده ای را درشکل گیری سیاست خارجی و سرنوشت جوامع بازی می کنند.
در این میان هر روز بر تنوع وکارکرد رسانه ها افزوده می شود و در ربع آخر قرن بیستم و آغازین سال های قرن بیست و یکم، پدیده اینترنت و فتاوری های نوین ارتباطی چنان تحول عظیمی را در همه حوزه های زندگی بشر ایجاد کرده اند که در تصور نمی گنجد.
 سرعت و دامنه تاثیر گذاری این رسانه ها بر حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی چنان عظیم و انکارناپذیر است که هرگونه تردیدی در به کارگیری و استفاده از آن ها لطمات جبران ناپذیری بر منافع ملی وپرستیژ بین المللی یک کشور می گذارد.
در این میان نقش دولت و متولیان امور رسانه ای و تعامل آن ها با دیپلمات ها و نهاد سیاست خارجی به خوبی مورد نیاز است.
 به دلیل این تاثیرگذاری ادبیات سیاست خارجی و حوزه کارکردی آن هم تغییر کرده است.

ورود اصطلاحاتی چون دیپلماسی دیجیتالی،سایبر دیپلماسی، تله دیپلماسی، دیپلماسی رسانه ای و... از جمله این تاثیرگذاری هاست.

سوال این است که :

دامنه این تاثیرات تا کجاست و اصولا رابطه رسانه ها و دیپلماسی چیست؟
 در این مورد به خصوص دیپلماسی دیجیتالی چیست؟
رابطه و تاثیر آن با دیپلماسی سنتی وعمومی چیست؟
تا چه حد می توان به این نوع دیپلماسی اطمینان کرد؟
 آسیب ها و مزایا و معایب آن چیست؟
اینها سوالاتی هستند که سعی شده است درمقاله حاضر به آنها پرداخته شود.

 

شنبه 30/5/1389 - 2:43 - 0 تشکر 222901

چارچوب تئوریک


رویکرد تئوریک مقاله حاضر برگرفته از ایده آلیسم ویلسونی واصول لیبرالیستی است که بر اساس آن رسانه ها و تکنولوژی های نوین  و ارگان ها وسازمان ها و افراد خارج از سیستم سیاست گزاری خارجی و نیز تکیه بر شفافیت در دیپلماسی و آگاه سازی افکار عمومی  و تکیه بر دیپلماسی عمومی منجر به پیشرفت، اعتمادسازی و نیز موفقیت سیاست های راهبردی و کوتاه مدت  در سیاست خارجی و ارتقای پرستیژ ملی و بین المللی و تعقیب منافع ملی و در نهایت صلح جهانی خواهد شد.
این رویکرد، رویکردی خوش بینانه به استفاده از رسانه های نوین و بازیگران جدید در سیاست خارجی دارد.

شنبه 30/5/1389 - 2:55 - 0 تشکر 222902

منازعات موضوعی


به راستی دیپلماسی رسانه ای چیست؟
و اصولا این اصطلاح به چه معنایی است؟
آیا می توان در مورد آن به اجماع واحدی رسید؟
و در این میان رسانه بر دیپلماسی تاثیر میگذارد یا دیپلماسی بر رسانه؟
و یا اصولا رابطه بین این دو رابطه ای تعاملی و دو جانبه است؟


مسئله ای که این جا پیش می آید دردرجه اول مسئله منازعات موضوعی است.
به این معنا که ما چه اصطلاحی را برگزینیم که بیشترین حوزه مفهومی و کارکردی برای بیان موضوع مان، در بر داشته باشد؟
به عبارت دیگر از میان اصطلاحات دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی سایبر، دیپلماسی دیجیتالی، دیپلماسی مجازی، دیپلماسی شبکه ای و تله دیپلماسی کدام یک را انتخاب کنیم؟


مسئله دیگر بر می گردد به حوزه کارکردی.
در واقع سوال در این جا این است که منطقی ترین رویکردی که دامنه کارکرد و حوزه دیپلماسی و رسانه را برساند کدام است؟
 آیا این رابطه جریانی است یک طرفه و یا رابطه ای است تعاملی و دو جانبه؟
به عبارت دیگر یک رابطه تاثیر و تاثر است یا رابطه ای است خطی و یک جانبه؟


از آن جا که در فرایند جهانی شدن و دنیای کوچک شده امروز عناصر، پدیده ها و روابط انسانی به شدت متاثر از پدیده های غیر انسانی و تکنولوژیکی و در راس آن ها تکنولوژی های نوین ارتباطی هستند و همین تکنولوژی ها در حوزه های خاصی بنا به دلیل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به صورت موجودیت های درجه دوم و ابزاری در دست دولت ها، گروه ها و افراد در می آیند برای روشن شدن موضوع لازم است که از میان گزینه های پیش رو معین سازیم که کدام گزینه راعنوان تحقیق خود قرار دهیم و دلیل آن چیست؟

در تحقیق حاضر فرض بر این است که هم رسانه ها بر سیاست خارجی و دیپلماسی تاثیر می گذارند و هم از آن تاثیر میگیرند.
لیکن به علت محدودیت فضا از بیان سیاستهای رسانه ای که به شدت از سیاست های دولتی، سیاست خارجی و نهاد قدرت و دولت تاثیرمی پذیرند چشم پوشی شده و تنها به تاثیر رسانه، آن هم رسانه های نوین ارتباطی و درراس آن ها اینترنت بر عرصه دیپلماسی پرداخته شده است.
بنابراین در این جا
:
1- به صورت زیرمجموعه ای ابتدا به صورت کلی بر تاثیر رسانه و به عنوان نمونه به تاثیر تلویزیون بر دیپلماسی پرداخته می شود و سپس به طور ویژه به تاثیر رسانه های نوین ارتباطی و در راس آن ها اینترنت بر دیپلماسی و سیاست خارجی پرداخته می شود.
2- هرجا از واژه های دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی سایبر، دیپلماسی دیجیتالی، دیپلماسی مجازی، دیپلماسی شبکه ای و تله دیپلماسی در تحقیق حاضر استفاده می شود معنای یکسانی از آن ها که همانا تاثیر اینترنت بر دیپلماسی یا دیپلماسی دیجیتالی است مدنظر می باشد.
به این منظور ابتدا به تعریف متغییر های مربوطه می پردازیم.
سوال ما در این مقاله به قرار زیراست:

رابطه دیپلماسی و رسانه (با تکیه ویژه بر اینترنت) چیست و چه تاثیر و تاثری بر همدیگر دارند؟

شنبه 30/5/1389 - 3:14 - 0 تشکر 222905

فرضیه مقاله


رسانه ها به ویژه رسانه های نوین ارتباطی با تاثیر بر حوزه دیپلماسی باعث تغییر دامنه، مفهوم، کارکرد و شکل دیپلماسی شده اند و این به نوبه خود باعث تغییر در فرایند سیاست گذاری خارجی و ورود به عرصه جهانی شدن می شود.

تعریف متغییرها

الف: تعریف رسانه


رسانه که معادل انگلیسی آن medium است، در اصل به معنی کسی است که واسطه احضار روح و جمع آن media است و به وسایل چاپی و مطبوعاتی (press)، رسانه های الکترونیکی (اینترنت، اینترانت، تلویزیون کابلی، تلفنهای همراه و...) و ماهواره و سینما و تمام وسایلی که به نوعی در فرایند ارتباط یعنی: فرستنده، پیام، گیرنده، نقش مجرا و کانال را بازی می کنند، اطلاق می شود.
در تحقیق حاضربه علت محدودیت، از پوشش همه مصادیق رسانه ای چشم پوشی می کنیم و محوریت را بررسانه های نوین الکترونیکی و در راس آن ها اینترنت و فضای مجازی و اصطلاح دیپلماسی دیجیتال را به عنوان زیر مجموعه ای از دیپلماسی رسانه ای مورد بررسی قرار می دهیم.

ب: تعریف متغییر دیپلماسی


تعاریف مختلفی برای دیپلماسی ارایه شده است، از جمله:
-
فرهنگ روابط بین الملل پلانو، دیپلماسی را چنین تعریف می کند:«هدایت و اجرا و انجام روابط بین دولت ها از طریق نمایندگان رسمی که این روند ممکناست اصول کامل سیاست خارجی، چارچوب سیاست گذاری و اجرای آن ها را در بر بگیرد و با سیاست خارجی هم پوشانی داشته باشد. تکنیک های عملی که از طریق آن ها یک کشور،منافع و اهداف خود را خارج از حوزه صلاحیت جغرافیایی خود دنبال می کند.»
این تعریف دیپلماسی سنتی است که طرف های آن دولت ها و نمایندگان تام الاختیار و منصوب شده آنها هستند.

-
دیپلماسی هنر ارتقای منافع ملی از طریق مبادله مداوم اطلاعات و ارتباطات میان ملت ها و مردمان آن هاست و هدف آن تغییر دیدگاه ها و رفتارهاست.دیپلماسی در واقع هنر اقناع دولت به دولت است.

-
دیپلماسی مدیریت روابط بین الملل یا فنونی است كه برای اداره روابط بین الملل به كاربرده می شود.
-
دیپلماسی در نقطه مقابل استفاده نظامی قرار می گیرد.

-
دیپلماسی، شیوه حل و فصل اختلافات بین المللی است.

-
دیپلماسی راه های به كارگیری ابزارهای مختلف اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و تكنولوژیكی در سیاست خارجی برای تامین منافع ملی است.

شنبه 30/5/1389 - 3:18 - 0 تشکر 222906

تعریف متغییر دیجیتالی شدن


دیجیتالی شدن یا الکترونیکی شدن، فرایندی است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه های دیجیتالی مانند شبکه اینترنت و رایانه به تولید، تکثیر، اشاعه و انشار نمادها ومعانی می پردازد و از طریق آن ها زندگی خود را سامان و معنا می بخشد.

شنبه 30/5/1389 - 3:30 - 0 تشکر 222907

چرا دیپلماسی دیجیتالی؟


در بحث انتخاب عنوان اگر به دیپلماسی رسانه ای تکیه می شد :
اولا :دامنه موضوعات بسیار گسترده تر می شد.
ثانیا :دچار سردرگمی موضوعی می شدیم و در تعریف دیپلماسی رسانه ای می ماندیم. به عبارت دیگر دیپلماسی رسانه ای یعنی چه؟


آیا این موضوع:

1- به معنی دیپلماسی از طریق رسانه ها واتخاذ سیاست های رسانه ای بود که به عنوان مکمل دیپلماسی سنتی و عمومی تلقی شوند؟(رسانه در خدمت دیپلماسی).

2- یا به معنای سیاست هایی است که یرای پیشبرد اهداف و کارکرد رسانه ها اتخاذ می شوند؟
 و رسانه هابه عنوان عناصر پیروی تلقی می شوند که روند کارکردی آن ها از جانب سازمان هایبیرون از سازمان ارتباطات و سوای مهارت های فنی رسانه ای اتخاذ می شدند؟
 یا به عبارت بهتر، منظور از آن استرتژی ها و راهکارهای رسانه ای بود؟ (استراتژی رسانه ای)
.

3- و یا این موضوع به معنای اتخاذ اصول سیاست خارجی و دیپلماسی یک کشور است که به شدت از کارکرد، اقتصاد و رهبران رسانه ای تاثیر می پذیرد و آن ها تعیین کننده سیاست خارجی هستند؟ به عبارت دیگردیپلماسی، پیرو سیاست های رسانه ای است؟ (دیپلماسی در خدمت رسانه).

به نظر می رسد دیپلماسی دیجیتال عنوانی است که پوشش موضوعی در حوزه های استراتژی رسانه ای ودیپلماسی در خدمت رسانه (موارد 1 و 2) را مطرود می کند و حوزه های سیاست گذاری واقتصاد و ایدئولوژی رسانه ای را کنار می گذارد و فقط به بعد فنی آن یعنی (رسانه درخدمت دیپلماسی) می پردازد.
برای ساده ترشدن موضوع در این جا اصطلاحات سایبر دیپلماسی، دیپلماسی مجازی، تله دیپلماسی ودیپلماسی شبکه ای، معادل دیپلماسی دیجیتال در نظر گرفته شده اند.


دیپلماسیDiplomacy

در موردواژه دیپلماسی تعریف های متعددی وجود دارد كه بعضی از این تعاریف ذكر شدند.فاكتورهای مشتركی كه در این تعاریف مورد تاكید قرار گرفته است عبارتند از:
- فن ادارهسیاست خارجی
-
تنظیممسالمت آمیز روابط خارجی
-
حل و فصل اختلافات بین المللی ازطریق گفت و گو
-
تحقق اهدافو تامین منافع در محافل بین المللی
-
چانه زنی ومدیریت ارتباطات خارجی
-
هنر تعاملبا دولت ها و واحدهای سیاسی
اگرچه جمعبندی همه این تعاریف كاری دشوار به نظر می رسد ولی شاید بتوان به این جمله اكتفاكرد كه دیپلماسی شیوه مسالمت آمیز برای كسب امتیازات بیشتر در عرصه بین الملل است.
نكته قابلتوجه در مفهوم دیپلماسی، التفات به تحولات دیپلماسی در بستر تاریخ است. به عبارتساده تر، تاریخ دیپلماسی به وجود اولین انسان در كره خاكی بر می گردد ولی در سیرتطور تاریخ بشری، دیپلماسی نیز مراحل سیرورت خود را طی كرده و به چیزی تبدیل شدهاست كه امروزه آن را «دیپلماسی نوین» می نامند و تفاوت های آن را با «دیپلماسیسنتی» می توان در نوشته ها و متون روابط بین الملل دنبال كرد.

شنبه 30/5/1389 - 3:44 - 0 تشکر 222908

انواع دیپلماسی


1) دیپلماسی سنتی   Traditional Diplomacy

2) دیپلماسی عمومی   Public Diplomacy 

3) تله دیپلماسی   Telediplomacy 

4) سایبر دیپلماسی  Cyber Diplomacy 

5) دیپلماسی آشكار Open Diplomacy

6) دیپلماسی مجازی

7) دیپلماسی شبکه ای

8) دیپلماسی دیجیتال

شنبه 30/5/1389 - 4:21 - 0 تشکر 222910

دیپلماسی سنتی Traditional Diplomacy


دیپلماسی ای سنتی است که طرف های آن، دولت ها و نماینگان تام الاختیار و منصوب شده آن ها باشند. به عبارت دیگر طرف های این نوع دیپلماسی،مشخص، رسمی و از پیش تعین شده هستند و با اعتبارنامه و به صورت رسمی در فرایند دیپلماسی شرکت می کنند. کارگزاران این نوع دیپلماسی  فقط  دولت ها و نمایندگان رسمی آن ها هستند.  
خصوصیات این نوع دیپلماسی عبارتند از
:

1) دولت- ملتها با مرزهای نفوذ ناپذیر به عنوان تنها بازیگران عرصه روابط بین الملل

2)قدرت سخت شامل قدرت نظامی، اقتصادی،جمعیتی و منابع طبیعی

3)وزارت خاجه تنها متولی ارتباط با خارج از کشور

4)عدم تاثیر افکار عمومی داخلی و خارجی بر تصمیمات وزارت خارجه

5)قوانین بین المللی محدود و غیر قابل تعمیم به داخل حاکمیت ها

شنبه 30/5/1389 - 4:23 - 0 تشکر 222911

دیپلماسی عمومی Public Diplomacy


اصطلاح دیپلماسی عمومی اولین بار درسال 1965در امریكا توسط «الموند گولیون»، رئیس مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر، در دانشگاه تافت به كار گرفته شد و عبارت است از ارتباطات معطوف به منافع ملی یك كشور از طریق ارتباط  با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی .  با این تعریف، مسائلی از قبیل اعزام دانشجو به خارج، پذیرش بورس های تحصیلی،خبرنگاران اعزامی، فرایند ارتباط میان فرهنگی، ‌برگزاری انواع جشنواره های هنری،همایش ها و سمینارهای فرهنگی و پخش برنامه های صوتی و تصویری و حتی ایجاد سایت های اینترنتی همه و همه در حوزه دیپلماسی عمومی قابل بحث است.

شنبه 30/5/1389 - 4:24 - 0 تشکر 222912

تله دیپلماسی Telediplomacy


از آن جا كه تلویزیون در میان انواع رسانه های جمعی، گوی سبقت را از نظر جذب مخاطب ربوده است طبیعتاً استفاده از آن برای مقاصد سیاسی و دیپلماتیك نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. خصوصاً در عصری كه ماهواره این امكان را به همه كشورهای دنیا داده است تا از طریق تلویزیون، وارد شبكه ارتباطی در دنیای معاصر شوند. واژه تله دیپلماسی برگرفته از كتابی است كه توسط آقای «رویس آمون» با «عنوان تلویزیون جهانی و شكل دهی جهان سیاست: CNN، تله دیپلماسی و سیاست خارجی» در سال 2007 به رشته تحریر در آمد ولی خیلی سریع جای خود را در ادبیات علوم ارتباطات باز كرد و اگرچه هنوز مراحل نوزادی خود را طی می كند ولی به واسطه غنای مفهومی مورد اقبال محققین قرار گرفته است.

شنبه 30/5/1389 - 4:26 - 0 تشکر 222913

سایبردیپلماسی Cyber Diplomacy


رشد سریع تكنولوژی های ارتباطی اعم از انواع تلویزیون های ماهواره ای و كابلی، فیبر نوری وارتباطات بی سیم و ناتوانی دستگاه های رسمی دیپلماتیك در رقابت با رسانه ها، دولتها را با این حقیقت روبه رو كرده است كه شكل نوینی از دیپلماسی با استفاده ازفضاهای مجازی وارد عرصه معادلات روابط بین الملل شده است و فضاهای مجازی به واسطه ماهیت غیر قابل كنترل آن، پدیده ای است كه به خوبی می توان از آن به عنوان عنصری استراتژیك و تعیین كننده یاد كرد. پدیده ای كه هر روز صفحه جدیدی به آن اضافه میشود و همه عرصه های زندگی بشری را تحت تأثیر قرار می دهد. این دیپلماسی به آیندهای نظر دارد که در آن دیپلمات به عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی رسما از طریق وب سایت و ای- میل، استوار نامه خود را ارائه می دهد و ازهمان طریق به کلیه وظایف خود عمل می کند.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی