انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 11685)
يکشنبه 25/9/1386 - 0:34 -0 تشکر 19411
تست کنکور ادبیات

سلام خدمت دوستان كنكوری عزیز
من قصد دارم اینجا تست های درس ادبیات رو قرار بدم.
هر كسی هر نظری داره بگه  و ضمناً‌ تست های  
در خواستی هم پذیرفته می شود.
هر كسی هم كه تست جدیدی داشت قرار بده
قبلاً از همكاریتون ممنون

.: STAR_GLOW :.
يکشنبه 25/9/1386 - 13:14 - 0 تشکر 19478

1ـ تعداد واج‌هاي همه‌ي كلمات زير با هم برابر هستند به جز . . .
1) آدم
2) دانش
3)استاد
4) كلاه
2ـ نوع ساخت كدام واژه با بقيه متفاوت است؟
1) گلدان
2) موسيقي‌دان
3) نمكدان
4) قلمدان
3ـ كدام واژه «مشتق ـ مركب» است؟
1) نوروز
2) پنج‌شنبه
3) قرآن‌خواني
4) شاهنامه
4ـ در گروه اسمي روبه‌رو هسته‌ي گروه اسمي كدام است؟ «پنجمين همايش بزرگداشت انديشمندان جامعه»
1) همايش
2) بزرگداشت
3) انديشمندان
4) جامعه
5ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . . . غلط املايي وجود دارد.
1) يكي از آن لعين‌ها لباس قضب بر تن كرده مي‌آيد.
2) پشت آسياب كشت سيفي اربابي است.
3) خودش سواره است و آن اسير قريب بي‌كس پياده مي‌آيد.
4) از براي يك دانه‌ي محقّر چندين مذلت مي‌كشي.
6ـ در كدام گزينه غلط املايي ديده مي‌شود؟
1) بيكار و سلندر ـ ترجيح و برتري ـ خاستگاه اجتماعي ـ خواب‌گذار دانا
2) مرهم دل مجروح ـ هزيمت و شكست ـ مضغ و جويدن ـ اسباب و اثاث
3) براعت استهلال ـ بيت معمور ادب ـ امارت و فرمانروايي ـ عمارت و ساختمان
4) الغاي بردگي ـ خوان نعمت بي‌دريغ ـ حازم و دورانديش ـ ماه آزار
7ـ معني واژه‌هاي «مكيدت ـ صولت ـ سعايت ـ حرز» به ترتيب كدام است؟
1) مكر ـ حمله ـ سعي و كوشش ـ تعويذ
2) خدعه ـ هيبت ـ سخن چيني ـ بازوبند
3) حيله‌گر ـ شكوه ـ غيبت كردن ـ شكيبايي
4) تلاش ـ ظاهر ـ سخن‌چيني ـ دعا
8ـ معني واژه‌هاي «ابدال ـ سماط ـ زلّت ـ مينو» به ترتيب كدام است؟
1) همانندها ـ صورت ـ خواري ـ شيشه
2) نيكمردان ـ سفره ـ لغزش ـ بهشت
3) مراد حق ـ صبور ـ خطا ـ باغ  
4) غافلان ـ سفره ـ پستي ـ زيبا
9ـ منظور از «كيمياي هستي» در بيت زير چيست؟
« هنگام تنگدستي، در عيش كوش و مستي كاين كيمياي هستي قارون كند گدارا»
1) عيش و مستي
2) تنگ دستي
3) درويشي و خرسندي
4) كوشش و تلاش
10ـ «چو ننمود رخ شاهد آرزو        به هم حمله كردند باز از دو سو» يعني:
1) هيچ كدام علت جنگ و نتيجه‌ي آن را نمي‌دانستند.
2) به علّت گواهي نادرست جنگ در گرفت.
3) آرزوي شهادت آنان را به ميدان جنگ كشاند.
4) چون كامياب و پيروز نشدند به جنگ ادامه دادند.
پاسخ :
1ـ گزينه «3» استاد 6 واج و بقيه 5 واج دارند.
2ـ گزينه «2» موسيقي‌دان، مركب و بقيه‌ي واژه‌ها مشتق هستند.
3ـ گزينه «3» ديگر گزينه‌ها مركب هستند.
4ـ گزينه «1» هسته‌ي گروه اسمي اولين كلمه‌اي است كه پس از آن نقش نماي اضافه مي‌آيد.
5ـ گزينه «4» در گزينه 1 غضب، در گزينه 2 صيفي و در گزينه 3 واژه‌ي غريب غلط نوشته شده‌اند.
6ـ گزينه «4» ماه آزار غلط است و صحيح آن ماه آذار است.
7ـ گزينه «2»
8ـ گزينه «2»
9ـ گزينه «1» كيمياي هستي استعاره از عيش و مستي مصراع اول است.
10ـ گزينه «4»

.: STAR_GLOW :.
دوشنبه 26/9/1386 - 10:26 - 0 تشکر 19614

11ـ «چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان  كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را» يعني:
1) از آنجايي كه تو تغيير دهنده‌ي پيشامدهاي ناگوار هستي، به حق دعاي بيچارگان پيشامدهاي بد را از ما دور كن.
2) چون تو مي‌تواني كه خواسته‌هاي بيچارگان را تغيير بدهي، پس بلاها را از وجود ما دور كن.
3) چون كه دعاي مسكينان مي‌تواند سرنوشت را تغيير بدهد پس نيز قضا و قدر را از ما دور كن.
4) وقتي دعاي مسكينان مي‌تواند سرنوشت را تغيير بدهد، پس تو هم سعي كن، مصيبت‌ها را از ما دور بكني.
12ـ كدام گزينه با مفهوم بيت زير قرابت دارد؟
« ثوابت باشد اي داراي خرمن        اگر رحمي كني بر خوشه چيني»
1) زن‌هاي خوشه‌چين به قطار كنار مزرعه نشسته‌اند و سرشان به طرف مزرعه است.
2) زن‌هاي خوشه‌چين دو تا جوال با خود مي‌آورند و آن را پر مي‌كنند.
3) زري و يوسف مي‌آيند به سراغ خوشه‌چين‌ها، جوال‌هاي آن‌ها پر است.
4) شلخته درو كنيد تا چيزي گير خوشه‌چين‌ها بيايد.
13ـ مقصود از واژه‌هاي مشخص شده در عبارت روبه‌رو به ترتيب كدام است؟ «و از سايه‌هاي آبي، خارهاي سرخ فروريخت»
1)درختان ـ ميوه
2) آسمان ـ باران
3) هواپيما ـ بمب و موشك
4) ابرها ـ رگبار
14ـ مقصود شاعر از «بربساطي كه بساطي نيست» چيست؟
1) آرامش و آسودگي خاطر
2) تشويش و اضطراب شاعر
3) اوضاع مساعد
4) نامساعد بودن اوضاع
15ـ بيت زير با كدام يك از گزينه‌ها ارتباط معنايي دارد؟
« اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب    گر ذوق نيست تو را كژ طبع جانوري»
1) كهتري را كه مهتري يابد

هم بدان چشم كهتري منگر

2) دانش و آزادگي و دين و مروّت

اين همه را بنده‌ي درم نتوان كرد

3) به صوت خوش چو حيوان است مايل

ز حيوان كم نشايد بودن اي دل

4) كم گوي و گزيده گوي چون دُر

تا ز اندك تو جهان شود پر

11ـ گزينه «1» قضاي گردان به معني گرداننده‌ي قضا و برطرف كننده‌ي پيشامدهاي ناگوار است.
12ـ گزينه «4» خوشه‌چين به معني فقير و مستمند مي‌باشد كه پس از درو محصول باقي مانده را جمع‌آوري مي‌كند.
13ـ گزينه «3» كه در مورد سرزمين فلسطين مي‌باشد.
14ـ گزينه «4» مقصود نيما يوشيج جامعه‌اي است كه اوضاع آن نامساعد است.
15ـ گزينه «3» هر دو بيت به تاثير موسيقي بر انسان وحدي وحدي خواني اشاره دارد.

.: STAR_GLOW :.
يکشنبه 2/10/1386 - 16:24 - 0 تشکر 20365

1ـ در كدام گزينه «تناقض» ديده نمي‌شود؟
1) بر بساطي كه بساطي نيست
2) ساقي بده بشارت رندان پارسا را
3) خارم ولي به سايه‌ي گل آرميده‌ام
4) صداي سكوت در سرسرا پيچيده بود
2ـ در بيت «صد هزاران دام و دانه است اي خدا ما چو مرغان حريصي بي‌نوا» كدام آرايه به كار نرفته است؟
1) تشبيه
2) استعاره
3) تناسب
4) تضاد
3ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . اسلوب معادله وجود دارد.
1) عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را

دزد دانا مي‌كشد اول چراغ خانه را

2) رنگين سخنان در سخن خويش نهان‌اند

از نكهت خود نيست به هر حال جدا گل

3) بيستون بر سر راه است مباد از شيرين

خبري گفته و غمگين دل فرهاد كنيد

4) حسن بيان مجوي ز ما دل شكستگان

از كاسه‌ي شكسته نخيزد صدا درست

4ـ در كدام گزينه آرايه‌هاي «تشبيه، تلميح، ايهام» به كار رفته است؟
1) در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل

هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا

2) طومار ندامت است طبع من

حرفي است هر آتشي ز طومارم

3) برو طواف دلي كن كه كعبه‌ي مخفي است

كه اين خليل بنا كرد و او خدا خود ساخت

4) دري كه به باغ بينش ما گشوده‌اي

هزار بار خيبري تر است

5ـ در كدام بيت همه‌ي آرايه‌هاي «تشبيه، مراعات نظير، تضاد» وجود دارد؟
1) اي صاحب كرامت شكرانه‌ي سلامت

روزي تفقّدي كن درويش بي‌نوا را

2) آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

3) سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد

دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا

4) دل مي‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را

دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

6ـ كدام گزينه تلميح به آيه‌ي قرآن ندارد؟
1) آمد موج الست كشتي قالب ببست

باز چو كشتي شكست نوبت وصل ولقاست

2) چنين گفت پيغمبر راست گوي

ز گهواره تاگور دانش بجوي

3) آسمان بار امانت نتوانست كشيد

قرعه‌ي فال به نام من ديوانه زدند

4) ارجمند گرداننده‌ي بندگان از خواري، در پاي افكننده‌ي گردن كشان از سروري
7ـ كدام آرايه‌ي ادبي در بيت «بشد تيز رهام با خود و گبر      همي گرد رزم اندر آمد به ابر» مشهود نيست؟
1) اغراق
2) جناس
3) تشبيه
4) مراعات نظير
8ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . دو آرايه‌ي تشبيه و استعاره وجود دارد.
1) شركه آن ديد دشنه باز گشاد

پيش آن خاك تشنه رفت چو باد

2) در چراغ دو چشم او زد تيغ

نامدش كشتن چراغ دريغ

3) چشم تشنه چو كرده بود تباه

آب نا داده كرد همت راه

4) قطره‌ي دانش كه بخشيدي ز پيش

متصل گردان به درياهاي خويش

9ـ سراينده‌ي كدام بيت شهريار نيست؟
1) همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي

به پيام آشنايي بنوازد آشنا را

2) ز نواي مرغ يا حق بشنو كه در دل شب

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا

3) چه زنم چو ناي هردم ز نواي شوق اودم

كه لسان غيب خوش‌تر بنوازد اين نوا را

4) به اميد آن كه شايد برسد به خاك پايت

چه پيام‌ها سپردم همه سوز دل صبا را

10ـ همه‌ي گزينه‌ها از آثار خواجه عبداله انصاري هستند به جز گزينه‌ي:
1) زادالمسافرين
2) زادالعارفين
3) مناجات نامه
4) رساله‌ي دل و جان
1ـ گزينه «3» خار و گل تضاد دارند. رندان پارسا و صداي سكوت متناقض نما هستند.
2ـ گزينه «4» «ما چو مرغان حريص» تشبيه است. دام و دانه استعاره از زرق و برق دنيا و دام و دانه و مرغ با هم مراعات نظير يا تناسب دارند.
3ـ گزينه« 3» در ديگر گزينه مصراع دوم در حكم مثال و مصداقي براي مصراع اول است كه با تعريف اسلوب معادله مطابقت دارد ولي گزينه‌ي «3» ادامه‌ي معني مصراع اول در مصراع دوم آمده است.
4ـ گزينه «3» در گزينه «1» مخفي ايهام و مانند بو تشبيه را مي‌رساند. در گزينه «2» فقط تشبيه وجود دارد. در گزينه «4» باغ بينش اضافه‌ي تشبيهي يا تشبيه است و خيبري‌تر كنايه از اين است كه بزرگ‌تر است در گزينه «3» دل به كعبه تشبيه شده است و مخفي ايهام دارد. همچنين مصراع دوم تلميح به بنا كردن خانه‌ي كعبه به دست ابراهيم خليل دارد.
5ـ گزينه «گزينه «3» چون شمع بيانگر تشبيه، موم و سنگ خارا تضاد دارند و موم و شمع مراعات نظير دارند.
6ـ گزينه «2» كه تلميح به حديث «اطلبوالعلم من المهد الي اللحد» دارد.
7ـ گزينه «3» مصراع دوم اغراق دارد. خود و گبر مراعات نظير و ابر و گبر جناس دارند.
8ـ گزينه «3» هيچ آرايه‌اي ندارد.
گزينه «1» خاك تشنه استعاره از خير و چو باد تشبيه
گزينه «2» چراغ دو چشم تشبيه است يعني دو چشم او مانند چراغ بود ولي چراغ در مصراع دوم استعاره از دو چشم خير است.
گزينه «4» قطره‌ي دانش اضافه‌ي تشبيهي و درياها استعاره از علم و دانش بي‌اندازه خداوندي است.
9ـ گزينه «1»  شهريار اين بيت را از حافظ تضمين كرده است.
10ـ گزينه «1» زادالمسافرين از ناصر خسرو است.

.: STAR_GLOW :.
سه شنبه 11/10/1386 - 16:17 - 0 تشکر 21617

1ـ موضوع كدام كتاب، ادبيات پايداري و مقاومت در برابرستم داخلي و خارجي نيست؟
1) خوشه‌هاي خشم، جان اشتاين بك
2) آدم‌ها و خرچنگ‌ها نوشته خوزوئه دو كاسترو
3) سال پنجم الجزاير نوشته فرانتس فانون
4) راههاي سرنوشت نوشته ويليام سيدني
2ـ كدام شاعر ايراني، مناظره‌ي ميان «گوهر و اشك» را تحت تأثير «قطرات سه گانه» اثر شاعر ايتاليايي «تريللو» سروده است؟
1) پروين اعتصامي
2) دكتر مهدي حميدي
3) عارف قزويني
4) محمد تقي بهار
3ـ «راه بئر سبع» درباره‌ي فاجعه فلسطين اثر كيست؟
1) اثل مانين: نويسندة انگليسي
2) غسان كنفاني: نويسنده معاصر معرب 
3) فرانتس فانون، نويسنده‌ي معاصر الجزاير
4) محمود درويش، شاعر فلسطيني
4ـ نخستين كسي كه افكار و مضامين عرفاني را با مضامين عاشقانه در هم آميخته است، كيست؟
1) حافظ
2) مولوي
3) عطار
4) سنايي
5ـ در همه گزينه‌ها بجز گزينه‌ي . . . . . . ايهام مشهود است.
1) اميـد هـسـت كــه روي مـلال در نكـشـد     از اين سخن كه گلستان نه جاي دلتنگي است
2) دل مـي‌رود ز دستم صاحبـدلان خــدا را دردا كـه راز پــنهان خواهــد شــد آشــكـارا
3) دي مي‌شد و گفتم صنما عهد به جاي آر گفـتا غـلطي خواجه در اين عهـد وفا نيـســت
4) گفـتم غـم تـو دارم گفـتا غـمت سـرآيد    گفتم كـه مـاه مــن شـو، گفـتـا اگر بــرآيـــد
6ـ در مصراع «نه من سبوكش اين دير رند سوزم و بس» ديررند سوز كنايه از چيست؟
1) افراد زرنگ
2) دنيا
3) درويشان
4) مردم لاابالي
7ـ در بيت زير همه آرايه‌ها‌ي ادبي بجز . . . . . . وجود دارد؟
«برو طواف دلي كن كه كعبه مخفي است  كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت»
1) ايهام
2) مراعات نظير
3) اسلوب معادله
4) تلميح
8ـ اگر بيت زير اولين بيت از يك منظومه باشد آن منظومه در كدام قالب شعري سروده شده است؟
«چو بانگ رعد خروشان كه پيچد‌اندركوه    جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه‌ي ما»
1) غزل
2) قطعه
3) قصيده
 4) مثنوي
9ـ به اشعاري كه در زندان سروده مي‌شود چه مي‌گويند؟
1) شكوائيه
2) حبسيّه
3) چهار پاره
4) ترسائيه
10ـ ضمير «م» در مصراع اول بيت زير چه نقشي دارد؟
«تا مگر يك نفسم بوي تو آرد دم صبح          همه شب منتظر مرغ سحر خوان بودم»
1) متمم
2) مسنداليه
3) مفعول
4) مضاف‌اليه
1ـ گزينه «4»
2ـ گزينه «1»
3ـ گزينه «1»
4ـ گزينه «4»
5ـ گزينه «2» در گزينه‌ي يك «گلستان» در معناي باغ و كتاب گلستان به كار رفته است و در گزينه سوم «عهد» در معناي پيمان و روزگار به كار رفته است و در گزينه چهارم «برآيد» در معاني بيرون بيايد امكان‌پذير باشد به كار رفته است.
6ـ گزينه «2»
7ـ گزينه «3» واژه‌ي «مخفي» دراراي ايهام است يكي در معني پنهان و ديگري تخلص شاعر «زيب النسا»ـ واژه‌هاي (طواف ـ كعبه ـ خليل ـ خدا) داراي آرايه‌ي مراعات نظير است و اين بيت تلميحي به ساخته شدن كعبه توسط حضرت ابراهيم دارد.
8ـ گزينه «2» قطعه قالب شعري است كه قافيه در مصراع‌هاي زوج آن مي‌آيد.
9ـ گزينه «2»
10ـ گزينه«1» معني مصراع اول چنين است «به اميد اين كه دم صبح يك نفس بوي تو را به من برساند» بنابراين «من» بعد از حرف اضافه‌ي «به» آمده و نقش متممي دارد.

.: STAR_GLOW :.
چهارشنبه 12/10/1386 - 10:35 - 0 تشکر 21731

برو www.darsyar.comعضو شو 900 تا تست زبان فارسی داره

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی