انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 1048)
پنج شنبه 20/12/1388 - 21:34 -0 تشکر 189425
دشمن شناسی/بخش دوم

دشمن شناسی از منظر مقام معظم رهبری

پـیـروزی انـقـلاب اسـلامـی ایران به رهبری امام خمینی (ره) یكی از بارزترین رخدادهای قرن بیستم به شمار می‌رود. انقلابی كه در ابعاد گوناگون، منشاء پیامدهای بنیانی و شگرفی در سـطـح جهان گردید و علاوه بر آن كه به انسان‌ها كرامت، به مسلمانان شوكت و به مؤ منان عزّت و عظمت بخشید، در ایران بر منافع بیگانگان خط بطلان كشید.

بـی گمان، ویژگی ضد استعماری این انقلاب عظیم، راه هرگونه سوء استفاده بیگانگان از مـنـافـع مـلی را سـدّ كـرد و عـزم دشـمـنـان را در از بین بردن اهداف ضد استعماری نظام اسلامی دوچـندان نمود. طرح نقشه‌های جدید در جهت دست یازی به خاك، هویت، فرهنگ و منافع ملت، در دستور كار دشمنان قرار گرفت.

در ایـن مـیـان، نـقـش رهـبـر ی در شـناخت دشمن و شگردهایش از عـوامـل اصـلی پـیـروزی و تداوم انـقـلاب اسلامی بـه شمار می‌رود. امروز نیز تبیین دیدگاه‌های رهبری در جهت آگاهی مردم و نسل جوان و خنثی سازی توطئه‌های جدید دشمن بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.

برای تصمیم گیری و چگونگی واكنش در برابر دشمن باید ابتدا او راشناخت، به اهدافش پی بـرد و روش‌های او را در ضـربـه زدن و رسـیـدن به اهدافش بازشناخت همچنان كه باید نقاط ضـعـف و قـوت او را مـورد مـطـالعـه قـرار داد. بـه مجموع این كارها دشمن شناسی گویند. اگر شـنـاسـایـی دشـمـن خـوب انـجـام نـگـیـرد آثـار مـنـفـی آن در مراحل تصمیم گیری و برخورد، خود را نشان می‌دهد.

مقام معظم رهبری ضمن تاءیید دشمن شناسی، به عنوان یك وظیفه مستمر می‌فرماید: " ملت ایران به همان نسبت كه دشمن، روشهای خود را در توطئه علیه ایران اسلامی پیچیده‏تر می‏كند، باید بر هوشیاری و آگاهی خود بیفزایند و با آمادگی معنوی، فكری، سیاسی و حفظ وحدت و اتصال و ارتباط با یكدیگر، چهره دشمن را در هر لباسی كه هست، شناسایی كند. " 1

 

بـدیـهی است برای برنامه ریزی و تعیین و تدوین سیاست دفاعی در جهت صیانت از كیان نظام اسـلامـی، شـنـاسـایـی دشمن و تهدیدهایی كه از ناحیه او موجودیت ملّی و دینی ما را تهدید می‌كند، امری واجب است.

به طور كلی در مورد دشمنان، دو نظریه وجود دارد: نظریه توطئه و نظریه توهم توطئه.

1. نظریه توطئه:

عـده ای بـر ایـن بـاورنـد كـه هـر چـه در اجتماع اتفاق می‌افتد نتایج مستقیم نقشه‌هایی است كه افـراد یـا گـروه‌هایی نیرومند، طرح ریزی كرده اند و می‌گویند: در جهان همه توطئه‌ها، به آمریكا، صهیونیست‌ها، صاحبان انحصارات، سرمایه دارها و استعمارگران برمی گردد. " خوی تجاوزگری قدرت‌های بزرگ جهانی ودرراس همه آمریكاعلیه توده‌های مردم دنیا و جهان اسلام بی پایان است "2

2. نظریه توهم توطئه:

در مـقـابـل نـظـریـه قـبـل، عـده ای مـعـتـقـدنـد كـه تـوهـم تـوطئه و دیدن دست بیگانه، در همه مـسـائل و جـریـانـات، سـبـب می‌شـود كـه مـلت دچـار بـی عـمـلی و انـفـعـال شـود و در سـرنـوشـت و بـهـبـود حـیـات خـودش شـركـت نـكـنـد ایـنـان بـه عـنـوان مـثـال، نـظـری را كـه در داخـل كـشـور مـا راجـع بـه تـوطـئه‌های اسرائیل و آمریكا وجود دارد، مطرح می‌كنند. و معتقدند: توطئه‌هایی كه در این زمینه ادعا می‌شود صحّت ندارد و كسی كه به توهم توطئه مبتلا است، تمام وقایع عمده سیاسی، سیر حوادث و مـشـی وقـایع تاریخی را در دست پنهان و قدرتمند سیاست بازان بیگانه و سازمان‌های مخوف سـیـاسـی و اقـتـصـادی و مـذهـبـی وابسته به آن‌ها می‌پندارد و حتی تمام جنگ‌ها، شورش‌ها، عقب مـانـدگـی‌ها و وابـسـتـگـی‌های سـیـاسـی و سـقـوط ارزش پول و... را محصول دست پنهانِ بیگانه می‌داند.

3. نقد نظریه توهم توطئه:

نـظـریـه تـوهم توطئه، دقیقا نقطه مقابل دیدگاه رهبری در خصوص دشمن می‌باشد؛ زیرا رهبری به طور مكرر متذكر می‌شود كه پای ابرقدرت‌ها و دشمنان در توطئه‌ها دیده می‌شود.

با نگاهی به تـاریـخ و تـجـارب درخـشـنـده دولت‌هاومخصوصا انقلاب اسلامی، پـذیـرش ایـن دیدگاه (توهم توطئه )را كه پنداری نـاآگـاهانه و ساده اندیشانه است، رد می‌كند. و باید با این نوع ساده اندیشی، مقابله كرد؛ در غـیـر ایـن صـورت دشـمـن در دسـتـگـاه‌های سـیـاسـی و فـرهـنـگـی كـشـور نـفـوذ خواهد كرد.

مقام معظم رهبری نیز می‌فرماید: "وقـتـی انـسـان می‌بـیند دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن، دستگاه تبلیغاتی مزدور آمریكا، دستگاه تـبـلیـغاتی دولت انگلیس، دستگاه تبلیغاتی دولت غاصب صهیونیست، برای فلان لایحه در مـجـلس یـقـه می‌درانـنـد، جـنـگ روانـی می‌كـنـند، به خاطر فلان زندانی، به خاطر فلان مسؤ ول، دلسـوزی دایـه مهربان تر از مادر را نشان می‌دهند، انسان حق دارد به شك بیفتد... دشمن، امـروز امـیـدوار است، شاید بتواند از ساده اندیشی استفاده كند، جای پای خود را در دستگاه‌های سیاسی كشور و دستگاه‌های فرهنگی كشور باز كند... امروز، روز حساسی است. این روزگار، روزگار حساسی است "3

بنابراین مقام معظم رهبری ضمن ردّ نظریه توهم توطئه می‌فرماید: اگـر فـرض كـنـیـم كـه دشـمـن بر سر هر راهی وجود دارد، خردمندانه نیست كه انسان، دشمن را نبیند، وجود او را عدم فرض كند، چطور علیه ما توطئه نیست؟ بعضی گفتند شما توهم توطئه می‌كـنـیـد! تـوطـئه ای وجـود ندارد! من در پاسخ، نشانه‌های توطئه و نشانه‌های خصومت را از اول انـقـلاب تـا امـروز در یـك فـهرست طولانی معرفی می‌كنم، و نشان می‌دهم، چطور علیه ما تـوطـئه نـیـسـت؟ در اول پـیروزی انقلاب آشكارا با انقلاب مخالفت شد، و این سلسله تا امروز ادامه دارد، و ما امروز به معنی حقیقی كلمه در دنیا دشمن داریم.4

 

در بیانات دیگری ایشان می‌فرماید: بـعضی‌ها می‌گویند ما توهم می‌كنیم كه علیه ما توطئه است و دشمنی وجود دارد. خیلی خوب، حـالا كـسـانـی كـه دلشـان می‌خـواهد چشم خودشان را روی هم بگذارند و بگویند (ان شاءاللّه گـربـه اسـت )، امـّا واقعیت كه عوض نمی‌شود، وجود دشمن با به خواب رفتن من و شما كه از بـیـن نمی‌رود... با ندانستن ما، یا خود را به ندانستن زدن، دشمن، از دشمنی خود دست برنمی دارد، افرادی مایلند اثبات كنند نخیر، ملت ایران هیچ دشمنی ندارد، كنار خانه خودتان بنشینید و به كار خودتان سرگرم باشید، خاطرتان هم جمع باشد كه همه جا امن است و امان، نه ! این حرف‌ها واقعیت ندارد.5

اقسام دشمنان:

با توجه به دیدگاه‌های رهبری، می‌توان در یك تقسیم بندی كلی، دشمنان نظام اسلامی را به دو قسم، دشمنان داخلی و دشمنان خارجی تقسیم كرد:

علل و اهداف دشمنی با نظام اسلامی:

ازمهمترین علل دشمنی استعمارگران ازمنظررهبری می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود.

1. گسترش اسلام در دنیا و به خطر افتادن منافع استعمارگران:

از دیـدگـاه رهبری،یكی از علل اصلی دشمنی اجانب، هماناگسترش اسلامِ ناب در بین كـشورهای جهان می‌باشد، چرا كه آن‌ها پی برده بودند كه اگر اسلام و احكام اسلامی در میان مـسـلمـانان جایگاه واقعی خود را پیدا كند و به دیگر كشورها برسد، منافع آنها به خطر خواهد افـتـاد. لذا از روز اول بـنـای مـقـابـله و مـخـالفـت بـا اسلام و نظام اسلامی را گذاردند. و " همه آنها ازاسلام ناراحتند و رنج می‌برند و همه آن دولت‌ها و قدرت‌هایی كه عظمت اسلام را به زیان خودشان می‌بینند، امروز درمقابل اسلام، صف آرایی كردند "6

 

2. نفی سلطه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی دشمنان:

 

پـیـروزی شـكـوهـمـنـد انـقـلاب اسـلامـی بـه رهـبـری امـام و مردم،دسـتاوردهای فراوانی به همراه داشته كه از جمله آنها نفی سلطه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بیگانگان بود است.

بنابراین مهم ترین دستاورد داخلی انقلاب اسلامی، "قطع دست بیگانگان و چپاولگران و سلطه گران نامشروع از ایران و ملت و منابع وثروتهای آن "7 بوده است.

اهداف دشمنی

پـس از پـیروزی انقلاب اسلامی، دشمن برای اعاده حیثیت و نیز منافع از دست رفته خود، از بین بردن نظام اسلامی را در دستور كار خود قرار داد.

از منظر رهبری، بعضی ازراهكارهایی كه دشمنان در جهت براندازی نظام درتلاش هستند، عبارتنداز،

1. تضعیف و تخریب باورهای دینی.

حـفـظ هـویـت فـرهـنـگـی و دیـنـی نـشـانـه ای از شـخـصـیـت و استقلال ملت‌هاو تضعیف آن نشانه وابستگی ملت‌ها است. اعتقاد به حفظ (هویّت دینی ) و دفاع از آن تـا پـای جـان، نـظـام نـوپای جمهوری اسلامی را برپا كرد و آن را در برابر تهاجمات گـونـاگـون دشـمـن، مـقـاوم و پایدار نمود. اگر دشمن بتواند این اعتقاد را از ذهن مردم بزداید، مـقـاومـت‌ها و ایـثـارهـا و فداكاری‌ها هم به دنبال آن از بین خواهند رفت و كشور دوباره در سلطه اجانب قرار خواهد گرفت. آیت الله خامنه ای در این باره می‌فرماید: "آنها حاضرنیستند ببینند درمقابل چشمشان پرچم دین و دمكراسی روی یك علم برافراشته شود. سعی آنها این است كه بین مردم سالاری و دین فاصله ایجاد كنند. "8 و براین اساس " تلاش دشمن این است كه مردم را ازنظام اسلامی دلسرد و پایه‌های ایمان و عقیده وعمل دینی را درمردم سست كند. "9

2. تضعیف اركان نظام اسلامی.

بـعـد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از نهادهای خودجوش انقلابی،فعّالیّت‌های خود را شروع كرده، و با الهام از رهنمودهای رهبری نظام به كار خود ادامه دادند. از جمله اهداف دشمن در جهت براندازی نظام اسلامی، تضعیف و تخریب این اركان نظام می‌باشد كه نقش مهمّی در تداوم پیروزی انقلاب ایفا می‌كردند. ازمهمترین اهداف دشمن در این زمینه تضعیف اصل ولایت فقیه بوده است. اصل ولایت فقیه به عنوان مهم ترین ركن نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود؛ اصلی كه نظام اسلامی را یك نظام دینی قرار داده و سببِ امتیاز آن از نظام‌های مـوجـود دنـیـا شـده اسـت ؛ بـه همین دلیل این ركن مورد هجوم دشمن قرار گرفته،كه گاه توسط عوامل داخلی دست به انجام آن‌ها می‌زند. رهبری دراین باره می‌فرماید. " استكبار جهانی این بار تصور كرد كه می‏تواند روش مؤثرتری را برای مبارزه با انقلاب اسلامی تجربه كند و بر همین اساس پس از مطالعه زیاد به این نتیجه رسید كه باید رهبری انقلاب را هدف قرار دهد، زیرا می‏داند كه با وجود یك رهبر مقتدر در ایران اسلامی، همه توطئه‏های آنها نقش بر آب خواهد شد. "10

 

ایشان درادامه می‌فرماید "رهبری یعنی آن نقطه‏ای كه مشكلات لاعلاج دولت به دست او حل می‏شود، نفس او حقیقت را برای مردم روشن و توطئه دشمن را بر ملا می‏كند، تبلیغات دروغ و ترفندهای گوناگون دشمن را افشا می‏كند و به مردم امید می‏دهد. در برابر توطئه سیاسی بین‏المللی می‏ایستد و تمامیت انقلاب را در مقابل توطئه‏گران قرار می‏دهد و دشمن را وادار به عقب نشینی می‏كند، رهبری در برابر اختلاف‏افكنیهای دشمن، مایه الفت و مانع تفرقه می‏شود و دستها را در دست هم می‏گذارد. "11

3. تضعیف روحانیت.

بـی‌تـردیـد حـضـور روحانیتِ آگاه و متعهد، در خیل عظیم نیروهای مردمی، نقش مهمی در پیروزی انـقـلاب اسـلامـی ایـفا كرد. پیش قراولانی كه در راه اعتلای كلمة اللّه و احیای اسلام ناب محمدی (ص ) از هـیـچ كـوشـشی دریغ نكرده و هم چون مراد و مقتدای خود، جان بر كف پذیرای هر گونه خـطر گردیدند. به همین دلیل هم آماج حملات دشمنان و وابستگان آن‌ها قرار گرفتند. ازاین رو رهبری می‌فرماید. " دشمنان اسلام از مقابله با نظامی كه منافع نامشروع استكبار را در منطقه برهم زده است، دست نخواهند كشید و با آن آشتی نخواهند كرد. تجربه‏های شكست‏خورده آنان سبب شده است كه روشهای خود را در مقابله با ملت ایران پیچیده‏تر كنند و امروز به این نتیجه رسیده‏اند كه برای زدن و كوبیدن انقلاب، باید به سراغ حوزه‏های علمیه و دانشگاهها و یا یك فرد معمم بروند، تا بلكه از طریق آنها به هدف خود برسند، اما توطئه‏گران از بیداری حوزه و دانشگاه و هوشیاری بزرگان این كشور غافل بودند. "12

4. القای ناكارآمدی دین.

القای ناكارآمدی دین، از سوژه‌های مهمی بود كه در جهت از بین بردن هویت دینی نظام اسلامی توسط بیگانگان در دستور كار قرار گرفت. طرح شبهاتی در خصوص محدودیّت قلمرو احكام دیـنـی و نفی جاودانگی احكام اسلامی، نمونه ای از این حركت دشمن در جهت القای ناكارآمدی دین محسوب می‌گردد كه در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.

اسلامِ هزار و چهارصد سال پیش در مورد مفاهیم اجتماعی امروز نظر ندارد و اگر هم مطلبی داشته باشد قرائت‌ها از آن متفاوت است و در تعارضِ با هم، همه ساقط می‌شوند.

فـقـه قـابـلیـت اجـرا در هـمـه زمـان‌ها را نـدارد و حكومت دینی به معنی اجرای احكام شریعت نیست

": استكبار در سی سال اخیر همه امكانات سیاسی ـ اقتصادی و نظامی خود را برای نابود كردن انقلاب اسلامی به كار گرفته است اما به این نتیجه رسیده كه حمایت بی دریغ ملت و اتكای نظام اسلامی به ایمان عمیق مردم، از بین بردن جمهوری اسلامی را ناممكن كرده است و به همین علت با همه توان، خنثی كردن وجهه ضداستكباری و كاهش محتوای دینی و روح انقلابی نظام را دنبال می‌كند كه این واقعیت هوشیاری كامل ملت و مسئولان را می‌طلبد "13

5. تفكیك دین از سیاست.

پـیـروزی انـقـلاب اسـلامـی ایـران توانست معادلات سیاسی جهان را برهم زده و با ارائه نوعی حـكـومـت دینی، دین را در تمام عرصه‌ها مطرح كند. ظهور این حكومت دینی كه بیانگر جامعیت دین اسلام بود، بیگانگان را به فكر مقابله با این جریان دینی انداخت.

"دشمنان اسلام درطول یك قرن و نیم گذشته سعی كرده بودند اسلام رابه طوركلی ازعرصه زندگی جامعه بیرون رانده و باطرح نظریه جدایی دین ازسیاست، دینداری رافقط پرداختن به عبادت و اعمال شخصی قلمداد كنند و با حذف اسلام ازصحنه سیاست جهان، كشورهای اسلامی راعرصه غارتگری‌ها و تاخت و تازهای سیاسی خود نمایند. "14

6. شكست و نابودی اسلام و نظام اسلامی.

ایـمـان و بـاورهـای دیـنـی مـسـلمـانـان هـمـواره مـهم ترین نقش در پیروزی مسلمانان و حفظ روحیه ایستادگی و مقاومت ملت‌های مورد ستم بوده است. باید اذعان كرد پیروزی انقلاب اسلامی نوید حضور دوباره دین و نظام مبتنی بر احكام دینی را بشارت داد.

تـاریـخ گـواه خـوبـی بـر این ادعا است كه استكبار جهانی و وابستگانش نسبت به انقلاب‌ها و نـهـضـت‌هایـی كـه مـبـتنی بر مكتب بوده اند سخت دشمنی كرده، حیات این انقلاب‌ها را مساوی با زوال و نابودی خود می‌دانند. " آنچه كه بدخواهان ودشمنان این ملت درپی آن هستند، سلب این انگیزه وایمان ازمردم است "15

شیوه‌های دشمن در مبارزه با نظام اسلامی.

در مـوضـوع دشـمـن شـنـاسـی، تـوجه به شیوه و روش دشمنان در جهت براندازی نظام اسلامی بسیار مهم است. ازمهمترین شیوه دشمن عبارتنداز؛

1. تحقیر فرهنگ اسلامی.

دشمن به خوبی درك كرده است كه اگر ملتی از نظر فرهنگی، اتكاء به فرهنگ خود نداشته باشد زمینه فروپاشی استقلال فكری آن‌ها و در نتیجه پذیرفتن همه نوع زمینه‌های استعماری توسط آنان، فراهم خواهد بود. رهبر انقلاب، تهاجم و شبیخون فرهنگی را از جمله علائم تلاش جبهه استكبار برای بی محتوا كردن نظام اسلامی خوانده و تأكید كرد "درك هوشمندانه این موضوع و دفاع از "ارزشهای اسلامی و انقلابی "، وظیفه اینجانب و مردم است كه به فضل الهی، مردم، امروز با هوشیاری، درك بالا و قدرت تحلیلِ تحسین برانگیز، در صحنه حاضرند "16

2. استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغی.

تـبـلیغات و جنگ روانی از كارآمدترین روش‌های دشمن برای دست یابی مجدد به منافع از دست رفته خود در ایران است. رهبری می‌فرماید. " یكی ازتوطئه‌ها و تهدید‌های دشمن، ایجاد اختلاف بین و دردرون كشورهای اسلامی است. در واقع، بهترین ابزار و وسیله‌ای كه دشمن دراختیاردارد، این است كه بین مسلمین اختلاف ایجاد كند "17

3. ترویج آزادی وارداتی.

از شیوه‌های دیگر دشمن در جهت رسیدن به مقاصد و نیّات پلید خویش، ترویج آزادی وارداتی (اشـاعـه بـی بـنـد و بـاری و فـساد) می‌باشد. جریان تاریخی فروپاشی تمدن اسلامی در (اندلس ) سند گویایی است كه پرده از حركات پنهانی دشمن برمی دارد. مقام معظم رهبری معتقد است درتفكر اسلامی و مكاتب غربی تفاوتهای اصولی واساسی دربیان مرزهای آزادی و تعیین چارچوب ان وجود دارد. و اگر بخواهیم نسبتی بین تفاوت آزادی درغرب و اسلام ارائه دهیم این نسبت عموم و خصوصی من وجه خواهد بود. "درتفكر اسلامی و مكاتب غربی تفاوت‌های اصولی و اساسی دربیان مرزهای آزادی و تعیین چارچوب آن وجود دارد.... اسلام در برخی از زمینه‌ها دایره را از این محدودتر می‌كند و در بعضی از زمینه‌ها آن را گسترش می‌دهد و به اصطلاح طلبگی‌، بین نظر اسلام و نظر رایج دردنیای غرب درباب، آزادی، عموم و خصوص من وجه است. دربرخی ازچیزها مانظر غرب رابسیار محدود، تنگ بینانه و دربعضی ازامور آن رابیش ازحد وسعت یافته و نزدیك به بی بند و باری می‌دانیم 18

ایشان می‌فرماید "یك انسان برای اینكه آزاد باشد كافی نیست كه زیرسلطه انسان دیگر یا حكومت جبارنباشد، بلكه لازم است كه زیر سلطه قوه غضبیه و شهویه خودش هم نباشد انسانی كه براثر ضعف،ترس، طمع، حرص و شهوات نفسانی مجبور می‌شود تحمیلات و محدودیتهایی را قبول كند آن انسان هم درحقیقت آزاد نیست "19

4. تفرقه افكنی

از قدیمی ترین و مؤ ثرترین شگردها و شیوه‌ها جهت مقابله با یك حكومت و در نهایت براندازی آن، ایجاد (تفرقه ) در بین اقشار گوناگون آن ملت می‌باشد.

دشمنان جمهوری اسلامی، از همان آغاز، به این شیوه روی آوردند.رهبری می‌فرماید. " استكبارتلاش می‌كند تك تك دولت‌ها و حكومت‌های اسلامی را با چیزهای جزیی و با وعده ای واهی ازبدنه دنیای اسلام جدا كند ووضع همین چیزی می‌شود كه هم اینك درجهان اسلام وجود دارد "20

5. ایجاد ناامنی و هرج و مرج.

از دیگر شیوه‌های دشمن جهت مقابله با نظام اسلامی، ایجاد ناامنی و هرج و مرج می‌باشد. ایجاد نـاامـنـی زمـیـنـه مـنـاسـبـی بـرای تـضـعـیـف روحـیـه مـقاومت و ایستادگی مردم خواهد بود و توجه كارگزاران نظام را از موضوعات كلیدی و اصلی به موضوعات فرعی و جنبی سوق می‌دهد.

دلسـرد و ناامید كردن مردم، ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به مسؤ ولان نظام، اعلام وجود مشكلات، مـوانـع و تـنـگـناهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و القای این كه این مشكلات حـل نـشـدنی است، برخی از مواردی است كه با پیروزی انقلاب اسلامی از طریق دشمن، در جهت ایـجاد ناامنی به كار گرفته شد. "امروزاگر دردنیا ظلم وجود دارد، اگرسلطه وجود دارد، امروز اگرتمدن خشن غربی، دنیا را پركرده است وغارت اموال ملتها به وسیله مراكز جهانی وجود دارد، اینها به خاطر وجود هرج ومرج وانزوای اخلاق انسانی است "21

6. به كارگیری ابزاری روشنفكرنماها و احزاب.

بـرجـسـتـه تـریـن ویـژگـی انـقـلاب اسـلامـی ایران، احیای هویت دینی بود كه با رهبری‌های خردمندانه امام به ثمر نشست. دشمن كه برای نابودی این هویت دینی از همه ترفندها و حیله‌ها اسـتـفـاده كـرده بـود، ایـن بـار بـه فـكـر اسـتـخـدام تـعـلیـم یـافـتـگـانِ فـرهـنـگ غرب، یعنی روشـنـفـكـرنـمـاهـای وابـسـته افتاد. این افراد وابسته كه توسط بیگانگان انتخاب می‌شوند، نسل جوان را آماج تیرهای زهرآگین استعمار قرار می‌دهند و ضمن دفاع از فرهنگ غربی و ره آورد آن، دیـن و فرهنگ دینی را زیر سؤ ال می‌برند. رهبری در مورد روشنفكر درایران می‌فرماید: "من بارها گفته‏ام كه روشنفكری در ایران، بیمار متولّد شد. مقوله روشنفكری، با خصوصیّاتی كه در عالم تحقّق و واقعیّت دارد - كه در آن، فكر علمی، نگاه به آینده، فرزانگی، هوشمندی، احساس درد در مسائل اجتماعی و بخصوص آنچه كه مربوط به فرهنگ است، مستتر است - در كشور ما بیمار و ناسالم و معیوب متولّد شد. چرا؟ چون كسانی كه روشنفكران اوّلِ تاریخ ما هستند، آدمهایی ناسالمند. "22

راه حل‌های مبارزه با دشمن:

از مهمترین راه حل مبارزه با دشمن ازمنظر و نگاه رهبری، توجه به سه اصل اساسی است:

1. هوشیاری و درك موقعیت:

2. جرأت اقدام و نترسیدن از سختی‌ها و خطرها:

3. ایمان و امید به آینده:

ایشان نسبت به این سه اصل می‌فرماید " هوشیاری و درك موقعیت ـ جرأت اقدام و نترسیدن از سختی‌ها و خطرها ـ و ایمان و امید به آینده سه درس مهم [هستند] این درسهای مهم، راهگشای امروز و آینده ملت و كشور است ".23

ایشان از یك طرف از مردم می‌خواهد كه هوشیار باشند زیرا "دشمن گاهی با ده واسطه یك فرد ساده لوح و بیچاره‏ای را تحریك می‏كند كه حرفی را بزند و یا موضعگیری غلط و ناشیانه‏ای را انجام دهد؛ و ممكن است چنین فردی، حتی خودش هم نداند كه عامل دشمن است. بنا بر این باید هوشیار بود؛ و من امیدوارم كه ملت ایران در شناخت دشمن اشتباه نكند. دشمن، استكبار جهانی است. دشمن، آمریكاست و دشمن، صهیونیستها هستند. "24

وازطرف دیگرعلاوه برهوشیاری وآگاهی مردم، آمادگی لازم جهت مبارزه با دشمنان اسلام را داشته باشند. " ملت ایران به همان نسبت كه دشمن، روشهای خود را در توطئه علیه ایران اسلامی پیچیده‏تر می‏كند، باید بر هوشیاری و آگاهی خود بیفزاید و با آمادگی معنوی، فكری، سیاسی و حفظ وحدت و اتصال و ارتباط با یكدیگر، چهره دشمن را در هر لباسی كه هست، شناسایی كند. "25

----------------------------------------------------------------------------------

 

پی‌نوشت‌ها:

1. سخنرانی رهبری در اجتماع بزرگ نیروى مقاومت بسیج مردمى به مناسبت سالروز تشكیل بسیج یییی/یی/یی.

2. سخنرانی 14 بهمن 1369، 25 آذر1380و1فروردین 1382.

3. كیهان، 17/7/79، ص 7.

4. نشریه فرهنگی كمیل، شهریور و مهر،79،ص 6.

5. دشمن شناسی از منظر امام خمینی (ره)، پژوهشكده تحقیقات اسلامی سپاه.

6.بیانات در نماز جمعه: 24/12/1363.

7.بیانات در دیدار اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان 26/2/1382.

8. همان، 14/3/82.

9. همان، 20/3/1380.

10. همان،‌ درتاریخ یییی/یی/یی.

11. همان.

12. همان، در اجتماع بزرگ نیروى مقاومت بسیج مردمى به مناسبت سالروز تشكیل بسیج: یییی/یی/یی

13. دیدار هزاران نفر از مردم مؤمن و انقلابی آذربایجان شرقی یییی/یی/یی.

14. به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب، 21/11/1377.

15. بیانات رهبری /20/3/1380.

16. همان.

17. همان، 24مرداد 1374.

18. همان.

19. همان.

20. همان، 5/6/1380.

21. همان، 21/8/1380.

22. همان

23. همان.

24. همان.

25. همان.

 

شکر لله شیعه ای نامی شدیم
اهل جمهوری اسلامی شدیم
از خمینی درس عشق آموختیم
در تنور جنگ و جبهه سوختیم
بیعتـی کـردیم بـا سیـد علی
راه حـق در قول و فعلش منـجلی

 
شنبه 22/12/1388 - 12:41 - 0 تشکر 189639

امید وارم عامل باشیم.

يا علي گفتيم و عشق آغاز شد

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی