انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 2656)
پنج شنبه 29/11/1388 - 19:8 -0 تشکر 183620
اعجاز قرآن در ریاضی


جمله ”بسم الله الرحمن الرحیم“ 19 حرف است، و در آیه 74:30 سوره مدثر آمده است كه نگهبانان جهنم 19 فرشته هستند
و هر كس كه بگوید قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی میكند كه 19 فرشته نگهبان آن هستند.
ما میدانیم که عدد 19 عدد اول ( prime number ) است. عدد اول عددی است كه فقط بر خودش و بر یك قابل تقسیم باشد.
آقای كورش جم ‌نشان كه در زمان حاضر در تهران زندگی میكند با یك ماشین حساب كوچك به نتیجه‌ای رسید
كه شما میتوانید آن را امتحان كنید. او شماره هر سوره را با تعداد آیات آن بصورت زیر جمع كرد:

جمع تعداد آیه شماره سوره
زوج 8 = 7 + 1
زوج 288 = 286 + 2
فرد 203 = 200 + 3
زوج 180 = 176 + 4
فرد 125 = 120 + 5
... ... ... ...
... ... ... ...
زوج 118 = 5 + 113
زوج 120 = 6 + 114

جمع زوج ها جمع فردها جمع آیه ها جمع سوره ها
6236 6555 6236 6555

قابل توجه است كه تعداد زوج‌ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد كه این خود به تنهائی یك معجزه است.


اما معجزه دیگر اینست كه اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع كنیم 6236 بدست می ‌آید كه مساوی است با تعداد كل آیه‌های قرآن.
و معجزه دیگر اینكه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع كنیم 6555 بدست میاید كه مساوی است با جمع كل شماره سوره‌های قرآن.
و معجزه دیگر اینكه اگر رقم‌های 6555 را با رقم‌های 6236 جمع كنیم، عدد 38 بدست میآید كه خود ضریب 19 دارد:
2 X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)
همانطور كه تعداد سوره‌های قرآن ضریب 19 دارد: 6 X 19 = 114
لطفا توجه كنید كه اگر تعداد آیه‌های قرآن را كم یا زیاد كنیم یا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض كنیم
دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت،
و این نشان دهنده اینست كه تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده
و در نتیجه قرآن نمیتواند كار دست انسان باشد.
________________________________________
آقای عبدالله اریك متوجه شدند كه
در چهار كلمه "بسم" و "الله" و "الرحمن" و ”الرحیم“ 18 رابطه ریاضی وجود دارد.
و یک رابطه دیگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم 19 رابطه میشود.
كه با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (كه در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید.
حروف ابجد 28 حرف عربی را نشان میدهد كه بترتیب از یك تا هزار بترتیب زیر شماره گذاری شده:

ارزشهای عددی حروف ابجد
ا = 1 ك = 20 ق = 100
ب = 2 ل = 30 ر = 200
ج = 3 م = 40 ش = 300
د = 4 ن = 50 ت = 400
ه = 5 س = 60 ث = 500
و = 6 ع = 70 خ = 600
ز = 7 ف = 80 ذ = 700
ح = 8 ص = 90 ض = 800
ط = 9 ظ = 900
ی = 10 غ =1000


لازم به تذكر است كه این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی
مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (Roman Numerals) قرن‌هاست كه مورد استفاده بوده است.
19حرف بسم الله الرحمن الرحیم و ارزشهای ابجدی مربوطه:

شماره حرف عربی ارزش ابجدی بسم
1 ب 2
2 س 60
3 م 40


4 ا 1 الله
5 ل 30
6 ل 30
7 ه 5

8 ا 1 الرحمن
9 ل 30
10 ر 200
11 ح 8
12 م 40
13 ن 50

14 ا 1 الرحیم
15 ل 30
16 ر 200
17 ح 8
18 ی 10
19 م 40

معجزه ریاضی ”بسم الله الرحمن الرحیم“

چهار كلمه و 19 حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یكدیگر، بنابر یك سیستم ریاضی متشكل گردیده است
كه با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست میاید
كه اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است.
________________________________________
چهار كلمه ”بسم الله الرحمن الرحیم“ شماره حروف عربی هر كلمه و ارزشهای ابجدی آنها:

شماره كلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع ارزشها
1 ب س م 3 2/60/40 102
2 ا ل ل ه 4 1/30/30/5 66
3 ا ل رح م ن 6 1/30/200/8/40/50 329
4 ا ل ر ح ی م 6 1/30/200/8/10/40 289
جمع 19 جمع ارزشها 786


________________________________________

1- بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است.
________________________________________
2- اگر شماره ترتیب هر كلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم
عدد 13243646 بدست میاید كه قابل قسمت به 19 است.
(شماره ترتیب هر كلمه برای تشخیص بهتر قرمز نوشته شده):
19 X 19 X 36686 = 13243646
________________________________________
3- اگر ترتیب كلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب 19 دارد:
46362413 = 19 X 2440127
________________________________________
4- اگر بجای تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به 19 است:
110226633294289 = 19 X 5801401752331
________________________________________
5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب كلمه بگذاریم، باز قابل قسمت به 19 است:
1260402130305313020084050413020081040 =
19 X 66336954126595422109686863843162160
________________________________________
6- اگر پس از شماره ترتیب هر كلمه حاصل جمع تعداد حروف هر كلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن كلمه بگذاریم
باز ضریب 19 دارد. یعنی:
110527033354295 = 19 X 5817212281805
(3 + 102 = 105), (4 + 66 = 70), (6 + 329 = 335), (6 + 289 = 295)
________________________________________
7ـ اگر پس از شماره ترتیب هر كلمه تعداد حروف هر كلمه را به اضافه مجموع حروف كلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب 19 دارد
1327313419 = 19 X 69858601
(0 + 3 = 3), (3 + 4 = 7), (3 + 4 + 6 = 13), (3 + 4 + 6 + 6 = 19)
________________________________________
8- اگر پس از شماره ترتیب هر كلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر كلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم
باز ضریب 19 دارد یعنی:
1102216834974786 = 19 X 58011412367094
چون (102 + 66 + 329 + 289 = 786), (102 + 66 + 329 = 497), (102 + 66 = 168)
میباشد.
________________________________________
9- اگر ارزش ابجدی هر حرف از 19 حرف (بسم الله الرحمن الرحیم) را قبل از شماره ترتیب آن حرف بگذاریم
( عدد 62 رقمی بدست میاید) باز ضریب 19 دارد یعنی:
21602403 1430530657 183092001081140125013 11430152001681710184019 =
19 X 113696858647 ...)
زیر اعداد مربوط به هر یك از چهار كلمه )بسم الله الرحمن الرحیم( خط كشیده شده است. این خط ‌کشی برای درك نكات بعد مفید میباشد.
________________________________________10- اگر شماره ترتیب هر كلمه (4 و 3 و 2 و1) را در آخر هر عددی كه زیر آن خط‌ كشیده شده است اضافه كنیم
عدد جدیدی بدست میآید (عدد 66 رقمی) كه باز هم ضریب 19 دارد.
216024031 14305306572 1830920010811401250133 114301520016817101840194 =
19 X 113696855849 …)
________________________________________
11- اگر پس از هر كلمه بجای شماره ترتیب (1 و2 و 3 و 4) مجموع ارزش‌های ابجدی هر كلمه (102 و 66 و 329 و 289) را بگذاریم،
یك عدد 73 رقمی بدست خواهد آمد كه باز هم ضریب 19 دارد.
2160240310214305306576618309200108114012501332911430152001681710184019289 =
19 X 111369685843 …)
________________________________________
12- در این مرحله ارزش‌های ابجدی هر كلمه 102 و 66 و 329 و 289 را در ابتدای هر كلمه میگذاریم، باز هم عدد 73 رقمی جدیدی بوجود میآید كه ضریبی از 19 است.
1022160240366143053065732918309200108114012501328911430152001681710184019 =
19 X 5379790738 …)
________________________________________
13- برای هركلمه (بسم الله الرحمن الرحیم) نكات زیر را مینویسیم:
1- تعداد حروف هركلمه، مثلاً كلمه " بسم " از 3 حرف تشكیل شده (برای تشخیص برنگ قرمز نوشته شده).
2- جمع ارزش ابجدی هر كلمه، مثلاً كلمه " بسم " جمع ارزش حروف آن 102 میباشد.
3- ارزش ابجدی هر حرف در هر كلمه، مثلاً كلمه " بسم " از حروف (ب، س، م) تشكیل گردیده كه ارزش هر حرف به ترتیب ( 2 و 60 و 40 ) میباشد.

اگر پس از تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی هر كلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن كلمه را بگذاریم
یك عدد 48 رقمی بوجود میآید كه باز ضریب 19 دارد.
310226040466130305632913020084050628913020081040 =
19 X 1632768634 …)
________________________________________
14- در این مرحله پس از تعداد حروف هر كلمه ارزش هر حرف آن كلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مینویسم
كه این بار هم عدد 48 رقمی بدست می آید كه باز هم ضریبی از 19 میباشد.
326040102413030566613020084050329613020081040289 =
19 X 1716000539 …)
________________________________________
15- اگر شماره ترتیب حروف هركلمه را با شماره ترتیب حروف كلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع كنیم
عددی 12 رقمی بدست میآید كه باز هم ضریبی از 19 میباشد.
123 + 4567 + 8910111213 + 141516171819 =
150426287722 =
19 X 7917173038
________________________________________
16- اگر شماره ترتیب هر كلمه را پس از شماره ترتیب حروف هر كلمه بگذاریم عدد 23 رقمی بدست میآید
كه باز هم ضریبی از 19 میباشد
123145672891011121331415161718194 =
19 X 648135120479 …)
________________________________________
17- اگر تعداد كلمات "بسم الله الرحمن الرحیم" (4) را اول بنویسیم و تعداد حروف (19) آن را بعد از آن بنویسم
و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (786) آن را بنویسیم عدد 6 رقمی بوجود میاید كه ضریبی از 19 میباشد.
(برای تشخیص زیر آن اعداد خط كشیده شده است).
4 19 786 = 19 X 22094
________________________________________
18- اگر رقم های رابطه 17 را برعکس بنویسیم ضریب 19 خواهد داشت.
36206 x 19 = 4 91 687
________________________________________
19- اگر شماره آیه )بسم الله الرحمن الرحیم( كه اولین آیه قرآن است بنویسیم و بعد تعداد حروف آن (19) را بنویسم
و بعد تعداد حروف هر كلمه را بنویسیم باز ضریبی از 19 میباشد.
174 X 19 X 19 X 19 = 3466 19 1
باید توجه داشت که هر یکی از این رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به 10 میباشد.
چون احتمال بین صفر تا 9 را دارد.
برای مثال: در شماره 4 عدد 102 شامل رقم های 1 و 0 و 2 می باشد و عدد 66 شامل رقم های 6 و 6 می باشد
و عدد 329 شامل رقم های 3 و 2 و 9 می باشد و عدد 289 شامل رقم های 2 و 8 و 9 می باشد، لذا امکان
درست کردن آن یک میلیون میلیاردیم یعنی ( 10 به توان 15 - ) یعنی 1000000000000000 / 1 می باشد.

اگر چهار کلمه ای که در "بسم الله الرحمن الرحیم" وجود دارد برای اینکه ارقامش مطابق حساب ابجد 19 بار قابل تقسیم به 19 باشد،
امکان آن 19 بار 19 / 1 ضرب در 19 / 1 است.
یعنی 37589973457545958193355601 / 1


جمعه 30/11/1388 - 8:4 - 0 تشکر 183764

با سلام بحث مشابهی در انجمن معارف با عنوان قرآن و سیستم اعدادی اومده یا علی

 
سیب‌سرخ‌60- غریبی‌آشنا       وبلاگم: ماه تابان من 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی