انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 3053)
جمعه 18/10/1388 - 14:50 -0 تشکر 174844
"پیشینیه دین ودینداری در جزیره العرب "

به نام خدا

سلام

 

 

پیشینه دین و دینداری در جزیرة العرب

 

ما در این بخش از اعتقادات دینی و شریعت عملی مربوط به آن اعتقادات، سخن خواهیم گفت؛

 

مهمترین این معتقدات در جزیرةالعرب عبارت بود

 

از شرک، یهودیت، نصرانیت و حنفیت.

 

 

در تمام یادگارهای شعری و غیر شعری عرب، سخن از ابراهیم، کعبه و مسایلی است که در ارتباط با شریعت ابراهیمی میباشد. بنابراین آنچه از نظر اعتقادی در این جزیره سابقه تاریخی دارد، اعتقاد به توحید است، این اعتقاد به مرور زمان به شرک تبدیل میشد.

 

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:52 - 0 تشکر 174845

به نام خدا

سلام

در این مورد علل چندی ذکر شده است:

الف: اولین علت، مطلبی است که ابنکلبی نسبشناس معروف آن را اظهار کرده است. او میگوید: چیزی که سبب شد مردم جزیرة العرب دست از آیین ابراهیمی برداشته و به عبادت سنگ و بت بپردازند؛ این بود که هر مسافری که از مکه خارج میشد، سنگی از سنگهای حرم را همراه خویش بر می گرفت و در مسافرت هر جا توقف میکرد، آن را بر زمین مینهاد و گرد آن طواف میکرد، همان گونه که به طواف کعبه میپرداخت، این عمل به دلیل اعتقاد آنان به کعبه و حرم بوده است، آنان کعبه را محترم میشمرده و آیین حج و عمره به جای میآوردند. پس از آن رفته رفته این عمل آنان به پرستش آنچه بدان علاقه داشتند منجر شده و آنها آیین سابق خود را فراموش کردند، آنان دین ابراهیم و اسماعیل(ع) را دگرگون نمودند و بتپرست شدند.بلوغ الارب ج1 ص179

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:54 - 0 تشکر 174847

به نام خدا

سلام

ب: در روایات تاریخی به نکته دیگری در این زمینه اشاره شده و آن این که عمرو بن لحیّ عاملی برای بتپرست شدن مردم بوده است، او از شامات بتی را به نام هبل به مکه آورد و مردم را دعوت به پرستش آن نمود. از اینجا بود که کمکم بتپرستی گسترش یافت. از پیامبر نیز نقل شده که عمرو بن لحیّ نخستین کسی بوده که دین عرب را تغییر داده است. .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:55 - 0 تشکر 174848

به نام خدا

سلام

ج: گفته شده، اساس بتپرستی ناشی از تنزیهی بوده که علمای سلف برای خدا قایل شدهاند. آنها خدا را از هر چیزی منزه میکرده و به مردم نیز چنین میآموختند، زمانی که دیدند مردم قائل به «تعطیل» شدند.

برای آنان بتهایی قرار داده و به پرده پوشاندند و با سجود خود در مقابل آنها تعظیم کردند تا به واسطه آنها از خدایی که بر آنها غایب است یاد کنند. . نیاز به گفتن ندارد که این دلیل نمیبایستی مربوط به جاهلیت باشد، زیرا این قبیل مباحث کلامی، در میان آنها مطرح نبوده است.

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:56 - 0 تشکر 174849

به نام خدا

سلام

د: یعقوبی در تحلیل خود از بت پرستی و عامل آن میگوید: بتپرستی از هنگامی آغاز شد که وقتی یکی از مردم میمرد، اقوام او، مجسمهای از وی ساخته و به یاد او آن را محترم میداشتند، اخلاف آنها پس از سالها گمان کردند که اینها خدایان آنها هستند؛

[ شاهد این امر، میتواند سخن مشرکین با پیامبر(ص) باشد که میگفتند: این بتها اقوام گذشته هستند که مطیع خدا بوده، ما صورتی از آنها ساخته و عبادتشان میکنیم.

در مورد سه بت مشهور، یعوق و یغوث و نسر، گفته شده: اینها از قوم نوح بودهاند و افرادی صالح بودند، بعدها مجسمه آنان به صورت بت درآمد.

در مورد لات نیز گفته شده: او در واقع مرد صالحی بوده است که غذا برای حاجیان درست میکرده، وقتی او مرد، تمثالی از او درست کردند، بر آن بنایی ساختند و اسمش را «بیت الربه» نهادند.[

ابن قیّم بررسی علل بتپرستی گفته است: تعظیم مردگان سبب شد تا کم کم صورتهایی از آنها به شکل بت ساخته شود.

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:56 - 0 تشکر 174850

به نام خدا

سلام

ه: عامل دیگری که در اشاعه شرک سهم عظیمی به خود اختصاص داده، اختلافاتی بوده که در میان قبایل وجود داشته است، به تعبیر دیگر مسایل اجتماعی و سیاسی نیز خود عاملی برای اشاعه و گسترش بتپرستی بوده است. استمرار جنگ و درگیری بین قبایل موجد فرهنگی بود که مهمترین نمودش جدا کردن قبایل از یکدیگر بود. بر پایه این فرهنگ، قبایل از هم فاصله میگرفتند و سعی داشتند هر شرافت و افتخاری که وجود دارد، نصیب خود کرده و قبیله مقابل خود را از بین ببرند.

کمکم این اختلافات تا آنجا گسترش یافت که توحیدرا درمعرض دگرگونی قرار داده و زمینه را برای این که هر قبیله خدایی مخصوص به خود داشته باشد فراهم کرد. وقتی ما نتیجه توحید عملی را در جامعه، وحدت قشرهای مختلف مردم در جهت واحد و بسوی خدای متعال بدانیم از وجود اختلاف وتشتت در میان مردم نمیتوان جز اختلاف میان خدایان را انتظار داشت. آنها باید خدایی را انتخاب میکردند که دشمن آنها را از بین ببرد، طبعاً دشمن هم خدایی را انتخاب میکرد که اینها را از بین ببرد. وقتی عمروبن لحی به شام رفت، دید مردم بت میپرستند. گفت اینها چیست که میپرستید؟ گفتند: خدایانی است که از آنها برای غلبه بر دشمن کمک میگیریم.

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:57 - 0 تشکر 174851

به نام خدا

سلام

زمانی که دیگر اعراب عظمت کعبه و نقش آن را در افزونی پرقدرت قریش مشاهده کردند، در مناطق خود نیز کعبه ساختند تا از این افتخار بیبهره نباشند. در نجران کعبهای توسط بنو عبدالمَدان ساخته شد و این قبل از آمدن نصرانیها به نجران بوده است.[28] کعبهای در غطفان در مقابل خانه خدا ساخته و برای آن صفا و مروه هم درست کردند.[29] کعبهای در یمن که آن نیز در مقابل کعبه مکه توسط ابرهه ساخته شد.[30] این گویا کلیسا بوده است. در شام نیز کعبه شامیه ساختند.[31] در سرزمینی در میان کوفه و بصره نیز کعبهای وجود داشته است.[32] بسیاری از اینها قصدشان بر این بود تا عرب را از حج کعبه بازداشته و به کعبه خود روانه کنند؛ در مورد ابرهه این مسأله مسلم است.[33] .آلوسی میگوید: عرب جاهلی متفرق و متشتت بودند... و لذا عیدهای هر قبیله با قبایل دیگر متفاوت بود.[34] .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:57 - 0 تشکر 174853

به نام خدا

سلام

و: قرآن بتپرستی مردم را ناشی از جهالت و عدم علم میداند، زیرا در واقع این جهالت است که سبب رخنه عقاید شرک آلود در وجود آنان شده و از اعتقاد به توحید بازشان داشته است. قرآن در این باره میفرماید: «و خَرقُوا لَهُ بَنین و بَناتَبِغَیْر ِعلْم»[35]

و در آیه دیگر آمده است: «و یَعْبدون من دون اللّه مالَمْ نُنَزّل بِهِ سُلطاناً وَ ما لَیس لَهم بِهِ عِلْم»[36]

و سوای چیزی را میپرستند که هیچ دلیلی بر وجودش نازل شده است و هیچ دانشی بدان ندارند.

بطور یقین، جهالت ریشه عمده تمام انحرافات در تاریخ بشر بوده است. هواپرستی، حتی با داشتن علم و دانش، نوعی دیگر از جهالت است. در این میان بودند کسانی که با عمرو بن لحّی که نه تنها بتپرستی را رواج داد بلکه بسیاری از احکام دیگر ابراهیم را تغییر داد مخالفت کردند.[37]

تقلید کورکورانه نیز از جمله عوامل شیوع بت پرستی بوده است. همه عوامل مذکور در انحراف مردم از توحید و رواج بتپرستی نقش داشتهاند و هر کدام بخشی از این انحراف را به وجود آوردهاند.

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:58 - 0 تشکر 174854

به نام خدا

سلام

و: قرآن بتپرستی مردم را ناشی از جهالت و عدم علم میداند، زیرا در واقع این جهالت است که سبب رخنه عقاید شرک آلود در وجود آنان شده و از اعتقاد به توحید بازشان داشته است. قرآن در این باره میفرماید: «و خَرقُوا لَهُ بَنین و بَناتَبِغَیْر ِعلْم»[35]

و در آیه دیگر آمده است: «و یَعْبدون من دون اللّه مالَمْ نُنَزّل بِهِ سُلطاناً وَ ما لَیس لَهم بِهِ عِلْم»[36]

و سوای چیزی را میپرستند که هیچ دلیلی بر وجودش نازل شده است و هیچ دانشی بدان ندارند.

بطور یقین، جهالت ریشه عمده تمام انحرافات در تاریخ بشر بوده است. هواپرستی، حتی با داشتن علم و دانش، نوعی دیگر از جهالت است. در این میان بودند کسانی که با عمرو بن لحّی که نه تنها بتپرستی را رواج داد بلکه بسیاری از احکام دیگر ابراهیم را تغییر داد مخالفت کردند.[37]

تقلید کورکورانه نیز از جمله عوامل شیوع بت پرستی بوده است. همه عوامل مذکور در انحراف مردم از توحید و رواج بتپرستی نقش داشتهاند و هر کدام بخشی از این انحراف را به وجود آوردهاند.

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:58 - 0 تشکر 174855

به نام خدا

سلام

یهود در جزیرة العرب

از آن جهت به آنان یهودی گفته شده که منتسب به یهودا فرزند یعقوب هستند،[1] شاید هم بدان جهت باشد که یهود اسم یک قبیلهای یا شهری[2] بوده است. در هر حال شاید اسم فرزند یعقوب بر کل قبیله اطلاق شده باشد. یهودیان که در شمار اهل کتابند، در زمان بعثت، بطور نیمه گستردهای در جزیرهالعرب حضور داشتند. از برخوردهایی که قرآن با یهودیان، بویژه در سورههای مدنی دارد، چنین به دست میآید که حضور آنها در یثرب زیادتر از مناطق دیگر بوده چنانکه کتب تاریخی نیز بدین مطلب اذعان دارند. یعقوبی میگوید: مناطق یهودینشین بیشتر همان منطقه یثرب و یمن بوده است.[3]

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 18/10/1388 - 14:59 - 0 تشکر 174856

به نام خدا

سلام

ابنقتیبه نیز نقل میکند که یهودیت بیشتر در قبیله حمیر و کنانه و بنیحارث بن کعب و کنده بوده است.[4] از برخی منابع نیز به دست میآید که گروههایی از اوس و خزرج، به علت همنشینی با یهود در محله خیبر و بنیقریظه یهودی شدند، همچنان که تعدادی از بنیحارث بن کعب و عدهای از قبیله غسّان و جذام نیز یهودی گشتند.[5] .

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی