فرهنگ پایداری (بازدید: 492)
دوشنبه 20/7/1388 - 13:18 -0 تشکر 157804
طلایه دار ان عزت و افتخار

پیروزی عزت مدارانه ا نقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) با الگو برداری از نهضت عا شورای حسینی ضمن آنكه مكتب تشیع و اندیشه های اسلام ناب محمدی را احیا و محرومان و مظلومان و مستضعفان را از نا امیدی و افسردگی در آورد و بذر امید در دل آزادگان جهان شكو فا كرد لرزه براندام استكبار جهانی انداخت و مبانی فكری غرب را به بزرگترین چالش فرا روی خود دعوت كرد

 

ا نقلاب اسلامی ایران همچون نهضت امام حسین(ع ) عظیم و همه جانبه بود ودر تداوم نهضت عا شورا كاركرد احیا اسلام را پس از چهارده قرن به بهترین صورت ،ممكن ساخت همانطور كه نهضت امام حسین(ع) به عنوان یك حركت فرهنگی ابتدا انسانها را از درون متحول كرد و پس از آن منجر به تحولات بیرونی گردید .

 

ا نقلاب اسلامی ایران نیز جانها را ابتدا متحول و سپس نظام سیاسی كشور را دچار تحول و مردم را از استبداد داخلی رهاند با پیروزی انقلاب اسلامی موج تو طئه های جدید آغاز شد و استكبار جهانی با دخالتهای آشكار و پنهان سعی در ایجاد جریانهای انحرافی در نهضت داشت تا آنكه دانشجویان پیرو خط امام شیشه عمر ((دیو كاخ سفید)) را بر سنگ اراده الهی كوبیدند ولانه جاسوسی(سفارتخانه) آمریكا را فتح كردند و حماسه عظیمی آفریدند كه امام آن را به حق انقلاب دوم و انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامیدند از این تاریخ به بعد بود كه استكبار جهانی برای نابودی و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران دست به هر عملی زد و مردم غیور ایران و بالاخص بسیجیان با الگو قرار دادن نهضت حسینی به مبارزه با استكبار جهانی رفته و بحمدا…. تا كنون تمامی تو طئه های دشمنان نقش بر آب شده است .

 

در موضوع مقاله سه واژه كلیدی عزت حسینی ،استكبار و بسیج به چشم می خورد كه ابتدا به بررسی این كلید واژه می پردازیم

 

ادامه در پاسخ ها

من مفتخرم که در به رویم وا شد     ماتم کده ی غمت مرا مأوا شد

من مفتخرم نامه عمر سیهم        با اشک غمِ تو شسته و امضا شد

اینجا و میان قبرو محشر گویم     من مفتخرم که مادرم زهرا(س)شد

  http://www.ahlebasyrat.blogfa.com

دوشنبه 20/7/1388 - 13:19 - 0 تشکر 157805

عـزت و افـتخـار حـسینـی

-آزادگی و عزت نفس امام

ویژگی ممتازی كه شخصیت امامþحسین(ع) را از دیگران امتیاز می بخشید، «حریت، آزادگی، عظمت روح و عزت نفس» آن حضرت بود. روح بزرگ و بزرگوار او مانع می شد كه در برابر ظلم و ستم به بندگان خدا تنها نظارهþگر باشد، بدعتها را در دین خدا مشاهده كند، حاكمیت اشرار را بر سرنوشت جامعه ببیند و تحمّل نماید.

روح آزاده و توأم با شجاعت، از آن حضرت شخصیتی ساخته بود كه در برابر ظلم و بی عدالتی قیام كند، شجاعتی كه سرسختþترین دشمنان امام نیز بدان معترف بودند. امام هیچþگاه در برابر اهانتهای امویان به پدر بزرگوارش علی(ع) سكوت نمی كرد. بارها مروان بن حكم را به خاطر بدگویی به علی(ع) توبیخ كرد.

شجاعت و آزاد منشی امام سبب می شد كه اجازه ندهد هیچ زورگو و ستمگری حق او یا دیگری را تضعیف كند.

معاویة هیچþگاه به خود جرأت نداد كه به سخنان تند و انتقادآمیز امام پاسخ متقابل دهد. هر چند اطرافیان و جوانان ناپختهþای چون مروان و یزید او را تحریك كردند كه پاسخ امام را به تندی بدهد، اما او كه حسین بن علی(ع) را خوب می شناخت، همواره از برخورد تند با آن حضرت پرهیز داشت.

معاویه پس از كشتن حجر بن عدی و شیعیان علی(ع) در سفر حج با امام حسین(ع) روبه رو شد و به امام گفت: «آیا خبرداری كه ما با حجر و شیعیان پدرت چه كردیم؟ آنان را كشتیم و كفن پوشانیدیم و بر آنان نماز گزاردیم». او كه گمان مىþكرد با این سخن ضربهþای بر امام وارد كرده و امام را از هرگونه حركت و قیامی باز میþدارد، بىþدرنگ این پاسخ را از امام دریافت كرد:

«ولى اگر ما پیروان تو را بكشیم، آنان را كفن نمیþپوشانیم، بر آنان نماز نمی گذاریم و دفن نمی كنیم ،یعنی تو و پیروانت را كافر می دانیم.معاویه معترف بود كه در حسین بن علی جز شجاعت ندیده است. او را به پدرش علی بن ابی طالب تشبیه می كرد.

عزت و افتخار حسینی از دیدگاه رهبری

((از سه بعد با سه دیدگاه ،این نهضت عظیم را كه در تاریخ اینجور مانده گار شده است میشود نگاه كرد در هرسه بعد آنچه كه بیش از همه چشم را پر می كند احساس عزت وسر بلندی و افتخار است یك بعد مبارزه حق است در مقابل باطل این كاری بود كه امام حسین(ع) كرد .

حركت انقلابی و اصلاحی حسین بن علی چنین كرد . یك بعد دیگر نهضت حسین بن علی تجسم معنویت و اخلا ق است بعد سوم هم فجایع و مصیبتهای عاشورا است غصه ها وغم ها و خون دلها عا شوراست كه این بیشتر در میان مردم رایج است غالبا مصیبتها را می خوانیم لیكن درهمین صحنه سوم كه صحنه مصیبتها است باز در اینجا عزت و افتخار است ))

من مفتخرم که در به رویم وا شد     ماتم کده ی غمت مرا مأوا شد

من مفتخرم نامه عمر سیهم        با اشک غمِ تو شسته و امضا شد

اینجا و میان قبرو محشر گویم     من مفتخرم که مادرم زهرا(س)شد

  http://www.ahlebasyrat.blogfa.com

دوشنبه 20/7/1388 - 13:22 - 0 تشکر 157806

اسـتكبـار

استكبار در تعریف لغوی به معنای بزرگ دیدن كسی یا چیزی ،بزرگی نمودن،از خود بزرگمنشی و تكبر كردن است.در مو ضو ع بحث ما ،جنبه مبالغه و زیاده روی در تكبر مد نظر می باشد.كه در افراد ،هر چه بزرگی و منزلت هست منحصر به خود می دانند.به همین دلیل به شیوه تفكر و منش عملی آنها استكبار و به خود آنها مستكبر می گو یند. استكبار با استدلال خود پسندانه و تمرد شیطان آغاز شد ،كه از اطاعت امر الهی در سجده بر انسان سر پیچی كردو كبر ورزید واز همان زمانی كه شیطان سو گند خورد بشر را گمراه می كند استكبار شكل گرفت و به همراه قدرت گسترش یا فت .

- عوامل شكل گیری استكبار

- پایه های فكری و اعتقادی استكباربرسه اصل استوار است

۱- اعتقاد به برتری نژادی:

واژههای نژاد پرستی،نژاد باوری و برتری نژادی برای تبیین عقیده ای گفته می شودكه میان گروههای انسانی به دلیل تفاوتهای وراثتی و نژادی تفاوت قائل اند و بین خصوصیات نژادی و ارثی و میزان درجه هوشمندی و خلاقیتهای فرهنگی آنان رابطه مستقیم می بینند .

مستكبران معتقدند كه خداوند آنان را موجودات ویژه ای آفریده است و دیگران در مقایسه با آنان كمیها و كاستیهایی دارندامروزه نیز شاهدیم كه حالت استكبار به همین دلیل در بسیاری افراد یا نظامها به وجود می آید چرا كه ذاتا خود را از نژاد برتر تصور می كنند عامل اصلی نژاد پرستی همین حالت برتر بینی یك نژاد بر دیگر نژادهاست بطوری كه آریایی به نژاد خود فخر می كند و آمریكایی باروری مغز خویش را را بیش از دیگر ملل دنیا می شمارد .

۲- انكار واقعیتهای جهان:

عامل دیگر شكل گیری استكبار عدم اعتقاد به واقعیتهای جهان و به عبارت دیگر انكار حقایق و قوانین و سنتهای الهی است .بطوری كه مستكبران از آنچه در اطرافشان و در جهان می گذرد غافلند و توجهی به آنچه در عالم واقعیت وجود دارد ،ندارندبلكه تنها منافع خود را واقعیت و حقیقت فرض می نماید

۳- جذبه های حكومت و قدرت:

از جمله عوامل شكل گیری استكبار امكانات مادی و قدرت حكومتی را می توان نام برد بطوری كه به محض اینكه انسانهایی غیر مومن قدرت وامكانات پیدا می كنند بتدریج روحیة بی دینی در آنان تقویت شده و از خدا غافل می شوند و تنها عنایت الهی و ایمان قوی می تواندانسانی را با داشتن مجموعه ای از قدرت ،ریاست و ثروت از تند باد انحراف و لغزش حفظ كند

- روشهای اجرایی و عملی استكبار جهانی

۱- شیوهای نظامی

   الف- دخالت و حضور مستقیم نظامی

    ب- توطئه و حضور غیر مستقیم

    ج- ایجاد درگیریهای داخلی،منطقه ای و مرزی

۲- شیوه های سیاسی

    الف- تسلط بر افكار عمومی

    ب- تفرقه افكنی و از بین بردن وحدت و همبستگی ملی

ج- وسیله قرار دادن مجامع وسازمانهای بین المللی

  د- حمایت از رژیمهای وابسته و سركوب جنبشهای مخالف و حركتهای مردمی

۳- شیوه های فرهنگی واجتماعی

    الف- نفی اصالتهای فرهنگی و ارزشهای انسانی

    ب- نفوذ و كنترل نظام آموزش

    ج- اشاعه و گسترش فساد

    د- القای افكار ملی گرایی

ه- جدایی دین از سیاست

۴- شیوههای اقتصادی

   الف- ایجاد وابستگی و تك محصولی كردن اقتصاد كشور

   ب- متلاشی كردن اقتصاد ملی و سنتی

   ج- تشكیل انحصارات بین المللی

   د- وام دادن و بدهكار كردن كشورها

من مفتخرم که در به رویم وا شد     ماتم کده ی غمت مرا مأوا شد

من مفتخرم نامه عمر سیهم        با اشک غمِ تو شسته و امضا شد

اینجا و میان قبرو محشر گویم     من مفتخرم که مادرم زهرا(س)شد

  http://www.ahlebasyrat.blogfa.com

دوشنبه 20/7/1388 - 13:29 - 0 تشکر 157807

بـسـیـج

با پیروزی ا نقلاب اسلامی در ایران ،مواجهة قدرتهای استكباری جهانی با آن كاملا قابل پیشبینی بود.چرا كه وقوع انقلاب مذهبی درپایگاه اصلی آمریكا در خاورمیانه به هیچ وجه نمی توانست خوشایند غرب باشد و از سوی دیگر با توجه به بعد مذهبی شوروی را به مواجه وادار می كرد رهبر كبیر ا نقلاب اسلامی با درك عمیق خود از اوضاع داخلی و خارجی و به دلایلی چون

۱- نیاز به تداوم گفتمان مبتنی بر دعوت و حركت

۲- حفاظت از پایگاه مركزی ا نقلاب اسلامی

دستور تشكیل بسیج مستضعفان را صادركردند و فرمودند:

((مملكتـی كه بیست میلیون جـوان دارد،بـایدبیست میلیون تفنگـدار داشتـه باشـد))

مقام معظم رهبری بسیج را اینگونه تعریف می كنند :

((بسیج عبارت است از مجموعهای كه در آن پا كترین انسانها ،فداكارترین و آماده به كارترین جوانان كشور در راه اهداف عالی این ملت و برای كامل رساندن و به خوشبختی رساندن این كشور جمع شده اند.بسیج عبارت است از تشكیلاتی كه در آن افراد متفرق وتنها ،به یك مجموعه عظیم و منسجم ،به یك مجموعه آگاه ،متعهد،بصیر وبینا به مسایل كشورو به نیاز ملت تبدیل می شوند )).

- بسیج طلایه دار عزت حسینی در مبارزه با استكبار جهانی : همانگونه كه مقام معظم رهبری عزت و افتخار حسینی را تبین كردند یكی از ابعاد نهضت

حسینی كه مایه عزت و افتخار است مبارزه حق با باطل است وبسیجیان نیز با اطاعت از فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری و با اقتدا به نهضت عاشورای حسینی پا در عرصه مبارزه با استكبار جهانی گذاشته اند و در این راه از هیچگونه فداكاری دریغ نكرده اند و با توجه به اینكه در هر دوره استكبار جهانی از شیو ههای مختلفی استفاده كرده و می كنند بسیجیان نیز در هر زمان خود را با امكانات مورد نیاز مسلح به جنگ با استكبار جها نی می روند كه به گروههای زیر تقسیم بندی می كنیم .

الف- :شیوه نظامی

۱- مبارزه با تها جمات نظامی خارجی:

یكی از مهمترین اقدامات استكبار برای نابودی این مملكت ،شعله ور كردن آتش جنگ بود و هما هنگی گسترده استكبار جهانی در جهت مقابله با ا نقلاب اسلامی ایران مشو ق تعیین كنندهای برای رژیم عراق برای حمله به كشور ما ،به امید واهی و خیالپردازانه پیروزی سریع و چند روزه بود.

در اولین روزهای جنگ ،دهها هزار تن از نیروهای مردمی و داوطلب با پیام امام(ره) برای كمك به نیروهای نظامی عازم جبهه ها شدند و فلسفه تاسیس بسیج كه امام یك سال پیش دستور تشكیل آنرا صادر كرده بود آشكار شد ورود نیروهای بسیجی به صحنه در زمانی بود كه هنوز دو سال از پیروزی انقلاب نمی گذشت و ارتش ایران سازمان چندانی نداشت چرا كه از یك سو بسیاری از سران آن یا فرار كرده بودند یابه دست دادگاههای انقلابی اعدام یا به زندان انداخته شده بودند و نیز در زمان استبداد شا هنشاهی ارتش ایران توسط مستشاران اداره می شد و نیز از نظر امكانات كاملا وابسته به خارج بود و از سوی دیگر بخشی از توان و نیروی انسانی و امكانات و تجهیزات در كنترل مناقشات جدایی طلبانه داخلی هزینه شده بود .

با ورود نیروهای بسیج بود كه تمام معادلات دشمن بر هم خورد و ایران هشت سال جنگ تحمیلی را تحمل كرد ولی هرگز در مقابل دشمن سر تعظیم فرود نیاورد این همان ایران بود كه در جریان جنگ جهانی دوم بیش از چند ساعت در مقابل قوای خارجی مقاومت نكرد

و اینگونه بود كه بسیج در یكی از مهمترین آزمایشات با تكیه بر قدرت الهی و اقتدا به سیدالشهداء عزت و افتخار را برای ا نقلاب اسلامی به ارمغان آورد.

۲- كنترل مناقشـات و آشوبهـای داخلـی

استكبار جهانی همواره با استفاده از ایجاد آشوبهای داخلی سعی در منحرف كردن انقلاب داشته كه بسیاری از این آشوبها توسط بسیج كنترل شده است كه نمونه بارز آن حادثه كوی دانشگاه است

- حـادثه كـوی دانشگـاه

پنجشنبه شب ۱۷ تیر ماه ۱۳۷۸ تعدادی از دانشجویان ساكن در كوی دانشگاه تهران در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام دست به تجمع و راهپیمایی غیر قانونی به سمت بیرون كوی زدند اخطارههای نیروی انتظامی مبنی بر پایان دادن به راهپیمایی غیر قانونی و بازگشت آنها به كوی نیز تاثیر نداشت و دخالت نیروی انتظامی و بی تدبیری چند تن از مسولان آن در ورود به داخل كوی و خوابگاه و برخورد با دانشجویان بردامنه غائله بیش از پیش افزوده شد

از روز ۱۹/ ۴/۱۳۸۱به بعد به موازات تجمعات و تظاهرات غیر قانونی دانشجویان كه با هدایت دفتر تحكیم وحدت و برخی جریانهاو چهرههای به اصطلاح دوم خردادی صورت گرفت آشوب طلبانی كه از سوی دشمنان انقلاب اسلامی و در راس انها آمریكا حمایت و هدایت می شدند نیز با استفاده از برخی اراذل و اوباش داخلی به سوء استفاده از فرصت پیش امده پرداختند و امنیت شهر تهران را برای چند روز متوالی به مخاطره انداختند آتش زدن اتوبوسهای شركت واحد و خودروههای دولتی به خصوص نیروی انتظامی ،شكستن شیشه مغازه ها ،تخریب بانكها و غارت اموال آنها و تخریب بخشی از مسجد هدایت و هتك حرمت نسبت به قران كریم و نماز گزاران و تخریب و غارت اموال تعدادی از مغازه های بازار تهران و…. پرداختند و به موازات تهران افراد آشوب طلب در برخی از شهرستانها به تظاهرات غیر قانونی ،آشوب و تخریب اموال عمومی پرداختند

-سخنرانی و پیام رهبری و حضور بسیجیان در صحنه

مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ پیامی را خطاب به ملت رشید ،مسلمان ایران و بسیجیان صادر فرمودند در بخشی از این پیام آمده بود:

((ملت رشید وغیور ایران ،مردم عزیز تهران دو روز است كه جمعی از اشرار با كمك همراهی برخی از گروههای سیاسی ور شكسته و با تشویق و پشتیبانی دشمنان خارجی در سطح تهران ،به فساد و تخریب اموال و ارعاب و عربده جویی پرداخته و موجب سلب امنیت و آسایش مردم شده اندبه مسولان دردولت و به خصوص مسولان امنیت عمومی تاكید شده است كه با درایت و قدرت عناصر مفسد و محارب را برجای خود بنشانند به خصوص فرزندان بسیجی ام باید آمادگی های لازم را در خود حفظ كنند و با حضور خود در هر صحنه ای كه حضور آنان در آن لازم است دشمنان ذبون را مرعوب و منكوب سازند ))

متعاقب این پیام بسیجیان فداكار كه همواره پشتیبان واقعی انقلاب و نظام بودند و از شروع غائله در صحنه حاضر و منتظر امر رهبری بودند با حضور فعال وجدی در كنار نیروی انتظامی به مقابله با شرارت اشرار و تخریب اموال عمومی توسط آشوب گران پرداختند

ب- :شیوه فرهنگی :

ناكامی و شكست استكبار جهانی در مقابله مستقیم با انقلاب اسلامی در عرصه براندازی آشكاربا برپایی جنگ تحمیلی و مناقشات خود مختاری و جدایی طلبانه در اقصی نقاط جمهوری اسلامی ایران ، توجه آنان را به ابعاد فرهنگی انقلاب اسلامی معطوف نمود واضح است كه ساز و كار دشمن در این میدان با عرصه تهدیدات سخت علیه نظام متفاوت است.

اهداف استكبار جهانی از تهاجم فرهنگی

از اهدافی كه استكبار جهانی درتهاجم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی دنبال می كند می توان به ،حذف دین از عرصه سیاسی و اجتماعی كشور،حذف روحانیت،حذف ولایت مطلقه فقیه،حذف نهادهای انقلابی،توقف صدور و اجرای احكام اسلام، بازگشت به سنتهای ما قبل اسلام ،تحریكات و تعصبات قومی و نفوذ و استحاله یاران انقلاب ،سست كردن پایه های ایمان جوانان ،سوق دادن جوانان بسمت فساد و ابتذال و اعتیاداشاره كرد

مقام معظم رهبریدر تبیین این بعد از تحركات دشمن ،درمورخ ۲۴/۹/۷۷ در دیدار با فرماندهان سپاه می فرمایند:

((من در پنج شش سال قبل ار این احساس كردم یك حركت خزنده فرهنگی دركشور دارد شروع می شود.برای چه؟برای هدف قرار دادن نقطه اصلی ،نقطه اصلی ، نقطه اصلی چیست؟ایمان مردم ،ایمان نقطه اصلی است منشا همه خیرات و بركات ایمان است ایمان به ان حقیقت روشن و تابناكی كه توانست ملت ایران را از ظلم وجور استبداد نجات دهد ،…همان ایمان بود كه توانست در همه میدانها بهترین جوانان كشور را بـسیـج كند،برای كارهای بزرگ))

پس از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر رویكرد دشمن به تهاجم فرهنگی ، نیروهای بسیج همچون گذشته وارد صحنه و میدان شدند تا از انقلاب اسلامی در مقابل این تهاجم دفاع كند از كارهای بسیج در این راستا می توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱- گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر

۲- بالا بردن شناخت جامعه خصوصا جوانان نسبت به ماهیت دشمنان داخلی و خارجی

۳- كوشش برای ارتباط با نسل جوان و انتقال ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلابی

۴- ترویج و اشاعه معنویت در مقابله با فرهنگ دنیا طلبی و مادیگرایی افراطی

۵- اشاعه چهره واقعی اسلام در مقابل تلاش غرب برای اشاعه چهره غیر واقعی از اسلام

۶- تلاش برای محكم كردن بنیانها ی مسلم دینی

۷- دفاع از مبانی ارزشی و پایه های اعتقادی و مقابله با تحریف حقایق

۸- تبیین عدم تفكیك دین از سیاست ودنیا از آخرت

۹- ترویج عدم تضاد دین با علم وتوسعه با حضور فعال در صحنه های علمی كشور وجهان

۱۰- زنده نگاه داشتن ارزشهای دفاع مقدس

۱۱- تلاش برای گسترش روحیه ایثار ،شهادت وخود اتكایی در جامعه

۱۲- انتقال ارزشها ودستاوردهای انقلاب به جامعه بخصوص نسل سوم انقلاب

۱۳- گسترش فرهنگ انتظار در جامعه

۱۴- آشنایی جامعه با تهاجم فرهنگی و ابزار وروشهای مقابله با آن

۱۵- فراهم آوردن محیطی سالم و معنوی برای اوقات فراغت جوانان

۱۶- ایجاد روحیه امید در مردم بویژه نسل جوان

۱۷- تلاش در راستای گسترش فرهنگ قرانی در جامعه

ج- :شیوه سیاسی-امنیتی:

از دیگر روشهای استكبار جهانی برای مقابله با انقلاب اسلامی استفاده از شیوهای سیاسی-امنیتی است كه در این راه از روشهایی چون ایجاد ناامنی در جامعه ،گسترش جو بی اعتمادیو یاس ،ایجاد تشكیلات،احزاب و نشریات وابسته ،تخریب و بی اعتبار ساختن نهادهای قضایی ،امنیتی و نظامی وایجاد چتر حمایتی برای ضد انقلاب ،تشدید اختلافات داخلی و تبدیل ان به مخاصمات فرسایشی ،نفی كامل دستاوردهای گذشته و سیاه جلوه دادن وضعیت موجود،توهم خواندن توطئه و…. می باشد كه بسیج نیز در این صحنه حضور پیدا كرده و به مبارزه با استكبار جهانی و عناصر وابسته به آنان پرداخته كه می توان به موارد زیر اشاره كرد :

۱- تلاش برای بالا بردن بینش سیاسی جوانان به خصوص بسیجیان

۲- افشاء و مقابله با توطئه های سیاسی امنیتی استكبار جهانی

۳- افشاءماهیت عناصر خود فروخته و وابسته به دشمن

۴- آشكار ساختن ماهیت اصلاحات آمریكایی

۵- بیان و انتقال دستاوردهای انقلاب

۶- بیان و تذكر معضلات به مسئولان و اعلام آمادگی جهت حل معضلات

۷- عدم دخالت در مسائل حزبی و گروههای سیاسی

۸- تلاش برای حفظ امنیت و جلوگیری از اغتشاش وآشوب در جامعه

۹- بیان مبانی فلسفه سیاسی اسلام وحكومت دینی در مقابل مفاهیم غربی

۱۰- فعالیت برای خنثی كردن جنگ روانی دشمن برای بی اعتبار ساختن نهادهای قضایی ،امنیتی و نظامی

۱۱- اعلام انزجار از عناصر و گروههای وابسته و خود فروخته

۱۲- مبارزه با اشرار و بر هم زنندگان امنیت جامعه بخصوص در مناطق مرزی

نویسنده:برادر گرامی  مهدی حق وردی طاقانكی

من مفتخرم که در به رویم وا شد     ماتم کده ی غمت مرا مأوا شد

من مفتخرم نامه عمر سیهم        با اشک غمِ تو شسته و امضا شد

اینجا و میان قبرو محشر گویم     من مفتخرم که مادرم زهرا(س)شد

  http://www.ahlebasyrat.blogfa.com

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی