• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 52157)
شنبه 13/4/1388 - 23:56 -0 تشکر 129196
فال شیخ بهایی

بنام خدا

 

سلام

 

تا حالا تو انجمن روانشناسی انواع طالع بینی  و انواع تستهای رنگ و غیره  رو شاهد بودین.

 

اینبار یه چیز متفاوت براتون دارم كه تو همون زمینه ها كاربرد داره(طالع بینی و پیشبینی).

 

اما به انجمن ادبیات مربوط میشه

 

چرا؟

 

چون در اینجا ما تقریباً با شعر و فال سر وكار داریم.

 

اما نه فال حافظ، بلكه اینبار فال شیخ بهایی!!!.

 

شما كافیه مورد مد نظرتون رو از بین جدولهای ارائه شده پیدا كنید ، بعد با طهارت ظاهری و باطنی ، اون حرفی كه از این جدول توجه شما رو جلب كرد یا وقتی چشمتون رو میبندین انگشتتون رو اون قرار دادین رو به من بگین تا نتیجه رو بهتون اعلام كنم.

جدول1: سرانجام زندگی

ش

ب

خ

ص

ع

ع

ك

ك

ك

ب

خ

م

ا

ف

ر

ا

ا

ز

ه

ه

ت

خ

ی

ب

د

ر

م

ح

ق

ی

ت

ب

ر

د

ر

د

ش

ا

ی

ب

ب

ز

ر

و

ا

ا

ك

ل

و

غ

ه

ف

ت

ا

ا

د

ع

ع

ن

ب

ا

ت

ا

ا

ك

ش

ع

ع

ا

ا

د

ص

ی

ه

ب

ل

ا

و

ا

ا

ق

ق

خ

د

ع

م

ك

ز

ر

د

ق

ق

ب

ب

ی

خ

ز

ه

ن

م

ت

ك

ب

ب

ت

ت

ر

ی

ی

د

د

ن

و

ا

ت

ت

ب

ت

ك

ر

ز

م

گ

ب

ا

ر

ن

ك

س

خ

ن

و

و

ب

ر

ش

ی

ت

ك

ا

ی

ی

د

ص

ه

ا

ا

ن

ش

و

و

ر

ن

ر

ك

د

ی

ش

ی

و

ه

ع

س

ت

ی

ن

ر

ع

چ

ب

د

ر

ر

ا

ت

و

ك

م

د

ا

م

س

و

ا

ی

ق

ن

خ

و

ا

گ

ف

گ

ی

س

س

ا

ب

ك

ی

س

س

ا

ی

و

ر

ت

ت

ر

ت

و

ر

ت

ت

ر

ت

 
 جدول 2: طلب حاجت

ب

ع

ص

ن

ب

م

ح

ج

م

ز

گ

ك

ه

ر

ب

ه

ی

ز

ا

م

ق

ب

ذ

گ

ر

و

ر

ا

ا

ن

ج

ی

ص

ع

ر

ر

ح

س

ب

ل

ز

د

ت

ع

د

د

ز

د

ا

م

ا

ص

ی

م

ت

ح

ص

ص

ی

ی

ج

ط

ش

ب

ن

ا

م

ا

ا

ب

ن

م

ت

ل

د

ر

م

ز

ی

ج

ب

ر

آ

ك

م

ب

ك

م

د

ی

ش

ت

ر

ر

ر

د

ش

ت

ل

ق

ع

ن

و

ت

ا

ا

ز

ر

و

ا

ی

ص

ا

ح

د

ب

ن

ح

و

ا

م

ز

د

د

ق

ا

ر

ی

ب

ت

ف

ز

ش

د

ه

آ

ط

ج

و

ش

ر

آ

ك

ی

و

ر

ر

و

ع

ت

ا

ك

آ

و

ر

ن

غ

د

م

ر

ن

ب

ب

ب

ی

ر

د

ر

م

ر

ق

د

ظ

ی

ی

ر

د

د

گ

ه

گ

آ

ص

ب

ر

ا

ق

آ

ز

ب

ر

گ

ی

ی

و

ا

ك

ث

ی

ی

و

ا

ك

ذ

ن

د

د

ر

ن

ر

ن

د

د

ر

ن

ر

 
 جدول3:بسته شدن این عقد خوبه یا نه؟

گ

ا

ا

ا

ا

ا

ش

ز

ب

ا

ز

ز

ر

ی

ی

ی

ی

ی

ا

ن

ی

م

ی

ن

د

ن

ن

ن

ن

ن

د

ه

ر

ا

ن

ه

ا

ع

ع

ع

ع

ع

م

ا

و

ن

ع

ا

ی

ق

ق

ق

ق

ق

ا

ر

ن

ه

ق

ر

ع

د

د

د

د

د

ن

ك

خ

چ

د

ك

ق

م

و

ا

ب

ب

ا

س

و

ن

م

خ

د

ب

ن

گ

و

و

ز

ع

ش

ا

ث

و

ه

ا

ك

ر

د

د

ح

ی

ی

ن

ا

ی

ر

ر

ا

چ

م

ب

د

ك

ش

ك

ل

ش

ك

ك

ح

ه

ل

س

ی

ن

ز

ه

ت

ر

ه

س

ب

ن

ا

ی

ث

د

ح

گ

ی

ا

م

ت

د

ی

ل

د

آ

ر

د

و

ر

م

ی

ب

ن

ك

ا

ل

ن

ی

ن

ی

ب

ی

گ

س

ب

ن

ن

آ

گ

ن

ب

ی

گ

ا

ر

ی

ا

ب

گ

ز

ر

ك

ا

ش

ر

ز

د

ا

ش

و

ی

ا

د

ا

ش

ب

ی

ا

د

ر

د

د

ز

ر

د

ر

د

د

ز

ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جدول4:بچه پسر هست یا دختر
 

ح

د

د

ب

م

ب

ك

ب

پ

ك

د

ك

ا

ر

ر

ر

ی

ا

پ

ی

س

آ

خ

ه

م

ص

ر

و

ن

ش

س

ق

ر

ی

ت

ت

ل

د

ح

ص

م

د

ر

ی

س

د

ر

ر

ن

ف

م

ا

ا

ا

ب

ن

ت

ت

ی

ا

ط

آ

چ

ح

ی

ی

ر

د

ا

ر

ن

د

ف

ن

ی

ب

د

م

ك

ا

ی

ا

ی

خ

ه

ك

س

ف

ك

ت

ن

ن

پ

د

ك

ت

ر

چ

ت

ا

ا

و

ا

ك

س

خ

ب

ر

ا

و

ا

ل

ی

خ

ر

ا

ر

ت

خ

آ

ب

ن

ی

و

ن

ر

خ

و

ك

ر

ت

م

ش

گ

ك

ش

ب

م

و

پ

ه

ی

خ

د

ا

ه

ه

ا

و

خ

ی

س

م

خ

و

س

ر

ر

م

د

د

و

ش

ر

ی

و

ش

ت

ت

ب

ی

ی

د

ش

ن

ب

ز

ش

م

ب

ب

ا

آ

ن

خ

ح

ه

ا

ا

ل

ن

ف

ا

ش

ی

م

ت

ا

ا

ش

ی

ق

ظ

ا

د

د

د

ا

ر

ل

د

د

د

ا

ر

ل

 
 جدول5: گمشده پیدا میشه؟

ا

ج

م

ا

چ

ه

ل

ك

ی

ل

ن

ب

ن

ه

ی

ی

ی

ر

ی

ه

ا

ی

ا

گ

چ

ت

ش

ن

ز

چ

ك

ب

ف

ك

ی

ذ

ه

گ

و

گ

ی

ه

ص

د

ت

ن

د

ر

ر

م

د

م

ك

ر

ب

س

ب

د

ب

ا

ا

ش

ا

ش

ه

ا

ر

ت

ی

و

د

ز

د

د

ی

د

ز

د

و

ت

چ

س

و

آ

ز

ه

ن

ه

د

ز

س

و

ش

ه

ص

ن

د

غ

ز

ز

س

د

ك

د

م

ر

د

ك

ب

م

د

ی

ت

ب

و

ر

ز

و

ه

م

ر

گ

س

ت

ر

ر

ن

آ

خ

ز

ز

ا

د

ی

ت

و

ف

د

ه

ی

م

ص

ا

ل

ب

ن

د

ب

ت

ی

م

د

ی

ب

ر

م

ا

م

ر

ا

ب

ا

ی

ب

ا

ر

ا

ر

ز

ن

ر

ز

ی

گ

ب

ی

ل

ب

ف

د

آ

ش

ف

آ

ر

م

ا

ق

ب

ا

س

م

ی

ی

ت

ی

و

ش

ی

ی

ت

ی

و

ش

د

ن

ه

د

ن

د

د

ن

ه

د

ن

د

 
 جدول6:انجام این كار خوبه یا بد؟

ن

ع

ا

ص

د

ص

ك

ز

ز

م

ك

د

ك

ا

ی

ب

س

ب

ه

ی

ن

ط

ب

ر

ن

م

ن

ر

ت

ر

پ

ن

ه

ل

و

ه

ی

ل

ا

د

ب

ه

ش

ع

ا

ق

د

م

م

ا

م

ر

گ

ر

ی

م

ر

ا

د

ه

ی

ز

ر

ا

ذ

ك

م

ل

ك

ز

ر

ع

ل

ی

م

ی

ا

س

ا

ك

س

غ

غ

م

ا

م

ب

ن

ر

ك

ن

ی

ع

ی

م

ر

ی

ن

ا

ع

ا

ه

ی

ك

ی

ر

ل

ا

ن

ل

ر

م

ز

د

آ

ش

ك

ص

ز

و

ع

ط

ك

ل

ع

ر

و

د

ن

ب

ی

ن

م

ف

س

ب

م

ع

ر

پ

د

ر

ا

ه

ل

س

ت

و

ل

م

د

ش

ر

خ

ن

ب

ز

ب

ب

د

ز

ل

ب

ی

ی

ی

ب

ی

ن

ح

س

ن

ن

و

س

م

ن

ر

س

ن

ه

ا

ی

ی

ه

ر

ی

ا

ك

م

ی

د

ا

ن

ا

ك

ا

ز

ا

ن

ا

ج

ا

ب

ر

ی

ر

و

ر

د

ر

ی

ر

و

ر

د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جدول7: رسیدن به هدف

ی

ب

ب

م

ب

ش

ص

ك

ك

ز

ك

ك

ا

د

ر

گ

ر

د

و

ب

ح

ف

ح

ح

ب

ا

و

ر

و

ا

ر

ی

ا

ق

ا

ا

د

ن

ص

ص

ص

ز

ت

ش

ص

ر

ص

ص

آ

ص

ا

ب

ا

ا

ا

ك

ل

و

ل

ل

ن

ا

ح

ر

ح

ی

ن

ب

ش

ز

ن

ن

م

ح

ب

ا

ب

ن

ت

ر

و

ت

خ

م

د

ب

ا

ن

ف

ت

ظ

آ

د

ش

و

ی

ع

ف

ی

ج

ا

ف

ا

ی

م

و

ا

گ

ا

ا

ن

ا

ل

ا

م

د

د

ی

ه

ر

م

ل

ت

م

و

ل

و

ت

ع

ش

د

د

گ

ص

ف

ك

ب

م

گ

و

ا

ا

ش

د

ر

ا

ا

ا

ش

ش

ر

ر

ب

ن

د

آ

م

د

ل

ر

ن

خ

د

ا

ی

ك

ن

ن

ن

ق

ب

ش

و

ص

د

م

گ

س

م

م

ب

ب

د

د

ز

ب

س

د

م

ر

د

د

ع

ن

ا

ه

م

م

ع

ع

ا

ه

ع

ع

د

ا

ن

د

ا

ا

د

ا

ن

د

ا

ا

 
 جدول8: بچه دار میشیم؟

ب

ب

ش

ا

ش

ا

د

ا

ك

د

ز

ح

ت

ه

ا

ی

ا

ی

ر

ز

ه

ر

ی

ق

و

خ

د

ك

د

ك

خ

ع

خ

چ

ن

م

ف

د

ش

ه

م

ف

ت

ط

د

ن

ص

ر

ی

ا

و

ف

ا

ر

ا

ا

ا

ی

د

ا

ق

ب

ا

ر

ن

ز

م

ی

ی

ن

ف

د

ب

ن

ی

ز

ش

ن

ی

خ

ت

ح

گ

ت

خ

د

ج

ن

و

د

د

د

د

ا

و

د

ش

ا

و

د

ع

ا

ت

ا

ه

ل

ه

ه

ن

ی

ا

خ

ز

ز

ش

ك

د

م

ر

د

د

ع

ن

ی

ی

خ

و

ه

خ

ح

ی

ب

ه

ز

ب

ا

ز

د

د

ش

ل

ا

ش

د

ك

ی

ا

ل

ا

ا

ب

د

ف

ل

و

ل

ر

ز

ت

ت

ز

خ

ا

ن

ب

ت

د

خ

د

ا

م

و

ق

و

ر

و

ی

و

ظ

و

گ

م

ك

ب

ا

ا

د

م

ق

ب

ا

ا

ا

ی

ی

و

ه

ه

ا

ی

ی

و

ه

ه

ر

د

ن

د

ر

ی

ر

د

ن

د

ر

ی

 
 
 جدول9: این خبر راست هست یا دروغ؟

خ

ب

ن

ز

خ

ا

ب

چ

ك

خ

ص

ز

ب

س

ب

ی

ب

ی

خ

ر

ه

ب

د

ا

ر

م

و

ن

ر

ن

د

ا

ب

ر

ق

ن

ی

ع

د

خ

ص

خ

ا

غ

گ

ر

ر

ك

ك

ت

ا

ب

د

ب

ا

ك

و

ا

ا

ب

و

گ

ی

ر

ق

ر

ی

ذ

ی

س

ح

س

ز

ر

ن

ب

ر

ا

ع

ب

د

ت

ا

ی

ص

ر

خ

و

ا

ص

ز

ر

خ

ا

ل

ا

د

س

ب

ی

ن

ل

ی

ا

ل

ی

و

ر

ق

د

ر

ك

ه

ا

ز

ن

ا

ن

ح

ب

ب

ح

چ

ذ

ا

و

ك

ب

ف

چ

ا

ی

ه

ر

ن

ب

ی

د

ا

و

ا

ن

ل

ف

ر

ف

ا

ك

ن

ر

ی

د

ی

ی

ت

ر

ه

د

ن

ذ

ا

و

خ

ف

ن

ن

د

و

و

ر

خ

ب

ث

غ

ب

ر

د

ن

گ

غ

ر

و

ب

آ

ر

ب

ر

و

گ

ا

ر

ب

س

غ

ر

ی

س

و

س

غ

ر

ی

س

و

ت

ی

ی

د

ت

د

ت

ی

ی

د

ت

د

 
 
 
 

 

برا قفل هایی كه بستست یه كلید مونده تو مشتمبه جنون رسیده كارم بس كه فرصت ها رو كشتم
بازی نور و صدا نیست زندگی یه سرنوشته           یكی پیدا یكی پنهون مثل آدم و فرشته
جانشین  انجمن خانواده‌ی تبیان
يکشنبه 14/4/1388 - 2:30 - 0 تشکر 129216

پس جدولش کو؟؟؟

 

*کاش به زماني برگردم که تنها غم زندگيم شکستن نوک مدادم بود*  

يکشنبه 14/4/1388 - 10:47 - 0 تشکر 129278

بنام خدا

سلام

واقعاً شرمنده ام

دیشب تا اومدم جدولها رو اضافه كنم برق رفت، چون ساعت 12 نیمه شب بود رفتم خوابیدم

الان دوباره ویرایش میكنم

برا قفل هایی كه بستست یه كلید مونده تو مشتمبه جنون رسیده كارم بس كه فرصت ها رو كشتم
بازی نور و صدا نیست زندگی یه سرنوشته           یكی پیدا یكی پنهون مثل آدم و فرشته
جانشین  انجمن خانواده‌ی تبیان
يکشنبه 14/4/1388 - 20:25 - 0 تشکر 129429

خب ممنون که جدولش رو هم گذاشتید

ببخشید

من یکم هول بودم

آخه قبلا با کتاب فالنامه شیخ بهایی فال گرفته بودم و اتفاقا

درست از آب در اومد

و اما...

2 تا فال گرفتم با اون جدول اولیه(سرانجام زندگی)

اولیش حرف "خ" اومد

و دومیش حرف "ش"

لطفا زودتر پاسخ رو بزارید

ممنون

منتظرمااااااااااااااااااااااااااااااا

 

*کاش به زماني برگردم که تنها غم زندگيم شکستن نوک مدادم بود*  

يکشنبه 14/4/1388 - 21:32 - 0 تشکر 129448

بنام خدا
سلام
sistergol  گرامی لطفاً حروفی كه گفتین رو نشانی دقیق بدین
مثلاً از سمت راست كدوم ستون و كدوم ردیف
چون حروف تكراری زیاده 

برا قفل هایی كه بستست یه كلید مونده تو مشتمبه جنون رسیده كارم بس كه فرصت ها رو كشتم
بازی نور و صدا نیست زندگی یه سرنوشته           یكی پیدا یكی پنهون مثل آدم و فرشته
جانشین  انجمن خانواده‌ی تبیان
دوشنبه 15/4/1388 - 12:58 - 0 تشکر 129611

سلام

راستکیه !!!!!!

چجوری؟

ج 1: ک --> سطر اول هشتمی از راست

ج 2: ی --> سطر 5 هفتمی از راست

ممنون

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
دوشنبه 15/4/1388 - 13:11 - 0 تشکر 129622

سلام جناب زاهد

خیلی برام جالبه تا حالا با این فال رو به رو نشده بودم

میشه لطف کنید زودتر جوابش رو بهم بگید بی صبرانه منتظرم

جدول 1,ستون 4,حرف الف

جدول 6,ستون 9,اولین س از بالای ستون

جدول 7,ستون 9,حرف د

ممنون از لطفتون

 من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم ماند

به اميدي که تو فانوس شب من باشي

براي سلامتي و ظهور امام زمان(عج) صلوات ختم کنيد.

دوشنبه 15/4/1388 - 15:56 - 0 تشکر 129664

بنام خدا

سلام

sistergol گرامی لطف كنید شما هم نشانی حرفها رو بذارین تا بتونم فال شما رو هم بگیرم.

jtayebe گرامی جواب فال های شما:

ج 1: ک --> سطر اول هشتمی از راست

شاد شو ای عزیز و هیچ مگو           كه تو را عاقبت نكوست نكو

ج 2: ی --> سطر 5 هفتمی از راست

مزن دم ازین حاجت بی اثر               كه گردی مكدر ازین رهگذر

fanoseshab گرامی جواب شما:(راستی لطف كنید نشانی حروف رو دقیق تر بدین)

جدول 1,ستون 4,حرف الف

خرمیها بكن دگر ای دوست     كه تو را عاقبت بسی نیكوست

جدول 6,ستون 9,اولین س از بالای ستون

عامل ازین یمن لطف سبحانی     زین عمل كی كشد پشیمانی

جدول 7,ستون 9,حرف د

بدان صاحب فال صادق بنا      كه بی شك برآید تو را مدعا

تبریك میگم هر سه تا فالتون خوب در اومد fanoseshab .

برا قفل هایی كه بستست یه كلید مونده تو مشتمبه جنون رسیده كارم بس كه فرصت ها رو كشتم
بازی نور و صدا نیست زندگی یه سرنوشته           یكی پیدا یكی پنهون مثل آدم و فرشته
جانشین  انجمن خانواده‌ی تبیان
دوشنبه 15/4/1388 - 17:30 - 0 تشکر 129695

سلام جناب زاهد

خیلی لطف کردید ببخشید که بد آدرس دادم

جوابش خیلی برام مهم بود

و خدا رو شکر همش خوب اومد

واقعا احساس خوبی دارم

و این و مدیون شما هستم

ممنون

 من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم ماند

به اميدي که تو فانوس شب من باشي

براي سلامتي و ظهور امام زمان(عج) صلوات ختم کنيد.

دوشنبه 15/4/1388 - 19:8 - 0 تشکر 129727

به نام خدا

سلام

جدول 1 --->  ردیف 11 ..... از سمت چپ ستون 7 .... حرف  ف

جدول 2 ---> ردیف 5..... از سمت راست ستون 5 .... حرف میم

ممنون پارسا جان...

 

  «همانا این دل ها همانند بدن ها افسرده می شوند، پس برای شادابی دل ها، سخنان زیبای حکمت آمیز را بجویید»

 

حکمت91.نهج البلاغه.امام علی (ع)

 

 

اگر در این روزگار مُردم، بگویید به او بگویند:

*مادرانه ها*

دوشنبه 15/4/1388 - 22:53 - 0 تشکر 129814

بنام خدا

سلام

fanoseshab

خواهش میكنم ، خوشحالم كه تونستم كمكی كرده باشم.

در مورد آدرس دهی هم یكم تردید وجود داشت

اما جواب A_V_B_2066

جدول 1:

عاقبت كار تو ای شهریار      خیر كند خیر كند كردگار

جدول 2:

نهال صبر مقصدآورد بار     ز بعد صبر راحت آورد بار

برا قفل هایی كه بستست یه كلید مونده تو مشتمبه جنون رسیده كارم بس كه فرصت ها رو كشتم
بازی نور و صدا نیست زندگی یه سرنوشته           یكی پیدا یكی پنهون مثل آدم و فرشته
جانشین  انجمن خانواده‌ی تبیان
برو به انجمن
فعالترین ها در هفته گذشته
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.