انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 53774)
شنبه 13/4/1388 - 23:56 -0 تشکر 129196
فال شیخ بهایی

بنام خدا

 

سلام

 

تا حالا تو انجمن روانشناسی انواع طالع بینی  و انواع تستهای رنگ و غیره  رو شاهد بودین.

 

اینبار یه چیز متفاوت براتون دارم كه تو همون زمینه ها كاربرد داره(طالع بینی و پیشبینی).

 

اما به انجمن ادبیات مربوط میشه

 

چرا؟

 

چون در اینجا ما تقریباً با شعر و فال سر وكار داریم.

 

اما نه فال حافظ، بلكه اینبار فال شیخ بهایی!!!.

 

شما كافیه مورد مد نظرتون رو از بین جدولهای ارائه شده پیدا كنید ، بعد با طهارت ظاهری و باطنی ، اون حرفی كه از این جدول توجه شما رو جلب كرد یا وقتی چشمتون رو میبندین انگشتتون رو اون قرار دادین رو به من بگین تا نتیجه رو بهتون اعلام كنم.

جدول1: سرانجام زندگی

ش

ب

خ

ص

ع

ع

ك

ك

ك

ب

خ

م

ا

ف

ر

ا

ا

ز

ه

ه

ت

خ

ی

ب

د

ر

م

ح

ق

ی

ت

ب

ر

د

ر

د

ش

ا

ی

ب

ب

ز

ر

و

ا

ا

ك

ل

و

غ

ه

ف

ت

ا

ا

د

ع

ع

ن

ب

ا

ت

ا

ا

ك

ش

ع

ع

ا

ا

د

ص

ی

ه

ب

ل

ا

و

ا

ا

ق

ق

خ

د

ع

م

ك

ز

ر

د

ق

ق

ب

ب

ی

خ

ز

ه

ن

م

ت

ك

ب

ب

ت

ت

ر

ی

ی

د

د

ن

و

ا

ت

ت

ب

ت

ك

ر

ز

م

گ

ب

ا

ر

ن

ك

س

خ

ن

و

و

ب

ر

ش

ی

ت

ك

ا

ی

ی

د

ص

ه

ا

ا

ن

ش

و

و

ر

ن

ر

ك

د

ی

ش

ی

و

ه

ع

س

ت

ی

ن

ر

ع

چ

ب

د

ر

ر

ا

ت

و

ك

م

د

ا

م

س

و

ا

ی

ق

ن

خ

و

ا

گ

ف

گ

ی

س

س

ا

ب

ك

ی

س

س

ا

ی

و

ر

ت

ت

ر

ت

و

ر

ت

ت

ر

ت

 
 جدول 2: طلب حاجت

ب

ع

ص

ن

ب

م

ح

ج

م

ز

گ

ك

ه

ر

ب

ه

ی

ز

ا

م

ق

ب

ذ

گ

ر

و

ر

ا

ا

ن

ج

ی

ص

ع

ر

ر

ح

س

ب

ل

ز

د

ت

ع

د

د

ز

د

ا

م

ا

ص

ی

م

ت

ح

ص

ص

ی

ی

ج

ط

ش

ب

ن

ا

م

ا

ا

ب

ن

م

ت

ل

د

ر

م

ز

ی

ج

ب

ر

آ

ك

م

ب

ك

م

د

ی

ش

ت

ر

ر

ر

د

ش

ت

ل

ق

ع

ن

و

ت

ا

ا

ز

ر

و

ا

ی

ص

ا

ح

د

ب

ن

ح

و

ا

م

ز

د

د

ق

ا

ر

ی

ب

ت

ف

ز

ش

د

ه

آ

ط

ج

و

ش

ر

آ

ك

ی

و

ر

ر

و

ع

ت

ا

ك

آ

و

ر

ن

غ

د

م

ر

ن

ب

ب

ب

ی

ر

د

ر

م

ر

ق

د

ظ

ی

ی

ر

د

د

گ

ه

گ

آ

ص

ب

ر

ا

ق

آ

ز

ب

ر

گ

ی

ی

و

ا

ك

ث

ی

ی

و

ا

ك

ذ

ن

د

د

ر

ن

ر

ن

د

د

ر

ن

ر

 
 جدول3:بسته شدن این عقد خوبه یا نه؟

گ

ا

ا

ا

ا

ا

ش

ز

ب

ا

ز

ز

ر

ی

ی

ی

ی

ی

ا

ن

ی

م

ی

ن

د

ن

ن

ن

ن

ن

د

ه

ر

ا

ن

ه

ا

ع

ع

ع

ع

ع

م

ا

و

ن

ع

ا

ی

ق

ق

ق

ق

ق

ا

ر

ن

ه

ق

ر

ع

د

د

د

د

د

ن

ك

خ

چ

د

ك

ق

م

و

ا

ب

ب

ا

س

و

ن

م

خ

د

ب

ن

گ

و

و

ز

ع

ش

ا

ث

و

ه

ا

ك

ر

د

د

ح

ی

ی

ن

ا

ی

ر

ر

ا

چ

م

ب

د

ك

ش

ك

ل

ش

ك

ك

ح

ه

ل

س

ی

ن

ز

ه

ت

ر

ه

س

ب

ن

ا

ی

ث

د

ح

گ

ی

ا

م

ت

د

ی

ل

د

آ

ر

د

و

ر

م

ی

ب

ن

ك

ا

ل

ن

ی

ن

ی

ب

ی

گ

س

ب

ن

ن

آ

گ

ن

ب

ی

گ

ا

ر

ی

ا

ب

گ

ز

ر

ك

ا

ش

ر

ز

د

ا

ش

و

ی

ا

د

ا

ش

ب

ی

ا

د

ر

د

د

ز

ر

د

ر

د

د

ز

ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جدول4:بچه پسر هست یا دختر
 

ح

د

د

ب

م

ب

ك

ب

پ

ك

د

ك

ا

ر

ر

ر

ی

ا

پ

ی

س

آ

خ

ه

م

ص

ر

و

ن

ش

س

ق

ر

ی

ت

ت

ل

د

ح

ص

م

د

ر

ی

س

د

ر

ر

ن

ف

م

ا

ا

ا

ب

ن

ت

ت

ی

ا

ط

آ

چ

ح

ی

ی

ر

د

ا

ر

ن

د

ف

ن

ی

ب

د

م

ك

ا

ی

ا

ی

خ

ه

ك

س

ف

ك

ت

ن

ن

پ

د

ك

ت

ر

چ

ت

ا

ا

و

ا

ك

س

خ

ب

ر

ا

و

ا

ل

ی

خ

ر

ا

ر

ت

خ

آ

ب

ن

ی

و

ن

ر

خ

و

ك

ر

ت

م

ش

گ

ك

ش

ب

م

و

پ

ه

ی

خ

د

ا

ه

ه

ا

و

خ

ی

س

م

خ

و

س

ر

ر

م

د

د

و

ش

ر

ی

و

ش

ت

ت

ب

ی

ی

د

ش

ن

ب

ز

ش

م

ب

ب

ا

آ

ن

خ

ح

ه

ا

ا

ل

ن

ف

ا

ش

ی

م

ت

ا

ا

ش

ی

ق

ظ

ا

د

د

د

ا

ر

ل

د

د

د

ا

ر

ل

 
 جدول5: گمشده پیدا میشه؟

ا

ج

م

ا

چ

ه

ل

ك

ی

ل

ن

ب

ن

ه

ی

ی

ی

ر

ی

ه

ا

ی

ا

گ

چ

ت

ش

ن

ز

چ

ك

ب

ف

ك

ی

ذ

ه

گ

و

گ

ی

ه

ص

د

ت

ن

د

ر

ر

م

د

م

ك

ر

ب

س

ب

د

ب

ا

ا

ش

ا

ش

ه

ا

ر

ت

ی

و

د

ز

د

د

ی

د

ز

د

و

ت

چ

س

و

آ

ز

ه

ن

ه

د

ز

س

و

ش

ه

ص

ن

د

غ

ز

ز

س

د

ك

د

م

ر

د

ك

ب

م

د

ی

ت

ب

و

ر

ز

و

ه

م

ر

گ

س

ت

ر

ر

ن

آ

خ

ز

ز

ا

د

ی

ت

و

ف

د

ه

ی

م

ص

ا

ل

ب

ن

د

ب

ت

ی

م

د

ی

ب

ر

م

ا

م

ر

ا

ب

ا

ی

ب

ا

ر

ا

ر

ز

ن

ر

ز

ی

گ

ب

ی

ل

ب

ف

د

آ

ش

ف

آ

ر

م

ا

ق

ب

ا

س

م

ی

ی

ت

ی

و

ش

ی

ی

ت

ی

و

ش

د

ن

ه

د

ن

د

د

ن

ه

د

ن

د

 
 جدول6:انجام این كار خوبه یا بد؟

ن

ع

ا

ص

د

ص

ك

ز

ز

م

ك

د

ك

ا

ی

ب

س

ب

ه

ی

ن

ط

ب

ر

ن

م

ن

ر

ت

ر

پ

ن

ه

ل

و

ه

ی

ل

ا

د

ب

ه

ش

ع

ا

ق

د

م

م

ا

م

ر

گ

ر

ی

م

ر

ا

د

ه

ی

ز

ر

ا

ذ

ك

م

ل

ك

ز

ر

ع

ل

ی

م

ی

ا

س

ا

ك

س

غ

غ

م

ا

م

ب

ن

ر

ك

ن

ی

ع

ی

م

ر

ی

ن

ا

ع

ا

ه

ی

ك

ی

ر

ل

ا

ن

ل

ر

م

ز

د

آ

ش

ك

ص

ز

و

ع

ط

ك

ل

ع

ر

و

د

ن

ب

ی

ن

م

ف

س

ب

م

ع

ر

پ

د

ر

ا

ه

ل

س

ت

و

ل

م

د

ش

ر

خ

ن

ب

ز

ب

ب

د

ز

ل

ب

ی

ی

ی

ب

ی

ن

ح

س

ن

ن

و

س

م

ن

ر

س

ن

ه

ا

ی

ی

ه

ر

ی

ا

ك

م

ی

د

ا

ن

ا

ك

ا

ز

ا

ن

ا

ج

ا

ب

ر

ی

ر

و

ر

د

ر

ی

ر

و

ر

د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جدول7: رسیدن به هدف

ی

ب

ب

م

ب

ش

ص

ك

ك

ز

ك

ك

ا

د

ر

گ

ر

د

و

ب

ح

ف

ح

ح

ب

ا

و

ر

و

ا

ر

ی

ا

ق

ا

ا

د

ن

ص

ص

ص

ز

ت

ش

ص

ر

ص

ص

آ

ص

ا

ب

ا

ا

ا

ك

ل

و

ل

ل

ن

ا

ح

ر

ح

ی

ن

ب

ش

ز

ن

ن

م

ح

ب

ا

ب

ن

ت

ر

و

ت

خ

م

د

ب

ا

ن

ف

ت

ظ

آ

د

ش

و

ی

ع

ف

ی

ج

ا

ف

ا

ی

م

و

ا

گ

ا

ا

ن

ا

ل

ا

م

د

د

ی

ه

ر

م

ل

ت

م

و

ل

و

ت

ع

ش

د

د

گ

ص

ف

ك

ب

م

گ

و

ا

ا

ش

د

ر

ا

ا

ا

ش

ش

ر

ر

ب

ن

د

آ

م

د

ل

ر

ن

خ

د

ا

ی

ك

ن

ن

ن

ق

ب

ش

و

ص

د

م

گ

س

م

م

ب

ب

د

د

ز

ب

س

د

م

ر

د

د

ع

ن

ا

ه

م

م

ع

ع

ا

ه

ع

ع

د

ا

ن

د

ا

ا

د

ا

ن

د

ا

ا

 
 جدول8: بچه دار میشیم؟

ب

ب

ش

ا

ش

ا

د

ا

ك

د

ز

ح

ت

ه

ا

ی

ا

ی

ر

ز

ه

ر

ی

ق

و

خ

د

ك

د

ك

خ

ع

خ

چ

ن

م

ف

د

ش

ه

م

ف

ت

ط

د

ن

ص

ر

ی

ا

و

ف

ا

ر

ا

ا

ا

ی

د

ا

ق

ب

ا

ر

ن

ز

م

ی

ی

ن

ف

د

ب

ن

ی

ز

ش

ن

ی

خ

ت

ح

گ

ت

خ

د

ج

ن

و

د

د

د

د

ا

و

د

ش

ا

و

د

ع

ا

ت

ا

ه

ل

ه

ه

ن

ی

ا

خ

ز

ز

ش

ك

د

م

ر

د

د

ع

ن

ی

ی

خ

و

ه

خ

ح

ی

ب

ه

ز

ب

ا

ز

د

د

ش

ل

ا

ش

د

ك

ی

ا

ل

ا

ا

ب

د

ف

ل

و

ل

ر

ز

ت

ت

ز

خ

ا

ن

ب

ت

د

خ

د

ا

م

و

ق

و

ر

و

ی

و

ظ

و

گ

م

ك

ب

ا

ا

د

م

ق

ب

ا

ا

ا

ی

ی

و

ه

ه

ا

ی

ی

و

ه

ه

ر

د

ن

د

ر

ی

ر

د

ن

د

ر

ی

 
 
 جدول9: این خبر راست هست یا دروغ؟

خ

ب

ن

ز

خ

ا

ب

چ

ك

خ

ص

ز

ب

س

ب

ی

ب

ی

خ

ر

ه

ب

د

ا

ر

م

و

ن

ر

ن

د

ا

ب

ر

ق

ن

ی

ع

د